Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ e-MY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ e-MY."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ e-MY

2 İ ÇER İ K  S İ STEM KAVRAMI  S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ

3 S İ STEM YAKLAŞIMI  Karmaşık sorunların çözümünün yeni bir yaklaşımla ele alınması gere ğ i ortaya çıkmıştır.  Sistem kavramından hareketle bütünü incelemek yerine o bütünü oluşturan ö ğ eleri incelemek düşüncesi daha a ğ ır basmıştır.

4 S İ STEM NED İ R?  Sistem, karmaşık veya bölünmez bir bütünü oluşturan parçaların veya elemanların birleşimi ya da toplamıdır.  Sistem birbiriyle etkileşim halinde olan bileşenler kümesidir.  Sistem, ö ğ elerin veya birleşenlerin ilişkilerinin bir amacı gerçekleştirmek için, organize edilmesidir.  Sistem, bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan ö ğ elerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.  Bir amacı gerçekleştirmek ve sonuca ulaşmak için, tasarlanan ba ğ ımlı ve/veya ba ğ ımsız birimlerin bir plana göre organize edilen ve bütünü oluşturan parçalarıdır.

5 S İ STEM NED İ R?  Sistemin amacının belirlenmesi,  Sistemin işlevlerinin belirlenmesi,  Sistemin organize edilmesidir.

6 S İ STEM NED İ R?  Sistem çok geniş kapsamlı bir kavramdır.  Ortak bir amacı gerçekleştirmek için planlı ve ço ğ unlukla ayrı bölümlerin oluşturdu ğ u karmaşık yanları ve sorunları olan bir bütündür. Üretim açısından ise sistem; Belirli bir ihtiyacı veya amacı karşılama yetene ğ i sa ğ layan insanlar, ürünler ve süreçlerin bütünleşik bileşimi olarak tanımlanabilir.

7 Sistem farklı şekillerde teşekkül edebilir:  Bölünmez veya karmaşık bir bütün oluşturan elemanlar veya parçalar toplulu ğ u veya birleşimi (Ör: taşıma sistemi);  İ lişkili üyeler kümesi veya toplulu ğ u (Ör: para sistemi);  Belirli bir bilgi veya düşünce alanındaki gerçekler, ilkeler veya doktrinlerin sıralı ve kapsamlı toplulu ğ u (Ör: felsefe sistemi);  Yöntemlerin veya prosedürlerin komplike ve koordineli planı (Ör: organizasyon ve yönetim sistemi);  Bir prosedürün özel veya düzenli yöntemi (Ör: pazarlama, numaralama, ölçme vb.). şeklinde. S İ STEM ÖRNEKLER İ

8 S İ STEM B İ LEŞENLER İ Sistemin temel unsurları ise şöyledir:  Sistem ö ğ elerden oluşmuştur.  Ö ğ eler arasında ilişkiler vardır.  Sistem belli bir amaca yönelmiştir.

9 Ö ğ e: Ö ğ e fiziksel nesneler, faaliyetler, düşünceler, kavramlar veya matematik semboller olabilir. Bir otomobilin de ğ işik parçaları birer ö ğ edir. Yani pistonlar,krank mili, far, direksiyon vb. nesneler otomobil sisteminin birer ö ğ esidir. İ lişkiler: Sistemin ö ğ eleri arasındaki her tür ve yöndeki akış ilişki olarak adlandırılır. Amaç: İ nsan yapısı olan her nesne belli bir gereksinimden do ğ muştur. Temelde amaç bu gereksinimin karşılanmasıdır. Otomobil taşıma içindir, üretim hattı imalatı gerçekleştirir, okul sistemi gençleri e ğ itir. S İ STEM B İ LEŞENLER İ

10  Her sistemin bir amacı ve yerine getirmesi gereken bir işlevi vardır. Sistem ö ğ elerinin de bu amacın gerçekleştirilmesine uyumlu olması gerekir.  Sistemin ö ğ eleri arasında bir uyumsuzluk oldu ğ unda, bu durum bütünü etkiler. Örne ğ in; fabrikayı bir sistem ve fabrikada çalışanlar da onun bir ö ğ esi olarak alınırsa, çalışanlardaki bir aksama fabrikanın üretimini olumsuz yönde etkileyecektir. S İ STEM B İ LEŞENLER İ

11 Belirli bir sistemde iki hiyerarşik seviye yer alıyorsa düşük seviyedeki alt sistem olarak adlandırılır. Örne ğ in, bir hava ulaşım sisteminde uçaklar, terminaller, yer destek ekipmanı ve kontroller alt sistemlerdir. Her sistem, başka sistemlerden oluşan bir çevre içinde bulunmakta ve birçok alt sistemlerden oluşmaktadır. Alt sistemlerin birbirlerini etkilemesi sonucunda bir alt sistemin bir bölümündeki de ğ işim, o alt sistem ile di ğ er alt sistemleri etkilemektedir. Sistemin başarısı, alt sistemlerin başarısına dayanmaktadır. ALT S İ STEM

12 a. Sistem bir bütündür: Bir sisteme ba ğ lı herhangi bir alt sistem de benzer biçimde birçok alt sistemlere ayrılır. Alt sistemler birbirlerine ba ğ lı olarak de ğ işmekte ve birbirlerini etkilemektedirler. Bu ilişkilerin sistemin bütünü üzerinde yarataca ğ ı etkilerin belirlenmesi alt sistemler yardımıyla sa ğ lanır. Söz konusu alt sistemlerin girdisi di ğ er bir alt sistemin çıktısını ve herhangi bir alt sistemin çıktısı ise di ğ er bir alt sistemin girdilerini oluşturabilir. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ

13 b. Her sistem alt sistemlerden oluşur: Sistem içinde yer alan daha küçük sistemler alt sistemler olarak adlandırılır. Bir alt sistem, di ğ er bir alt sisteme do ğ rudan ve dolaylı ba ğ lıdır. Alt sistemler kendi içinde bir bütünlük oluşturan ve kapsamı içinde oldukları sistemin amacı do ğ rultusunda çalışan sistemlerdir. Bir sistemi oluşturan her alt sistemin amaçlarının gerçekleştirilmesi, bütün olarak sistemin amaçlarının gerçekleştirilmesidir. Alt sistemler ba ğ lı oldukları sistemin bütün özelliklerini içerirler. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ

14 c. Her sistemin girdileri, işlemleri ve çıktıları vardır: Her sistemde var olan girdi, işlem ve çıktı unsurları o sistemin genel yapısını oluşturur. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ İşlem  Bilgi  Çevre  Enerji Girdi  Verimlilik  Ekonomiklik  Karlılık Çıktı

15 1. Sistemin Girdileri;  Bilgi,  Çevre,  Enerji, para, yönetim, insan gücü, arsa, araç-gereç vb. 2. İ şlemleri; Çeşitli girdileri önceden tanımlanmış bir çıktıya dönüştürme işlevini yapar. 3. Çıktıları; İ şlem sonunda elde edilen sonuçlardır. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ

16 d. Her sistemin hedefi ve amaçları vardır: “E ğ er nereye gitti ğ inizi bilmiyorsanız oraya nasıl ulaşaca ğ ınız önemli de ğ ildir.” Sistemin etkinli ğ i ve verimlili ğ i hakkında bir de ğ erlendirme yapabilmek için sistemin amaçlarının iyi tanımlanmış ve ölçülebilir olması gerekmektedir. İ yi tanımlanmış ve ölçülebilir amaçlar yok ise, sistemin de ğ erlendirilmesi çok güç olur. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ

17 e. Her sistemin yapısı farklıdır: Sistemin bütününü oluşturan alt sistemlerin ilişkilerine ve yapılarına ba ğ lı olarak sistemin yapısı da farklılık gösterir. S İ STEM İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ

18 1. Do ğ al Sistemler; do ğ al süreçlerle meydana gelen sistemlerdir. İ nsan-yapımı sistemler ise insanlar tarafından müdahale edilmiş olan sistemlerdir. 2. Fiziksel sistemler; kendisini fiziksel biçimde ortaya koyan sistemlerdir. Kavramsal sistemler ise sembollerin bileşenlerin özelliklerini gösterdi ğ i sistemlerdir. Planlar, fikirler, kavramlar ve hipotezler kavramsal sistemlere örnektir. 3. Statik sistem, faaliyetsiz yapıya sahiptir. Örne ğ in köprü statik sistemdir. Dinamik sistem, yapısal bileşenleri faaliyet ile birleştirir. Okul, bina, ö ğ renciler, ö ğ retmenler, kitaplar ve ders müfredatını birleştiren bir örnektir. 4. Kapalı bir sistem, çevresi ile önemli derecede etkileşimde olmayan sistemdir. Açık sistem, sınırlarından enformasyon, enerji ve madde geçişine imkân veren sistemdir. Açık sistem çevresiyle etkileşim halindedir. S İ STEMLER İ N SINIFLANDIRILMASI

19 S İ STEM YAKLAŞIMI  Durumlara ve sorunlara sistem görüşü ile ve sistem düşüncesi ışı ğ ı altında yaklaşımı  Bütünü görerek farklı bakış açılarını yöneltmek ve aramada bir yöntem izlemek İ lkleri altında gerçekleştirilen bir yaklaşımdır. “Sorunları küçük parçalara bölmek ve tanımlanmış amaç do ğ rultusunda parçaları yeniden birleştirmektir.”

20 S İ STEM YAKLAŞIMI Bu yaklaşımın özellikleri aşa ğ ıdaki gibi sıralanabilir:  Sorunların belirlenmesi ve çözümünde bilimsel yöntemleri kullanır,  Disiplinler arası bir yaklaşımdır ve belirli kuralları vardır,  Sistem yaklaşımı kullanılarak nitelikli sonuçlar elde edilir,  Karar verme, deneyim ve sezgiden yararlanılarak yapılan bir süreçtir.

21 Sistem yaklaşımı, bir sistemin analizi ve tasarımı aşamalarından oluşur:  Sistem analizi,  Sistem tasarımı,  Sistem hazırlama,  Sistem işletimi. S İ STEM YAKLAŞIMI

22 Sistem Mühendisli ğ i (System Engineering);  Bilimsel yöntemi ve mühendislik projesinin bütün boyutlarının incelenmesinin önemini vurgulayan bir mühendislik yaklaşımıdır.  Bir sistemin içermesi gereken sistem elemanlarını ve gerçekleştirmesi gereken temel görevleri tanımlayan mühendislik disiplinidir. S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ

23 Sistem Mühendisli ğ i süreci şu temel faaliyetlerden oluşur:  İ htiyaçları ve gereksinimleri sistem ürün ve süreç tanımlarına dönüştürme,  Karar verme için bilgi üretimi,  Geliştirmenin sonraki aşaması için girdi sa ğ lamaktır. S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ SÜREC İ -I

24 S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ SÜREC İ -II İhtiyaç Analizi Sistem Analizi ve Kontrolü (Denge) Fonksiyonel Analiz ve Atama Tasarım Sentezi Tasarım Döngüsü İhtiyaçlar Döngüsü Doğrulama SÜREÇGİRDİSİSÜREÇGİRDİSİ SÜREÇ ÇIKTISI

25 Yazılım mühendisli ğ i açısından Sistem Mühendisli ğ i süreci. S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ SÜREC İ -III İhtiyaç Tanımı Sistem Tasarımı Alt sistem Geliştirme Sistem Bütünleşmesi Sistem Kurulumu Sistem Evrimi Sistemin İptal Edilmesi

26 Sistem Mühendisli ğ i sürecinin temel özellikleri:  Sistemi bir bütün olarak gören ve yukarıdan-aşa ğ ıya bir yaklaşımdır.  Sistem yaşan döngüsü odaklıdır.  Daha başarılı ve bütüncül çabalara ihtiyaç duyulmaktadır.  Disiplinler arası ve takım çalışmasını destekleyen bir yaklaşımdır. S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ

27 Sistem Mühendisi;  Sistem yaşam döngüsünün bütün aşamalarının, girdilerin, faaliyetlerin, ürünlerin, süreçlerin ve muhtemelen bunları destekleyen araçların tanımlanmasından,  Girdilerin sa ğ lanmasından, faaliyetlerin yönetilmesinden, ürünlerin üretilmesinden, süreçlerin izlenmesinden ve yaşam döngüsü aşamasının çıktısının oluşturulması için gerekli araçların kullanılmasından,  Genel olarak kabul edilen sistem yaşam döngüsü aşamalarının ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olabilir. S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ

28 1.Hafta S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ UYGULAMA ALANLARI Sistem Mühendisliği Uygulamaları Uzay (havacılık) sistemleri Hidroelektrik (güç) sistemleri Bilgi İşleme sistemleri Elektronik sistemler Ulaşım sistemleri Üretim (imalat) sistemleri Diğer sistemler Sağlık sistemleri Haberleşme sistemleri Kentsel (sivil) Sistemler

29 S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ N İ N FAYDALARI Sistem Mühendisli ğ i uygulamaları ile elde edilen temel faydalar şunlardır: 1. Maliyetlerde azalma; bütünleşme, test ve de ğ erlendirme çalışmalarındaki ihtiyaçların azalmasıyla maliyetlerde de düşüş sa ğ lanmıştır. 2. Sistem elde ediniminin süresinin azalması; yaşam döngüsünün ilk aşamalarında alternatiflerin de ğ erlendirilmesi ile sistem kurulumunun hızlanması sa ğ lanabilir. 3. Tasarım kararlarıyla ilgili risklerin do ğ ru şekilde tespit edilmesi ve bu risklerin en küçüklenmesinin sa ğ lanması.

30 Teşekkürler… Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ tcanvar@sakarya.edu.tr


"KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ e-MY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları