Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ."— Sunum transkripti:

1

2 1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Nedim KARA - 2010 KOSGEB Başkanlık Müşaviri

3 2 KOSGEB ; • T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞU OLUP, 20 NİSAN 1990 TARİHİNDE 3624 SAYILI YASA İLE KURULMUŞTUR. HEDEF KİTLE İMALAT SANAYİ

4 3 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KANUNU DEĞİŞTİ …. 5 Mayıs 2009 tarihinde 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı • İmalat Sektörü + Hizmet Sektörü + Ticaret Sektörü + Girişimci • Girişimci : Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler

5 4 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’in AMACI… Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin; • Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak • Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek • Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek • Teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak

6 5 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KİMLER YARARLANIR… KOBİLER ; • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden • Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu 25.000.000 (Yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan • Kobi Beyannamesi

7 6 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI ( PROJE / DESTEK) • BAŞVURU (www.kosgeb.gov.tr)www.kosgeb.gov.tr • KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) • PROJE / DESTEK BAŞVURUSU (Başvuru Formu) • PROJE / DESTEK BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME • PROTOKOL / DESTEK SÖZLEŞMESİ (Destek Miktarı) • DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU • DESTEK ÖDEMESİ (Firma Hesabına) • İZLEME

8 7 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB YOL HARİTASI (KREDİ) • BAŞVURU (www.kosgeb.gov.tr)www.kosgeb.gov.tr • KOBİ BEYANNAMESİ (Bir önceki senenin verileri) • BAŞVURU (BANKAYA) • KOSGEB MERKEZ ONAYI • BANKA ŞUBESİ ONAYI • TEMERKUZ ŞUBE ONAYI • KOSGEB FİNANS DAİRESİ ONAYI • AKTİF KREDİ KULLANDIRIMI

9 8 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEKLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR • Firma ile yapılan Destek Sözleşmesi / Protokol tarihinden önce alınan mal ve hizmetler desteklenmez. • Destek Ödemeleri geri ödemeli desteklerde tedarikçi hesabına, geri ödemesiz desteklerde ise firma hesabına yapılır. • Destek Ödemesi yapılmadan önce firmadan SSK ve Vergi Borcunu gösterir belgeler istenir. • Borcu olan firmaların destek ödemeleri borçlarına mahsup edilir. • Herhangi bir destek için destek limitini dolduran firmalar aynı destekten faydalanamaz.

10 9 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 20. YILIMIZDA 20. YILIMIZDA YENİ KOSGEB YENİ VİZYON YENİ DESTEKLER

11 10 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB DESTEKLERİ 2010

12 11 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması • KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

13 12 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi : 3 Yıl Proje Süresi : 6-24 Ay (+12 Ay) Destek Üst Limiti : 150.000 TL Destek Oranı : 1. ve 2. Bölge için % 50 3. ve 4. Bölge için % 60

14 13 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; • Üretim • Yönetim-Organizasyon • Pazarlama • Dış Ticaret • İnsan Kaynakları • Mali İşler ve Finans • Bilgi Yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

15 14 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GiDERLERi • Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10'unu aşamaz.

16 15 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve s ektörel ihtiyaçların karşılanması • Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBi‘lerin uyumunun sağlanması • Meslek Kuruluşlarının KOBi'leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi

17 16 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI TEMATiK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAM SÜRESİ - 3 Yıl PROJE SÜRESİProje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) DESTEK ORANI1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 DESTEK ÜST LİMİTİProje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

18 17 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri •Personel ücretleri ve seyahat giderleri •Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (% 25) •Sarf malzemesi giderleri •Hizmet alım giderleri •Genel idari giderler (azami %10)

19 18 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, f inansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile i lişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve KURUL t arafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GiDERLERi

20 19 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBiRLiĞi DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • KOB İ 'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek "Ortak Sorunlara Ortak Çözümler" üretilmesi • KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması • KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek İşletmelere dönüşmesi • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması • KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

21 20 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBiRLiĞi DESTEK PROGRAMI İŞBiRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERi • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan i şletici kuruluşa ortak olmaları • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi • Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

22 21 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBiRLiĞi DESTEK ROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE KONULARI • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, mü şteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geli ş tirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmala rı amacıyla ORTAK TASARIM • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ORTAK PAZARLAMA • Ürün ve hizmet standartlarını gelişti r meleri amacıyla ORTAK LABORATUAR • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ORTAK İMALAT ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

23 22 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 3. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ PROGRAM SÜRESİ : 3 Yıl PROJE SÜRESİ : 6-24 Ay (+ 12 Ay) DESTEK ÜST LİMİTİ : 250.000TL (Geri Ödemesiz) 500.000TL (Geri Ödemeli) DESTEK ORANI : 1. ve 2. Bölgelerde % 50 3. ve 4. Bölgelerde % 60

24 23 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRiYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBi ve girişimcilerin geliştirilmesi • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerln desteklenmesi • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

25 24 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 4. AR-GE, INOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE SÜRESİ • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay • Endüstriyel Uygulama Programı için en çek 18 (on sekiz) ay • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

26 YENİ DESTEK PROGRAMLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve Yenilik Programı İşlik ve Kira Desteği24.000 Donanım Desteği100.00075 Donanım Desteği (Geri Ö demeli) 200 00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangı ç Sermayesi Desteği 20 000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri M ü lkiyet Hakları Desteği 25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 End ü striyel Uygulama Programi Kira Desteği18 00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Donanım Desteği150.00075 Donanım Desteği (Geri Ö demeli) 200.00075

27 26 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi • İstihdamın artırılması • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi

28 27 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur 1.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

29 28 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ • Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve İş Planı hazırlanması) • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye vb.) tarafından düzenlenebilir • Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir • Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

30 29 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Bu destekten; • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler • İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

31 30 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI(%) 1. ve 2. Bölge DESTEK ORANI(%) 3. ve 4. Bölge İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 5 000 60 (Kadın Girişimci :70) (Özürlü Girişimci: 70) 70 (Kadın Girişimci :80) (Özürlü Girişimci: 80) Kuruluş Dönemi, Makine Teçhizat ve Ofis Donanım desteği Geri Ödemesiz 10 000 İşletme Giderleri Desteği Geri Ödemesiz 12 000

32 31 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ • İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. • İş Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

33 32 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL)DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) •Bina tadilatı •Mobilya Donanım •İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz750.000 600.000 125.000 25.000 6070 •İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) •Personel •Eğitim, Danışmanlık •Küçük tadilat Geri ödemesiz100.000 30.000 50.000 20.000 6070

34 33 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 6. GENEL DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması • KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması • KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi • KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi

35 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000

36 35 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KREDİ FAİZ DESTEKLERİ • E-KOBİ Bilişim Kredisi Faiz Desteği • KOBİ İhracat Kredisi Faiz Desteği • KOBİ İstihdam Kredisi Faiz Desteği • Deri Sektörü için OSB’ye Taşınma Kredisi Faiz Desteği • Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Faiz Desteği • Makine – Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Destek Programı • Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programı • İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi • İhracatçı Kobilere Cansuyu Kredisi • 100.000 Kobi Kredisi

37 36 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB TEŞEKKÜRLER


"1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları