Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması
Prof. Dr. Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 13 Ocak 2011 Orhan Yavuz Anfisi

2 İçerik Farklı bir açıdan Bologna Süreci
Sürecin çalışma alanları ve gelişimi Değişik Kesimlere katkısı Türkiye’de yapılan çalışmalar Üniversite’de ve birimlerde ne yapılıyor ve yapılacak Anketler ve EÖBP Sonuç

3 Bologna Süreci nedir? AB’nin ABD ile rekabet edebilmesi için araçlar sunan bir süreçtir. Öğrenci merkezli bir eğitim reformudur. Üniversitelerde tanınırlığı ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan bir araçtır. Statik değil dinamik bir yapıdır.

4 Uzun İnce ve Bir Yol Başarı için zor işlere talip olmak lazım

5 Bologna Sürecinin Ana Faaliyet Alanları
Diploma ve Derecelerin Tanınması Kalite Güvencesi Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut

6 Diploma ve Derecelerin Tanınması
Lizbon Tanıma Sözleşmesi (1997, 2004, 2007) Diploma Eki (DE) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ENIC / NARIC Merkezleri Üniversite ne yapacak? Diploma Eki ve AKTS çalışmaları ve AB’ye tanınırlılık için müracaat edecek Hedef: 15 Mayıs, 2011

7 İç ve Dış Değerlendirme
Kalite Güvencesi İç ve Dış Değerlendirme YÖDEK ADEK

8 İç ve dış denetim mekanizmaları
Şeffaflık ve Denetim İç ve dış denetim mekanizmaları

9 Yeterlilikler Çerçevesi
Avrupa Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Alana özgü yeterlilikler çerçevesi Üniversite ne yapacak “Çerçeveyi” herkes çalışacak ve anlayacak Çerçeveye göre program yeterliliklerini belirleyecek Ders öğrenim çıktılarını yazacak

10 TYYÇ (Lisans)

11 TYYÇ’nin Kullanımı

12 Program iyileştirme

13 Sosyal Boyut Yükseköğretime erişen, Yükseköğretime katılan ve
Yükseköğretimi tamamlayan öğrenci gruplarının, toplumların çeşitliliğini yansıtması hedefine ulaşma çabası

14 Sürecin Tarihi Gelişimi
1998 Sorbonne Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere 1999 Bologna Bildirgesi 29 Avrupa ülkesi 2001 Prag, Türkiye’nin dahil olması 2003 Berlin, 2005 Bergin, londra 2007 2009 Lauvren 46 ülke 2010 Budapeşte – Viyana 47 Ülke ve 2020 hedefi

15 Bologna Sürecin Organizasyon Yapısı

16 taraflara ne kazandıracak?
Bologna Süreci taraflara ne kazandıracak? Ülke içinde ve dışında yükseköğretim kurumlarının tanınmasını ve cazibesini arttırır. Öğretim üyeleri için ders programı oluşturmayı ve güncellemeyi kolaylaştırır. Öğrenciler için öğrenci merkezli bir yaklaşımı sağlar. İşverenler açısından istihdam edecekleri öğrencileri daha doğru seçerler.

17 Türkiye’de Bologna Süreci
2006 Yükseköğrenim Yeterlilikler Çalışma Grubu 2009 Yükseköğretim Mesleki Eğitim ve Sanat Eğitimi Yeterlilikleri Çalısma Grupları 2010 Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi (5 Dönem) 2 Üniversite ‘AKTS Etiketi’ ve 11 Üniversite ‘Diploma Eki Etiketi’ aldı Temel Alan Yeterlilikleri’nde son durum

18 Bologna Süreci için üniversitede iş bölümü
Rektör Rektör Yardımcısı BEK Başkanı BOLOGNA UZMANI ÖĞRENCİ BEK KOMİSYONU İLGİLİ DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE / MYO / YUKSEK OKUL BOLOGNA KOMİSYONU BOLUM / ANABİLİM DALI BOLOGNA KOMİSYONU ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANI

19 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Üniversite’daki Bologna Süreci çalışmalarını yürüten komisyon BEK Kimlerden Oluşur Eğitim ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı Bologna uzmanı (var ise) AKTS / DE ve Erasmus koordinatörü Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

20 BEK’in Görevleri “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; Kurum Raporu’nu hazırlamak Hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Yapılan çalışmaları değerlendirip strateji belirlemek Ulusal ve uluslararsı etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek

21 Fakülte’in (YO, MYO) Görevleri
İlgili dekan (müdür) yardımcısı, BEK üyesi, üyeler Çalışmalarının etkin ve sağlıklı yürümesini sağlamak. Bölüm / Anabilim dalı başkanlarıyla toplantılar yaparak eşgüdüm sağlamak ve strateji geliştirmekmek Eğitim çalışmaları Fakülte genelinde Bölümlerde Web üzerinden gerekli denetim ve uyarıları yapmak Tek lisans programı için yeterliliklerini hazırlamak Üniversite ve Fakülte Derslerini için koordinasyon

22 (Lisans, Yüksek lisans, Doktora)
Program (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) Program Başkanı (Dekanlık, Bölüm, ABD) Bologna çalışmalarının yürütülmesini sağlar Komisyonuna başkanlık eder Komisyonlar Program yeterliliklerini hazırlar Derslerin yeterliklere katkısını ve AKTS’leri düzenler Bilgi paketi için program bilgilerini hazırlamak Süreçle ilgili gelişmeleri takip eder ve gereğini yapar.

23 Öğretim Üyesi (Ders Öğrenme Çıktıları)
Dersle ilgili bilgileri hazırlamak Dersin genel amacını yazmak Dersin öğrenme çıktılarını hazırlamak Program yeterliliklerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak Dersin hangi program yeterliliklerine katkısını belirlemek Öğretme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını belirlemek Dersin işyükünü ve AKTS’sini hesaplamak. Tüm bu bilgileri web ortamında bilgi paketine aktarmak, güncellemek ve geliştirmek.

24 Enstitülerin Rolü Bologna Uzmanı olarak katıldığım toplantılardan net bir cevap alamadım Bu çalışmalar temelde program temelli olduğundan daha çok öğretim üyeleri ve program yöneticilerini ilgilendiriyor. Lisansüstü derslerde müfredat geliştirirken bologna sürecine uyarlanacak çalışmaları yaparak prensipleri belirlemek Zorunlu ve seçmeli dersler kategorizasyonu Derslerin seviyesine göre kodlanması Araştırma (tez) çalışmalarının AKTS’lebdirilmesi EÖBS aracılığıyla çalışmaların takibi ve kontrolü

25 Anketler Ders Değerlendirme Anketleri Mezun Anketleri
Amacı öğrenci’den geridönüm almaktır Başarılı öğrencilere uygulanır Dersi veren değerlendirir Mezun Anketleri Amacı program yeterliliklerine katkı sağlamak Program başkanı ve komisyon değerlendirir Dış Paydaş Anketleri Program başkanı vekomisyon değerlendirir

26 EÖBS (Web Portalı) Çalışmalarımızın web tabanlı olacak
Sakarya’dan aldığımız sistemi kullanıyoruz Benzeri yapılıp hissetirmeden uygulamaya koyulacak Üniversite Web sitesi ile uyumlu olacak Doğrudan veya akademik birimlerden ulaşılabilecek ECTC etiketi müracatımız portal üzerinden değerlendirilecek Dinamik bir ortam ve şeffaflık sağlayacak

27 Karşılaşılacak Engeller
Fiziki ve yetişmiş insan gücü altyapısı Daha çok yeni kurulan üniversiteler Alışkanlıklar, tembellik ve bunlara bağlı geriye olan özlem Direnç Önemsememe, hafife alma Sulandırma Gerekçeler öne sürme Köstekleme

28 Çalışılması Gereken Teknik Konular
Programın amaç ve hedefi Program yeterlilikleri Ders öğrenme çıktıları AKTS hesabı Ders bilgi paketi Öğrenci anketleri Paydaş anketleri

29 Sonuç alabilmek için Bologna Sürecine ve değişime inanmak
Rektör, dekan, müdür, bölüm başkanı ve yardımcılarının doğrudan katılımını sağlamak Zihniyet dönüşümü için uluslararası alanda son yıllarda eğitim öğretimdeki değişimi sürekli aktarmak Derslik ve derslik dışı öğrenme ortamları oluşturmak Değişimi kolay yönetebilmek için web tabanlı çalışmak

30 Bologna Süreci içselleşeleştirilebilecek mi?
Çalışmaların ciddiyetine ve samimiyetine bağlı Üst yönetim ve birim yönetimlerinin tutumuna bağlı Yükseköğretim ve hatta tüm eğitim sisteminde bu doğrultuda yapılacak çalışmalara bağlı Fiziki imkanların ne kadar hızlı iyileşeceğine bağlı Yapılan çalışmalar hedefe ulaşmanın ön şartı Vizyonu geliştirecek ve farkındalık oluşturacak Bu bir süreçtir ve kervan yolda dizilecektir.

31 Kullanılabilecek Kaynaklar
Bilgi Paketleri Sakarya Üniversitesi (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi) KTÜ (Bilgi Paketi) Diğer üniversiteler GOOGLE ve diğer tarama sistemleri

32 Sabrınız için teşekkür ederim !


"BOLOGNA SÜRECİ: Atatürk Üniversitesi’de Uygulaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları