Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi modelleri, tepkisel, önlemsel, geli ş imsel ve bütünsel olarak gruplanabilir. 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi modelleri, tepkisel, önlemsel, geli ş imsel ve bütünsel olarak gruplanabilir. 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi modelleri, tepkisel, önlemsel, geli ş imsel ve bütünsel olarak gruplanabilir. 2

3 Tepkisel model Sınıf yönetiminde ö ğ retmenlerce sıkça kullanılan klasik model olarak nitelenebilir. İ stenmeyen bir düzenlemeye veya bir davranı ş a tepki gösterilme biçiminde görülür. Amacı istenmeyen durum veya davranı ş ın de ğ i ş tirilmesidir. Bu modelde istenmeyen davranı ş ın ya da durumun de ğ i ş tirilmesi ödül–ceza türünde etkinliklerle gerçekle ş tirilir. 3

4 Tepkisel model Etkinliklerin yönelimi, gruptan çok bireyedir. Bu modele sık ba ş vurmak zorunda kalan ö ğ retmenin, sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadı ğ ı, di ğ er üç modeli gere ğ ince kullanmadı ğ ı söylenebilir. Modelin zayıf yönlerinden birisi de her tepkinin bir kar ş ı tepki do ğ urur olmasıdır. Amasınıfta istenmeyen bir davranı ş ve sonuç olu ş mu ş sa, bu modelin kullanılmasına da gereksinim duyulabilir. 4

5 Önlemsel model Gelecekte meydana gelecek bir davranı ş ın kestirilmesi ve olmadan önce önlemeye yönelik tedbirlerin alınması anlayı ş ına dayalıdır. Amacı sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak verecek bir ortamın engellenmesidir. Önlemsel modelde sorunun tespit edilmesi önemli de ğ ildir. Önemli olan sorunun ortaya çıkmadan önlenmesidir. Bu model sınıf etkinliklerini bir “sosyalle ş me süreci” olarak ele alır, sınıfta yanlı ş davranı ş a olanak vermeyen bir toplumsal sistem olu ş turmaya çalı ş ır. Etkinlikler bireyden çok gruba yöneliktir. 5

6 Geli ş imsel model Sınıf yönetiminde ö ğ rencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal geli ş im düzeylerinin gerektirdi ğ i uygulamaların gerçekle ş tirilmesini esas alır. Bir uygulamaya geçilmeden önce ö ğ rencinin ona hazırlanmasını öngörür. 6

7 Geli ş imsel model Bu modeli dört basamaktan olu ş turur. Birinci basamak, onuncu ya ş a kadar süren, nasıl ö ğ r enci olunaca ğ ının ö ğ renildi ğ i zamandır, ö ğ retmene ç ok i ş dü ş er. İ kinci basamak, on-on iki ya ş arası dönemdir. Sınıf yönetimine verilen a ğ ırlık azalır, ö ğ renciler olgunla ş ma yolunda, sınıf düzenine uymaya, ö ğ retmeni ho ş nut ermeye isteklidir. 7

8 Geli ş imsel model Üçüncü basamak, on iki-on be ş ya ş ları arasıdır. Ö ğ renciler, zevk ve destek almak için birbirlerine bakarlar, yetke görüntüsü verirler. Ö ğ retmeni sıkıntıya sokmayı seçebilir, bunun sonunda arkada ş larının be ğ enisini de kazanabilirler. Sınıf yönetimi kurallarının nedenlerini ararlar. Dördüncü basamak lise yıllandır. Ö ğ renciler, kim olduklarını, nasıl davranmaları ger ekti ğ ini anlamaya ba ş larlar, sosyalle ş ir, akıllanırlar, yönetim sorunları azalır. Çocukta ana baba ve yeti ş kinlerin etkisi, yirmi ya ş dolaylarına kadar gittikçe azalır, sonra artar. Arkada ş larının etkisi ise gittikçe artar. Bu iki etkinin kesi ş ti ğ i on iki ya ş dolayı, ö ğ retmen ve ana baba için sıkıntı yıllandır. 8

9 Bütünsel model Bütünsel sınıf yönetimi modeli önceki üç modelin bir sentezi olarak görülebilir. Bu modelde önlemsel sınıf yönetimi modeline öncelik verme, gruba oldu ğ u kadar bireye de yönelme, istenen davranı ş a ula ş abilmek için, istenmeyen davranı ş ın nedenlerini ortadan kaldırma, ö ğ renci özelliklerini dikkate alma vardır. 9

10 Bütünsel model Bu etkinlikler sürecinde seçilecek davranı ş örgüleri, ö ğ rencinin geli ş im basamakları ile uyumlu olanlardan seçilir. Bu model için sınıf yönetiminin sistem modeli denebilir. Modelin çevre boyutunda; okul, aile, bo ş zaman etkinliklerinin yer aldı ğ ı arkada ş çevresi vardır. 10

11 En etkili sınıf yönetimi modeli? Sınıf yönetimi uygulamalarında uygulamaya, amaçlara, duruma göre de ğ i ş ik modellerden yararlanmak gerekir. Model kullanımı, bir modelin belli bir durum için izlenmesi ş eklinde olabilece ğ i gibi, durumun de ğ i ş ik a ş amaları için farklı modellerden yararlanma ş eklinde de olabilir. 11

12 SINIF İ Ç İ D İ S İ PL İ N VE D İ S İ PL İ N MODELLER İ 12

13 Disiplinin amacı ne de ğ ildir? kontrol etmek, baskı yapmak, uymaya zorlamak, inkar etmek, red etmek, utandırmak, ihmal etmek, de ğ ildir!!! kendine güvensizlik a ş ılamak de ğ ildir!!! 13

14 Disiplinin amacı Öğrencinin kendisini kontrol etmesini sağlamak, Özdisipli geliştirmek, Kendine, başkalarına ve kurallara saygı duymasını sağlamak, Kendini gerçekleştirmesine yönelik fırsatlar sunmak, Ahlaki otonomi oluşturmak, Olumlu benlik algısı oluşturmaya katkı sağlamaktır. 14

15 Disiplin nedir? Sınıfta disiplin kavramı genel olarak e ğ itim ö ğ retim ortamlarında ö ğ rencilerin istendik davranı ş larını kazanmalarına ili ş kin olarak ortaya koyulan ilke, kural, yasa ve düzenlemelere uygun davranma olarak tanımlanabilir. Disiplin ba ş kalarını kontrol etmek de ğ ildir, onların kendilerini kontrol etmelerine yardımcı olacak bir ortam sa ğ lamaktır 15

16 Risk etmenleri nelerdir? Ebeveynler, Sosyo-kültürel çevre, Okul çevresi, Ö ğ retim programı, Ö ğ retim yöntem ve teknikleri, Sınıfın fiziksel düzeni, Yazılı ve görsel medya, Ö ğ rencinin özellikleri 16

17 Sosyal çevreden kaynaklanan risk etmenleri Alaycılık, Dalga geçme, Saldırganlık, Ş iddet, Tehditkarlık, Edigenlik, Suskunluk, İ ddasızlık, Sakınma, Utangaçlık, A ş ırı kontrol 17

18 Okuldan kaynaklanan risk etmenleri (1) Kuralsızlık A ş ırı Kural Belirsiz okul kültürü Kuralları anlamlandıramama Kurallardaki belirsizlik Güvensiz ortam Kural tehdidi Kontrol edilemeyecek kadar kural Tehditkar ortam 18

19 Okuldan kaynaklanan risk etmenleri (2) Okul Temelli Riskler Öğretmenler arasında yabancılaşma Zarar verici rekabet Yönetim ve yöneticiye güvensizlik Dolaylı iletişim 19

20 Ö ğ retim programından kaynaklanan risk etmenleri Kazanımların fazla olması İçeriğin iyi düzenlenmemesi Yaş grubunun dikkate alınmaması Disiplin sorunu 20

21 Ö ğ retim yöntem ve tekniklerinden kaynaklanan risk etmenleri Amaca uygun olmayan yöntem Katılımcı olmayan Öğrenciyi ihmal edenKonuya uygun olmayan Disiplin sorunu 21

22 Sınıfın fiziksel düzeninden kaynaklanan risk etmenleri İyi anlaşanlar Başarısı düşük olanlar Akran Dinamikleri İlgisizler Dikkat yetersizliği olanlar İlgi/Dikkat Düzeyi Sınıf içi yarışma Yüksek güdülenmişlik Motivasyon 22

23 Görsel medyadan kaynaklanan risk etmenleri İnternet Bilgisayar Oyunları Disiplin Sorunu Televizyon 23

24 Ebeveylerden kaynaklanan risk etmenleri Ebeveynlerin Risk Yaratabilecek Özellikleri Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Benimsedikleri Tutum Algı ve Davranışları Ailenin Yapısına İlişkin Risk Yaratabilecek Etmenler Çocuk ebeveynler Anne ya da babanın olmaması Ebeveynlerdeki psikiyatrik bozukluklar Hükümlü ya da suça eğilimli ebeveynler Anti sosyal ebeveynler Çocuğun davranışlarına ilişkin; Katı otorite İlgisizlik Tutarsız davranış Aşırı hoşgörü Belirsiz/kararsız tepkiler Suçlama Ölçüsüz ceza ya da ödül Başka çocukların davranışlarıyla karşılaştırma Aile içi şiddet ya da uyumsuzluk Parçalanmış aile Ebeveynler arasında şiddetli geçimsizlik Uzun çalışma saatleri nedeniyle çocukla ilgilenememe Ailenin sosyal çevresine ilişkin yetersizlik ya da sosyal yalıtım Uzun süreli işsizlik Çok düşük gelir ya da ekonomik yetersizlikler 24

25 Fiziksel ve Sözel Ş iddet İ stismar edilen çocuk istismar eden yeti ş kin olur. Ş iddeti ö ğ renen çocuk ş iddet gösterir. Ş iddet ve zorbalı ğ ın önlenmesi ile edilgenlik ortadan kalkmaz. Ş iddet ve zorbalık ile edilgenlik madalyonun iki istenmeyen yüzüdür. Disiplin yeti ş kinlerde de bir sorundur. 25

26 Fiziksel ve sözel ş iddetin i ş levsizli ğ i Sorun davranı ş ile davranı ş ı gerçekle ş tiren ö ğ renci arasında davranı ş ın sahipli ğ i konusundaki ba ğ kaybolur. Ö ğ renci sorun davranı ş ı cezalandırılıncaya gösterir ya da cezalandırılmayı göze aldıkça sorun davranı ş ı göstermekten çekinmez. Ş iddet kullanarak cezalandırılan ö ğ renci ş iddeti sorunların çözümünde bir yol olarak ö ğ renir ve bu durum birçok di ğ er sorun davranı ş a neden olabilir. 26

27 Ceza vermenin i ş levsizli ğ i Sorun davranı ş lara cezaya yönelik tepki verme e ğ iliminde olan ö ğ retmenler a ş a ğ ıda belirtilen noktaları dikkate almalıdırlar: Ö ğ retmenler akademik ve sosyal davranı ş sorunlarına yönelik tepki verirlerken ö ğ rencilerin yeni davranı ş ve beceriler geli ş tirme sürecinde yardıma gereksinme duyacakları gerçe ğ ini göz ardı etmemelidir. Ö ğ retmeni sınıfta cezalandırıcı olarak kabul eden ö ğ renci daha az ö ğ renir ve daha çok saldırganlık gösterebilir. Cezalandırma ö ğ rencinin suçu ba ş kasına atmasına ve sorun davranı ş a yönelik sorumluluklarını kabul etmemesi ile sonuçlanabilir. 27

28 Disiplin Modelleri Öğretmen merkezli modeller Davranışçı Model Canter Modeli Öğrenci merkezli modeller Glasser Modeli Dreikurs Modeli Gordon Modeli 28

29 Davranı ş çı Model Skinner’ın kuramını temel alır. Temel varsayımı: ö ğ renciler davranı ş larını kılavuzlayacak içsel uyaranlara sahip de ğ ildir. Davranı ş lar bireyin içinde yer aldı ğ ı çevreden gelen uyaranlarla ş ekillenir. Davranı ş lar sonuçlarına bakılarak peki ş tireç ve cezalarla ş ekillendirilebilir. 29

30 Davranı ş çı Model Ö ğ retmen tüm ö ğ retim sürecini tasarlar ve uyaranları düzenler. Ödül ve ceza sürecin merkezindedir. Çok basit olması ve hemen sonuç alınmasına kar ş ın, ödül ve ceza davranı ş ların kalıcılı ğ ı, öz disiplin becerilerinin edinilmesi ve içsel güdülemenin geli ş mesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Farklı peki ş tireçler kullanılır. 30

31 PEK İŞ T İ REÇLER TanımıYararıSınırlılığı Sabit OranlıBelirli sayıda tekrar eden davranış pekişir Yavaş yerleşmeÇabuk kaybolma Sabit AralıklıBelirli sabit süreler sonunda davranış pekişir Yavaş kaybolmaYavaş yerleşme Değişken OranlıFarklı sayıdaki tekrar sonunda pekişir Çok yavaş kaybolma Çok yavaş yerleşme Değişken AralıklıDavranış farklı süre aralıkları sonunda pekişir Çok yavaş kaybolma Çok yavaş yerleşme 31

32 Davranı ş çı Model Kullanımı basittir. Sonuçlar hemen alınmaktadır. Kontrolü merkezlidir. Öğrenciler ödül elde ettiklerinde kendilerini başarılı hissederler Standart davranışlar bütün öğrenciler için tek sürekli ve açıktır. Yaş dikkate alındığında bütün öğrenciler için kullanılabilir 32

33 Davranı ş çı modelin sınırlılıkları Sonuçlar kalıcı de ğ ildir. Ödüllere sınırlandırılma getirildi ğ inde ö ğ renciler istenilen ba ş arıyı gösteremeyebilir. Ö ğ rencilerin kendi davranı ş larını yönetemeyece ğ i varsayılır. Bazı ö ğ retmenler için rü ş vetçi bir durum alabilir. Sosyal sorunları çözümünde sınırlıdır. Demokratik becerilerin geli ş tirilmesinde kontrol merkezli bir yakla ş ım ahlaki olmayabilir. Ö ğ rencilerin duygularını açı ğ a vurması, çözümler üzerinde karar verme ve yeteneklerini geli ş tirme konusunda sınırlılıkları vardır. 33

34 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Ö ğ retmenin sınıf kurallarını olu ş turması, ö ğ rencileri kurallara uymaya zorlaması cezalandırması olumlu davranı ş ı özendirerek peki ş tirmesi bu konuda okul yönetimi ve ailelerden yardım alınmasının öngörür. Bu modelde ö ğ retmen disiplinin sa ğ lanmasında etkin ve zorlayıcıdır. 34

35 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Bu modelde ö ğ retmen Cezalandırıcı eyleme ba ş lamadan önce Gizli ileti, ipuçları düzenler. Örne ğ in dikkati da ğ ılan bir ö ğ rencinin dikkatini toplaması için sınıfa “lütfen dersle ilgilenelim iletisini gönderir”. Bu da ba ş arısız olursa ‘ben’ iletisi ile mesaj düzenler. 35

36 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Güvengen disiplin 4 basmakta uygulanır: 1. Kurallar ve beklentiler olu ş turulur, 2. Yanlı ş davranı ş izlenir, 3. Sınırları zorlamak için ceza kullanılır, 4. Olumlu davranı ş larda güdüleme ön plana çıkarılır. 36

37 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Güvengen Modelde Kullanılan Cezalandırma Yöntemleri Ö ğ renciyi izole etmek Ödülden mahrum bırakmak Ö ğ renciyi yapmakta oldu ğ u etkinli ğ i bitirene kadar sınıfta bırakmak Müdüre göndermek Velileri okula ça ğ ırmak Ö ğ renciyi ba ş ka sınıfa göndermek 37

38 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Güvengen Davranı ş Modelinin Sa ğ ladı ğ ı Yararlar 1. Kullanımı basittir 2. Ö ğ retmenin ki ş isel isteklerini yerine getirir, 3. Disiplin süreçlerine yönetici ve aile katılımını sa ğ lar. 38

39 Canter Modeli (Güvengen Disiplin Modeli) Güvengen Davranı ş Modelinin Sınırlılıkları 1. Disiplin sorunun altında yatan nedenleri ele almada yetersizdir. 2. Ceza vurgulanırken, Canter’ın olumlu peki ş tireçleri kullanmayı önermesi genellikle ihmal edilir. 3. Ceza ortadan kaldırılması hedeflenen birçok davranı ş ı uyandırır. 39

40 Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser) İ nsanlara kendi davranı ş larını yönetmeyi ö ğ renebilir Ö ğ renciler davranı ş larının sorumlulu ğ unu üstlenebilir İ nsan davranı ş ları gereksinmeleri gidermeye yöneliktir. Her birey kendi gereksinmelerini farklı yollardan doyurur. Ö ğ renciler gereksinmelerini nasıl daha iyi doyurabileceklerine ili ş kin inandıkları ş eyleri de ğ i ş tirmek için kendilerini zorlamazlar 40

41 Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser) Okulun temel i ş levi ö ğ rencilerin tüm gereksinmelerini doyurmaktır. Bu konuda okul yöneticisinin yöneticilik ve liderlik özellikleri önemlidir 41

42 Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser) Ö ğ rencilerin kendilerini ifade etmeleri cesaretlendirilmelidir. Baskı ve ceza istenmeyen davranı ş ın sıklı ğ ını arttırır Standart ba ş arı testleri yerine kendi gereksinmelerine ili ş kin ölçütler olu ş tururlar Sınıf Kuralları az ve basittir. Ö ğ rencilerin ki ş isel ya ş antılarına ilgi gösterirler Okul ve sınıfla ilgili sorunlar konusunda aile i ş in içine karı ş tırılmamalıdır 42

43 Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser) YARARLARI 1. Ö ğ renci özerkli ğ i ve sorumlulu ğ u artar 2. Ö ğ renci davranı ş larının sonuçlarını görür. 3. Ö ğ rencilerin kendilerinden kaynaklanan sorunlarının farkına varır. 4. Ö ğ rencilerin gereksinmelerini anlamaya yardım eder. 5. Ö ğ retmene ş iddetten kaçınma olana ğ ı sa ğ lar 6. Sınıf toplantılarında tartı ş ılan sorun davranı ş lar ö ğ rencilerin disiplin sorunlarını anlamlarına yol açar 43

44 Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser) SINIRLILIKLARI 1. Uygun olmayan davranı ş lar konusunda ö ğ retmen ö ğ renciye tepki vermede zorlanır. 2. Sınıf toplantıları istenen sürede bitmeyebilir. 3. Okulda olmayı istemeyen ö ğ rencilerin davranı ş larını geli ş tirme konusunda plan yapmak güçtür. 4. Ö ğ renciler, davranı ş larını geli ş tirme planı yapmayı gerektiren becerilere sahip olmayabilir. 5. Yakla ş ım ö ğ retmenleri sınırsız biçimde ho ş görülü ve iyimser yapmaya yöneltebilir. 44

45 Ussal (Mantıksal) Sonuçlar Modeli (Rudolf Dreikurs) Ö ğ rencilerin sorun davranı ş gösterme nedenleri 4 temel amaç/ gereksinmeye ba ğ lı olarak gerçekle ş ir. 1.Dikkat çekme 2.Güç elde etme 3.Öç alma 4.Yetersizlik gösterme 45

46 Ussal (Mantıksal) Sonuçlar Modeli (Rudolf Dreikurs) Yararları 1. Ö ğ renci özerkli ğ ini arttırır. 2. Ö ğ rencilerin yaptıkları ş eylerin nedenini anlamalarına olanak sa ğ lar. 3. Ö ğ rencilerin do ğ ru davranı ş ları ö ğ renmelerini sa ğ lar. 4. Keyfi cezalandırma ve sistematik peki ş tirme yerine ussal sonuçlara güvenir. 5. Ö ğ renciler davranı ş a geçmeden önce davranı ş ın nedeni üzerine odaklanır. 46

47 Ussal (Mantıksal) Sonuçlar Modeli (Rudolf Dreikurs) Sınırlılıkları Ö ğ retmenler ö ğ rencilerin günlük hareketlerini belirlemede zorlanırlar Ö ğ rencinin davranı ş ının altında yatan amacı belirlemek daha zordur. 47

48 Gordon Modeli Ö ğ retmen Etkili ğ i E ğ itimi Modeli Ö ğ retmen ve ö ğ renci arasındaki ili ş ki 1.Açıklık ve ş effaflık 2.Özen 3.Ba ğ ımsızlık 4.Bireysel olarak her bir ö ğ rencinin kendine özgü özellikleri do ğ rultusunda büyümesine ve geli ş mesine olanak sa ğ lamak 5.Kar ş ılıklı gereksinmeleri dikkate almak üzerine kurulmalıdır. 48

49 Gordon Modeli Ö ğ retmen Etkili ğ i E ğ itimi Modeli YARARLARI Etkili ö ğ retmen – ö ğ renci ili ş kisi geli ş tirir. Ö ğ rencilerin ki ş isel sorunları ve duyguları dikkate alınır. Ö ğ retmenlere ö ğ rencilerin kendi davranı ş larının di ğ erlerini nasıl etkiledi ğ ini de ğ erlendirebilmesi için gereksinmeleri tanımalarına yardımcı olur 49

50 Gordon Modeli Ö ğ retmen Etkili ğ i E ğ itimi Modeli SINIRLILIKLARI Ö ğ retmenler etkin dinleme rolünden ö ğ renciyi yönetme ve kontrol etme rolüne geçmektedirler. Ö ğ retmen ö ğ rencinin kendisinden farklı olan de ğ erlerini kabul etmede zorlanabilir. 50


"1. Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi modelleri, tepkisel, önlemsel, geli ş imsel ve bütünsel olarak gruplanabilir. 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları