Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV TEVKİFAT UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI
İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir RİZE SMMO Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

2 A- GENEL ESASLAR: 1- Yasal Hüküm:
Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. (KDVK Madde: 9/1) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

3 Maliye Bakanlığı kanun maddesinde yer alan “gerekli görülen diğer haller” hükmüne dayanarak bir çok mal ve hizmet alışlarında “alıcıyı” katma değer vergisinin ödenmesinden “sorumlu” tutmuştur. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

4 2- Önemli Hususlar: a) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. b) Tevkifat; tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

5 Tebliğdeki bu açıklama VUK. ’nun 231/5’inci madde hükmüne aykırıdır
Tebliğdeki bu açıklama VUK.’nun 231/5’inci madde hükmüne aykırıdır. Çünkü faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde (ay geçirilmemek şartıyla) düzenlenmesi gerekmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

6 c) Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;
i) Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken, ii) Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 Nolu KDV beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

7 d) KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

8 Tebliğin bu hükmü de bize göre yanlıştır
Tebliğin bu hükmü de bize göre yanlıştır. Zira vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için, ortada ziyaa uğratılmış bir verginin varlığı ispat edilmelidir. Vergi ziyaının olmadığı durumlarda ceza kesilmesi VUK.’nun 3’üncü maddesinde belirtilen; “vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin esas olduğu” prensibine de ters düşmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

9 Nitekim Danıştay 9. Dairesinin bir kararında; “2 no’lu Katma Değer Vergisi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen verginin, 1 no’lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna göre davacı şirketin sorumlu sıfatıyla ödenecek katma değer vergisi ile 1 no’lu katma değer vergisi beyanları birlikte değerlendirilerek yeniden oluşturulacak beyan tablosu dikkate alınmak suretiyle hasıl olacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile verilen kararda isabet görülmemiştir.” denilmiştir. ( tarih ve 2007/4101 Esas; 2008/2078 Karar Nolu Danıştay Kararı) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

10 e) Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Vergi aslının aranmadığı durumlarda vergi ziyaı cezası kesilmesini istemenin hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığı gayet açıktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

11 f) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

12 II- TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI:
A- TAM TEVKİFATA KONU MAL ve HİZMET ALIŞLARI: Konusu Tevkifat Oranı 1- İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler %100 2- Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 3- Kiralama İşlemleri 4- Reklam Verme İşlemleri

13 B- TAM TEVKİFATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1- İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler %100 Bilindiği üzere KDV Kanununa göre; işlemlerin Türkiye’de yapılması, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade eder. (KDVK Madde: 6/b) Dolayısıyla yabancıların Türkiye’de yaptıkları hizmetler yada yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ne tabi olacaktır. Bu nedenle de hizmeti yapan kişinin Türkiye’de KDV mükellefi olmadığı durumlarda, hesaplanan katma değer vergisi tutarını sorumlu sıfatıyla alıcının ödemesi gerekmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

14 Özelgeler: a) Şirketiniz tarafından İrlanda mukimi firmadan google üzerinden alınan reklam hizmetinden Türkiye’de yararlanıldığından bu hizmet ifası KDV’ye tabi olacaktır. Söz konusu firmanın Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak verginin, Kanunun 9/1’inci maddesi ve 15 seri nolu KDV Genel Tebliğinin (c) bölümü gereğince şirketiniz tarafından 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. ( tarih ve 701 sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

15 b) Yurt dışı acenteyle yaptığınız sözleşme ile Türkiye’de bulunan otellerle ilgili yurt dışına reklam verme, katolog gönderme ve yurt dışındaki fuarlarda stand açılması gibi yurt dışında verilen tanıtım ve reklam hizmeti, hizmet yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından KDV’ye tabi bulunmamaktadır. ( tarih ve 76 sayılı Özelge) c) “Kurumunuzca kullanılan yazılımlar için yurtdışından temin edilen bakım onarım hizmeti KDV’ye tabi olup, bu hizmete ait KDV’nin kurumunuz tarafından sorumlu sıfatıyla verilecek 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.” ( tarih ve 459 sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

16 2- Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler
%100 Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması gerekmektedir. (Ayrıca bakınız GVK. Genel Tebliğleri; 221, 223, 224) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

17 3- Kiralama İşlemleri %100 Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının KDV mükellefi olması, şartlarının birlikte var olması gerekir. (Örnek; 1- İş Yeri Kiralaması 2- Özel Araç Kiralaması) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

18 4- Reklam Verme İşlemleri %100
Reklam hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması. (Örnek; Evin Duvarı) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

19 III- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI:
A- TÜM KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinde sayılan tüm katma değer vergisi mükellefleri aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımlarında bulunurken tabloda yer alan oranlarda tevkifat yapmak zorundadır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

20 TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM
İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 1- İşgücü temin hizmetleri 9/10 3.2.5 2- Yapı denetimi hizmetleri 3.2.6 3- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 5/10 3.2.7 4- Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri 3.2.8

21 TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM
İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 5- Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/10 3.2.9 6- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10 3.2.10 7- Servis taşımacılığı hizmeti 5/10 3.2.11 8- Külçe metal alımı 3.3.1 9- Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin alımı 3.3.2

22 TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM
İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 10- Hurda ve atık alımı 9/10 3.3.3 11- Metal, plastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde alımı 3.3.4 12- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri alımları 3.3.5 13- Ağaç ve orman ürünleri alımı 3.3.6

23 B- AÇIKLAMALAR: 1- İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 3.2.5
a) KDV Mükelleflerine verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen; Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma, Tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

24 Arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,
Güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma, Güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık, Değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi, İkaz-ihbar, alarm izleme ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

25 Özelge: Orman İşletme Müdürlüğüne vermiş olduğunuz orman ürünlerinin nakliyesi, istiflenmesi ve yüklenmesi işleri, söz konusu işlerde kullanılan elemanların adı geçen Müdürlüğün sevk idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamında bulunmaktadır. ( tarih ve 9-5 sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

26 2- Yapı Denetimi Hizmetleri
9/10 3.2.6 Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin katma değer vergisi mükellefi olması halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

27 (Örnek: Perde diktirilmesi)
3- Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 3.2.7 Terziler tarafından, KDV Mükelleflerine verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. (Örnek: Perde diktirilmesi)

28 5- Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10 3.2.9 Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan, bu Tebliğin ( ) bölümü kapsamındaki işlemlerde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

29 Örnek: Hazır Giyim A.Ş., şirketin reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla hem Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) spor kulübü hem de faaliyet gösterdiği ilin mahalli liginde mücadele eden (Y) spor kulübü ile anlaşmıştır. KDV mükellefi (Z) spor kulübünün verdiği reklâm hizmeti bu bölüm kapsamında kısmi tevkifata tabi olacaktır. (Y) spor kulübünün reklâm hizmetine ilişkin KDV ise KDV mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla Tebliğin (2.4.) bölümü kapsamında tam tevkifata tabi tutulacaktır.

30 6- Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 3.2.10
Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir. b) Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır. c) Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

31 7- Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 3.2.11
Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. b) Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. c) Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

32 9- Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Alımı 7/10 3.3.2
Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır. Alüminyum profil ile birlikte fitil, vida, dübel, kol, kilit, köpük vb malzemeler kullanılarak imal ettiğiniz balkon, pencere, kapı, bölme, pano gibi mamullerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Özelge: Firmanızın ilk üretici veya ithalatçılardan alüminyum profil alımlarında düzenlenen faturada gösterilen KDV firmanız tarafından oranında tevkifata tabi tutulacak ve 2 Nolu Kdv Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. İlk üretici veya ithalatçılar dışındaki mükelleflerden alüminyum profil alımlarında hesapladığınız Kdv ise tevkifata tabi tutulmayacaktır. ( tarih ve sayılı Özelge)

33 10- Hurda ve Atık Alımı 9/10 3.3.3 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince KDV'den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

34 13- Ağaç ve Orman Ürünleri Alımı
9/10 3.3.6 Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

35 C- BELİRLENMİŞ ALICILAR TARAFINDAN
TEVKİFAT YAPILACAK İŞLEMLER: 117 Seri Nolu KDV. Genel Tebliği’nde “Belirlenmiş Alıcılar” olarak adlandırılan aşağıda sayılan alıcılar, tabloda belirtilen işlem ve oranlarda tevkifat yapmak zorundadırlar. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

36 a) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

37 c) Döner sermayeli kuruluşlar,
b) Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, c) Döner sermayeli kuruluşlar, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

38 h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
f) Bankalar, g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

39 k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
j) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

40 Özelgeler: a)“Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dahil) belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığından kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bünyelerindeki iktisadi işletmeler nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunan belediyelerin ise, 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (3.2) ve (3.3) bölümlerinde yer alan ve KDV mükelleflerinin tevkifat yapmak üzere sorumlu tayin edildiği teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir.” ( tarih ve sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

41 b) “Buna göre, yarıdan fazla (%95) hissesi Belediyenize ait olan. Ltd
b) “Buna göre, yarıdan fazla (%95) hissesi Belediyenize ait olan ... Ltd. Şti. 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmeler arasında sayıldığından adı geçen şirket tarafından Belediyenize verilen iş gücü temin hizmeti üzerinden hesaplanan KDV nin Belediyenizce tevkifata tabi tutulmasına gerek bulunmamakta olup, işleme ait verginin tamamı  ... Ltd. Şti. tarafından beyan edilecektir.” ( tarih ve sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

42 c) “Buna göre, tevkifat yapacak kurum ve kuruluşların birbirine karşı ifa ettikleri tevkifat kapsamındaki işlemler üzerinden tevkifat yapma zorunluluğu bulunmadığından, sermayesinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve ilçe belediyelerine ait olan firmanızın, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirkete vereceği yapım işi hizmeti tevkifata tabi olmayacaktır.”  ( tarih ve 1876 sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

43 TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM
D- TEVKİFAT KONULARI: İŞLEM TEVKİFAT ORANI TEBLİĞDE DÜZENLENDİĞİ BÖLÜM 1- Yapım işleri İle bu İşlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 2/10 3.2.1 2- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10 3.2.2 3- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5/10 3.2.3 4- Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 3.2.4 5- Her türlü baskı, basım hizmetleri 3.2.12 6- Diğer hizmetler 3.2.13

44 E- AÇIKLAMALAR: 1- Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 3.2.1 a) Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

45 b) Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) c) Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

46 Özelgeler: Buna göre, kok kireç, kömür vs. gibi işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine taşınması, bunların işlenmesinden oluşan atıkların atık mahalline taşınması ve figüre edilmesi; iş makineleri ile toprak havuzlarının temizlenmesi, hafriyatlarının yapılması işleri yapım işi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu işlemler tevkifata tabi olmayacaktır. ( tarih ve 03-6 sayılı Özelge) b) Buna göre, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü sahalarında yapılmakta olan fidan dikimi, işçi ile toprak işleme, makineli toprak işleme, ot alma ve çapa işlerinin yapım işleri kapsamında değerlendirilerek tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. ( tarih ve sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

47 2- Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10
3.2.2 Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. b) Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir. c) Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

48 Özelge: “Buna göre; şirketiniz tarafından DSİ Genel Müdürlüğüne yapım işinden bağımsız olarak verilen "teknik danışmanlık ve proje" hizmeti, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilerek, söz konusu hizmete ilişkin düzenlenecek faturada hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 1/2 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Öte yandan,  söz konusu Tebliğde yapım işinden ayrı olarak verilen hizmetlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, alt taşerona devretmiş olduğunuz "harita mühendislik hizmetine" ilişkin düzenlenen faturada hesaplanan KDV firmanız tarafından tevkifata tabi tutulmayacaktır.” ( tarih ve sayılı Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

49 3- Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetler
5/10 3.2.3 Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlere ilişkin bedel üzerinden hesaplanan KDV'nin 5/10'u tevkifata tabi tutulacaktır. b) Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise Tebliğin (3.2.1.) bölümü kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

50 4- Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 3.2.4
Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dahil işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karnelerinin-biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. b) Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin verildiği mahallere (lokanta, restaurant ve benzeri yerlere) gidilmesi suretiyle alınması ve hizmete ait faturanın Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmesi halinde de tevkifat kapsamında işlem tesis edilecektir.

51 c) Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılacaktır. d) Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

52 5- Her Türlü Baskı, Basım Hizmetleri 5/10 3.2.12
Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

53 IV- BELGE DÜZENİ ve MUHASEBE KAYITLARI:
a) Fatura Tutarı: Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

54 b) Düzenlenecek Faturanın Şekli:
İşlem Bedeli : 3.000 Hesaplanan KDV 540 Tevkifat Oranı 5/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV 270 Tevkifat Dahil Toplam Tutar 3.540 Tevkifat Hariç Toplam Tutar 3.270 Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.

55 c) Satıcı Firma Muhasebe Kaydı:
/ 120 Alıcılar (A) Alıcı * 192 Diğer KDV Ayında Tevkif Edilen KDV 600 Yurtiçi Satışlar 391 Hesaplanan KDV * Ayında Tevkif Edilen Diğer KDV / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

56 d) Alıcı Firma Muhasebe Kaydı :
/ 740 Hizmet Üretim Maliyeti ,000 191 İndirilecek KDV 320 Satıcılar ,270 (A) Satıcı 360 Tevkif Yoluyla Öd. KDV / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

57 e) Düzeltme İşlemleri:
i) Mal İadelerinde: Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

58 İade Faturası Düzenleyen Kişinin Kaydı:
/ 320 Satıcılar 3,270 740 Hizmet Üretim Maliyeti 3,000 391 Alış İade KDV / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

59 ii) Matrahta Değişiklik:
Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

60 ÖRNEKLER: 1- Kur Artışı Halinde, Satıcının Keseceği Faturaya İstinaden:
a) Satıcının Kaydı: / 120 Alıcılar 5,040 192 Diğer KDV 600 Yurt İçi Satışlar ,000 391 Hes. KDV (1/10) 392 Diğer KDV (9/10) / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

61 b) Alıcının Kaydı: / 153 Ticari Mallar ,000 191 İnd. KDV (%8) 320 Satıcılar ,040 360 Tevkif Yoluyla Öd. KDV (9/10) / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

62 Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

63 2- Kur Azalışı Halinde, Alıcının Keseceği Faturaya İstinaden:
a) Alıcının Kaydı: / 320 Satıcılar 5,040 153 Ticari Mallar ,000 391 Hes. KDV (1/10) / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

64 b) Satıcının Kaydı: / 611 Satış İndirimleri 5,000 191 İnd. KDV (1/10) 120 Alıcılar ,040 / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

65 V- İADE İŞLEMLERİ: 1- İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olmayacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

66 2- Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairelerince;
a) İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı, b) Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, c) Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, aranacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

67 3- Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

68 4- Mahsuben İade Sınırı:
(a) Grubu Tevkifat Konuları: V.D. ≤ 2,000 < VİR (b) Grubu Tevkifat Konuları: V.D. ≤ 2,000 < VİR/YMM Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

69 5- Nakden İade Sınırı: (a) Grubu Tevkifat Konuları: V.D. Yetkisi Yok Tamamı VİR (b) Grubu Tevkifat Konuları: V.D. ≤ 2,000 < VİR/YMM Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

70 6- Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak bu Tebliğde açıklama bulunmayan durumlarda, KDV Kanununun (11/1-a) maddesinde düzenlenen gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için geçerli olan usul ve esaslara (indirimli teminat uygulaması hariç) göre işlem yapılacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

71 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim
Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.


"KDV TEVKİFAT UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları