Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 KDV Tevkifatları Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " KDV Tevkifatları Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir."— Sunum transkripti:

1

2  KDV Tevkifatları Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

3 KDV SORUMLULU Ğ U VE TAM TEVK İ FAT Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

4 KDV Sorumlulu ğ u  Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması,  Maliye Bakanlı ğ ı’nın gerekli gördü ğ ü di ğ er hallerde vergiye tabi işlemlere taraf olma  Belgesiz mal bulundurma  Tarım Ürünleri Lisanslı Depo işletmesinden mal çekilmesi FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

5 KDV Tevkifatı “KDV’de tevkifat” Vergiye tabi olan bir işleme ilişkin KDV’nin mükellefi olan satıcıya ödenmeksizin alıcı tarafından tamamen veya kısmen Hazineye aktarılması FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

6 KDV Sorumlulu ğ u  Tam Tevkifat  Kısmi Tevkifat  Müteselsil Sorumluluk FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

7 TAM TEVK İ FAT : Hizmet İ thali * Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’ne tabi *Verginin mükellefi = hizmeti ithal eden * İ şlemin Türkiye’de yapılması = hizmetin Türkiye içinde yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması *Türkiye içinde ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi olmayan bir satıcıdan Türkiye’de hizmet alınması durumunda, SORUMLU SIFATIYLA KDV beyan edilir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

8 TAM TEVK İ FAT : Telif Kazancı  Telif kazancı elde edenin başka bir faaliyeti bulunmamalı  Telif sadece “kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler”e veriliyor olmalı  Telif sahiplerinin, iradesini bildirmeli FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

9 TAM TEVK İ FAT : Telif Kazancı Telif kazancı elde edenler;  KDV beyannamesi vermeyecek  Defter tutmayacak  Belgelendirme VUK hükümlerine göre yapılacak Gelir Vergisi stopajlarının muhtasar beyanname ile beyan edilmesi esnasında, bu stopajlar “Ödemeler” kulakçı ğ ında “021” kodu ile listelenecek ve listede “021” kodu ile yer alan serbest meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

10 TAM TEVK İ FAT : Kiralama Kiralama İ şlemlerinde Sorumluluk  İ ktisadi işletmelere dahil olmayan “taşınmazlar”ın kiralanması KDV den istisna, sorumluluk YOK  İ ktisadi işletmelere dahil “taşınmazlar”ın kiralanmasında sorumluluk YOK  Menkul mal ve haklar için, KDV ve sorumluluk mevcut  Kiraya verenin KDV mükellefiyeti yok ancak kiracı gerçek usulde KDV mükellefi ise sorumlu sıfatıyla KDV beyanı gerekir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

11 TAM TEVK İ FAT : Kiralama Aşa ğ ıda sayılan kiracılar tevkifat yapmak zorunda: - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler, - banka ve sigorta şirketleri gibi işletmeler, - sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulundu ğ u dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

12 TAM TEVK İ FAT : Reklam Verme KDV mükellefi olanlar, aşa ğ ıda sayılan reklam hizmetlerini KDV mükellefi olmayan kişilerden aldıkları takdirde, tam tevkifat yapacaklardır:  Amatör spor kulüplerine verilen reklamlar  Profesyonel futbol şubeleri iktisadi işletme sayılır  Bina duvarlarına yazılmak, arazilere levha koymak, pano yerleştirmek vb. şekillerde verilen reklamlar,  Yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verilen reklamlar FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

13 KISM İ TEVK İ FAT Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

14 Kısmi Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar  a) KDV mükellefleri  b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)  5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,  Belediye!, belediye iktisadi işletmesi!, belediye sermayeli şirket  Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,  Döner sermayeli kuruluşlar,  Kamu kurumu niteli ğ indeki meslek kuruluşları, FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

15 Kısmi Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar  Kanunla kurulan veya tüzel kişili ğ i haiz emekli ve yardım sandıkları,  Bankalar,  Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İ ktisadi Kuruluşları, İ ktisadi Devlet Teşekkülleri),  Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,  Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,  Yarıdan fazla hissesi do ğ rudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,  Payları İ stanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

16 Özellikli Hususlar  Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı YOK  KDV mükellefiyeti bulunmayanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat YOK  Kalkınma ve yatırım ajanslarının alımları kapsamda; ancak okul aile birlikleri/aile hekimli ğ i kurumları kapsamda DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

17 Temel, Dursun’a 2.000 TL + 360 TL KDV ile Aylık Servis Taşımacılı ğ ı Hizmeti Verir Tevkifatsız HayatTemelin BeyanıDursun'un Beyanı Matrah5,000.006,000.00 Hesaplanan KDV900.001,080.00 Önceki Dönemden Devreden KDV0.00 Bu Dönem İndirilecek KDV400.00 Hazineye Ödenecek KDV500.00680.001,180.00 Devreden KDV0.00 %50 TevkifatlıTemelin BeyanıDursun'un Beyanı Matrah5,000.006,000.00 Hesaplanan KDV720.001,080.00 2 nolu Beyan Önceki Dönemden Devreden KDV0.00 180.00 Bu Dönem İndirilecek KDV400.00 Hazineye Ödenecek KDV320.00680.001,180.00 Devreden KDV0.00

18 Tevkifatsız Hayat Temelin Beyanı Dursun'un Beyanı Matrah5,000.006,000.00 Hesaplanan KDV900.001,080.00 Önceki Dönemden Devreden KDV0.00 Bu Dönem İndirilecek KDV1,400.00400.00Hazineye Ödenecek KDV0.00680.00 Devreden KDV500.000.00 %50 Tevkifatlı Temelin Beyanı Dursun'un Beyanı Matrah5,000.006,000.00 Hesaplanan KDV720.001,080.002 nolu Beyan Önceki Dönemden Devreden KDV0.00 180.00 Bu Dönem İndirilecek KDV1,400.00400.00Hazineye Ödenecek KDV0.00680.00860.00 Devreden KDV680.000.00 Temel, Dursun’a 2.000 TL + 360 TL KDV ile Aylık Servis Taşımacılı ğ ı Hizmeti Verir

19 Sınıflandırma “Kısmi Tevkifat Uygulamaları” mükellef türleri itibariyle 2 grup  Tüm Şirketler İ çin Geçerli KDV Tevkifatları  Yalnızca Banka/Halka Açık Şirketler İ çin Geçerli KDV Tevkifatları FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

20 Tüm Şirketlerce KDV Tevkifatı Uygulanacak Hizmetler  İ ŞGÜCÜ TEM İ N H İ ZMETLER İ (Güvenlik hizmetleri dahil)  YAPI DENET İ M H İ ZMETLER İ  FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKST İ L VE KONFEKS İ YON İ ŞLER İ, ÇANTA VE AYAKKABI D İ K İ M İ ŞLER İ VE BU İ ŞLERE ARACILIK H İ ZMETLER İ  SPOR KULÜPLER İ N İ N YAYIN, REKLAM VE İ S İ M HAKKI GEL İ RLER İ NE KONU İ ŞLEMLER İ  TEM İ ZL İ K, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM H İ ZMETLER İ  SERV İ S TAŞIMACILI Ğ I H İ ZMETLER İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

21 Tüm Şirketlerce KDV Tevkifatı Uygulanacak Teslimler  KÜLÇE METAL TESL İ MLER İ  BAKIR, Ç İ NKO VE ALÜM İ NYUM ÜRÜNLER İ N İ N TESL İ M İ  HURDA VE ATIK TESL İ M İ  METAL, PLAST İ K, LAST İ K, KAUÇUK, KÂ Ğ IT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE ED İ LEN HAMMADDE TESL İ M İ  PAMUK, T İ FT İ K, YÜN VE YAPA Ğ I İ LE HAM POST VE DER İ TESL İ MLER İ  A Ğ AÇ VE ORMAN ÜRÜNLER İ TESL İ M İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

22 İ şgücü Temin ve Güvenlik Hizmetleri (%90)  İ şgücü temin hizmetlerde aşa ğ ıdaki şartların varlı ğ ı halinde tevkifat uygulanacaktır;  Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle ba ğ lı olmaması  Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede oldu ğ u kabul edilir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

23 İ şgücü Temin ve Güvenlik Hizmetleri (%90)  Güvenlik işletmeleri tarafından verilen;  sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, ya ğ ma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,  tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenli ğ ini sa ğ lama,  arama ve kurtarma, özel e ğ itimli şoför, (belediyeye şoför+araç kiralama!)  güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,  güvenlik ve korumaya yönelik e ğ itim ve danışmanlık,  Su da ğ ıtımı yapan belediye işletmesinin bina güvenli ğ i hizmeti alması!  Belediyenin park-bahçe temizli ğ i yaptırması! FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

24 İ şgücü Temin ve Güvenlik Hizmetleri (3) (%90)  de ğ erli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,  ikaz-ihbar, alarm izleme,  ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata TAB İ  Yalnızca özel güvenlik sistemi kurulması tevkifata tabi DE Ğİ L  Bu kurulum “YAPIM İ ŞLER İ İ LE B İ RL İ KTE İ FA ED İ LEN MÜHEND İ SL İ K–M İ MARLIK VE ETÜT–PROJE H İ ZMETLER İ ” (yalnızca banka ve halka açık şirketlerce) kapsamında tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

25 İ şgücü Temin ve Güvenlik Hizmetleri (4) (%90)  Hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol işini B Ltd Şti ne yaptırılması  Yapımcı T, yapımcılı ğ ını üstlendi ğ i bir sinema filminde rol alacak oyuncuları bir ajans aracılı ğ ıyla temin edip oynatması  Oyuncu adayları test edip, T bünyesinde çalışma yetenekleri ölçüp T’ye gönderme  TV programlarına insan temin edip iştirakini sa ğ lama  Defterdarlı ğ ın araç kiralaması, + şoför  GYO nun vinç+şoför kiralaması  İ SK İ ’nin vinç+şoför kiralaması  Şirketin taşınmasını A nakliye firmasına yaptırılması (27 kişi)  Şirketin elektrik tesisatının yeniletilmesi  H hastanesinin laboratuar hizmetlerini K laboratuar firmasından temin etmesi FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

26 Yapı Denetim Hizmetleri (%90)  Yapı denetim hizmetleri tevkifata TAB İ  Su yapılarına (baraj, HES vd) ilişkin denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda  Arsa karşılı ğ ı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gere ğ ince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlenmekte  İ nşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

27 Fason Olarak Yaptırılan Hizmetler (%50)  Tevkifatın kapsamı;  deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil),  fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç)  bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

28 Fason Olarak Yaptırılan Hizmetler (2) • Fason imalat, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesi • Fason iş yapan, başkalarına fason iş yaptırırsa, her iki fason iş de tevkifata TAB İ • Fason olarak yapılan işlerde, fason işi yapanlar tarafından kullanılan iplik, fermuar, dü ğ me, tela, astar ve benzeri her türlü yardımcı madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline DAH İ L. Fason iş için kullanılan bu madde ve malzemeler ayrı fatura edilmeyecek FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

29 Fason Olarak Yaptırılan Hizmetler (3)  Gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırma  Fason iş yapanların, başkalarına fason iş yaptırmaları  Üretim yanında fason iş yapılması  Fason müşavirlik işi yapılması  Fason katalog yapımı  Fason çi ğ börek  Fason lavaş  Fason çelik, alüminyum işleri  Fason kitap basımı FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

30 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İ sim Hakkı Gelirleri (%90)  Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil);  sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle sa ğ ladıkları reklâm gelirleri,  spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle sa ğ ladıkları yayın geliri (medya şirketi),  toplumsal şans oyunları (iddiaa) ve di ğ er faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı sa ğ lanan isim hakkı gelirleri  Spor Kulüplerinin bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

31 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (%70)  Tevkifat kapsamı; bina temizli ğ i, sokak temizli ğ i, sa ğ lık kuruluşlarının hijyenik temizli ğ i ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçelerin temizli ğ i, haşere mücadelesi, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, nakil vasıtalarının temizli ğ i ve benzeri işler  Her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizli ğ i tevkifat kapsamında  Havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi tevkifata TAB İ  Temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması tevkifata TAB İ DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

32 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (%70)  Atıkların depolama ve bertaraf edilmesine yönelik verilen hizmet  Özel araçlarla tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması, özel depolarda depolanması ve imhası hizmeti  Bu atıkların nakliyesi  Haşere ve böceklere yönelik yapılan ilaçlama hizmeti  Ücret toplama istasyonlarının ve sahalarının temizlenmesi, tesislerin ve yeşil alanlarının bakımı hizmetleri,  Bu temizlik ve bakım işinin şirketçe gönderilen işçilere yaptırılması  Yüklenilen temizlik işinin başkalarına yaptırılmasında tevkifat YOK  Yükleniciye karşı temizlik işinin yapılmasında tevkifat VAR FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

33 Servis Taşımacılı ğ ı Hizmetleri (%50)  Tevkifat Kapsamı; personel, ö ğ renci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla gerçekleştirdikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti.  Hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılması da tevkifata TAB İ  Servis hizmetinin, personel veya ö ğ rencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle do ğ rudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sa ğ lanması halinde tevkifat YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

34 Servis Taşımacılı ğ ı Hizmetleri (%50)  belli güzergâhlar dâhilinde yapılması; alıcısı-satıcı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi; fiilen yapılması şart  Yüklenilen servis işinin başkalarına yaptırılmasında işverenin tevkifat sorumlulu ğ u YOK  Yükleniciye karşı servis işinin yapılmasında tevkifat VAR  Devre mülklerin pazarlanmasına yönelik tanıtım gezileri  Tur operatörüne karşı verilen gezi taşımacılı ğ ı hizmeti  Şirket çalışanlarını kültürel amaçlı geziye götürme işi  Şirket çalışanlarını her Pazar halı saha maçına götürme  Hastalarının hasta nakil araçları ile diyaliz merkezine ve tedavisi bittikten sonra ikametlerine taşınması  Taşımacının basit usulde mükellef olması! veya alıcının SB de bulunması! FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

35 Külçe Metal Teslimleri (%70)  Tevkifat kapsamı; her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi.  Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri külçe sayılır  Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat YOK  Bu safhalardan sonraki el de ğ iştirmelerde tevkifat VAR  Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde tevkifat VAR FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

36 Külçe Metal Teslimleri (2)  Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçıları ve ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) satış faturasında;  “Teslim edilen mal do ğ rudan ithalat yoluyla temin edildi ğ inden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verecek  Cevherden üretim yapanlar düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildi ğ inden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına yer verecek FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

37 Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi (%70)  Tevkifatın kapsamı;  Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri  Boyanmış profil veya kaplanmış profil tevkifata TAB İ  Profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçili ğ i tevkifata TAB İ DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

38 Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi (%70)  Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kâ ğ ıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimlerinde tevkifat YOK  Metalden üretilen ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme- açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimlerinde tevkifat YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

39  Bakır, çinko, alüminyumdan mamul tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru ve levha gibi ürünlerin, mahiyetini de ğ iştirmeden belli ebatlarda bölünmesi/kesilmesinde tevkifat VAR  Bakır, çinko, alüminyumdan elde edilen meşrubat kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, mahya, alüminyum folyo, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, flanş, maşon, dirsek, bek, kanca, menteşe, aksesuar tesliminde tevkifat YOK Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi (%70)

40  Çelik "sac" ın çinko ile kaplanarak "galvanizli sac“ olarak tesliminde tevkifat YOK  Bakır ile kaplanmış alüminyum tel tesliminde tevkifat VAR  İ thal edilen alüminyum külçe ve biyetten imal edilen alüminyum profil tesliminde tevkifat YOK  Nervürlü inşaat demiri tesliminde tevkifat YOK  Bükülü çelik tel üzerine bükülü alüminyum telin sarılması ile elde edilen çelik özlü alüminyum iletken tesliminde tevkifat VAR FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

41 Hurda ve Atık Teslimleri (%90)  Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den İ ST İ SNA  İ stisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde KDV tevkifatı VAR  Hurda; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımları, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul madde FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

42 Hurda ve Atık Teslimleri (2)  Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat YOK  Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam hurda ve atıklarının hurda olarak teslim edilmeyip, çeşitli işlemlerden geçirilerek hammade haline getirilmesi durumunda, hurda teslimi hükümlerine göre de ğ il, Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimine göre tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

43 Hurda / Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi (%90)  Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteli ğ indeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifata TAB İ  Söz konusu ürünlerin teslimleri, genel oranda (%18) KDV’ye TAB İ  Tevkifata konu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat YOK, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

44 Pamuk, Tiftik, Yün, Yapa ğ ı ile Ham Post ve Deri Teslimi (%90)  Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapa ğ ı,sı ğ ır ve atların, koyun ve kuzuların keçi ve o ğ lakların ham post ve derilerinin teslimleri tevkifata TAB İ  Canlı hayvan teslimleri tevkifata TAB İ DE Ğİ L  Et teslimleri tevkifata TAB İ DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

45 A ğ aç ve Orman Ürünleri Teslimi (%90)  A ğ aç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, do ğ ramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artı ğ ı talaş teslimleri tevkifata TAB İ  Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere do ğ raması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat YOK  Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

46 Belirlenmiş Alıcılarca Tevkifata Tabi Tutulacak Hizmetler/Mal Teslimleri  Yapım İ şleri ile Birlikte İ fa Edilen Mühendislik–Mimarlik ve Etüt – Proje Hizmetleri  Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler  Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri  Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri  Her Türlü Baskı Basım Hizmetleri FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

47 Yapım İ şleri ile Birlikte İ fa Edilen Mühendislik – Mimarlık Etüt–Proje Hizmetleri (%20)  Kapsam; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.  Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-so ğ utma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler.  Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden ba ğ ımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi Zihni KARTAL YMM FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

48 Yapım İ şleri ile Birlikte İ fa Edilen Mühendislik – Mimarlık ve Etüt–Proje Hizmetleri (2)  Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler.  Yapım işlerinden ayrı ve ba ğ ımsız olarak verildi ğ i takdirde %90 oranında KDV tevkifata TAB İ  Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait K.D.V üzerinden tevkifat UYGULANIR Zihni KARTAL YMM FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

49 Yapım İ şleri ile Birlikte İ fa Edilen Mühendislik – Mimarlık ve Etüt–Proje Hizmetleri (5)  Alıcının, “Belirlenmiş Alıcı”lardan olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi DE Ğİ L  Alıcı ve ilk yüklenicinin “Belirlenmiş Alıcı”lardan olması halinde ilk safhada tevkifat YOK  İ lk yüklenicinin bu yapım işini Belirlenmiş Alıcılar dışında kalan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat uygulanır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

50 Yapım İ şleri+ Müh – Mim Etüt–Proje ◦ Sözleşme yok ise, ◦ İ şlem KDV den istisna ise, ◦ İ şveren GYO-1. müteahhit GYO de ğ il-2. alt müteahhit GYO de ğ il ◦ İ şveren GYO de ğ il-1. müteahhit GYO de ğ il-2. alt müteahhit GYO ◦ İ şveren GYO de ğ il-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO de ğ il ◦ İ şveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO de ğ il ◦ İ şveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO ◦ Yapım işlerinden ayrı ve ba ğ ımsız mimarlık, mühendislik işlerinin alt yükleniciye devri ◦ Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işlerin alt yükleniciye devri FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

51  Karayolları İ daresinden otoyol ihalesini alıp bu işe ilişkin hafriyat, nakliye ve hazır beton işlerini farklı alt yüklenicilere devretme  3. köprü ihalesini alıp bu işe ilişkin mühendislik-mimarlık, etüt-proje işini alt yükleniciye devretme  Eskişehir İ l Tarım Müdürlü ğ üne verilen tel örgü çekme ve demir kapı takma işi  Eskişehir İ l özel idaresine oyun parkı inşa etme, bu yapım işini kısmen başkalarına yaptırma Yapım İ şleri+ Müh – Mim Etüt–Proje FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

52 Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (%90)  Kapsam; Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje ile Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler  Yapım işlerinden ba ğ ımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler  Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteli ğ inde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla e ğ itim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

53 Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (2)  Avukatların vekâlet akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifata TAB İ DE Ğİ L  Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri tevkifata TAB İ  Sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmedi ğ i takdirde, toplam sözleşme bedeli tevkifata TAB İ  Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları tevkifata TAB İ  Yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetleri tevkifata tabi DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

54 Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (3)  Gümrük müşavirlerinin ithal ve ihraç edilen mallara ilişkin verdikleri gümrük işlemlerine aracılık hizmeti  Gümrük işlemlerinde mevzuat düzenlemeleri, gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi gibi danışmanlık hizmetleri  Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutma hizmetleri  Serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerine verdikleri danışmanlık hizmetleri  Yeminli mali müşavirlerin verdikleri danışmanlık hizmetleri  Ekonomistin verdi ğ i ekonomi danışmanlı ğ ı, yatırım danışmanlı ğ ı hizmetleri  Holding A.Ş. D firmasından danışmanlık hizmeti almakta, bu hizmeti grup şirketi P A.Ş.'ye aktarmakta ise,  Holding A.Ş. D firmasından danışmanlık hizmetinin bir kısmını Ğ şirketine yaptırmakta ise, FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

55 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri (%50)  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifata TAB İ  Isıtma-so ğ utma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri tevkifata TAB İ  Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise “YAPIM İ ŞLER İ İ LE B İ RL İ KTE İ FA ED İ LEN MÜHEND İ SL İ K–M İ MARLIK VE ETÜT–PROJE H İ ZMETLER İ ” kapsamında tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

56 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri (2)  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin gere ğ i olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine DAH İ L  İ şlem bedeli malzemeli işçilik bedeli ise toplam bedel tevkifata TAB İ  Bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların tadil, bakım ve onarımı yaptıranlar tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında (teslimleri de ayrıca tevkifat kapsamında olan malların alımları hariç) tevkifat YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

57 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri (3)  Halka açık A.Ş. nin TIR kasalarını onarma işi yaptırması  İ şlem bedeli malzeme+işçilik şeklinde olması  İ şi yapanın halka açık olması  S Meslek Odasının otomasyon sisteminin oluşturulması işi  Kamu kurumunun otomasyon sisteminin oluşturulması işini halka açık A.Ş. nin yapması  Kamu kurumunun otomasyon sisteminin oluşturulması işini yapan halka açık A.Ş. nin bu işi kısmen başkalarına devri  Kullanılacak malzemenin halka A.Ş. den alınması FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

58 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (%50)  Personel, ö ğ renci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımları tevkifata TAB İ  Yemek çeklerinin (karnelerinin-biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi DE Ğİ L  Yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve do ğ rudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat VAR  Yeme ğ in, tevkifat yapmakla sorumlu idare, kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi de tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

59 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (2)  Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin verildi ğ i mahallere (lokanta, restaurant ve benzeri yerlere) gidilmesi suretiyle alınması ve hizmete ait faturanın bu kapsamda tevkifat yapmak zorunda olan kurumlar adına düzenlenmesi halinde de tevkifat VAR  Tevkifat yapmak zorunda olan kurumların kendi personeli marifetiyle hazırlanacakları yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeşitli malzemeleri satın alması tevkifata tabi DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

60 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (3)  Otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile ilgili olarak tevkifat uygulanır  Tevkifat yapmak zorunda olan kurumların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları tevkifata tabi  Söz konusu hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılaca ğ ı yeri (salon, otel ve benzeri) işletenlerden alacakları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında DE Ğİ L FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

61 Her Türlü Baskı Basım Hizmetleri (%50)  Kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı ka ğ ıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu esra, makbuz, kartvizit, antetli ka ğ ıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile di ğ er ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler tevkifata TAB İ FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

62 Her Türlü Baskı Basım Hizmetleri (2)  Üretimde kullanılacak kâ ğ ıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilse dahi tevkifat VAR  Baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin do ğ rudan alımında tevkifat YOK  Hizmetin gerektirdi ğ i kırtasiye, basılı ka ğ ıt, defter ve benzeri malların alımı tevkifata tabi DE Ğİ L  Logo, marka içeren karton kutu!  Logo, marka içeren teneke kutu!  Logo, marka içeren plastik kap!  Logo, marka içeren jelatin ambalaj (kek, bisküvi için)! FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

63 Yalnızca KDV Mükellefleri Tarafından Yapılacak KDV Tevkifatı TUR İ ST İ K MA Ğ AZALARA VER İ LEN MÜŞTER İ BULMA/ GÖTÜRME H İ ZMETLER İ (%90)  Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/ma ğ azalara götürmeleri karşılı ğ ında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV’ye tabi  Komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV tevkifata TAB İ  KDV mükellefi olan her mükellef bu tip hizmetler dolayısıyla KDV tevkifatı yapmak zorunda FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

64 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Tüm Hizmetlerde Tevkifat  İ smen sayılmayan D İĞ ER HER TÜRLÜ H İ ZMET’in 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşunca 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılır  Kamuya karşı hizmet veren tüm şirketleri etkiler  Banka ve payları İ MKB’de işlem gören şirketlerin kamuya hizmet vermeleri durumunda KDV tevkifatı YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

65 Tevkifata Tabi Tutulmayacak İ şlemler  Kamu Kurumları, Bankalar ve Payları İ stanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Halka Açık Şirketlerin kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi DE Ğİ L  İ hraç kayıtlı teslimler ile dahilde işleme ve geçici kabul kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde, tevkifat YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

66 Tevkifata Tabi Tutulmayacak İ şlem Tutarı  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000-TL’yi aşmadı ğ ı takdirde, KDV tevkifatı YOK  Tam tevkifatta 1.000 TL ÖNEML İ DE Ğİ L  Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır  Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde, faturaların parçalara ayrılması ya da tahsilatın parçalara ayrılarak yapılması tevkifatı engellemez  Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

67 4. DÜZELTME İ ŞLEMLER İ Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

68 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ Düzeltme Yapılmasını Gerektiren Haller: 1. Mal iadeleri 2. Matrahta De ğ işiklik 3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İ adesi FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

69 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ 1. Mal İ adeleri: Düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

70 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ 2. Matrahta De ğ işiklik: Tevkifata tabi işlemin bedelinde; fiyat farkı, kur farkı, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen niteliklere uymaması v.b. nedenlerle sonradan bir artış veya azalış ortaya çıkmasıdır. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

71 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ 2. 1. Tevkifata Tabi İ şlemin Bedelinde Artış: Asıl işleme ait KDV tevkifata tabi tutulmuş ise, bu işlemin bedelinde sonradan ortaya çıkan artışa ilişkin olarak düzenlenecek faturada hesaplanan KDV de aynı oranda tevkifata tabi tutulur FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

72 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ 2. 2. Tevkifata Tabi İ şlemin Bedelinde Azalış: Ödemenin yapıldı ğ ı tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması durumunda alıcı tarafından satıcıya kur farkı tutarı üzerinden fatura düzenlenecektir. Düzenlenen bu fatura ile matrahta oluşan azalma tutarı ve tevkifata tabi tutulmayan KDV alıcıya iade edilmiş olacaktır. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

73 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ 3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İ adesi Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen KDV, alıcıya iade edilecektir. Alıcı, öncelikle fazla veya yersiz tevkif etti ğ i KDV’yi satıcıya ödemeli ve daha sonra vergi dairesine başvurmalıdır. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

74 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ Alıcı iade başvurusunda : • Alıcının, fazla veya yersiz tevkif etti ğ i KDV tutarını satıcıya ödedi ğ ini gösterir belge, • Satıcının KDV beyanlarında gerekli düzeltmeleri yaptı ğ ını gösterir vergi dairesi yazısı FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

75 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ • İ şlem tevkifata tabi olmadı ğ ı halde tevkifat uygulanmış ve • Bu işlem üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı satıcı tarafından beyan edilmiş ise, satıcının KDV beyannamesinde düzeltme yaptı ğ ına dair vergi dairesi yazısına gerek YOK FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

76 DÜZELTME İ ŞLEMLER İ • İ şlem do ğ ru olarak tevkifata tabi tutulmuş • Ancak bu işlem üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı satıcı tarafından beyan edilmiş ise, İ ade satıcıya yapılır Bunun için satıcının KDV beyannamesini düzeltmesi gerekir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

77 B İ LD İ R İ M ZORUNLULU Ğ U VE MÜTESELS İ L SORUMLULUK Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

78 BELGE DÜZEN İ Belge Düzeni Tevkifata Tabi İşlemler İşlem Bedeli3.000,00 Hesaplanan KDV540,00 Tevkifat Oranı5/10 Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV270,00 Tevkifat Dahil Toplam Tutar3.540,00 Tevkifat Hariç Toplam Tutar3.270,00 FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

79 BELGE DÜZEN İ  Tevkifata tabi işlemlerle, tevkifata tabi olmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi MÜMKÜNDÜR.  Tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan vergi ile tevkif edilen vergi ayrıca gösterilir  Tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarı 1.000,00 TL’yi aşmıyorsa tevkifat uygulanmaz FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

80 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ. Beyannamenin Düzenlenmesi 1.Alıcıların Beyanı 1.1. Tevkifata Tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından mal veya hizmetin teslim tarihini içine alan vergilendirme döneminde 2 Numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

81 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ Örnek: Hizmet verme tarihinin 28.01.2013 ve fatura düzenleme tarihinin 01.02.2013 olması halinde tevkifata tabi tutulan KDV alıcı tarafından 2013 Ocak döneminde Şubat ayının en geç 24’ünde 2 Numaralı KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

82

83

84

85

86 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ 1.2. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde,  bu vergi tutarı ikmalen veya re’sen tarh edilir  Üzerinden vergi ziyaı cezası kesilir  Üzerinden gecikme faizi hesaplanır Beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması! FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

87 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ 1.3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen/eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz Sorumlu tarafından beyan edilmesi gereken KDV'nin satıcı tarafından beyan edilerek, ödenmiş olması halinde; bu verginin normal vade tarihinden ödendi ğ i tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

88 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ 3.2.Satıcıların Beyanı Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. 1. Kayıt FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

89

90 BEYANNAMEN İ N DÜZENLENMES İ 2.Kayıt Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler " İ stisnalar-Di ğ er İ ade Hakkı Do ğ uran İ şlemler" kulakçı ğ ında "Di ğ er İ ade Hakkı Do ğ uran İ şlemler" tablosunda " İ adeye Konu Olan KDV" alanına kayıt yapmayacaklardır. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

91

92 B İ LD İ R İ M ZORUNLULU Ğ U VE MÜTESELS İ L SORUMLULUK

93 B İ LD İ R İ M ZORUNLULU Ğ U Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldı ğ ı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek ZORUNDA FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

94 B İ LD İ R İ M ZORUNLULU Ğ U Zihni KARTAL YMM

95 MÜTESELS İ L SORUMLULUK Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

96 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

97 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesine Esas Oluşturan Yasal Düzenlemeler :  K.D.V.K. Madde 1, 4, 9, 29 ve 32  V.U.K. Madde 120  117 Seri Nolu K.D.V. Genel Tebli ğ i  84 Seri Nolu KDV Genel Tebli ğ i FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

98 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi  Kısmi Tevkifat Uygulamasından Do ğ maktadır KDV İ adesine Konu İ ade İ şlemleri: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

99 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi  İ ade Alabilecekler : Beyannameleri Devreden KDV ile Sonuçlanmış: Satıcılar • Hesapladıkları KDV Kısmi Tevkifata Tabi Tutulan Satıcılar FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

100 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi  İ adenin Sınırı İ şlemin bünyesine giren KDV de ğ il; tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. ≤ Tevkifata Tabi Tutulan KDV ≤ İ ade Edilecek KDV FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

101 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi • SATICI :Tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş, İade Usul ve Esasları : • ALICI : Yaptı ğ ı tevkifat ile ilgili 2 Nolu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş, • Hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması (beyan şart de ğ il) • YETERL İ ve ZORUNLUDUR. ÖDEME ŞARTI ARANMAZ. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

102 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İade Usul Ve Esasları 2 : Sunulacak Bilgi ve Belgeler : •İ ade Talep Dilekçesi •İ nternet Vergi Dairesi Liste Alındısı •İ ndirilecek KDV Listesi • Satış Faturaları Listesi •İ lgili Dönem KDV Beyannamesi ile K.T.U.K İ şlemlere Ait Bildirim Eksiksiz Tamamlanmadıkça İade Talebi Hüküm İfade Etmez FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

103 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İade Usul ve Esasları 3: •VİR •YMM Raporu •Ve/veya Teminat NAKDEN ile yapılacak NAKDEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildi ğ i tarihte FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

104 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İade Usul ve Esasları 4: •YMM Raporu •Ve/veya Teminat MAHSUBEN ile yapılacak MAHSUBEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte • V İ R sonucuna göre sonuçlandırılacak MAHSUBEN iade talepleri; Mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildi ğ i tarih itibariyle FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

105 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İade Usul ve Esasları 5: • Y.M.M Raporu’nun arandı ğ ı hallerde, Y.M.M raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir. (Bu limit 01.01.2012’den itibaren 364.000.-TL’dir. Ancak, «tam tasdik» kapsamında iade taleplerinde sınır yoktur.) • Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden do ğ an iade talepleri 84 Seri No.lı K.D.V Genel Tebli ğ i’nin “II. Özel Esaslar” bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak kısmi tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel de ğ ildir. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

106 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İade Usul ve Esasları 6: Özel Esasa Tabi Olanlar : • SM İ YB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında rapor bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait oldu ğ u dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar, • Haklarında rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan [SM İ YB düzenledikleri ya da kullandıkları, adreslerinde bulunmadıkları, mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya birden fazla döneme ilişkin olarak katma de ğ er vergisi beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermedikleri hususunda tespit bulunanlar] veya bu tespitler nedeniyle incelenmesi istenilenler ile bunlardan mal alanlar, Kendileri hakkında katma de ğ er vergisi açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar, İ şletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz nispetsizlik bulunanlar, FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

107 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İ ade Usul ve Esasları 7: Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin etti ğ i mal ya da hizmeti iade hakkı do ğ uran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde; iade talebi, tevkifata tabi tutulan K.D.V’nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen / borçlanılan K.D.V hariç, genel esaslara göre yerine getirilecektir. Ancak; İ ndirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alaca ğ ına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lı K.D.V Beyannamesinden do ğ an borca mahsup edilmiş olması halinde, ödeme şartının gerçekleşmedi ğ i kabul edilecektir.

108 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İ ade Uygulaması : Mahsuben İade Talepleri : İade alacaklarının mahsuben iadesi, •Mükellefin kendisinin, •Ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) 1.ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları (2 nolu beyanname ye göre tahakkuk edenler dahil) 2.sosyal sigortalar prim borçları ve fer’ileri için söz konusu olabilir. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

109 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsuben İ ade Taleplerinde: Vergi Dairesi; • Gerekli kontrolleri yapacak, • Eksiklikleri mükellefe bir yazı ile bildirecektir. Buna göre; 1. 30 gün içinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin V. İ.R, Y.M.M Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildi ğ i tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmayacaktır 2. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandı ğ ı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır. İ ade Uygulaması 2: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

110 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsuben İ ade Taleplerinde: Tebli ğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;  Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,  Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,  Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,  Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,  Yapı denetim hizmeti,  Servis taşımacılı ğ ı hizmeti,  Her türlü baskı ve basım hizmeti,  İ şgücü temin hizmeti,  Turistik ma ğ azalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti İ ade Uygulaması 3: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

111 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsuben İ ade Taleplerinde: • 2.000 TL’yi aşmayanlar, V İ R, Y.M.M raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir. • 2.000 TL ve üzerindeki talepler ise sadece teminat ve/veya V İ R sonucuna göre yerine getirilir. 2.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, V İ R ile çözülecektir. İ ade Uygulaması 4: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

112 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsuben İ ade Taleplerinde: • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, • Külçe metal teslimleri, • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, • Metal, plastik, kâ ğ ıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, • Pamuk, tiftik, yün ve yapa ğ ı ile ham post ve deri teslimi, • A ğ aç ve orman ürünleri teslimi İ ade Uygulaması 5: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

113 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsuben İ ade Taleplerinde: • 2.000 TL’yi aşmayanlar, V İ R, Y.M.M raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir. • 2.000 TL ve üzerindeki talepleri ise V İ R sonucuna göre veya Y.M.M raporu ile yerine getirilir. 2.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, V İ R sonucuna göre veya Y.M.M raporu ile çözülür İ ade Uygulaması 6: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

114 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Nakden İ ade Taleplerinde: Tebli ğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;  Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,  Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,  Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,  Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,  Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,  Yapı denetim hizmeti,  Servis taşımacılı ğ ı hizmeti,  Her türlü baskı ve basım hizmeti,  İ şgücü temin hizmeti,  Turistik ma ğ azalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti İ ade Uygulaması 7: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

115 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Nakden İ ade Taleplerinde: • Miktarına bakılmaksızın münhasıran teminat ve/veya V. İ.R ile yerine getirilecektir. İ ade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran Vergi İ nceleme Raporu sonucuna göre çözülür İ ade Uygulaması 7: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

116 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Nakden İ ade Taleplerinde: Tebli ğ kapsamında kısmi tevkifat uygulanan; • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, • Külçe metal teslimleri, • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, • Metal, plastik, kâ ğ ıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ ğ ıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, • Pamuk, tiftik, yün ve yapa ğ ı ile ham post ve deri teslimi, • A ğ aç ve orman ürünleri teslimi İ ade Uygulaması 8: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

117 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Nakden İ ade Taleplerinde: • 2.000 TL’yi aşmayanlar, V İ R, Y.M.M raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir. • 2.000 TL ve üzerindeki talepleri ise V İ R sonucuna göre veya Y.M.M raporu ile yerine getirilir. 2.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, V İ R sonucuna göre veya Y.M.M raporu ile çözülecektir. İ ade Uygulaması 9: FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

118 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Tebli ğ de açıklama bulunmayan durumlarda; K.D.V Kanunu’nun (11/1-a) maddesinde düzenlenen gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için geçerli olan usul ve esaslara (indirimli teminat uygulaması hariç) göre işlem yapılır. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

119 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mükelleflerin, • Tevkifata tabi tutulan KDV’nin iade yapılmamasına ilişkin tercihini, İ ADE YAPILMASI yönünde, tevkifatlı işlemin gerçekleşti ğ i döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, • Beyannamede iade gösterdi ğ i KDV’yi de iade işlemi tamamlanıncaya kadar İ ADEDEN VAZGEÇME yönünde, iade beyanının yapıldı ğ ı döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, de ğ iştirmesi B İ R D İ LEKÇE ile mümkündür. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

120 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi  Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle K.D.V iade alaca ğ ı do ğ muşsa, öncelikle tevkifattan do ğ an K.D.V alaca ğ ı iade edilir  Aynı dönemde başka iade hakkı do ğ uran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade talepleri, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır  Aynı dönemde di ğ er iade hakkı do ğ uran işlemlerinin (indirimli orana tabi işlemler hariç) de bulunması ve iade edilmesi gereken K.D.V tutarının, tevkifat ve di ğ er iade hakkı do ğ uran işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade talepleri mükellefin işlem türü bazında tercihi do ğ rultusunda sonuçlandırılır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

121 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Mahsup sonrası kalan bakiyenin nakden iadesinin istenmesi • Nakden iade için yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. • Mahsup yoluyla iade edilen kısım, teminatsız incelemesiz nakden iade için bir sınır belirlenmişse, belirlenen sınırın hesabında dikkate alınmaz FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

122 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İ ade alaca ğ ının tamamının ÜÇÜNCÜ K İ Ş İ LERE nakden ödenmesinin veya ÜÇÜNCÜ K İ Ş İ LER İ N vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde: Alaca ğ ın açık bir şekilde kime temlik edildi ğ ini içeren, noter tarafından onaylanmış alaca ğ ın temliki sözleşmesi ile yapılır FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

123 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi İ ade Alaca ğ ı Talepleri : • Her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı ve bir dilekçe ile talep edilecektir • Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilemez • Birden fazla döneme ilişkin iade alaca ğ ının, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi şartıyla, AYNI D İ LEKÇE ile istenmesi mümkündür. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

124 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Birden fazla vergilendirme dönemi için tek bir Y.M.M raporu verilebilmesi: • İ ade taleplerinin aynı takvim yılı içinde bulunması, • Her bir vergilendirme dönemine ait iade tutarının ayrı ayrı belirtilmesi/hesaplanması, • İ stenilen bilgilere her bir dönem itibariyle ayrı ayrı yer verilmesi, şartların topluca yerine getirilmesi ile mümkündür FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

125 Tevkifata Tabi İ şlemlerde KDV İ adesi Farklı iade türleri için tek bir Y.M.M raporu verilebilmesi: • Esas itibariyle, Y.M.M raporu her bir iade hakkı do ğ uran işlem türü itibariyle ayrı ayrı düzenlenir • Farklı iade hakkı do ğ uran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat edilmek suretiyle AYNI «Y.M.M raporuna» istinaden sonuçlandırılması mümkündür. FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

126 Özellikli işlemler-1  Hurda plastikten granül satışı  Her bir vergilendirme dönemi için ilgili dönem beyannamelerinde ayrı ayrı beyan  İ ade tutarı kümülatif hesaplama ile belirlenip beyan edilemez  Her bir dönem beyannamesinde beyan edilen iade alaca ğ ı aynı dilekçe ile istenebilir  Dilekçede her döneme ait iade talep tutarı ayrı ayrı belirtilir  İ ade için gerekli belgeler her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenir FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

127 Özellikli İ şlemler-2  Belediyenin sanat/meslek edindirme kursları ve bilgi evlerine sa ğ lanan e ğ itim personeli temin hizmetleri  Belediye iktisadi işletmesine karşı hizmet ifa edilmesi  İ SK İ Genel Müdürlü ğ üne hizmet satışı  Bor İ şletmesine karşı yapılan cevher hazırlama ve kalite iyileştirmesi işi FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

128 Özellikli İ şlemler-3  Fason iplik büküm hizmetinin kısım kısım verilmesi  Büküm hizmetinin parçalara ayrılmayacak şekilde bir bütün olarak verilmesi  KDV dahil 1.000 TL lik alt sınırın durumu  Malların de ğ işik sevk irsaliyeleri ile sevk edilmesi  TPAO ya karşı petrol üretim saha, kuyu ve istasyonların işletilmesi  Faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlar  Belediyeye ait spor salonlarının personelle işletilmesi  Katı atık toplayıp düzenli depolama ve bertaraf tesisine taşınması FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

129 Özellikli İ şlemler-4  Şoför+araç kiralama işi  Şoför hizmetinin ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi hali  Araç kiralama bedeli  Almanya'da mukim firmadan araç kiralaması  Hurdadan/hurda olmayan alüminyumdan üretilmiş halde alıp ve hiçbir işleme tabi tutmadan satışında tevkifat yok  Hastanede belli dönemlerde hizmet veren doktora yapılan ödemenin ba ğ lı oldu ğ u sa ğ lık kuruluşu tarafından faturalanması halinde; söz konusu hizmet sa ğ lık hizmeti de ğ il işgücü temin hizmeti FocusDenetim Zihni KARTAL YMM

130 Uygulama Örnekleri  Yazılım bakım hizmeti, bilgisayarlardan ayrı kabul edilemeyen “işletim sistemlerinin” tadil, bakım ve onarımı kapsamındadır  Bilgisayarlara ait uygulama programları bilgisayarlardan ayrı mütalaa edilir  Şase üzerine “araç üstüne kanal temizleme ekipmanı” yapılması hizmeti bu araçların hizmeti alanların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olması  Hizmeti yaptıranların bu araçları 3. kişilere satmak amacıyla yaptırılması Zihni KARTAL FocusDenetim

131 Uygulama Örnekleri  İ thal edilen tomrukların işlenmesiyle elde edilen kerestelerin ve yine ithal edilen tomruklardan üretilen ve mobilya imalatında kullanılan kaplamaların teslimi  İ nşaatlık kereste teslimleri  Kerestenin işlenmesi sonucu üretilen ahşap palet teslimleri  Bankalara ıslak mendil teslimi  Islak mendil ambalajlarına anılan bankaların logosunu bastırmak  Serbest bölgede faaliyet gösteren ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayan bir şirkete verilen servis taşımacılı ğ ı hizmeti Zihni KARTAL FocusDenetim

132 Uygulama Örnekleri  Firma tarafından Odunpazarı Devlet Hastanesine verilecek manyetik rezonans ve spiralli bilgisayarlı tomografi görüntüleme hizmetlerinin hastane idaresinin gösterece ğ i yerde şirkete ait cihaz, doktor ve teknisyen kadrosu ile verilmesi (işgücü temini ? )  Şirket orta ğ ından araç kiralama işlemi  Şirket çalışanından araç kiralama işlemi  Turizm faaliyeti yapan bir firmadan rehber temin edip çalıştırma  Eskişehir Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne verilen yemek servisi hizmeti  Yeme ğ in MEB bünyesinde yapılması  Yeme ğ in lokantada tüketilmesi Zihni KARTAL FocusDenetim

133 Uygulama Örnekleri  Plastik şişelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucunda elde edilen pet şişe kırıklarının teslimi  Çelik levha teslimleri  Yurt dışında yerleşik firmalardan alınan franchise hizmeti  Bakıra kalay karıştırılması sonucu elde edilen bir çeşit bakır alaşımı olan bronz çubukların, lamaların, burçların vb. teslimi  Rekor kör tapa, somun, dişli ve montaja hazır ürünlerin teslimi  Yapım işlerinde, asıl yüklenicinin işin tamamen veya kısmen alt yüklenicilere ve daha alt yüklenicilere devretmiş olması halinde, ifa edilen yapım işlerinin durumu  Yurtdışında yerleşik firmadan eleman deste ğ i almak Zihni KARTAL FocusDenetim

134 Uygulama Örnekleri  Firmaya hizmet akdi ile ba ğ lı olmayan oyuncuları, reklam ve film yapım şirketlerine temin etmesi veya önermesi  Firmalar tarafından Odunpazarı Belediyesi’ne yapılan “Atık Su Arıtma Tesisi İ nşaatı” işi  Atık Su Arıtma Tesisi İ nşaatı işi tamamlandıktan sonra Tepebaşı Belediyesi’ne verilen söz konusu tesisinin işletilmesi için verilen bakım onarım hizmetleri  Tesiste çıkarılan katı atık ve çamurların temizlenmesi hizmeti Zihni KARTAL FocusDenetim

135 SABIRLA D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı


" KDV Tevkifatları Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları