Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği
ve Yeni Girişimci Desteği

2 Amacı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi İstihdamın artırılması Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi

3 Kapsamı Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Düzenleyenler; KOSGEB Birimleri tarafından Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında KOSGEB tarafından KOSGEB dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından (KOSGEB Tarafından Kabul Edilen Eğitimler; Üniversite, İŞKUR, Meslek Kuruluşu, Belediye v.b) Yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir adresinde Duyurular bölümünde yer alan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

5 Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kapsamı (70 saat)
UGE Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kapsamı (70 saat) MODÜL 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 saat, MODÜL 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 saat, MODÜL 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 saat, MODÜL 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar – 20 saat

6 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.
UGE Eğitim ana modüllerine %80 oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

7 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Yararlanma Koşulu Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 24/04/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olan; Genç Girişimci Geliştirme Programı veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini KOSGEB tarafından yürütülmüş olan Birinci ve İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında düzenlenmiş bir Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı İŞGEM’de yer alan işletmeler

8 İşletme Türleri ŞİRKET KURULUŞU
Eğitim tarihinden sonra şirket kuruluşu yapılmalıdır. Şahıs İşletmeleri Sermaye Şirketleri (Limited, Anonim vb.) Ortaklık Oranı en az % 30 olmalıdır Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez. Girişimci birden fazla işletme kursa dahi bu destekten yalnızca bir işletmesi için yararlanabilir Birden fazla girişimcinin kurucu ortak olması durumunda da işletme destekten yalnızca bir defa yararlanır

9 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
Destek Kapsamı GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 1. ve 2. Bölge 3. , 4. ,5. ve 6.Bölge İşletme Kuruluş Desteği 3.000 %60 Girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %70) %70 Girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde %80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ,Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği 70.000

10 İşletme Kuruluş Desteği
İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi), İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, İlgili odalara kayıt yaptırılması, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, Yazar kasa alımı Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

11 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği
İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak ; Makine Teçhizat Yazılım Ofis Donanımı Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret eder ve Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler . Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcıya satış tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

12 İşletme Giderleri Desteği
Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez) İşyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası ,kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

13 Sabit Yatırım Desteği Desteğin başlangıç tarihinden (taahhütname kayıt tarihi) itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak ; Makine Teçhizat Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret eder ve Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler . Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcıya satış tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. 24 ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak İşletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir .

14 DİKKAT!!! DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!!!!!!!!!!!
Tüm ödemelerin banka aracılığı ile yapılması esastır. Nakit ödeme yapılan faturalara ilişkin destek ödemesi yapılmaz. İş planında, talepte bulunulacak makine/teçhizat vs.ye ait marka belirtmemek gerekir. İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler ile bunlardan alınan makine teçhizat vs. her türlü alımlar destek kapsamı dışındadır. Eğitim tamamlandıktan sonra işin kurulması esastır. Katılım Belgesi Yeni Girişimci Desteği başvuru esnasında gerekmektedir. İşletmeyi KOSGEB’e kayıt etmek için gerekli değildir. Destek ödemesi talebi, işletmeye ait Yeni Girişimci Başvurusu kuruldan onaylanıp, işletmeden taahhütname alındıktan sonra yapılacaktır. Destek ödemesi, işletme ödemeyi yapıp fatura, banka dekontu ve varsa diğer belgeleri KOSGEB’ e ilettikten sonra yapılacaktır. Kurul kararında makine/teçhizat vs. ait bilgiler nasıl belirtiliyorsa fatura açıklamalarının o şekilde olması gerekir. Aksi durumda destek ödemesi yapılmaz. Hizmet Sağlayıcıya; Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılan satın alımlar için ödeme yapılabilir. Ancak işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş olması gerekir. Vergi ve SGK borcu olmamalıdır. 14

15 Süreç

16

17 İş Planı

18

19 İş Planı

20


"GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları