Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2 Sunum İçeriği Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görev Tanımı ve İdari Yapısı Kalkınma Ajanslarının Destek Enstrümanları Kalkınma Ajansında Kariyer İmkanları Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri

3 Kalkınma Ajansları Düzey 1 (12 Bölge) Avrupa Birliği, üye ülkeler için “İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması” adı verilen ülke altı coğrafi bölge standardı oluşturmuştur. Türkiye 2002 yılında yaptığı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında illeri "Düzey 3" olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri dikkate alınarak "Düzey 1" ve "Düzey 2" olarak gruplandırılmak suretiyle sınıflandırılmıştır. Düzey 2 (26 Bölge)

4 Kalkınma Ajansları Kurulma Amacı:
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görevleri ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun çerçevesinde; Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Bölgesel kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak, Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.

5 Kalkınma Ajansları Kamu, özel sektör ve STK’ ları bir araya getiren...
Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı... Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip... Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör rol üstlenen... Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan… Dinamik ve esnek yapıya sahip özel hukuk hükümlerine tabi…

6 Görev ve Yetkiler Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması ve planların yapılması Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi,eşgüdümün sağlanması Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ulusal ve uluslararası tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi Proje geliştirme kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanması Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bunlar için proje geliştirilmesini sağlamak Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek Ajanslar, gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir.

7 Destek Enstrümanları Doğrudan Finansman Desteği
Proje Teklif Çağrısı Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Dolaylı Finansman Desteği Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Teknik Destek Planlama Çalışmaları Kurumsal Kapasite Artırımı Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları

8 Destek Enstrümanları Planlama ve Programlama Program Yürütme
İzleme ve Değerlendirme Bölgesel gelişme planı Kaynakların etkin kullanımı ve uygulayıcılara destek Genel İlanlar, açık koşullar ve şeffaflık Tarafsızlık ve objektif kriterler

9 Planlama ve Programlama
Bölgesel Gelişme Planının Hazırlanması: Bölgesel kalkınma için yoğunlaşılacak temel öncelikli alanların belirlenmesi Yıllık Çalışma Programı ve Bütçenin hazırlanması: Öncelikli alanlarda yürütülecek faaliyet ve proje konuları ile bu alanlara tahsis edilecek ödeneklerin belirtilmesi

10 Program Yürütme Program Belgelerinin Hazırlanması: Başvuru Süreci:
Destek programlarının başvuru kabul ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi Başvuru Süreci: – Başvuru kabul sürecinin ilanı, – Başvuru kabul koşulları hakkında bilgilendirme, – Ücretsiz proje hazırlama eğitimleri, – SSS Değerlendirme Süreci: – Ön inceleme, – Bağımsız değerlendiriciler ve – Değerlendirme komitesince değerlendirme, – Genel Sekreterce mali yönden değerlendirme, – Yönetim Kurulu onayı, – Sonuçların ilanı ve sözleşmeye davet

11 İzleme ve Değerlendirme
Sözleşmelerin İmzalanması ve Ön Eğitimler: – Sözleşme özel koşullarının belirlenmesi, – Proje uygulama ve satın alma eğitimlerinin verilmesi – İlk ziyaretlerin yapılması ve ödemelerin başlaması Ara Dönem: – Ara raporların hazırlanması – Ara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi – Ara ödemelerin yapılması Programın Kapanışı: – Nihai raporların hazırlanması – Nihai ödemelerin yapılması – Program değerlendirmesinin yapılması

12 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara-TR42 (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova) Düzey 2 Bölgesi’nde Kocaeli merkezli olarak 5449 sayılı kanun çerçevesinde 2009/ sayılı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. TR 42 Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova )

13 Vizyonumuz Stratejik Konumu ve İşbirliği Ağlarından Güç Alan, Çok Yönlü Ekonomik Yapısı ile Değer Üreten, Zengin Beşeri Potansiyeliyle Geleceğe Yön Veren, Yaşam Kalitesi ile Fark Yaratan, İnsan ve Bilgi Odaklı, Yeniliklere Açık, Küresel Rekabette Lider ve Sürdürülebilir Kalkınmada MARKA Bölge Olmak!

14 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

15 Yatırım Destek Ofisleri
Uluslararası Donör Kuruluşlar Devlet Yardımları Kamu Kurumları Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı KOBİler Genç ve Kadın Girişimciler Mahalli İdareler Yatırımcıları bölgeye çekmek ve desteklemek için yerel, yurtiçi ve uluslararası düzeyde ilişkiler kuruyoruz Avrupa Birliği Ajansın sorumluluk alanında bulunan 5 ilde (Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya, Yalova) Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Yatırımcılara bölge hakkında bilgi ve yön verir. Yatırımcılara ruhsat ve izin işlemlerinde destek olur. Yatırımcıları yatırım fırsatları, OSB ve diğer alanlarda müsait araziler, teşvikler ve mevzuat konusunda bilgilendirir. Yatırımcının “Yatırımcı Formunu” eksiksiz doldurması ve sağlayacağı bilgiler daha etkin bir yatırım desteği sağlanmasını mümkün kılacaktır. Kalkınma Ajansı, yatırım desteği verirken bölgenin önceliklerine göre hareket etmektedir.

16 Kalkınma Ajanslarında Kariyer İmkanları
İlgili Mevzuat; 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 4857 Sayılı İş Kanunu Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

17 Kalkınma Ajanslarında Kariyer İmkanları
Kalkınma Ajanslarında tüm personeller : 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Ajans personeli belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilmektedir.

18 Kalkınma Ajanslarında Kariyer İmkanları
Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından her yıl, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Ajans içinden ve/veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

19 Kalkınma Ajanslarında Kariyer İmkanları
Başvuruda Aranan Kriterler Özeti Uzman Personel Adayları için: İlanda belirtilen kriterlere uygun lisans mezunu olmak, Tercihen alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapmış olmak, KPDS ‘den en az 80 (eşdeğer TOEFL veya IELTS derecesi), İş deneyimi ile başvuracak adaylar için en az 5 yıl deneyim, İş deneyimi ile başvurmayacak adaylar için KPSS ilgili puan türünden en az 80 almış olmak, Destek Personel Adayları için: Tercihen KPDS’ den en az 70 (eşdeğer TOEFL veya IELTS derecesi), -Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış yahut başvuru tarihi itibariyle en az 2(yıl) tecilli olmak (İç Denetçi adayları için) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak Yarışma sınavına katılma şartları, Ajanstaki boş pozisyonların unvan ve sayıları ile öğrenim dalları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca karara bağlanarak, başvuru tarihinden en az 20 gün önce Ajansın kurulduğu bölgedeki illerin her birinde mahalli bir gazetede ve ayrıca ulusal bir gazete ile Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Sözlü sınav, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır. Ajans personelinin çalışma saatleri, günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

20 Kalkınma Ajanslarında Kariyer İmkanları
Kalkınma Ajansı Personeli Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, Bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, Öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, Sorumluluk alabilen, Yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, Değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, İnsan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, Organizasyon ve yönetim becerisine sahip, Çağın gerektirdiği bilgi sistem / donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, Görev verilecek her birimde ve her ilde, her ülkede şartsız görev yapmayı kabul eden personeldir.

21 GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
KOSGEB Girişimcilik Desteği Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başlangıç Sermayesi Desteği SAN-TEZ Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği

22 GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
KOSGEB Girişimcilik Desteği KOSGEB Nedir ? Kimler Yararlanabilir ? Girişimcilik Desteği’ne Nasıl Başvurulur? (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi) Ne kadar Destek Alınabilir? (Yeni Girişimci Desteği)

23 KOSGEB 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İmalat Sektörü + Hizmet Sektörü + Ticaret Sektörü + Girişimci Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler

24 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilir.

25 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ
KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir.

26 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) 1. BÖLGE DESTEK ORANI (%) 2. BÖLGE İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 5000 60 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 70) 70 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

27 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
İşletme kuruluş desteği: İşletme kuruluş giderleri ile işletme kurulmadan önce girişimcinin iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ve iş planı, etüd, fizibilite çalışması giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bir destektir. Üst limiti (beşbin) TL olup, işletme kuruluş giderleri için üst limit (üçbin) TL, danışmanlık için üst limit (ikibin) TL, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

28 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bir destektir. Üst limiti (onbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

29 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
c) İşletme giderleri desteği: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenen bir destektir. Üst limiti her ay için (bin) TL olmak üzere, toplam (onikibin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır: Personel net ücretleri Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri

30 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
d) Sabit yatırım desteği: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bir destektir. Üst limiti (yetmişbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

31 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Programın amaçları ve gerekçeleri: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

32 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURLARI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz. Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

33 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURU DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülk. Hak. Dest. Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

34 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURU DESTEĞİN ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

35 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Başlangıç Sermayesi Desteği: Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar. Bu programdan şu kişiler faydalanabilir: 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine son bir yıl içinde teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan ve değerlendirme sonucunda geçer not alanlar, Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar, Öğretim elemanları

36 GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Sanayi Tezleri Programı SAN-TEZ Programı Nedir? Ne Zaman Başvurulabilir? Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? SAN-TEZ Programından Kimler Yararlanabilir? Nasıl Başvurulur?

37 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)
SAN-TEZ Programı Nedir? Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.  Ne Zaman Başvurulabilir? SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos  ayının 15’i  olarak belirlenmiş olup,  bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir.”

38 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)
Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. SAN-TEZ Programından Kimler Yararlanabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir. Nasıl Başvurulur? Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, SAN-TEZ Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne teslim eder.

39 GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Teknogirişim Sermayesi Desteği Desteğin Amacı Destek Başvuru Koşulları ve Yararlanacaklar Destek Başvurusunun Zamanı Desteğin Süresi ve Miktarı

40 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
Desteğin amacı nedir? 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

41 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
Desteğin başvuru koşulları nelerdir ve bu destekten kimler faydalanabilir? Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla, "ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir. Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecektir.

42 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
Desteğe ne zaman başvurulabilir? Programa yılda bir kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca duyurulacak tarihlerde başvuru yapılabilmektedir. Desteğin süresi ve miktarı nedir? Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı ,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir.

43 GYTE’nin DURUMU SAN-TEZ programı kapsamında yılları arasında 350 üniversite ile sözleşme imzalanmıştır. 2010 yılında imzalanan toplam 111 projeden 1 tanesi, 2011 yılında imzalanan 84 projeden 3 tanesi GYTE’ye ait.

44 GYTE’nin DURUMU Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden 2009 yılında 78, 2010 yılında 102, 2011 yılında 288 kişi faydalanmıştır. GYTE 2009 yılında 1, 2011 yılında ise 1 projesiyle 37nci sırada yer almaktadır.

45 AJANS MERKEZİ T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A 41140 İzmit, KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) Web:

46 TEŞEKKÜRLER


"GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları