Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{}. 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL ‘yi geçmeyen {} * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{}. 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL ‘yi geçmeyen {} * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre."— Sunum transkripti:

1 {}

2 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL ‘yi geçmeyen {} * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre KOBİ’ler ÖLÇEKÇalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro< 10  1 Küçük< 50  5 5  5 Orta< 250  25

3 Dahil Olanlar:* •İnşaat •Sanayi •Hizmet ve Ticaret Sektörleri Dışındakiler: •Tarım, Ormancılık, Balıkçılık •Eğitim •Sağlık •Bazı Hizmet Sektörleri**{} ** Finans ve sigorta, gayrimenkul, veterinerlik, hukuk ve muhasebecilik faaliyetleri, sinema sektörü, sanat ve spor faaliyetleri, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları, hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu * Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin/kurumların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

4 {} İnceleme uygun bulunması halinde uygun bulunması halinde elektronik ortamda UYGUNLUK TEYİDİ KAYIT* KOSGEB Veri Tabanına KAYIT* Gerekli Evraklar İşletme Yetkilisinin İmza Sirküleri/imza Beyannamesi Bağlı Bulunduğu Odadan Alınmış Faaliyet Belgesi Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesi www.kosgeb.gov.trwww.kosgeb.gov.tr İnternet Adresinden Başvuru Formları KOBİ Bilgi BeyannamesiKOBİ Bilgi Dokümanını * İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder

5 •KOBİ Proje Destek Programı 1 •Tematik Proje Destek Programı 2 •İşbirliği Güç Birliği Destek Programı 3 •AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4 •Genel Destek Programı 5 •Girişimcilik Destek Programı 6 •Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 7 •Kredi Faiz Desteği 8 {}

6 {}

7 {} PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi3 yıl Proje Süresi6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti150.000 TL Destek Oranı1. ve 2. Bölge için % 50 3. ve 4. Bölge için % 60  KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,  İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,  Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.  İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması

8 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI  İşletmelerin;  üretim,  yönetim-organizasyon,  pazarlama,  dış ticaret,  insan kaynakları,  mali işler ve finans,  bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. {}  Kurumsallaşma projesi,  Kapasite geliştirme projesi,  Marka oluşturmaya yönelik proje,  Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi,  E-dönüşüm projesi,  Üretim otomasyon projesi,  Ürün / hizmet tasarım projesi,  Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler ÖRNEK PROJELER

9 DESTEKLENMEYEN PROJE GİDERLERİ DESTEKLENEN PROJE GİDERLERİ KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz.  Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir. {}  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.  Ancak, İLİŞKİLENDİRİLMEMİŞ proje ile İLİŞKİLENDİRİLMEMİŞ diğer maliyetler desteklenmez. ArsaBinaİnşaat TefrişatTadilatTaşıt Aracı Vergi, Resim ve HarçlarFinansman Giderleri SGK PrimleriHaberleşme Giderleri Proje ile ilgili olmayan diğer Giderler Kira GiderleriEnerji ve Su Giderleri

10 {}

11  KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,  Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,  KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, {} Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Başvuru YapabileceklerKOBİ’ler ve Meslek KuruluşlarıMeslek Kuruluşları Program Süresi-3 Yıl Proje SüresiProje Teklif Çağrısında Belirlenir24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. Bölgede %60 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. Bölgede %60 Destek ÖdemesiGeri ödemeli – ödemesizGeri ödemesiz Destek Üst LimitiProje Teklif Çağrısında belirlenir150.000 TL

12 Tematik Alan? •Hükümet Programı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, diğer üst politika dokümanları, KOSGEB Stratejik Planı ile KOBİ’lere ilişkin araştırma sonuçları ve raporları referans alınarak yıllık/çok yıllık olarak belirlenen ve Başkanlık tarafından onaylanan konular Tematik Program? •Tematik Alan kapsamında olan ve hedef kitle, uygulama alanı, bütçe, süre ve hedefler açısından sınırları çizilmiş ve KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanan çağrı konuları Proje Teklif Çağrısı •Belirlenen Tematik Programa yönelik proje tekliflerinin alınması amacıyla yapılan duyuru{}  İşletme/Meslek Kuruluşunun Destek Programından yararlanması için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

13 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri •Personel ücretleri ve seyahat giderleri, •Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25), •Sarf malzemesi giderleri, •Hizmet alım giderleri, •Genel idari giderler (azami %10) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri •Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır; •Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler{}

14 {}

15  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,  KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,  KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,  Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,  KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ  Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,  Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. {}

16 DESTEKLENEN PROJE KONULARI ortak tedarik  Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, ortak tasarım  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ortak pazarlama  Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ortak laboratuar  Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumu  Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. PROGRAM ve PROJE LİMİTLERİ Proje Süresi6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı1. ve 2. Bölge için %50 3. ve 4. Bölge için %60 {}

17 { }

18  Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,  Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,  KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,  İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,  Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. {} PROJE SÜRELERİ KİM BAŞVURABİLİR? En AzEn ÇokUzatma AR-GE ve İnovasyon Programı12 ay24 ay + 12 ay KOBİ’ler Girişimciler Endüstriyel Uygulama Programı-18 ay

19 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 {}

20 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%) Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği25.000 Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 {}

21 {}

22  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,  Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,  KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,  KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. {}

23 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) Süreler 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 Genel Destek Programı Süresi 3 (üç) Yıldır. 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 13Bağımsız Denetim Desteği10.000 *Her bir Destek başlığı için ayrıntılı bilgi Genel Destek Programı Uygulama Esaslarında vardır. Genel Destek Programı Uygulama EsaslarıGenel Destek Programı Uygulama Esasları

24 {}  Eşleştirme Merkezi Modelleri; büyük ölçekli sanayi ve ticaret işletmelerinin yaptıkları uluslararası işbirliklerini KOBİ’ler düzeyinde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.  İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;  Danışmanlık  Organizasyonel  Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.  Eşleştirme Merkezi:  İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezlerdir.

25 {}

26  Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,  Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,  Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,  İstihdamın artırılması,  Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği1 2 3 {}

27  Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar  Girişimcilik özelliklerinin sınanması,  İş fikri egzersizleri yapılması,  İş planı hazırlanması)  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri  KOSGEB veya  Diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir,  Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,  Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.  Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. {}

28 DESTEK UNSURU Destek Türü ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş DesteğiGeri ödemesiz5.000 60 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 70) 70 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz10.000 İşletme Giderleri DesteğiGeri ödemesiz12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri Ödemeli70.000  Bu destekten;  Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler,  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. {}

29  İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.  İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. - 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. - 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) • Bina tadilatı • Mobilya Donanım • İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) • Personel • Eğitim, Danışmanlık • Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070 {}

30 {}

31  Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması  Geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Destek UnsurlarıDestek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.00075 Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075 {}

32 {}

33  Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,  üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,  finansman sorunlarının çözümü,  istihdam yaratmaları,  uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. {} Türkiye’de faaliyette bulunan kamu, özel ve katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre KISMEN ya da TAMAMEN karşılanması Sadece üç kamu bankası aracılığıyla 2008 yılı sonrası 2003-2008 arası  Bakanlar Kurulu Kararları

34 Başvuru (İşletme) Değerlendirme* (KOSGEB Birimi) Kararın İşletmeye Bildirilmesi İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi Programın Başlaması {} Onaylanırsa Red/Düzeltme *KOSGEB Veri tabanındaki Bilgiler

35

36 KALKINMA AJANSLARI KOSGEB TKDK  Kamu kesimi, özel sektör, STK’lar, KOBİ’ler ve tüm diğer kuruluşlardan her girişimciye uygun bir destek mevcuttur.  Farklı kurumlarca çeşitli içerik ve özellikte destekler sunulmaktadır.

37


"{}. 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL ‘yi geçmeyen {} * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları