Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Kavramı Yönetim İşlevleri.  Yönetim, örgütsel kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yönelterek ve kontrol ederek başkaları aracılığıyla etkili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Kavramı Yönetim İşlevleri.  Yönetim, örgütsel kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yönelterek ve kontrol ederek başkaları aracılığıyla etkili."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Kavramı Yönetim İşlevleri

2  Yönetim, örgütsel kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yönelterek ve kontrol ederek başkaları aracılığıyla etkili ve verimli bir şekilde örgütsel amaçlara ulaşmaktır.  Yönetim dört temel unsuru kapsar: ◦ Yapılacak bir iş (Amaç) ◦ İşi yapacak kişiler (İnsan) + Diğer kaynaklar ◦ Etkili olma (Amaçlara ulaşma) ve Verimli olma (Mümkün olan en az kaynağı kullanarak) ◦ Dört yönetsel işlevi kullanma (Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol)

3

4 Yönetim Tipleri  Ailesel yönetim  Siyasal yönetim  Profesyonel yönetim

5 Yönetim Pramidi  Tepe Yönetim: İşletme sahipleri, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, genel Müdür Yardımcıları  Orta Yönetim: Bölüm-Departman Müdürleri, Bölüm Müdür Yardımcıları  İlk Basamak Yönetim: Kısım Şefleri, Ustabaşılar, Gözetimciler

6 Yönetim Pramidi

7 Yöneticinin Rolleri  Bireylerarası Roller ◦ Sözde mevki sahibi ◦ Liderlik rolü ◦ Birleştirici rolü  Bilgi sağlama rolleri ◦ Monitör olarak ◦ Konuşmacı olarak  Karar almaya ilişkin roller ◦ Girişimci rolü ◦ Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü ◦ Kaynak dağıtıcı rolü ◦ Müzakerecilik rolü

8 Yöneticinin Rolleri

9 Çevresel Olaylar Örgütleme YürütmeKontrol Planlama

10  PLANLAMA ◦ Amaçlar, Planlar, Karar Verme  ÖRGÜTLEME (Organize Etme) ◦ İşbölümü, Emir Komuta, Bölümlere Ayırma (Departmanlaşma), Formelleşme, vb.  YÖNELTME ◦ Liderlik, Motivasyon, İletişim, vb.  KONTROL ◦ Yönetim Kontrol Sistemleri, Operasyonel Kontrol Sistemleri, Finansal Kontrol Sistemleri

11  PLANLAMA ◦ Organizasyonun amaçlarını (hedeflerini) ve bu amaç ve hedefleri gerçekleştirme biçimlerini belirleme AMAÇLAR  Stratejik Amaçlar  Taktik Amaçlar  Operasyonel Amaçlar PLANLAR  Stratejik Planlar  Taktik Planlar  Operasyonel Planlar

12 Zaman Aralığına Göre Örgütsel Kullanımına Göre Örgütsel Hiyerarşideki Yerine Göre  Uzun Dönemli Planlar (> 5 YIL)  Sürekli Planlar (Politika, Prosedür, Kural)  Stratejik Planlar (Tepe Yönetim)  Orta Dönemli Planlar (1-5 YIL)  Tek Kullanımlık Planlar (Program, Proje, Bütçe)  Taktik Planlar (Orta Kademe Yönetim)  Kısa Dönemli Planlar (<1 YIL)  Operasyonel Planlar (Alt Kademe Yönetim )

13  KARAR VERME ◦ Belirli bir amaca ulaştıracak alternatif yollar arasından birisini seçme  Programlanmış Kararlar ◦ Tekrar eden durumlar  Programlanmamış Kararlar ◦ Tekrarlamayan, iyi tanımlanamayan durumlarda kullanılır.

14

15  ÖRGÜTLEME ◦ Organizasyonun amaçlarına ulaşmak ü zere faaliyetleri gruplama ve yapılandırma, kişilerin işlerini, g ö revlerini, belirleme, işleri, ç alışmaları ve ç alışanları koordine etme s ü reci ÖRGÜTLEME İLKELERİ Uzmanlaşma / İşbölümü Hiyerarşik yapı Amaç birliği Emir-komuta birliği Kontrol alanı Yetki ve sorumluluk denkliği Yetki devri İstisna Denge Verimlilik Basit ve anlaşılırlık Değişebilirlik Açıklama

16  Uzmanlaşma / İşb ö l ü m ü ◦ Örgütün amaçladığı işin en etkin ve verimli biçimde yapılabilmesi için örgüt işbölümü ve uzmanlaşmaya olanak verecek biçimde bölümlenmelidir.  Hiyerarşik yapı ◦ Örgütte yetki ve sorumluluklar açık ve kesintisiz bir biçimde tepe yönetim kademelerinden en alt kademeye kadar akmalıdır.  Amaç birliği ◦ Bir bütün olarak örgüt ve örgütteki her kademe açık seçik belirlenmiş bir amaca sahip olmalıdır.  Emir-komuta birliği ◦ Örgütte hiçbir örgüt üyesi belirli bir iş hakkında birden fazla üstten emir almamalıdır.  Kontrol alanı ◦ Bir üstün etkin ve verimli bir biçimde yönetebileceği astların sayısı sınırlıdır.

17  Yetki ve sorumluluk denkliği ◦ Örgütün her kademesinde kişilere verilen sorumluluğa denk olarak yetki de verilir.  Yetki devri ◦ Örgütte gerektiğinde karar verme yetkisi devredilmelidir.  İstisna ◦ Örgütte rutin nitelikli kararlar alt kademe yöneticilerine devredilmeli ancak stratejik ve önemli nitelik taşıyan kararlar üst kademelerce alınmalıdır.  Denge ◦ Örgütün birimlerinin büyüklüğü, standardizasyon ve esneklik ve merkezkaçlık ve merkezcillik arasında bir denge kurulmalıdır.  Verimlilik ◦ Örgüt yapısı en düşük maliyetle amaca ulaştırmalıdır.

18  Basitlik ve anlaşılırlık ◦ Organizasyon yapısı basit ve anlaşılır olmalıdır.  Değişebilirlik ◦ Örgüt yapısı değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilir olmalıdır.  Açıklama ◦ Bir örgütte kişilerin görevleri yetki ve sorumlulukları ile örgütsel ilişkileri açık bir biçimde yazılı olarak açıklanmalıdır.

19

20  Organizasyon Şeması Ne gösterir? İşlerin nasıl gruplandığını, Kimin kime karşı sorumlu olduğunu, Mevki ve unvanları, Personelin örgütteki yerini. Neyi göstermez? İşlerin tanımını, Ne tür bir yönetim tarzı uygulandığını, Her kademenin yetkisini, Fiili haberleşme düzenini.

21

22  BÖLÜMLERE AYIRMA BİÇİMLERİ ◦ Geleneksel  İşlevlere (Fonksiyonlara) göre bölümlere ayırma  Bölgelere (Çıktılara) göre bölümlere ayırma ◦ Modern  Matris yapılar ◦ Çağdaş  Takım esaslı yapılar  Şebeke yapılar

23

24

25  YÖNELTME (YÜRÜTME) ◦ Organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmek ü zere ç alışanların y ö nlendirilmesi s ü reci  Y ö neltme Konuları ◦ İnsanı anlamak ◦ Liderlik ◦ Motivasyon ◦ İletişim

26  İnsan ile ilgili konular neden önemlidir? ◦ Çalışanları etkili ve verimli olarak işletmenin amaçları doğrultusunda yönetebilmek için… ◦ Çalışanların yeteneklerini sürekli geliştirerek sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için…

27  Liderlik ◦ Örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere çalışanları yönlendirmek ve motive etmek üzere etki kullanımı  Liderliğin çeşitli boyutları ◦ Lider ◦ Görev / Amaç ◦ İzleyiciler ◦ Durum

28  Liderlik Teorileri ◦ Özellikler Yaklaşımı ◦ Davranışsal Yaklaşım  Otoriter – Demokratik Davranış Biçimleri  İki boyutlu liderlik ◦ Durumsal Yaklaşım

29 İşlemci Lider  Ödüllendirici / Cezalandırıcı  Görev tanımlayıcı  Yapılandırıcı ve kuralcı  Kişiye / İşe yönelik Dönüşümcü Lider  Karizmatik  Değer yargılarını değiştiren  İlham veren  Entelektüel birikim  Bireysel ilgi Karizmatik Lider  Karizma sahibi/Çekici  Güvenilir  Vizyon sahibi ve bunu açık olarak anlatabilen  Olağan dışı olumlu davranış sahibi  Değişim ajanı  Çevresel duyarlılık sahibi

30  Motivasyon (Güdüleme) ◦ Organizasyonun amaçları doğrultusunda çalışanları güdülemek, çalışanların arzu, istek ve davranışlarını yönlendirmek Ödül (İçsel/Dışsal) Davranışİhtiyaçlar

31  Motivasyon İle İlgili Görüşler  Kapsam teorileri kişinin içinde bulunan ve kişiyi belli bir davranışa iten iç faktörleri inceler ve anlamaya çalışır(Maslow, Herzberg, Alderfer)  Süreç teorileri kişiyi belirli bir davranışa iten ve bu davranışı tekrarlamasına sebep olabilen, kişi dışındaki faktörleri inceler ve anlamaya çalışır. (Vroom, Adams)

32  Kapsam Teorileri Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Herzberg Çift faktör Teorisi (Hijyen-Motivasyon) Alderfer ERG (VAG) Teorisi Kendini Tamamlama Saygınlık Aidiyet Güvenlik Fizyolojik Hijyen Faktörler Motive Edici Faktörler Var Olma Aidiyet Gelişme

33

34  KONTROL ◦ Sonuçların amaçlara ve planlara uygun olup olmadığının denetim süreci. Başka bir deyişle standartlara kıyasla işletmenin performansını ö l ç mek ve gerektiğinde d ü zeltici ö nlemler almak ◦ Geri yönelik kontrol teknikleri  Geleneksel, çıktı bazında kontrol ◦ İleri yönelik kontrol teknikleri  Girdi bazında kontrol ◦ Eşzamanlı kontrol teknikleri  Çağdaş, üretim süreçleri esnasında kontrol

35

36 Amaçların belirlenmesi Performans standartlarının belirlenmesi Performans ve standartların karşılaştırılması Devam Performansların ölçülmesi Düzeltmeleri yap Yeterli Yetersiz Geri Yönelik Kontrol

37  Yönetim Kontrol Sistemleri ◦ Yatırımın Getirisi (ROI), Pazar Payı Analizi, Müşteri İlişkileri, Büyüme, Kâr, vb.  Operasyonel Kontrol Sistemleri ◦ Başa baş Noktası Analizi, PERT, CPM  Finansal Kontrol Sistemleri ◦ Bütçeler, Finansal Analizler (Likidite, Kaldıraç, Kârlılık, Kapasite Kullanım Oranı, vb.


"Yönetim Kavramı Yönetim İşlevleri.  Yönetim, örgütsel kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yönelterek ve kontrol ederek başkaları aracılığıyla etkili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları