Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON"— Sunum transkripti:

1 NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON
4/3/2017 NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 İzmir Ankara

3

4 Doktor Diyetisyen Eczacı Hemşire

5 NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON
4/3/2017 NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı

6 ENTERAL NÜTRİSYONUN KOMPLİKASYONLARI
Mekanik Gastrointestinal Metabolik Sorunların büyük kısmı önlenebilir

7 ENTERAL NÜTRİSYONUN KOMPLİKASYONLARI
Mekanik Gastrointestinal Metabolik İrritasyon Tüpün yerinden oynaması Tüp tıkanması Aspirasyon

8 İRRİTASYONUN ÖNLENMESİ
Uygun malzeme ve tüp seçilmesi silikon ve poliüretan gibi biyo-uyumlu Tüp çapının doğru saptanması Tüp bakımı Perkütan tüp bakımı Nazal tüpün doğru tespit edilmesi

9 TÜP TIKANMASININ ÖNLENMESİ
Tüp sadece beslenme solüsyonunu vermek için kullanılmalıdır Lümen 20 ml (miktar hastanın su gereksinimine göre ayarlanır) su ile yıkanmalıdır Devamlı beslenmede 2-4 saatte bir Aralıklı beslenmede her seferden sonra Erişkinde bazal sıvı gereksinimi ml/kg

10 TÜP TIKANDIĞINDA AÇILMASI
Tüp 10 ml ılık su ile doldurulur Enjektörün pistonu geri çekilir, açılırsa su verilir Açılmazsa, 2 ml enjektör ile limon suyu veya kola verilir, tüp tıkanarak 30 dakika beklenir Bu sırada tüp parmaklarla sağılır Açılmazsa işlem birkaç kez tekrarlanabilir Aynı işlem NaHCO3 ile de yapılabilir Kılavuz tel kullanılabilir (mutlaka deneyimli hekim)

11 ASPİRASYON RİSKİNİN AZALTILMASI
Aspirasyon riski yüksek hasta bilinmelidir komatöz, debil, nöromusküler hastalık vb. Riskli hastada pilorun ötesinden beslenme tercih edilmelidir Yatağın başı 30-45° yükseltilmelidir Tüpün yeri kontrol edilmelidir Midedeki rezidü izlenmelidir ( ml)

12 ENTERAL NÜTRİSYONUN KOMPLİKASYONLARI
Mekanik Gastrointestinal Metabolik Bulantı Kusma Şişkinlik Diyare

13 GASTROİNTESTİNAL SORUNLAR: ENTERAL BESLENMEYE BAĞLI OLMAYAN NEDENLER
Kullanılan ilaçlar Antibiyotikler Mg içeren ilaçlar Prokinetikler Sorbitol bazlı maddeler Hipoalbuminemi Primer hastalık İBH, KBS, AİDS, DM vb. Gİ kanalda kullanılmama atrofisi

14 GASTROİNTESTİNAL SORUNLAR ENTERAL BESLENMEYE BAĞLI NEDENLER
Kontaminasyon Formül kompozisyonu Uygulama yöntemi Uygulama hızı Besinlerin sıcaklığı

15 KONTAMİNASYONUN ÖNLENMESİ
El yıkamanın ihmal edilmemesi Ürün asılı kalma süresinin doğrudan kullanımda 24 saat ve torbada 8 saati geçmemesi Tek kullanımlık steril malzemelerin tercih edilmesi (günlük) Yeni formül eklerken sistemin yıkanması Kapalı sistemlerin kullanılması

16 GASTROİNTESTİNAL TOLERANSIN ARTIRILMASI
Hipertonik formülün yavaş verilmesi veya gerektiğinde izotonik formüle geçilmesi Lif içeren ürün kullanılması Emilim bozukluğu olan hastalarda oligomerik formül tercih edilmesi

17 ENTERAL NÜTRİSYONUN KOMPLİKASYONLARI
Mekanik Gastrointestinal Metabolik Dehidratasyon Aşırı hidrasyon Hiperglisemi Elektrolit dengesizliği

18 METABOLİK KOMPLİKASYONLARIN NEDENLERİ
Primer hastalıkla ilgili nedenler Artan gereksinimlerin karşılanamaması Uygun olmayan formül kullanılması İlaç ve besin etkileşimleri Hiperkalorik/Hipokalorik beslenme

19 İLAÇLAR VE ENTERAL NÜTRİSYON
Enteral solüsyonlara ilaç karıştırılması doğru değildir. Ancak ilaçların mutlaka beslenme tüpünden verilmesi gerekiyorsa: Sıvı preperatlar tercih edilmelidir İlaç verilmesinden önce ve sonra tüp 20 ml ılık suyla yıkanmalıdır Tabletler iyice ezilmelidir İlaçların önerilen veriliş şekline (aç, tok) dikkat edilmelidir İlaçlar ürünle karıştırılmamalıdır

20 Parenteral Nütrİsyon KomplİkasyonlarI
Metabolik Teknik İnfeksiyöz

21 HİPER-GLİSEMİ Prokoagülan etki RİSKİNDE ARTMA Apoptozis indüksiyonu
ÖLÜM RİSKİNDE ARTMA Apoptozis indüksiyonu HİPER-GLİSEMİ Yara iyileş- mesinde bozulma Nötrofil fonksi-yonunda bozulma İnfeksi-yon riskinde artma

22 Metabolİk komplİkasyonlar Hİperglİsemİ
Ozmotik diürez ve dehidrasyon Gliseminin yakın izlemi mortaliteyi  Kritik hastada glukoz miktarı < 4-5 mg/kg/dk PN’un ilk günlerinde glisemi ve glukozürinin sıkı takibi PN sonlandırılırken hipoglisemi ?

23 Hİpertrİglİserİdemİ PN hastalarında sıklığı %25–50
Risk: eşzamanlı hiperglisemi ve renal yetmezlik, steroid kullanımı, lipid miktarı Ciddi hipertrigliseridemi (>1000 mg/dL) ve özellikle (>5000 mg/dL) → akut pankreatit PN infüzyonu sırasında (< 400 mg/dL) olmalı

24 Metabolİk komplİkasyonlar Hepato-bİlİyer Komplİkasyonlar
Karaciğer yağlanması, kolestatik karaciğer hastalığı Karaciğer sirozu, karaciğer yetmezliği PN siklik uygulanması ve enerji alımının optimize edilmesi Karaciğer fonksiyonlarının düzenli monitorizasyonu Oral/enteral nütrisyon biliyer sekresyonları stimüle eder ve stazı önler

25 Metabolİk Komplİkasyonlar
Uzun dönem PN alan hastaların yaklaşık %30’unda “PN ile ilişkili kemik hastalığı” Kemik yoğunluğu düzenli olarak ölçülmelidir Mikronütrient ve vitaminlerin yetersiz alınımı nörolojik ve musküler problemler, yara iyileşmesinde gecikme ve diğer klinik problemler

26 Perİferİk PN Teknİk KomplİkasyonlarI
En sık flebit (% 3-31) Flebit lokal abse, lokal doku nekrozu, bakteremi ve sepsis Sürekli kemoterapi, % 10 dekstroz ve/veya % 5 proteinden daha konsantre solüsyonlar, pH değeri <5 ve/veya >9 olan ve/veya ozmolaritesi 900 mOsm/L ‘den büyük solüsyonlar Flebit riski kateterin 72 saatten uzun kaldığı durumlarda çok yükselmektedir Solüsyona 1000 IU/L heparin ve/veya 5-10 mg/L hidrokortizon eklenebilir

27 Santral PN Teknİk KomplİkasyonlarI
Erken ve geç komplikasyonlar Erken komplikasyonlar genellikle teknik komplikasyonlardır US/doppler kullanımı komplikasyonların azaltılmasında önemlidir. Geç komplikasyonlar kateterin tıkanması santral ven trombozu Tromboz riskinin azaltılması Giriş yerinin uygun seçimi Kateter ucunun uygun lokalizasyonda bulunması Daha yumuşak modern kateterlerin kullanımı Yüksek glukoz konsantrasyonlarından kaçınılması

28 Subklavian İnternal Brakial Aksiller Femoral juguler
Yerleştirme anında kompl Septik kompl Tromboz Seçim sırası

29 İnternal Juguler Subklavian

30 İnfeksİyöz Komplİkasyonlar
“Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları” intravasküler kateterlerin septik komplikasyonlarını tanımlamak için kullanılanılır Lokal infeksiyon İnfeksiyona ait lokal ve genel bulgular olmaksızın bir örnekte mikrobiyal patojen bulunması kateter kolonizasyonu İnvazif infeksiyon – en tehlikeli komplikasyondur ve santral kateter yerinde iken her an olabilir

31 Monİtorİzasyon Klinik parametreler Antropometrik ölçümler
Nütrisyon tarama ve değerlendirme metodları Fonksiyonların değerlendirilmesi Laboratuar

32 Klİnİk Parametreler Günlük klinik değerlendirme
ödem, dehidratasyon, sepsis ve yara iyileşmesi Kateter giriş yeri Haftada 1 ya da 2 pansuman - günlük pansuman ? Vital bulgular Ateş ? – kateter sepsisi ? – ayırıcı tanı

33 Antropometrİk ölçümler
Günlük ağırlık ölçümü (sıvı dengesi) Haftalık ağırlık ölçümü (uzun dönemde vücut kitlesinde artış ve VKİ değişimleri) Haftalık kol ortası çevresi ve triseps cilt kalınlığı ölçümü (ağırlık ölçümü mümkün değilse)

34 Nütrİsyon Tarama ve Değerlendİrme Metodları
Subjektif Global Değerlendirme (SGA) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Eski risk indeksleri hematolojik değerler serum albumin Total lenfosit sayısı, kompleman ve deri testleri terkedilmiştir

35 Fonksİyonel değerlendİrme
El dinamometresi (istemli kas gücü) Tepe ekspiratuar akım hızı (solunum kasları) Ruh hali skorları Yaşam kalitesi skorları Günlük yaşam aktivitesi skorları (yaşlılarda) Bu ölçümler çok yararlıdır ama mutlak gerekli değildir

36 Laboratuar Biyokimyasal, hematolojik, mikrobiyolojik veriler
Biyokimyasal veriler akut hastalarda hergün, stabil hastalarda haftada 2-3 kez Serum potasyum ve fosfat refeeding sendromunun gelişmesinin erken döneminde uyarıcı olabilir Klor ve asit-baz ölçümleri akut ve erken post-akut dönemde yararlıdır Ca, Mg, Zn ve Se ölçümleri Gİ hastalığı olanlarda ve özellikle replasmanı yönlendirmede yararlıdır Mikronütrient düzey ölçümü çok zor

37 Laboratuar Normoglisemi Plazma proteinleri Hematolojik testler
Prealbumin CRP Albumin Hematolojik testler non-spesifik normokromik normositer anemi Mikrobiyolojik kültür

38 Plazma konsantrasyonu
Plazma Proteİnlerİ Yarı-ömür Plazma konsantrasyonu Albumin 20 gün 3,5-5,5 g/dL Transferrin 8 gün 2-4 g/L Transtiretin (Prealbumin) 2 gün 15-35 mg/dL Retinol bağlayıcı protein ½ gün g/dL

39

40 Transtİretİn – CRP İlİşkİsİ
Yorum = Nütrisyon durumunda kötüleşme Nütrisyon durumunda iyileşme İnflamasyonda azalma (± nütrisyon durumunda iyileşme) İnflamatuar yanıt

41 Nİtrojen dengesİ Nitrojen dengesi = Alınan Nitrojen – Nitrojen Kaybı Nitrojen Kaybı = (İdrar + Feçes + Deriden Kayıplar) İdrarda N kaybı (g/gün) = İdrar üresi (g/gün) + 4 g/gün 2.14 1 g N = 2.14 g üre

42 AŞIRI NÜTRİSYONUN ZARARLARI
Hiperglisemi Hiperinsulinizm Enerji ve O2 tüketimi ↑, CO2 üretimi ↑ Hipertrigliseridemi, KCFT bozulma Kolestaz, hepatik steatoz İmmun disfonksiyon Azotemi Sıvı retansiyonu Refeeding sendromu

43 Verİlerİn Kaydedİlmesİ
Veriler sistematik olarak ve sonrasında kolayca ulaşılabilecek şekilde kaydedilmeli Önceden yapılan testlerin sonuçlarını ve değişikliklerini kolayca görebilmek ve karşılaştırma yapabilmek çok önemli Daha etkin klinik kararlar

44 Malnütrisyon Hastalık

45 n=160,000 in database now !

46 NRS 2002 patients


"NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE KomplİKASYONLAR VE MONİTORİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları