Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB Burdur Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB Burdur Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB Burdur Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

2 2 KOSGEB  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup,  20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 3 HEDEF KİTLEMİZ  Çalışan sayısı 250’nin altında olan,  Net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL. ve altında olan,  AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren  İşletmeler  Yeni Girişimciler.

4

5

6 6 KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOSGEB Hedef Kitlesinin Genişlemesi Önceki HedefKitle Önceki HedefKitle İmalat Sanayi KOBİ’leri İmalat Sanayi KOBİ’leri Yeni HedefKitle Yeni HedefKitle İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler İmalat, Hizmet ve Diğer KOBİ’ler Kaynak: TÜİK İŞ KAYITLARI (2008)

7 7 KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum

8 8 ÜLKEMİZDE KOBİLER Çalışan Sayısı % 81 Yatırımlar % 62 Katma Değer % 59 İşletme Sayısı % 99,9 İhracat % 56

9 9 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ … 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları

10 10 AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

11 11 HEDEF KİTLE  İşletmeler  Girişimciler

12 12 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ -Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, -Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, -KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, - İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, - Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

13 13 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği

14 14 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

15 15 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

16 16 DESTEK KAPSAMI  Üretim  Yönetim-organizasyon  Pazarlama  Dış ticaret  İnsan kaynakları  Mali işler ve finans  Bilgi yönetimi  Ve yukarıdaki konularla ilişkili alanlarda sunulacak projeler.

17 17 Destek Üst Limiti : TL. (geri ödemesiz) Destek Oranı : % 50 ( Bölge % 60) DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI

18 18 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat ve malzemeye ilişkin giderler desteklenir. Ancak bu kalemler için KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.  Yatırım (arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri), taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamında değerlendirilmez.

19 19 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

20 20 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ  Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi. Her bir ortaklık modelinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

21 21 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ -KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, -KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, -KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, -Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, - KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

22 22 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI  Hammadde, ara mamül, mamül, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ORTAK TEDARİK,  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ORTAK TASARIM,  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ORTAK PAZARLAMA,  Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ORTAK LABORATUAR,  Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ORTAK İMALAT VE HİZMET SUNUMU konularında sunacakları projeler desteklenir.

23 23 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Oranı % 50 ( Bölge % 60) % 50 ( Bölge % 60) PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

24 24 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLER  Kurul tarafından uygun bulunan ve bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri dışında bulunan giderler destek kapsamındadır.

25 25 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

26 26 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı Meslek Kuruluşları KOBİ’ler Meslek Kuruluşları

27 27 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ  Personel ücretleri ve seyahat giderleri,  Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),  Sarf malzemesi giderleri,  Hizmet alım giderleri,  Genel idari giderler (azami %10).

28 28 Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji,su,kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

29 29 TEMATİK DESTEK PROGRAMI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı % 50 ( Bölge % 60) % 50 ( Bölge % 60) Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir TL

30 30  KOBİ’lerin borsaya açılmaları,  Spesifik bölgelerdeki kümelenmelerin geliştirilmesi,  KOBİ’lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu,  Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji,  Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması,  Bölgesel turizm geliştirme,  Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri,  Atıkların geri dönüşümü,  Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi,  KOBİ’lerde e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu, ÖRNEK TEMATİK ALANLAR

31 31 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

32 32  Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması PROGRAMIN AMACI

33 33 Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu geri ödemesiz destek olarak karşılanacaktır.

34 34 Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) Bağımsız denetim hizmeti bedeli SPK kurul kaydına alma ü creti İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ü creti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

35 FAİZ KREDİ KDV BÜTÇE KOSGEB HAZİNE YATIRIM İHRACAT İSTİHDAM KREDİ FAİZ DESTEKLERİ

36 36 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI KREDİ FAİZ DESTEKLERİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI KOBİ YATIRIM DESTEKLEME PROGRAMI-2008 YÜZBİN KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI-2009 SIFIR FAİZLİ İSTİHDAM ENDEKSLİ KREDİ DESTEĞİ ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI ACİL KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI İHRACATÇI KOBİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010 ÖLÇEK ENDEKSLİ KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI 2010

37 37 GENEL DESTEK PROGRAMI

38 38 BAŞVURU • Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, • KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.www.kosgeb.gov.tr

39 39 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

40 40 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. B ö lgeler B ö lgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği % 50 % 60 3 Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği10.000

41 41 YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ  KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi ihtisas ve yurtiçi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.  Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

42 42 YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ  Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; • Konaklama giderlerini, • Ulaşım giderleri ile • Program ile ilgili diğer giderlerini(tercüme, rehberlik vb.) kapsar.

43 43 TANITIM DESTEĞİ  Bu desteğin kapsamı; • Broşür, ürün katalogu giderleri • Yurtdışında yayınlanan / dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleridir.  Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

44 44 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ  Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.  Aylık destek üst limiti, net ücret üzerinden: TL  Program süresince destek üst limiti: TL

45 45  Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir.  Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

46 46 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ  İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.  Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir.  İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir.

47 47 TASARIM DESTEĞİ İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.

48 48  Ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.  Program süresince desteğin üst limiti : TL

49 49  Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderleri ile  Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

50 50 BELGELENDİRME DESTEĞİ  İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum / kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.  Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

51 51  Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez.  Her bir belge için destek üst limiti : TL  Program süresince destek üst limiti: TL

52 52 TEST ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ  İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında(KOSGEB Laboratuarları hariç) alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

53 53 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

54 54 KAPSAM Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Yeni Girişimci Desteği  İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

55 55 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ • Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, • Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, • İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, • İstihdamın artırılması, • Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

56 56 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler;  KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,  Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,  Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir.  Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. Eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

57 57 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Bu destekten;  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

58

59 59 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURUÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (1. ve 2. Bölge) (%) DESTEK ORANI ( Bölge) (%) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli

60 60 TEŞEKKÜRLER Lutfullah BAKIR

61 61 KOSGEB BURDUR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Çeşmedamı Mah.Çiloğlu Sk. No12 Tel : Tel : Faks : Faks : Web Siteleri: KOSGEB Çağrı Merkezi Müdür : Hamza Alper DOĞRU E-posta : Uzman : Lutfullah BAKIR E-Posta : Facebook sayfamız : burdur kosgeb Facebook sayfamız : burdur kosgeb Twitter sayfamız : burdurkosgeb Twitter sayfamız : burdurkosgeb


"1 KOSGEB Burdur Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları