Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI (117 Nolu Tebliğ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI (117 Nolu Tebliğ)"— Sunum transkripti:

1 KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI (117 Nolu Tebliğ)
FAHRİ HİKMET KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HASAN ALİ ARSLANALP SAKARYA SMMM ODASI 15 HAZİRAN SAKARYA Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

2 TEVKİFATTA YASAL DAYANAK
(KDVK Md. 9) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması ve Maliye Bakanlığı’nca gerekli görülen diğer hallerde; vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

3 KDV Tevkifatının Niteliği
KDV tevkifat uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim ve hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar (alıcılar) tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. KDV tevkifatı ihtiyari olmayıp, kapsama giren işlemlerle ilgili olarak tevkifat yapılması zorunludur. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

4 Tevkifatın Gerekçeleri
Mal veya hizmeti sunan tarafın KDV mükellefi olmaması Vergi güvenliği Hizmet ithali Bakanlıkça gerekli görülen diğer haller Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

5 Beyan Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlusu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir. 1 ve 2 nolu KDV beyannameleri aynı dönem içinde beyan edilecektir. 2 Nolu KDV beyannamesi sadece tevkifat yapıldığı dönemlerde verilecektir. Genel bütçeye dahil olan idareler, 2 nolu beyanname vermeyecekler, tevkif ettikleri kdv yi gelir kaydedeceklerdir. 1 nolu KDV mükellefi olunmaması, 2 nolu KDV beyannamesi verilmesine engel değildir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

6 İndirim 2 Nolu kdv beyannamesinde her hangi bir indirim yapılmadan verginin tamamı ödenir. Kdv mükellefi olan alıcı 2 nolu kdv ile beyan ettiği kdv yi 1 nolu kdv beyannamesinde indirim konusu yapar. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

7 İlgili Tebliğler ve Düzenlemeler
Genel Tebliğler: 1,18,30,31,38,49,51,53,68,70,73,81,83,85,8 6,87,89,91,93,95,96,97,99,104,105,107,108 ,110,117 Sirküler: 60 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği : Seri No: 117 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

8 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Hizmet Teslimleri Mal Teslimleri Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

9 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Verginin tamamı vergi sorumlusu tarafından beyan edilip ödenir. Verginin sorumlusu; aşağıda sayılan teslim ve hizmetleri alanlardır. Tam tevkifat aşağıdaki işlemlerde uygulanır: %100 İkametgahı,iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler, KDV doğması için hizmetten yararlananın kdv mükellefi olması şart değildir. Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat kapsamında olması halinde bu bölüm geçerlidir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

10 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
KDV 1.Md. Göre bir hizmetin kdv’nin konusuna girebilmesi için; Türkiye’de İFA edilmesi gerekir. Ayrıca 6/b md. İse Türkiye’de YAPILAN veya FAYDALANILAN hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağına hükmetmiştir. Yabancı şirketler/şahıslar Türkiye’de mükellef olmadıkları için, bunlardan alınan hizmetlerde kdv nin konusuna girdiği için hizmetin kdv si sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Örnekler; Bir şirketin yurt dışından danışmanlık hizmeti alması Yurt dışından alınan bilgisayar yazılım hizmeti Yurt dışından bilgi alınması hizmeti Yurt dışında çizilen mimari projenin Türkiye’ye gönderilmesi Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

11 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan teslim ve hizmetler, Serbest Meslekleri mutad ve sürekli yapanlar KDV mükellefi olacaklar, ARIZİ olarak yapanlar ise mükellef olmayacaklardır. Sadece GVK 18 Md. Kapsamına giren işleri yapan kişilere yapılacak ödemelerden GVK 94 Md. Kapsamında sayılan kesinti yapmakla ödevli kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda ödemelerin brüt tutarları dikkate alınarak KDV hesaplayıp tevkifat yapacaklar ve 2 nolu beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. GVK 94 Md. Kapsamındaki kişi ve kuruluşlar satıcıdan, Faaliyetinin arızi olması nedeniyle KDV’ye tabi olmadığını veya faal. KDV’ye tabi olduğunu ancak sorumlu sıfatıyla beyan tercih ettikleri yönünde yazı alacaklardır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

12 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan mal ve hakların KİRALAMA hizmetlerinde, Kdv K. 1/3-f maddesine göre GVK 70 Md. Göre mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri kdv’nin konusuna girmektedir. Mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.(İktisadi işletmeye dahil olmayan G.Menkuller 17/4-d göre kdv den istisnadır) (kiraya verenin KDV mükellefi olmaması ve kiracının kdv mükellefi olması halinde kiracı sorumlu olacaktır. Her ikiside kdv mükellefi ise tevkifat olmayacaktır.) Ayrıca, Kiracının Basit usülde vergilenmesi, BSMV mük. Olması, 5018 SK. Kapsamındaki kurum olması halinde de Kiracı beyan edecektir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

13 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Reklam Verme İşlemleri, KDV mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerinin formaları, şahıs ve kuruluşlara ait bina, arsa gibi yerlere reklam, pano dergilerde yayınlanan reklamlar kdv ye tabidir. Bu şekilde reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde, hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Ayrıca, Reklam hizmeti alanların Basit usülde vergilenmesi, BSMV mük. Olması, 5018 SK. Kapsamındaki kurum olması halinde de KDV hizmeti alanlar tarafından beyan edecektir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

14 KISMİ KDV TEVKİFATI sorumluları
KDV mükellefleri Belirlenmiş alıcılar Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

15 Sorumluları Kdv mükellefleri; Tüm kdv mükellefleri (1 nolu kdv bey. verenler) 3.1.2/a Belirlenmiş alıcılar; (KDV mükellefi olsun/olmasın ) 3.1.2/b -  5018 sayılı (Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu) Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,                 - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşlar,                 - Döner sermayeli kuruluşlar,                 - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,                 - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,       Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

16 Verginin bir kısmı sorumluları tarafından
Vergi nasıl ödenir?  - Bankalar,  - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),   - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,   - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,   - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,   - Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,    Kalkınma ve yatırım ajansları Verginin bir kısmı sorumluları tarafından Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

17 KISMİ KDV TEVKİFATI HİZMET TESLİMİNDE MAL TESLİMİNDE
Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

18 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
Kısmi tevkifat başlıca aşağıdaki işlemlerde uygulanır: - Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (2/10) - Etüt, Plan-proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (9/10) (Ymm+Smmm) - Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait tadil,bakım ve onarım hizmetleri (5/10) - Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (5/10) Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

19 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
İş gücü temin hizmetleri (9/10) Yapı Denetim Hizmetleri (9/10) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (5/10) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri bulma-götürme Hizmetleri (9/10) Spor Kulüplerinin yayın,reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri (9/10) Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

20 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (7/10) Servis Taşımacılığı hizmetleri (5/10) Her türlü baskı ve basım hizmetleri (5/10) Yukarıda kapsamı belirlenenler dışındaki hizmet ifaları (5/10) Bu bölümleri içeren hizmetleri ifa edenlerin, kullandıkları mallara isabet eden tutarlar bedelden düşülmeyecek; mallara ait bu tutarlarda matraha dahil edilerek toplam hizmet bedeli üzerinden kdv tevkifatı yapılacaktır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

21 KISMİ TEVKİFATTA BELİRLİ KURULUŞLARA YAPILAN HİZMETLER
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERE İLİŞKİN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ ETÜT,PLAN-PROJE,DANIŞMANLIK,DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER MAKİNE,TEÇHİZAT,DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ İŞ GÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ YAPI DENETİM HİZMETLERİ Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

22 KISMİ TEVKİFATTA BELİRLİ KURULUŞLARA YAPILAN HİZMETLER
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ,ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ TEMİZLİK,ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ YUKARIDA KAPSAMI BELİRLENENLER DIŞINDAKİ HİZMETLER Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

23 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
Tevkifat oranı? Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT117 (3.1.2/b)+ taşeronlar. Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat iade(fazlası VİR/YMM raporu) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Her türlü inşaat işleri,bakım-onarım, montaj, mimarlık, mühendislik,plan,harita, benzeri hizmetler. (Hazır beton örnek 2) 2/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

24 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
İlk yüklenicinin 3.1.2/b kapsamında olması halinde tevkifat yoktur. Ancak alt yüklenici /b kapsamında değilse tevkifat yapılır. İnşaat işlerinin yap-işlet-devret kapsamında yapılması halinde alt yüklenicilere devredilen işler de tevkifata tabidir. 30/04/2006 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerde tevkifat olmayacaktır. 30/04/2006 tarihinden önce alt yüklenicilere devredilen işlerde tevkifat yoktur. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

25 ETÜT, PLAN-PROJE,DANIŞMANLIK,DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER
Tevkifat oranı? Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT 117 (3.1.2/b) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam: Piyasa etüt-araştırma,ekspertiz,plan-proje, teknik-ekonomik-mali-hukuki danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler. Yapım işlerinden ayrı yapılır. Avukatların dava hizmetleri bu kapsamda değildir. 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

26 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT117 (3.1.2/b) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam: Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanlara ait bunların faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri ORAN 5/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

27 YEMEK SERVİS ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/b) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 1000 TL’ yi aşmayan kendi vergi borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam; Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetleri ORAN 5/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

28 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2) İade: iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Kapsam;  Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hiz - met erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenler den veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyon lardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlar da tevkifat kapsamına girmektedir. Elemanların, hizmeti alana hizmet akdi ile bağlı olamaması gerekmektedir. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. ORAN 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

29 YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam; yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamında olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir. ORAN 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

30 Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2)
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 5/10 Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade:miktara bakılmaksızın teminat (VİR) BTM Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam; deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri ile  fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı dikim işleri bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri girmektedir. Oran? Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

31 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETLERİ
ORAN Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/a) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara /mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV’ye tabidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

32 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) YMM raporu Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil); sponsorluk yoluyla veya reklâm almak suretiyle reklâm gelirleri, yayın geliri, isim hakkı geliri elde etmektedirler. Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.Bu kapsamdaki ödemeleri yapacak olanların KDV mükellefi olmamaları tevkifat yapmalarına engel değildir. ORAN 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

33 TEMİZLİK ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
ORAN Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam  bina temizliği, Sokak temizliği, Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, Haşere mücadelesi, Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır. Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. 7/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

34 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT 117 (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. ORAN 5/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

35 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacak Olanlar: KDV GT (3.1.2/b) Tevkifat Yapmayacak Olanlar: Birbirlerine karşı ifa ettikleri işler.(3.1.2/b sayılan kurum ve kuruluşlar) İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR) Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Kapsam Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. ORAN 5/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

36 YUKARIDA KAPSAMI BELİRLENENLER DIŞINDAKİ HİZMET İFALARI
Tevkifat Yapacak Olanlar: 5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare ve kurumlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare ve kurumlar tarafından 5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. Belediyeler hariç. İade: 2000 TL’ yi aşmayan kendi vergi ve sgk borcuna mahsupta genel esaslar, nakden iadede miktara bakılmaksızın teminat (VİR), YMM Fatura Düzenleme Sınırı: KDV dahil TL Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

37 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
KÜLÇE METAL TESLİMLERİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMÜNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ HURDA VE ATIK TESLİMİ HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDE TESLİMİ PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

38 KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Tevkifatı uygulayacak alıcılar : KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır. İthalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır. ORAN 7/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

39 BAKIR,ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
ORAN Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam:Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımla rından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri girmektedir. Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bunların ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimi ise tevkifata tabi tutulacaktır. 7/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

40 HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDE TESLİMİ
Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam: Kauçuk ve plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek kauçuk ve plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki pet kırıkları, plastik çapak, plastik toz, kauçuk toz, plastik granül, kauçuk granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. KDV 18/1 Md.göre istisnadan vazgeçenlerin tesliminde (3.1.2) alıcıları 9/10 kdv tevkifatı yapacaklardır. ORAN 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

41 METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
ORAN Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam: Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir. . Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır Söz konusu malların ithalatı tarafından tesliminde kdv tevkifatı uygulanmayacaktır. Sonraki safhaların teslimleri tevkifata tabi olacaktır. 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

42 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
ORAN Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam: Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonundaki sığır ve atların, pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat uygulaması kapsamındaki pamuk, tiftik, yün ve yapağı karışımlı ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan döküntü, kırpıntı ve benzerleri ile bunların belirli bir işlemden geçirilmesi sonucunda elde edilen ve hammadde olarak kullanılan ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

43 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Tevkifatı uygulayacak alıcılar: KDV GT (3.1.2) İade: 2000 TL’ yi aşmayan mahsuben iadede rapor yok, aşan kısım için teminat (VİR)YMM raporu Kapsam: Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Söz konusu malların ithalatcıları tarafından tesliminde kdv tevkifatı uygulanmayacaktır. ORAN 9/10 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

44 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSULAR
1.TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR Tebliğin 3.1.2/b kısmında sayılanlardan alınan mal ve hizmet tevkifata tabi olmayacaktır. Ayrıca KDV 11/1-c ve 17 md. Göre yapılan teslimlerde kdv den istisna olan mal ve hizmet teslimlerinde tevkifat yapılmayacaktır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

45 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSUSLAR
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

46 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSUSLAR
2. BELGE DÜZENİ: Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tahsil Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Bedel ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel” ayrıca gösterilecektir. Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

47 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSUSLAR
Örnek: KDV hariç TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem 2/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. İşlem Bedeli                                        TL Hesaplanan KDV                                TL Tevkifat oranı                        2/10 Tevkif edilecek KDV                           TL Tahsil Edilecek KDV                          TL Tevkifat Dahil Toplam Tutar            TL Tevkifat Hariç Toplam Tutar            TL Yalnız Yüzondörtbindörtyüz TL’ dir Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

48 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSULAR
3. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ Alıcıların Beyanı Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçeli idareler hariç), tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. 2 No.lu KDV Beyannamesinin "Genel Bilgiler" kulakçığında vergi sorumlusu mükellefe ait sicil bilgilerinin doldurulmasına ilişkin satırlar yer almaktadır. Tevkifat yapan mükellefler, "Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgilerini" kapsayan satırlara kendi sicil bilgilerini dolduracaklardır. “Kesinti Yapılan Mükellefler” kulakçığında ise her bir kesinti yapılan mükellef itibariyle, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan (satıcı) mükellefle ilgili kimlik bilgileri, tevkifata tabi işleme ait matrah ve tevkifat tutarına ilişkin kayıt yapılacaktır. “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının alıcı tarafından tevkif edildiği işlemler beyan edilecektir. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilecektir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, e- beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Söz konusu kulakçığın “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda ise Maliye Bakanlığınca kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınması uygun görülen ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarının tamamının değil, alıcı tarafından tevkif edilen kısmının beyanı yapılacaktır. “Matrah” alanına işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” alanına beyanı yapılan işlem için öngörülmüş alıcıların yapacağı tevkifat oranı yazılacaktır. İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat oranının uygulanması suretiyle bulunan ve alıcı tarafından tevkif edilen tutarı gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

49 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORTAK HUSULAR
 Satıcıların Beyanı  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır. (1) Öncelikle, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” alanına ise tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır.Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenler tevkifat oranı için (9/10), bakır külçe teslimi yapanlar ise tevkifat oranı için (7/10) oranını seçmelidir. “Vergi” alanı, tevkifat oranının tersi alınarak beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, “Vergi” alanında, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır. (2) Daha sonra, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” listesinden, yapılan işleme ait “Kod” seçilecektir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı yazılacaktır. Bu alana yazılacak tutar, beyanı yapılacak işlem ile ilgili olarak “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına yazılan tutarla aynı olacaktır. “İadeye Konu Olan KDV” alanına, en fazla alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılabilecektir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

50 DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV Kanununun 35 inci maddesinde, "Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şarttır." hükmü yer almaktadır. Buna göre; tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

51 MAL İADELERİ DÜZELTME İŞLEMLERİ
Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

52 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin ita amirince onaylanmış olması gereklidir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmayacaktır. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

53 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairelerince;  - iade talep dilekçesi,  - tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,  - tevkifatlı işlemin bünyesine giren vergileri gösteren yüklenim listesi,  - tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste aranacaktır. İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

54 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Mükelleflerin tevkifat uygulaması kapsamındaki işler dolayısıyla alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Ancak, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği dönemden itibaren aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı beyannamede iade olarak gösterdikten sonra, bu tercihlerinden vazgeçmeleri mümkündür. Bu durumda da iade beyanının yapıldığı dönem ve sonraki dönemler için düzeltme beyannamesi verileceği tabiidir. Her iki durumun da bir dilekçe ile bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

55 BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle;                 - Belgenin tarih ve numarası,                 - Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,                 - İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları,                 - Alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, bilgilerini içeren liste (Ek 1), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir. Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

56 BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

57 Muhasebe kayıt örneği 120- Alıcılar Hesabı 10.600
Hizmeti satan taraf açısından 120- Alıcılar Hesabı 600- Yurt İçi Satışlar 391- Hesaplanan KDV Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

58 Muhasebe kayıt örneği 730- Genel Üretim Gid. 10.000
Hizmeti satın alan taraf açısından 730- Genel Üretim Gid 191- İndirilecek kdv 1.800 360- Ödenecek Vergiler(KDV) 320- Satıcılar Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

59 Bazı Muktezalardan alıntılar
KDV GT deki sorumlulara verilen yapım işlerinde “alt yüklenicilerden” kdv tevkifatı yapılacaktır. Bakım onarım işerinde yedek parçadan kdv tevkifatı yapılmaz. Yurt dışında yerleşik şirketten alınan ve Türkiye’de yararlanılan hizmetler %100 kdv tevkifatına tabidir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

60 Bazı Muktezalardan alıntılar
Yapım işlerinden bağımsız proje çizimi 9/10 oranından kdv tevkifatına tabidir. Belediye için harita çizim işi 9/10 kdv tabidir. Orman idaresine verilen ağaçlandırma, orman ıslahı, yangın yolu yapımı, tohum toplama, dikenli tel çekilmesi işleri yapım işleri olarak 7/10 tevkifata tabidir. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

61 Bazı Muktezalardan alıntılar
Bilgisayar işletim sistemlerine yönelik bakım onarımlar tevkifata tabidir. Ancak diğer uygulamalara ilişkin bakım ve onarımlar tevkifata tabi tutulmaz. Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

62 Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

63 KÖKER YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
HER TÜRLÜ SORU VE ÖNERİLER İÇİN LÜTFEN BİZİMLE TEMAS KURUNUZ. Ankara / İstanbul / Gaziantep / Cep : Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.

64 TEŞEKKÜRLER FAHRİ HİKMET KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ Köker YMM Ve Bağımsız Denetim A.Ş. Merkez: Ankara 312/ Şube : İstanbul 216/ Köker Ymm ve Bağımsız Denetim A.Ş.


"KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMALARI (117 Nolu Tebliğ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları