Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA 117 NOLU KDV GT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA 117 NOLU KDV GT"— Sunum transkripti:

1 ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA 117 NOLU KDV GT

2 ÖZET BİLGİLER 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır. Önceki tebliğler ile tevkifat uygulanan bazı işlemlerde KDV Tevkifatı kaldırılmıştır: Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin teslimleri Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) akaryakıt alınması işlemi

3 devamı 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile;
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri, Servis taşımacılığı hizmetleri, Her türlü baskı ve basım hizmetleri, tevkifat kapsamına alınmıştır. KDV mükellefleri tarafından, 5018 Sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare ve kuruşlara ifa edilen ve 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında da söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından KDV tevkifatı yapılacaktır.

4 devamı KDV’den istisna olan teslim ve hizmetler ile tecil-terkin uygulanan ihraç kayıtlı (11/1-c) teslimlerde ve dahilde işleme rejimi kapsamındaki (geçici 17. madde) teslimlerde tevkifat söz konusu değildir. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

5 devamı Alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde alıcı adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV'nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır.

6 TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO
Tevkifata tabi hizmetler Eski Oran Yeni Oranı Tevkifat Yapacaklar Yapım işleri 1/6 2/10 2. grup Etüt-plan, proje ve denetim ve benzeri hizmetler 1/2 9/10 Makine teçhizat demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri 1/3 5/10 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri İşgücü temin hizmetleri % 90 1 ve 2. grup

7 devamı Tevkifata tabi hizmetler Eski Oran Yeni Oranı
Tevkifat Yapacaklar Yapı denetim hizmetleri 1/2 9/10 1 ve 2. grup Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri 2/3 5/10 Turistik mağazalara verilen hizmetler 1. grup Spor kulüplerinin yayın reklam ve isim hakkı gelirlerine konu olan işlemler Temizlik hizmetleri 7/10 Çevre ve bahçe bakım hizmetleri

8 5018 Sayılı Kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar
devamı Tevkifata tabi hizmetler Eski Oran Yeni Oranı Tevkifat Yapacaklar Servis taşımacılığı hizmeti 5/10 1 ve 2. grup Her türlü baskı ve basım hizmetleri 2. grup Yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler 5018 Sayılı Kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar

9 TEVKİFAT ORANLARI-Teslimler
Tevkifata tabi mal alımları Eski Oran Yeni Oran Tevkifat Yapacaklar Külçe metal teslimleri 90% 7/10 1 ve 2. grup Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi Hurda ve atık teslimi 9/10 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri Ağaç ve orman ürünleri teslimi

10 KDV TEVKİFATI Kanuni dayanağı KDV Kanunun 9. maddesidir.
İhtiyari bir uygulama olmayıp, kapsama alınan mükelleflerce tevkifat yapılması zorunludur. "Tam tevkifat" işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; "kısmi tevkifat" ise hesaplanan verginin belirlenen kısmının, alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

11 BEYAN Genel bütçeli idareler hariç, işlemin yapıldığı dönemde 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmayıp, KDV Kanununun 10 uncu maddesine göre tespit edilecektir. İşleme ait belge izleyen ay içinde düzenlense dahi  sorumlu sıfatıyla beyan, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır.

12 BEYAN-devamı Vergi sorumluları, başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetleri bulunmasa da vergi tevkifatı yapacaklardır (genel bütçeli idareler hariç) Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), kısmi tevkifatı uygulanmayacaktır.

13 İNDİRİM 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV'nin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

14 İNDİRİM-devamı Hesaplanan KDV’nin;
- Tam ve kısmi tevkifatta, sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı, 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği aya ilişkin, - Kısmi tevkifatta ise, satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

15 İNDİRİM-örnek 1 Satıcı (S), alıcı (A)’ya 28 Mayıs’ta TL’lik bakır tel teslim etmiştir. Alıcı (A)’nın TL tutarındaki hesaplanan KDV’nin %70’i olan TL’yi 24 Hazirana kadar sorumlu sıfatıyla beyan etmesi gerekir TL, yine 24 Haziran’a kadar verilmesi gereken Mayıs ayına ilişkin 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Alıcı, satıcıya ödediği/borçlandığı ( =)540 TL tutarındaki KDV’yi ise yıl geçmemek şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapabilecektir. Örneğin, fatura defterlere Haziran ayında kaydedilirse, Haziran ayına ilişkin olarak 24 Temmuza kadar verilmesi gereken 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.

16 İNDİRİM-örnek 2 Satıcı (S), alıcı (A)’ya 28 Mayıs’ta TL’lik bakır tel teslim etmiştir. Alıcı (A)’nın 180 TL tutarındaki hesaplanan KDV’nin %70’i olan 126 TL’yi 24 Hazirana kadar sorumlu sıfatıyla beyan etmesi gerekir. 2 No.lu KDV beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra, mesela, 24 Ağustos'ta verilirse  126 liralık tutar 24 Ağustos'a kadar verilmesi gereken Temmuz dönemi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

17 TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

18 TAM TEVKİFAT Kapsamı: 1- İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler 2- GVK’nın 18 inci maddesi kapsamına giren serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 3- Kiralama işlemleri 4- Reklam verme işlemleri

19 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER
Dar mükelleflerin Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır. Hizmetin vergiden müstesna olması veya hizmetin yurt dışında ifa edilip hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, işlem KDV’nin konusuna girmediği için sorumlu sıfatıyla KDV de beyan edilmeyecektir.

20 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER-devamı
Tevkifatın yapılması için hizmetten faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. Örneğin, KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti veya KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

21 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER-devamı
Bu hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamına da girmesi halinde, tam tevkifat kapsamında işlem tesis edilecektir. Örneğin, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan bir avukatlık şirketinden Türkiye’deki bir uyuşmazlık nedeniyle danışmanlık hizmeti alınması halinde tam tevkifat yapılacaktır.

22 GVK 18 KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER
Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, GVK’nın 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara yapanların hesaplayacağı KDV'nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkündür. (ihtiyari)

23 GVK 18 KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER-devamı
Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için mükellefiyetin sadece GVK’nın 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamını GVK 94’te sayılan kişi ve kurumlara yapılması gerekmektedir. Örneğin, ressam (A) yapmış olduğu resimleri, şair (B) yazdığı şiir kitabını kendisi doğrudan tüketiciye satmakta ve bu faaliyetini sürekli yapmaktadır. Bu durumda, (A) ve (B) KDV mükellefiyeti tesis ettirecek ve serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. GVK18 kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir.

24 GVK 18 KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER-devamı
KDV beyan mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek, defter tutmayacak ve belge düzenlemeyeceklerdir. Bu kapsamdaki mükelleflerden satın alınan eser ve hizmetler için 224 seri nolu GVK GT uyarınca sorumlular tarafından gider pusulası düzenlenecektir.

25 GVK 18 KAPSAMINA GİREN TESLİM VE HİZMETLER-örnek
Devamlılık arz edecek şekilde dershanelere soru bankası hazırlayan bir eğitimci soru bankası başına net TL telif ücreti almaktadır. Dershanenin yapmış olduğu TL tutarındaki ödemeye ilişkin GV ve KDV tevkifat matrahı aşağıdaki hesaplanacaktır: GV Tevkifat Matrahı=2.500/0,83=3.012,05 GV Tevkifat Tutarı=3.012,05X0,17=512,05 KDV Tevkifat Tutarı=3.012,05x0,18=542,17

26 KİRALAMA İŞLEMLERİ KDVK’nın 1/3-f maddesi uyarınca GVK’nın 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan bir hizmet olmasa dahi KDV'nin konusuna girmektedir.

27 KİRALAMA İŞLEMLERİ-devamı
Kiralama işlemleri ile ilgili KDV; - Kiraya verenin KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

28 KİRALAMA İŞLEMLERİ-devamı
Kiracının; - GVK’ya göre basit usulde vergilendirilenler, - Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, - Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, - Genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları (bunlardan genel bütçeli idareler yaptıkları tevkifat için beyanname vermeyecek, tevkif edilen KDV muhasebe birimlerince gelir kaydedilecektir.) olması hallerinde de KDV, bu kurumlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

29 KİRALAMA İŞLEMLERİ-devamı
Örneğin, basit usulde vergilendirilen ve taksi işleten bir gerçek kişi, taksi plakasını kiralaması halinde yapmış olduğu kira ödemeleri üzerinden KDV tevkifatı yapacaktır. Kiracının KDV mükellefi olmaması halinde kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV, kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Kiraya verenin başka nedenlerle KDV mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya engel değildir.

30 KİRALAMA İŞLEMLERİ-devamı
Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan kiralama işlemlerinde kiracının KDV mükellefi olmadığına bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacaktır. Söz konusu idareler kiralama işlemlerine ilişkin KDV’yi kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

31 REKLAM VERME İŞLEMLERİ
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler KDV mükellefiyeti olmayan; - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, - gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, üzere veya benzeri şekillerde reklâm verebilmektedir.

32 REKLAM VERME İŞLEMLERİ-devamı
Bu tür işlemlerde reklam hizmeti veren tarafın KDV mükellefi olmaması halinde KDV, reklam hizmetinden faydalanan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

33 REKLAM VERME İŞLEMLERİ-devamı
Ayrıca, aşağıda belirtilenler KDV mükellefi olmasalar da reklam hizmeti alımlarında KDV tevkifatı yapacaklardır: - Basit usulde vergilendirilenler, - Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, - Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar.

34 REKLAM VERME İŞLEMLERİ-devamı
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare ve kurumların (Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları) reklam hizmeti vermeleri halinde tevkifat uygulanmayacaktır. Söz konusu idareler, reklam verme işlemlerine ilişkin KDV’yi işlemin gerçekleştiği dönemler için 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

35 KISMİ TEVKİFAT Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

36 SORUMLULAR Kısmi tevkifat yapacak
KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): sayılı Kanuna ekli cetvellerde  yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

37 SORUMLULAR-devamı - Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

38 SORUMLULAR-devamı Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

39 KAPSAM Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı "hizmet" mahiyetinde olup, "teslim" mahiyetindeki işlemler kapsama girmemektedir. Tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, kısmi tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek; tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.

40 KAPSAM-örnek Bir banka, bazı şubelerin inşaat-onarım işini, malzeme bankaya, işçilik müteahhide ait olmak üzere TL KDV karşılığında ihale etmiştir. Banka, inşaat malzemelerini piyasadan TL KDV'ye temin etmiştir. Banka, malzemelerin alımı sırasında tevkifat uygulamayacak, müteahhide yapacağı TL tutarındaki ödemeye ilişkin TL KDV tevkifatı yapacaktır. Bankanın inşaat-onarım işini malzemeler de müteahhide ait olmak üzere TL karşılığında ihale etmesi halinde, müteahhidin faturasında malzeme ve işçilik tutarları ayrı ayrı gösterilse bile, TL tutarındaki toplam bedel üzerinden hesaplanacak TL KDV'ye, tevkifat uygulanacaktır.

41 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER
Yapım İşleri Etüt, Plan-proje, Danışmanlık, Denetim vb. Hizmetler Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetleri Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri Yapı Denetim Hizmetleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri Turistik Mağazalara Verilen Hizmetleri Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine İlişkin Hizmetler Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri Servis Taşımacılığı Hizmeti Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri Diğer Hizmetler

42 YAPIM İŞLERİ Kapsamı: Belirlenmiş alıcılara ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik- mimarlık ve etüt-proje hizmetleri Tevkifat oranı: 2/10

43 YAPIM İŞLERİ-kapsam Bina ve altyapı gibi her türlü inşaat işleri,
İnşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, güçlendirme ve benzeri işler. (Bu işler, inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde tevkifata tabi tutulur)

44 YAPIM İŞLERİ-kapsam Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita, kadastro, imar uygulama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Etüt, Plan- Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamında tevkifata tabi tutulur.

45 YAPIM İŞLERİ-kapsam Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ilişkin KDV tevkifatı yapılacaktır. İşin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması önem arz etmemektedir.

46 YAPIM İŞLERİ-örnekler
(XYZ) yatırım ortaklığı tarafından yaptırılacak alışveriş merkezi işini (A) İnşaat A.Ş. yüklenmiştir.(A) bu işe ait hafriyat işlerini (B) firmasına devretmiştir. Bu durumda, (B)'nin (A)' ya, (A)'nin (XYZ)' ye düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır. Alışveriş merkezinin inşaatında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) tarafından (B) Hazır Beton A.Ş.'den temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle (B) tarafından verilen hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamında olacaktır.

47 YAPIM İŞLERİ-kapsam Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita kadastro, imar uygulama, ve benzeri işlerin ilk yüklenici tarafından yapım işinin bir kısmı ile birlikte alt yüklenicilere devredilmesi halinde, alt yüklenici tarafından düzenlenen faturalarda tevkifat uygulanacaktır. Söz konusu işlerin, yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak alt yükleniciye devredilmesi halinde Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamında tevkifat uygulanacaktır.

48 YAPIM İŞLERİ-kapsam Yapım işleri kapsamındaki işlerden 30/4/2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır. (Yapım işlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanarak yaptırılması da bu kapsamda değerlendirilecektir) Ancak, 30/4/2006 tarihinden önce sözleşmesi imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

49 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VB. HİZMETLER
Kapsamı: Belirlenmiş alıcılara etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri alanlarda yapılan hizmetler Tevkifat Oranı: 9/10

50 KAPSAMI Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje,
Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim hizmetleri Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler

51 KAPSAMI-devamı Eğitim hizmetleri (Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla) Avukatlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleri Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmetler.

52 TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
Kapsamı: Belirlenmiş alıcılara makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri Tevkifat Oranı: 5/10

53 TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ-örnekler
Hisse senetleri İMKB'de işlem gören (A) Lojistik A.Ş.’ye ait tırlara kasa, depo ve benzeri ilaveler yapılmak suretiyle tadilat uygulanması halinde tadilat bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin 5/10’u tevkifata tabi olacaktır. (Z) Bank, hisseleri İMKB’de işlem görmese de müşteri yazılım ve otomasyon sistemi ile ilgili olarak satın aldığı sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlere ilişkin bedeler üzerinden hesaplanan KDV’nin 5/10’nu tevkifata tabi tutacaktır.

54 KAPSAM Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri de bu bölüm kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise yapım işleri kapsamında 2/10 oranında tevkifata tabi olacaktır. Bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetleri sağlayanlar tarafından yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır.

55 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Kapsamı: Belirlenmiş alıcılara yapılan her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetleri Tevkifat Oranı: 5/10

56 KAPSAM Belirlenmiş alıcıların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu belirlenmiş alıcılara ait bir yerde hazırlanması veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına engel değildir.

57 KAPSAM Yemek çeklerinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, yemek servis hizmetinin hizmeti kurumun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Belirlenmiş alıcıların konser, fuar, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları da tevkifata tabi tutulacaktır (toplam tutar üzerinden)

58 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ-örnek
Hisseleri İMKB’de işlem gören (A) İlaç A.Ş. geliştirmiş olduğu bir ilacın tanıtım faaliyeti için doktorların katılacağı bir organizasyon yapmak üzere (B) organizasyon firması ile anlaşmıştır. Tanıtım organizasyonu bir başka ilde gerçekleşecek ve 2 gün sürecektir. Otel tarafından (B) organizasyon firmasına verilen konaklama, salon kiralaması ve benzeri hizmetler tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak (B) tarafından (A) İlaç A.Ş.’ye fatura edilecek toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV ise (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

59 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Kapsamı: Hem KDV mükelleflerinin hem de belirlenmiş alıcıların işgücü temin hizmeti alımları Tevkifat Oranı: 9/10

60 KAPSAM KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcıların faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duydukları işgücünü; hizmet akdi ile bağlı hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine diğer kişi ve kurumlardan temin etmeleri temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması Durumunda söz konusudur.

61 KAPSAM-devamı Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir. İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.

62 KAPSAM-devamı Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.

63 YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Kapsamı: Hem KDV mükellefleri hem de belirlenmiş alıcılara verilen yapı denetim hizmetleri Tevkifat Oranı: 9/10

64 KAPSAM Arsa karşılığı inşaat işlerinde, fatura ilgili mevzuat gereğince ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, arsa sahibinin KDV mükellefi veya belirlenmiş alıcı olması durumunda tevkifat yapılacaktır.

65 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ
Kapsamı: Hem KDV mükellefleri hem de belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile aracılık hizmetleri Tevkifat Oranı: 5/10

66 KAPSAM Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (ev tekstili, halı ve oto koltuğu dahil) Çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı, terlik dikim işleri Bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri Terziler tarafından verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır.

67 KAPSAM Fason imalat, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibariyle kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. Örneğin bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir kısmi iş, tevkifat uygulaması kapsamına girecektir.

68 KAPSAM - Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri,
- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, temin etmek suretiyle ifa edilen aracılık hizmetleri de tevkifata tabidir.

69 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN HİZMETLER
Kapsamı: KDV mükelleflerine turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetleri Tevkifat Oranı: 9/10

70 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLAM VE İSİM HAKKI GELİRLERİ
Kapsamı: Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılardan elde ettikleri yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri Tevkifat Oranı: 9/10

71 KAPSAM Profesyonel spor kulüplerinin;
sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklam gelirleri, spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri, toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı gelirleri.

72 örnek (A) Hazır Giyim A.Ş., şirketin reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla 1. ligde mücadele eden Samsunspor kulübü hem de amatör kümede mücadele eden (Y) spor kulübü ile anlaşmıştır. KDV mükellefi Samsunspor’un verdiği reklâm hizmeti bu bölüm kapsamında kısmi tevkifata tabi olacaktır. (Y) spor kulübünün reklam hizmetine ilişkin KDV ise KDV mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla tam tevkifata tabi tutulacaktır.

73 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımları Tevkifat Oranı: 7/10

74 KAPSAM bina temizliği, sokak temizliği,
sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

75 SERVİS TAŞIMACILIĞI Kapsamı: Tevkifat Oranı: 5/10
KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların taşımacılık hizmeti alımları Tevkifat Oranı: 5/10

76 KAPSAM Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınma hizmetleri Tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılan taşımacılık hizmetleri de tevkifat kapsamındadır. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması suretiyle sağlanması halinde, hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel veya öğrenci adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır.

77 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Kapsamı: Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetleri Tevkifat Oranı: 5/10

78 KAPSAM Belirlenmiş alıcılara verilen; kitap, ansiklopedi, dergi, broşür, gazete, basılı kağıt, katalog, afiş, kartvizit, antetli kağıt, zarf, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler

79 KAPSAM Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

80 örnek ABC bankasının dekontlarını bastırdığı (A) Matbaacılık A.Ş.’den almış olduğu hizmet tevkifat kapsamındadır. Hisseleri İMKB’de işlem gören (B) Tekstil A.Ş.’nin duvar takvimi basım hizmetini aldığı (A) Matbaacılık A.Ş.’ye yaptığı ödemelerden tevkifat yapması gerekir.

81 DİĞER HİZMETLER Kapsamı: Tevkifat Oranı: 5/10
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları Tevkifat Oranı: 5/10

82 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER
1. Külçe Metal Teslimleri 2. Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi 3. Hurda Ve Atık Teslimi 4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 5. Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri 6. Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi

83 KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara hurda metallerden elde edilen külçeler ile bakır, çinko ve alüminyum külçelerin teslimi Tevkifat Oranı: 7/10

84 KAPSAM Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler
Bakır, çinko ve alüminyum külçeler (hurda metallerden elde edilmese bile) Bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

85 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimi Tevkifat Oranı: 7/10

86 KAPSAM İlk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri kapsama girmektedir.

87 KAPSAM İzoleli iletken (Bakır, çinko ve alüminyum telin izolasyon malzemeleri ile kaplanmış hali) teslimleri tevkifata tabi değildir. Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır. Örneğin, meşrubat kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, alüminyum folyo, vida, somun, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, menteşe, aksesuar ve benzerlerinin teslimi tevkifata tabi olmayacaktır.

88 HURDA VE ATIK TESLİMİ Kapsamı: Tevkifat Oranı: 9/10
KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara istisnadan vazgeçen mükellefler tarafından metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi Tevkifat Oranı: 9/10

89 KAPSAM Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDVK’nın (17/4-g) maddesi gereğince KDV'den müstesnadır. Ancak, aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. Hurda; aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki ham, yarı mamul ve mamul maddeyi de kapsamaktadır.

90 KAPSAM Atık niteliğindeki; kâğıt, karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları, naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam kırıkları teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya teslimleri tevkifata tabi değildir.

91 örnekler "Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre hareket edilecektir. Hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam (pervane, motor, telsiz, vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

92 HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki ürünlerin teslimi Tevkifat Oranı: 9/10

93 KAPSAM Sayılan hurda ve atıkların çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamuller İthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

94 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, GTİP’in pozisyonundaki sığır ve atların, pozisyonundaki koyun ve kuzuların, pozisyonundaki keçi ve oğlakların ham post ve derilerinin teslimi Tevkifat Oranı: 9/10

95 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Kapsamı: KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan türlü ağaç, tomruk, odun, bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıklarının Teslimleri Tevkifat Oranı: 9/10

96 KAPSAM İthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

97 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR
Belirlenmiş alıcıların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde kısmi tevkifat uygulanmayacaktır. Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000'yi aşmadığı takdirde, tevkifat uygulanmayacaktır. Sınırın aşılması halinde tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

98 devamı 1.000 TL’yi aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınacaktır.

99 KISMI TEVKİFATTA BELGE DÜZENİ
Düzenlenecek belgelerde; İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar, Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel ayrıca gösterilecektir.

100 örnek KDV hariç TLtutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: İşlem Bedeli : TL Hesaplanan KDV: 540 TL Tevkifat Oranı : 5/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 270 TL Tevkifat Dahil Toplam Tutar :3.540 TL Tevkifat Hariç Toplam Tutar :3.270 TL

101 ALICILARIN BEYANI Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken KDV’nin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu vergi ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır. Tevkif edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması engel değildir.

102 DÜZELTME İŞLEMLERİ-MAL İADELERİ
Düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Pamuk toptancısı (A), 14/4/2012 tarihinde tekstil firması (B)'ye TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan ( x 0,08 =)4.000 TL KDV'nin (4.000 x 0,10 =)400 TLlik kısmı (A)'ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (4.000 x 0,90 =) TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2012 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. (B), (A)'ya ödediği 400 TL ile tevkif ettiği TL’yi Nisan dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır. Söz konusu pamuğun 1/5'i 10/6/2012 tarihinde (A)'ya iade edilmiştir. Bu durumda (B), (A)'dan /5= TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 80 TL KDV’yi beyan edecektir. (A) ise, aynı dönemde 80 TL'yi indirim konusu yapacaktır. Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV'nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 80 TL'lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacaktır.

103 MATRAHTA DEĞİŞİKLİK Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş olması gerekmektedir.

104 MATRAHTA DEĞİŞİKLİK Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

105 MATRAHTA DEĞİŞİKLİK-örnek
Konfeksiyon toptancısı (A)'dan TL tutarında parçalık %8 KDV oranına tabi fason iş siparişi alan imalatçı (B), 2012/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (10.000x0,08=) 800 TL tutarındaki KDV'nin (800x0,5=)400 TL’lik kısmı (B)' ye ödenmiş, (800x0,5=)400 TL’lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. (B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde tutarında bir azalma meydana gelmiştir. 2012/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir. Buna göre (B), (A) ya ile birlikte bu tutara ait (2.000x0,08=)160 TL’lik KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan (160x0,5=)80 TL tutarındaki kısmını iade edecek, daha önce beyan ettiği 80 TL tutarındaki KDV'yi Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. (A) ise Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 80 TL tutarındaki KDV'yi, Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

106 FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ
Gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esastır. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

107 devamı Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı aranmayacaktır. Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV'nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilecektir. Bu durumda alıcıya iade söz konusu olmayacaktır.

108 devamı Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranmayacaktır.

109 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için; satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını beyan etmiş olması, alıcının yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması gerekmektedir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

110 devamı İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olmayacaktır.

111 MAHSUBEN İADE Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi; mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların, ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri İçin söz konusu olabilecektir.

112 devamı Tüm işlemlerde TL'yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. Yalnızca VİR veya teminat ile yerine getirilebilecek TL’yi aşan mahsuben iade talepleri: Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

113 devamı Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti Diğer hizmetlerde TL’yi aşan iade telepleri YMM Raporu ile de yerine getirilecektir.

114 NAKDEN İADE Münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine getirilecek iade talepleri: Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

115 devamı Teminat, VİR ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilecek TL'yi aşmayan iade talepleri ile YMM Raporu ile de yerine getirilecek TL'yi aşan iade talepleri: Yapım işleri, Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare ve kuruşlara ifa edilen diğer bütün hizmetler Külçe metal teslimi, Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç ve orman ürünleri teslimi

116 İADE-DİĞER HUSUSLAR Mükelleflerin, alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilecektir.

117 BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Kısmi tevkifat uygulamasında satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Buna göre tevkifat uygulanan her belge itibariyle; Belgenin tarih ve numarası, Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı, İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı, Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,

118 TEŞEKKÜRLER………….


"ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA 117 NOLU KDV GT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları