Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması Prof. Dr. Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 13 Ocak 2011 Orhan Yavuz Anfisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması Prof. Dr. Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 13 Ocak 2011 Orhan Yavuz Anfisi."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması Prof. Dr. Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 13 Ocak 2011 Orhan Yavuz Anfisi

2 İçerik  Farklı bir açıdan Bologna Süreci  Sürecin çalışma alanları ve gelişimi  Değişik Kesimlere katkısı  Türkiye’de yapılan çalışmalar  Üniversite’de ve birimlerde ne yapılıyor ve yapılacak  Anketler ve EÖBP  Sonuç

3 Bologna Süreci nedir?  AB’nin ABD ile rekabet edebilmesi için araçlar sunan bir süreçtir.  Öğrenci merkezli bir eğitim reformudur.  Üniversitelerde tanınırlığı ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan bir araçtır.  Statik değil dinamik bir yapıdır.

4 Uzun İnce ve Bir Yol  Başarı için zor işlere talip olmak lazım

5 Bologna Sürecinin Ana Faaliyet Alanları  Diploma ve Derecelerin Tanınması  Kalite Güvencesi  Yeterlilikler Çerçevesi  Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut

6 Diploma ve Derecelerin Tanınması  Lizbon Tanıma Sözleşmesi (1997, 2004, 2007)  Diploma Eki (DE)  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)  ENIC / NARIC Merkezleri  Üniversite ne yapacak?  Diploma Eki ve AKTS çalışmaları ve AB’ye tanınırlılık için müracaat edecek  Hedef: 15 Mayıs, 2011

7 Kalite Güvencesi İç ve Dış Değerlendirme YÖDEK ADEK

8 Şeffaflık ve Denetim  İç ve dış denetim mekanizmaları

9 Yeterlilikler Çerçevesi  Avrupa Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi  Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi  Alana özgü yeterlilikler çerçevesi  Üniversite ne yapacak  “Çerçeveyi” herkes çalışacak ve anlayacak  Çerçeveye göre program yeterliliklerini belirleyecek  Ders öğrenim çıktılarını yazacak

10 TYYÇ (Lisans)

11 TYYÇ’nin Kullanımı

12 Program iyileştirme

13 Sosyal Boyut  Yükseköğretime erişen,  Yükseköğretime katılan ve  Yükseköğretimi tamamlayan öğrenci gruplarının, toplumların çeşitliliğini yansıtması hedefine ulaşma çabası

14 Sürecin Tarihi Gelişimi • 1998 Sorbonne Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere • 1999 Bologna Bildirgesi 29 Avrupa ülkesi • 2001 Prag, Türkiye’nin dahil olması • 2003 Berlin, 2005 Bergin, londra 2007 • 2009 Lauvren 46 ülke • 2010 Budapeşte – Viyana 47 Ülke ve 2020 hedefi

15 Bologna Sürecin Organizasyon Yapısı

16 Bologna Süreci taraflara ne kazandıracak?  Ülke içinde ve dışında yükseköğretim kurumlarının tanınmasını ve cazibesini arttırır.  Öğretim üyeleri için ders programı oluşturmayı ve güncellemeyi kolaylaştırır.  Öğrenciler için öğrenci merkezli bir yaklaşımı sağlar.  İşverenler açısından istihdam edecekleri öğrencileri daha doğru seçerler.

17 Türkiye’de Bologna Süreci  2006 Yükseköğrenim Yeterlilikler Çalışma Grubu  2009 Yükseköğretim Mesleki Eğitim ve Sanat Eğitimi Yeterlilikleri Çalısma Grupları  2010 Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi  Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi (5 Dönem)  2 Üniversite ‘AKTS Etiketi’ ve 11 Üniversite ‘Diploma Eki Etiketi’ aldı  Temel Alan Yeterlilikleri’nde son durum

18 Bologna Süreci için üniversitede iş bölümü Rektör Rektör Yardımcısı BEK Başkanı BOLOGNA UZMANI BEK KOMİSYONU FAKÜLTE / MYO / YUKSEK OKUL BOLOGNA KOMİSYONU BOLUM / ANABİLİM DALI BOLOGNA KOMİSYONU ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANI ÖĞRENCİ İLGİLİ DEKAN YARDIMCISI

19 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)  Üniversite’daki Bologna Süreci çalışmalarını yürüten komisyon  BEK Kimlerden Oluşur  Eğitim ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı  Bologna uzmanı (var ise)  AKTS / DE ve Erasmus koordinatörü  Öğrenci İşleri Daire Başkanı  Öğrenci Konseyi Başkanı  Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

20 BEK’in Görevleri  “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; Kurum Raporu’nu hazırlamak  Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak.  Yapılan çalışmaları değerlendirip strateji belirlemek  Ulusal ve uluslararsı etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek

21 Fakülte’in (YO, MYO) Görevleri  İlgili dekan (müdür) yardımcısı, BEK üyesi, üyeler  Çalışmalarının etkin ve sağlıklı yürümesini sağlamak.  Bölüm / Anabilim dalı başkanlarıyla toplantılar yaparak eşgüdüm sağlamak ve strateji geliştirmekmek  Eğitim çalışmaları  Fakülte genelinde  Bölümlerde  Web üzerinden gerekli denetim ve uyarıları yapmak  Tek lisans programı için yeterliliklerini hazırlamak  Üniversite ve Fakülte Derslerini için koordinasyon

22 Program (Lisans, Yüksek lisans, Doktora)  Program Başkanı ( Dekanlık, Bölüm, ABD)  Bologna çalışmalarının yürütülmesini sağlar  Komisyonuna başkanlık eder  Komisyonlar  Program yeterliliklerini hazırlar  Derslerin yeterliklere katkısını ve AKTS’leri düzenler  Bilgi paketi için program bilgilerini hazırlamak  Süreçle ilgili gelişmeleri takip eder ve gereğini yapar.

23 Öğretim Üyesi (Ders Öğrenme Çıktıları)  Dersle ilgili bilgileri hazırlamak  Dersin genel amacını yazmak  Dersin öğrenme çıktılarını hazırlamak  Program yeterliliklerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak  Dersin hangi program yeterliliklerine katkısını belirlemek  Öğretme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını belirlemek  Dersin işyükünü ve AKTS’sini hesaplamak.  Tüm bu bilgileri web ortamında bilgi paketine aktarmak, güncellemek ve geliştirmek.

24 Enstitülerin Rolü  Bologna Uzmanı olarak katıldığım toplantılardan net bir cevap alamadım  Bu çalışmalar temelde program temelli olduğundan daha çok öğretim üyeleri ve program yöneticilerini ilgilendiriyor.  Lisansüstü derslerde müfredat geliştirirken bologna sürecine uyarlanacak çalışmaları yaparak prensipleri belirlemek  Zorunlu ve seçmeli dersler kategorizasyonu  Derslerin seviyesine göre kodlanması  Araştırma (tez) çalışmalarının AKTS’lebdirilmesi  EÖBS aracılığıyla çalışmaların takibi ve kontrolü

25 Anketler  Ders Değerlendirme Anketleri  Amacı öğrenci’den geridönüm almaktır  Başarılı öğrencilere uygulanır  Dersi veren değerlendirir  Mezun Anketleri  Amacı program yeterliliklerine katkı sağlamak  Program başkanı ve komisyon değerlendirir  Dış Paydaş Anketleri  Amacı program yeterliliklerine katkı sağlamak  Program başkanı vekomisyon değerlendirir

26 EÖBS (Web Portalı)  Çalışmalarımızın web tabanlı olacak  Sakarya’dan aldığımız sistemi kullanıyoruz  Benzeri yapılıp hissetirmeden uygulamaya koyulacak  Üniversite Web sitesi ile uyumlu olacak  Doğrudan veya akademik birimlerden ulaşılabilecek  ECTC etiketi müracatımız portal üzerinden değerlendirilecek  Dinamik bir ortam ve şeffaflık sağlayacak

27 Karşılaşılacak Engeller  Fiziki ve yetişmiş insan gücü altyapısı  Daha çok yeni kurulan üniversiteler  Alışkanlıklar, tembellik ve bunlara bağlı geriye olan özlem  Direnç  Önemsememe, hafife alma  Sulandırma  Gerekçeler öne sürme  Köstekleme

28 Çalışılması Gereken Teknik Konular  Programın amaç ve hedefi  Program yeterlilikleri  Ders öğrenme çıktıları  AKTS hesabı  Ders bilgi paketi  Öğrenci anketleri  Paydaş anketleri

29 Sonuç alabilmek için  Bologna Sürecine ve değişime inanmak  Rektör, dekan, müdür, bölüm başkanı ve yardımcılarının doğrudan katılımını sağlamak  Zihniyet dönüşümü için uluslararası alanda son yıllarda eğitim öğretimdeki değişimi sürekli aktarmak  Derslik ve derslik dışı öğrenme ortamları oluşturmak  Değişimi kolay yönetebilmek için web tabanlı çalışmak

30 Bologna Süreci içselleşeleştirilebilecek mi?  Çalışmaların ciddiyetine ve samimiyetine bağlı  Üst yönetim ve birim yönetimlerinin tutumuna bağlı  Yükseköğretim ve hatta tüm eğitim sisteminde bu doğrultuda yapılacak çalışmalara bağlı  Fiziki imkanların ne kadar hızlı iyileşeceğine bağlı  Yapılan çalışmalar hedefe ulaşmanın ön şartı  Vizyonu geliştirecek ve farkındalık oluşturacak  Bu bir süreçtir ve kervan yolda dizilecektir.

31 Kullanılabilecek Kaynaklar  http://bologna.yok.gov.tr/index.php http://bologna.yok.gov.tr/index.php  http://atauni.edu.tr http://atauni.edu.tr  Bilgi Paketleri  Sakarya Üniversitesi (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi)  KTÜ (Bilgi Paketi)  Diğer üniversiteler  GOOGLE ve diğer tarama sistemleri

32 Sabrınız için teşekkür ederim !


"BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması Prof. Dr. Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 13 Ocak 2011 Orhan Yavuz Anfisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları