Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYON VE VİZYON T.C PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ nin VİZYONU ( ÖZGÖRÜŞÜ ); Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYON VE VİZYON T.C PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ nin VİZYONU ( ÖZGÖRÜŞÜ ); Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel."— Sunum transkripti:

1 MİSYON VE VİZYON T.C PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ nin VİZYONU ( ÖZGÖRÜŞÜ ); Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır. T.C PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ nin MİSYONU ( ÖZGÖREVİ ) ise ; “ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf,Adet,Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca; Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR.

2 İlk olarak: • “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” olarak, 21/05/2009’da YÖK tarafından onaylandı, • Gereği yapılmak üzere 30/06/2009’da üniversitelere gönderildi. Nihâi olarak: • “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi olarak” • 21 Ocak 2010’da TYYÇ ONAYLANDI • 2012 yılına kadar Yeterlilikler Çerçevesini Üniversiteler uygulayacak. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

3 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ • Yeterlilik (Qualification): Bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. • Yeterlilikler çerçevesi(Qualifications Framework) bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. bir derece ile ödüllendirilir ( • Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür ve bir derece ile ödüllendirilir (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

4 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ AMAÇ:  Yükseköğretim sistemleri arasında uluslar arası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık)  Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma)  Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) Hedef: Öğrencilerin farklı ülke ve üniversitelerde eğitim alıp, bu eğitimi / dersleri bir başka kurumda (kendi kurumu) onaylatıp mezun olabilmesini temin etmek

5

6 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi) Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere kredi aktarım sistemi olarak geliştirilmesine karşın, hayat boyu öğrenme kapsamında kredi biriktirme sistemi olarak uygulanmaktadır.

7 Ülkelerin ulusal şartları ve kültürleriyle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması yoluyla gerçekleşmesi planlanan Bologna Süreci çalışmaları yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan “eğitim-öğretimde yenilenme” hareketidir. YETERLİLİKLERE VE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ” Girdi temelli öğrenme Çıktı temelli öğrenme BOLOGNA SÜRECİ

8 AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması Katılımcı Ülkeler  Sorbonne 1998 4 ülke  Bologna 19 Haziran 1999 29 ülke  Prag 2001 Türkiye’nin katılımı  Budapeste/Viyana 2010 47 ülke NEDEN?  Bilgi tabanlı toplumu oluşturma  Bilgi tabanlı ekonomiyi oluşturma NİHÂİ HEDEF 2010 1)Öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, 2)Ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir, 3)Ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, 4)Öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş 5)Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir yükseköğretim sistemi oluşturmak 2020

9 BOLOGNA SÜRECİ NASIL?  Yüksek hareketlilik (öğrenci, akademik ve idari personel),  Birbiri ile karşılaştırılabilir ulusal eğitim sistemleri,  Birbiri ile çok iyi ilişkilendirilmiş öğretim ve araştırma etkinlikleri,  İç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetlenen ve izlenen süreç.

10 NEREDEN?NEREYE? Ulusal KredilerAKTS Akademik Kriterlerİstihdam Edilebilirlik Pasif RolSorumluluk ÖğretmeÖğrenme AKADEMİSYEN MERKEZLİDEN ÖĞRENCİ MERKEZLİYE BOLOGNA SÜRECİ İLE …

11 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi • 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi • Kademeler arası geçiş • Ulusal yeterlilikler Çerçevesi 2. Kalite güvencesi • Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi • Öğrenci Katılımı • Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması • Diploma eki (DS: Diploma Supplement) • Lizbon Tanıma Sözleşmesi • AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) 4. Yaşam Boyu Öğrenme • Esnek Öğrenme (informal, nonformal öğrenme) ile kazanılan yeterliliklerin tanınması 5. Ortak Dereceler • Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Bologna 1999 Viyana 2010

12  Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),  Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak,  Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak,  Mezunlarının yeterlilikleri belirlenmiş olacak,  Mezunlarının istihdam edilebilirliği kolaylaşacak,  Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmalara ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak.

13 Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) Strateji Geliştirme Dairesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu(BEK): ADEK’in faaliyetleri takip etmek, bilgi toplamak Yükseköğretim kurumlarımızın raporları takibi 

14  YÖK Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) Onaylandı.  2012’ye kadar yeterlikler çerçevesine bağlı olarak Programlarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor! Geliştirebilir İyileştirebilir Yenilenebilir yapılanma Kaliteli Nasıl yapılacak?  Üniversite ve Birimler İç ve Dış Paydaşların katkılarıyla  MİSYON ve VİZYON belirleyecek

15 İç paydaş: öğrenci, öğretim üyesi ve elemanları, bölüm personeli Dış Paydaş: DTO, DSİ, MÜDEK, Belediye, Meslek Odaları, mezunlar derneği  Kurulan programlar paydaşlarla paylaşılacak  Nasıl bir denizcilik eğitimi, mühendislik istiyorlar?  Mezunlarımızdan sahip olmalarını istedikleri hususlar Sürekli Danışarak sonuçlar uygulanacak. ANKETLER yapılacak. Böylece Birimler paydaşlarla birlikte ortak akılla belirlediği VİSYON ve MİSYONA bağlı olarak  program çıktıları  ders müfredatları  her dersin öğrenme çıktıları; gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir. Öğretme amaçlı terimlerden uzak olarak hazırlanmalı. mezun öğrencinin; Neleri bileceği Ne anlayabileceği Ne yapabileceğini ifade eden yetkinlikler yer almalı.

16 Bologna Süreci’nin önemi:  Öğrenci açısından; öğrenci merkezli eğitim sayesinde eğitime aktif katılan yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının artması, DE ve AKTS gibi tanınma araçları sayesinde alınan eğitimin yurtdışında tanınması ve öğrenci hareketliliğin teşvik edilmesi öğrenciler açısından son derece önemlidir.  Öğretim elemanları açısından: Ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılması ve tanınması, öğrenci merkezli eğitim sonucu daha bilinçli ve aktif öğrenci gruplarıyla ders işleme, farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma, ortak proje ve bilimsel araştırma fırsatı, ders programı oluşturma ve güncelleme kolaylığı. Bologna Sürecini, yeni kurulan genç Üniversitemizin vizyonuna ve misyonuna atalet kazandırmayacak, aksine Üniversitemizin Türk ve Dünya denizciliğinde örnek bir üniversite olma hedefine daha sağlıklı ve hızlı ulaşmasına ve varılan hedefte sürdürebilirliğe destek verecek bir dinamik olarak değerlendirebiliriz.


"MİSYON VE VİZYON T.C PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ nin VİZYONU ( ÖZGÖRÜŞÜ ); Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları