Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Eğitimci: Gökhan Turgut ÜNAL AB Proje Yöneticisi

2 HİBE – KREDİ Hibe; belirlenen bir programın hedeflerinin projeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi için bir kuruluş tarafından yararlanıcılara verilen doğrudan ve KARŞILIKSIZ ödemedir. Kredi; belirli koşulların sağlanması ile birlikte, bir programın hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, faizsiz veya uygun faizle GERİ ÖDEMELİ şekilde verilen maddi destektir.

3 KURUMLAR NEDEN HİBE VERİR?
Uluslar arası kurumlar ( Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Unesco, Büyükelçilikler, Uluslar arası vakıflar ); örgütsel politika gereksinimleri doğrultusunda, proje yararlanıcılarını bölgesel ve küresel standartlara taşımak, kendi kültürlerini tanıtmak, politikalarını yaygınlaştırmak ve bölgesel farklılıkları azaltmak amacıyla programlar oluşturmaktadır. Ulusal kurumlar (Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansları, TTGV, Bakanlıklar); ülke içerisinde ekonomik kalkınmanın üst seviyeye taşınması, girişimciliğin teşvik edilmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının arttırılması, sosyal sorumluluğun ön plana çıkarılması ve bölgesel gelir düzeylerinde oluşan farklılıkları azaltmak amacıyla proje çağrıları sunmaktadır.

4 Avrupa Birliği Hibeleri
Milli Eğitim Bakanlığı Hibe Programları IPA Hibe Programları 2.1. Sivil Toplum Diyalogu 2.2. Kadın İstihdamının Desteklenmesi 2.3. Genç İstihdamın Desteklenmesi 2.4. Sivil Toplumun Desteklenmesi 2.5. Aktif İstihdam Tedbirleri 2.6. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ulusal Ajans Programları Teknoloji ve Ar- Ge Destekleri ( 7. Çerçeve Programı – Horizon 2020 )

5 AB Proje Çağrıları

6 AB Proje Çağrıları

7 AB Proje Çağrıları

8 Ulusal Ajans

9 IPARD ( Tarımsal Destek Fonu )
Program: Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’ne dayalı olarak, Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak açılan programdır. Programın amacı; kırsal kalkınmayı desteklemek, yenilikçi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, hayvancılık sektöründe gelişim sağlanması, tarım ve gıda sanayi işletmelerinin rekabet gücünün arttırılması, su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı ve çevreci tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Başvuru Dönemleri: Yılda 3 Dönem ( Şubat - Haziran – Kasım ) Başvuru Yapılacak Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

10 CORDIS CORDIS; Avrupa Birliği araştırma projeleri resmi portalıdır. Site üzerinden araştırma projeleri, çağrılar ve proje teklifleri incelenebilir. Ayrıca proje ortağı araştırması yapılabilir, daha önce yapılmış iyi proje uygulamaları bulunabilir. Avrupa Birliği araştırma portalı olarak da faaliyet gösteren site üzerinden, birlik bünyesinde geliştirilen güncel Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına da ulaşılabilir. Web Sitesi: cordis.europe.eu

11 Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)
Avrupa İşletmeler Ağı'nın hedefi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) inovatif özelliklerini geliştirmek ve onlara teknik ve ticari işbirlikleri oluşturmak konusunda yardımcı olmaktır yılının Şubat ayında başlatılan bu yeni Avrupa Komisyonu inisiyatifi, girişimcilere tüm hizmetlere tek çatı altında kolayca ulaşım imkanı vermektedir. Web Sitesi:

12 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı; demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; çevre ve sürdürülebilir kalkınma temelinde politikalar yürütmektedir. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem vermektedir. Bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kurmaktadır. Web Adresi:

13 Dünya Bankası Kobi Finansman Programı
- Dünya Bankası, Kobi Finansman Programı kapsamında, Türkiye’nin de dahil olduğu bir çok ülkeye uygun şartlarda kredi kullanma imkanı sağlamaktadır. - Kredi, Türkiye’de Kalkınma Bankası aracılığı ile verilmektedir. - Kredi öncesi, kredi kullanmak isteyen şirketin proje fizibilitesi ve proje başvuru formu hazırlaması gerekmektedir. Şirket mali yapısı ve ipotek bakımından sıkı bir denetime tabi tutularak kredi imkanı sunulur. Web Adresi:

14 REC- Bölgesel Çevre Merkezi
REC; sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. Farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, REC Türkiye’nin genel amacı, Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. Web Adresi:

15 Kadınlar İçin Küresel Fon
Global Fund for Women ( Kadınlar için Küresel Fon ) uluslar arası bir kuruluş olarak, kadınlar için ekonomik fırsat ve bağımsızlık, eğitim olanaklarına ulaşım, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, siyasi katılımın güçlendirmesi ve engelli kadınların istihdam eşitsizliğini giderme temalı proje çağrıları yayınlamaktadır. Proje çağrılarına dünya çapında yaklaşık başvuru yapılmakta ve 400 proje hibe fırsatından yararlanmaktadır. Daha önce proje faaliyeti gerçekleştirmemiş ve/veya fon kaynaklarına ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan kurumlara öncelik vermektedir. Web Adresi:

16 Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Programı
- “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı; temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program konuları; temel sağlık, engelliler, kalkınmada kadın, dezavantajlı gruplar, kapasite geliştirme ve eğitim Programa STK ve Belediyeler başvurabilir. Proje başvuruları her yıl 10 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında yapılmaktadır. Web Adresi:

17 Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği Programı
Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği " İnsan Hakları " ve " Matra " başlıkları altında her yıl proje çağrısına çıkmaktadır.  Matra programı; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde sürdürülebilir projelerin ortaya çıkmasını, İnsan Hakları programı ise; Türkiye'de insan hakları konusunda yaşanan eksikliklerin giderilmesini ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Proje başvuruları her yıl 10 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında alınmaktadır. Başvuru dili İngilizce’dir. Web Adresi:

18 Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı
Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir (Fon miktari minimum Avustralya Dolari -maksimum Avustralya Dolari). DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine açıktır. Başvurular her yılın Ağustos – Eylül ayları arasında yapılmaktadır. Web Adresi:

19 TÜBİTAK TÜBİTAK; akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere projeler, yayınlar, çalışmalar ve yarışmalar düzenleyen ulusal bir kuruluştur. TÜBİTAK destek programları; akademik, sanayi, kamu, girişimcilik, bilimsel etkinlik, bilim ve toplum başlıkları altında sunulmaktadır.

20 TÜBİTAK – 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Program Amacı: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Destek Tutarı: Teminat alınmaksızın geri ödemesiz  (hibe) olarak verilecek sermaye desteği, genel giderler dahil en fazla yüzbin ( ) TL’dir Web Adresi:

21 TÜBİTAK – 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı
Programın Amacı: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Destek Oranı: Firma ve projeye göre %40-%60 ( Maksimum TL ) Kimler Başvurabilir: Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. Başvuru yılın her günü açıktır. Web Adresi:

22 TÜBİTAK – 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı
Programın Amacı: KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. Destek Koşulları: KOBİ’ler tarafından yürütülen TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Web Adresi:

23 TÜBİTAK - 1602 Patent Destek Programı
Programın Amacı: Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir. Destek Kalemleri: Araştırma rapor desteği, inceleme raporu desteği, vekil ve danışmanlık desteği Başvuru Tarihleri: 2014 yılından itibaren program açıktır. Web Adresi:

24 KOSGEB

25 KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
Programın Amacı: Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı yeni işletmelerin kurulması Destek Tutarları: 2. Bölge (İzmir) Kadın ve Engellilere %70, girişimcilere %60 TL Hibe, faizsiz kredi Destek Koşulları: Destekten yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB veritabanına kayıt olması ve girişimcinin 72 saatlik “ Temel Girişimcilik Eğitimi” kursunu alması gerekmektedir. Girişimci iş planını hazırlayarak başvurusunu tamamlar. Web Adresi :

26 KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi ve destek sistemine ihtiyaç duymaları Proje Süresi: 6 ay – 3 yıl Destek Üst Limiti: Proje Konuları: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Web Adresi:

27 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı
Programın Amacı: Kobi’lerin inovatif, Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve bu konuda iş hayatındaki bilincin artırılması ve yaygınlaştırılması Proje Süresi: ay arası Proje Destekleme Oranı: % 75 Desteklenen Kalemler: Kira giderleri, makine teçhizat donanım ve hammadde alım giderleri, işçilik ve personel giderleri Web Adresi:

28 KOSGEB Genel Destek Programı
Yurtiçi Fuar Desteği ( Destek Üst Limiti : TL Destek Oranı : % 50) Yurtdışı İş Gezisi Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50) Tanıtım Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (Destek Limiti: TL Destek Oranı %50) Danışmanlık Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50) Belgelendirme Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50) Test Analiz Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50)ü Tasarım Desteği ( Destek Üst Limiti: TL Destek Oranı: % 50)

29 İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
İzmir Kalkınma Ajansı; İzmir ilinin ( TR 32 Bölgesi ) kalkınma önceliklerini ve stratejilerini belirlemek, oluşturulan strateji ve öncelikler doğrultusunda İzmir ilinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak proje, bilgi ve doküman hizmeti sunmaktadır.

30 İZKA Geçmiş Dönem Projeleri
Okul Öncesi ve Teknik Eğitim Mali Destek Programı – 2013 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı – 2012 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı – 2012 Sürdürülebilir Turizm Mali Destek Programı – 2011 Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı – 2010 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı – 2010 Tarımsal Kalkınma Mali Destek Programı – 2009

31 TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. Kobi’lere ve şirketlere teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarında destek sağlamaktadır. Proje Konuları: Teknoloji Geliştirme Projeleri Ticarileştirme Projeleri İleri Teknoloji Projeleri Çevre Projeleri

32 İletişim Eğitmen : Gökhan Turgut Ünal Telefon : 0 542 899 13 12
Web Sitesi: E- Mail:


"Avrupa Birliği Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları