Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MALİ YARDIMLARI VE PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ GÜNSİAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MALİ YARDIMLARI VE PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ GÜNSİAD."— Sunum transkripti:

1 AB MALİ YARDIMLARI VE PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ GÜNSİAD

2 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

3 Terminoloji - 1 Müktesebat: “AB tarafından bugüne kadar kabul edilmiş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümü”

4 Türkiye - AB İlişkilerinde Önemli Tarihler İlk Resmi Başvuru(1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması(1963) Katma Protokol(1970) Tam Üyelik Başvurusu(1987) Gümrük Birliği(1996) İlerleme Raporları(1998….2006) Helsinki Zirvesi(1999) Katılım Ortaklığı Belgesi(2000, 2003 ve 2005) Ulusal Program(2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi(2004) 3 Ekim 2005 Müzakerelerin Başlaması(2005)

5 Terminoloji - 2 Katılım Ortaklığı Belgesi (2000-2003 ve 2005): AB, aday ülkeler için hazırlar. Üyelik için yerine getirilmesi gerekenler yer alır. Ulusal Program: (yeni adıyla Ulusal Plan; 2001 ve 2003) Aday ülke hazırlar. AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirtir.

6  AB İle Katılım Müzakereleri (3 Ekim 2005):  Aday ülke, AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak zorundadır.  Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir. Terminoloji - 3

7 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

8 AB’nin Kurumları (Organları) 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

9 AB’nin Asıl Organları 1.Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi “politika belirleyici” 2.AB Bakanlar Konseyi “karar alma organı” 3.Avrupa Komisyonu “yürütme organı” 4.Avrupa Parlamentos “yasama,bütçe, ombudsman, denetleme” 5.Avrupa Toplulukları Adalet Divanı “yargı organı” 6.Sayıştay “mali denetim organı”

10 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

11 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ( http://www.abgs.gov.tr)http://www.abgs.gov.tr 4 Temmuz 2000 Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda; iç koordinasyon ve uyumun, plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak

12 Merkezi Finans Ve İhale Birimi (http://www.mfib.gov.tr )http://www.mfib.gov.tr Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu birimdir.

13 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr / ) http://www.ua.gov.tr /  AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye'deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi,  Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması.

14 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

15 AB Mali Yardımları I. Hibeler: Karşılıksız yardımlar II. Krediler: Geri ödenmesi gereken ve ticari usuller uyarınca kullandırılan mali kaynaklar

16 I. Hibeler A. IPA Çerçevesinde Kullandırılan Hibeler B. Topluluk Programları Çerçevesinde Kullandırılan Hibeler C. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Hibe Programları A. Türkiye–AB Mali İşbirliği Çerçevesinde Kullandırılan Hibeler (yeni adıyla IPA – Instrument for Pre Accession Assistance/ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) B.Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılımı çerçevesinde kullandırılan hibeler C. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen hibe programları

17 A. IPA Hibeleri A.1 Kamu kurumları tarafından hazırlanacak BÜYÜK ÖLÇEKLİ proje ve programlara yönelik hibeler A.2 Özellikle hükümet dışı kuruluşlar (NGOs), kar amacı gütmeyen kuruluşlar (NPOs), STK’ları (CSOs) ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı KÜÇÜK ÖLÇEKLİ projelere yönelik hibeler

18 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

19 IPA A.1 Bileşenleri Kapsamında Finanse Edilecek Alanlar (2007-2013) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma AB müktesebatına uyum, kurumsal yapılanma, ekonomik reform, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi Sınır Ötesi İşbirliği Türkiye’nin sınır komşusu olduğu AB’ye üye ve aday ülkelerle çevre, turizm, sosyal ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi alanlarında küçük ölçekli altyapı projeleri, Ortak ekonomik ve çevresel planlamayı destekleyen teknik yardım hizmetleri Bölgesel Kalkınma Ulaştırma– Ulusal ağlarla Trans-Avrupa ağlarına bağlanması, Çevre – Su kaynakları, atık yönetimi, kentsel atık, hava kalitesi, Bölgesel Rekabet Edebilirlik - Girişimcilik, KOBi’ler araştırma- geliştirme, inovasyon, sanayi bölgelerinin yeniden yapılandırılması, bilgi toplumu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim, istihdam ve sosyal içerme Kırsal Kalkınma Tarımsal işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal altyapı, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, üretici grupları, çevre dostu üretim metotları

20 ABGSDPT SANAYİ VE TİC. BKN. DPT SANAYİ VE TİC. BKN. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ESKİ

21 IPA Kurumsal Yapılanması (2007 – 2013 Dönemi) Bölgesel Kalkınma Sınır Ötesi İşbirliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma Program Otoritesi Çevre ve Orman Bakanlığı Program Otoritesi Ulaştırma Bakanlığı Program Otoritesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Program Otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Program Otoritesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Koordinatörü Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Mali İşbirliği Kurulu Sektörel İzleme Komitesi Sektörel İzleme Komitesi Sektörel İzleme Komitesi Sektörel İzleme Komitesi Kırsal Kalkınma İzleme Komitesi Sektörel İzleme Komitesi Geç. Dön. Des. Ve Kurumsal Yapılanma Geç. Dön. Des. ve Kurumsal Yapılanma ve CBC Komitesi Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi Stratejik Koordinatör Devlet Planlama Teşkilatı YENİ

22 Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013) Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 9. Kalkınma Planı (2007-13) Orta Vadeli Program (2006-08) Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-06) Stratejiler -Kırsal Kalkınma, KOBİ, Sanayi, Çevre, -Ulaştırma, Ortak İçerme Belgesi TC AB Katılım Öncesi Ekonomik Program (2005) IPA – Ekonomik ve Sosyal Uyum Belgeleri IPA Tüzüğü (2007-13) Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) İlerleme Raporları Projeler Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve OP Çevre OP Ulaştırma OP Bölgesel Rekabet Edebilirlik DPT

23 Operasyonel Programlar İlgili Program Otoritesi tarafından hazırlanır ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır. Stratejik Çerçeve Belgesi’nde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun önlemler ve eylemler Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizi 3 yıllık mali perspektif Amaçlar, ulaşılmak istenen sonuçlar, müdahale alanları, objektif izleme ve değerlendirme göstergeleri

24 IPA A.2 Kapsamında Yer Alan Öncelikler Hükümet dışı kuruluşlar (NGOs), kar amacı gütmeyen kuruluşlar (NPOs) ve sivil toplum kuruluşları (CSOs) ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı KÜÇÜK ÖLÇEKLİ projeler, yayınlanan teklif çağrısında belirtilen önceliklere uygun olmalıdır. Teklif çağrılarını takip için: www.cfcu.gov.tr www.mfib.gov.tr  ihalelerwww.mfib.gov.tr

25 IPA Kapsamında Türkiye’ye Ayrılmış Fonlar YIL2000200120022003200420052006 HİBE HİBE (milyon €) 209214126144250300500 Yıllara Göre Türkiye – AB Mali İşbirliği Kapsamında Türkiye İçin Ayrılan Hibe Miktarı (Programlama Yılı Bazında )

26 IPA A.1 Çerçevesinde Sağlanacak Yardım (milyon €) Bileşen2007200820092010 I. Kurumsal Kapasite Geliştirme 252.2250.2233.2211.3 II. Sınır ötesi İşbirliği 6.68.89.49.6 III. Bölgesel Kalkınma 167.5173.8182.7238.1 IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme 50.252.955.663.4 V. Kırsal Kalkınma 20.753.085.5131.3 Toplam 497.2538.7566.4653.7

27 Stratejik Çerçeve Belgesi Bütçesi (Milyon €) Bileşenler200720082009Toplam III. Bölgesel Kalkınma 167,5173,8182,7524,0 Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP 41,943,554,8140,1 Çevre OP 67,069,567,6204,1 Ulaştırma OP 58,660,860,3179,7 IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,252,955,6158,7 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP 50,252,955,6158,7 Toplam217,7226,7238,3682,7

28 Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programları İçin Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin üstünde kalan Düzey II bölgeleri 15 Büyüme Merkezi Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan Düzey II bölgeleri Şanlıurfa Diyarbakır

29 Büyüme Merkezi Olarak Belirlenen İller Büyüme Merkezleri

30 Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP TR C2 İçin Öncelikli Tedbirler (2007-2013) Tedbir 1: İş Ortamının İyileştirilmesi ( 138 Milyon Euro ) Tedbir 2: İşletme Kapasitelerinin Artırılması Ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (37,5 Milyon Euro) İlgili dokümanlara www.sanayi.gov.tr veya www.abfonlari.gov.tr adresinden ulaşılabilir.www.sanayi.gov.trwww.abfonlari.gov.tr

31 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP Öncelikli Tedbirler (2007-2013) Öncelik 1 Öncelik 2 - 3 Öncelik 4 İstihdam Eğitim Sosyal İçerme Dört Tedbir İki Tedbir 1. Önceden tarımda çalışanlar dahil olmak üzere, kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması. 2. Gençlerin istihdamının artırılması 3. Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi 4. Kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılması 1. Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi 2. İşçi, işveren ve işletmelerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesi 1. Özel İhtimam gerektiren kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması 2. İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanındaki kurumlar ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyon sağlanması Bilgi İçin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve IPA Birimi), 0312 212 56 12

32 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

33 IPA A.1 İçin Süreç Nasıl İşler? Eylül – Ekim: Programlama yılı başlar. Kasım: Proje tanımlama dokümanları toplanır. Ocak: Proje fişleri toplanır. Nisan: Mali İşbirliği Paketi Avrupa Komisyonu’na sunulur. Kasım: Finansman Anlaşması İmzalanır.

34 IPA A.1 İçin Süreç Nasıl İşler?

35 IPA A.2 İçin Süreç Nasıl İşler? Teklif çağrısı yayınlanır. Yaklaşık iki ay sonra proje dokümanları (hibe başvuru formu ve ekleri) Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslim edilir. Sonuçlar iki ay sonra açıklanır. Seçilen projenin sahibi ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında “Hibe Sözleşmesi” imzalanır.

36 Topluluk Programları İçin Süreç Nasıl İşler? Teklif çağrıları yayınlanır. Hazırlanan proje önerileri; - Programın Brüksel’deki merkezine, Örn: Halk Sağlığı Eylem Programı - Aday ülkedeki Uygulama Ajansı’na, Örn: Life Long Learning Programı için Ulusal Ajansa (www.ua.gov.tr)www.ua.gov.tr - İlgili programın aday ülkedeki Koordinatör Kurumuna, Örn: 7. Çerçeve Programı için TÜBİTAK’a sunulur. Hibe sözleşmesi imzalanır.

37 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu İçin Süreç Nasıl İşler? www.deltur.cec.eu.int Teklif çağrısı yayımlanır. Yaklaşık iki ay sonra hibe başvuru formu ve ekleri, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’na teslim edilir. Kazanan proje sahipleri ile delegasyon arasında hibe sözleşmesi imzalanır.

38 IPA Çerçevesinde Kullandırılan Hibeler Topluluk Programları Çerçevesinde Kullandırılan Hibeler Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Hibe Programları SÖZLEŞME AVRUPA KOMİSYONU MFİB (CFCU) SÖZLEŞME BRÜKSEL, ULUSAL AJANS, TÜBİTAK SÖZLEŞME Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu www.ua.gov.tr www.deltur.cec.eu.int www.mfib.gov.tr www.cfcu.gov.tr I. AVRUPA BİRLİĞİ HİBE SÖZLEŞMELERİ

39 50 milyon € ve üstü Yatırımlar 50 milyon € altı Yatırımlar AVRUPA YATIRIM BANKASI Türkiye Kalkınma Bankası vb. www.eib.org II. KREDİLER

40 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi Proje Koordinasyon Birimi

41 PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ (Project Cycle Management)

42 “Belirli bir amaca belirli bir süre zarfında belirli bir bütçeyle ulaşılmasını sağlayabilmek için bir araya getirilmiş faaliyetler bütünüdür.” Proje Nedir?

43 Projelerin “Olmazsa Olmaz”ları Bir proje her zaman... İlgili olduğu alanla ilgili politika, strateji ve programların amaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri tekrarlamamalı, “yeni” bir faaliyetler bütünü oluşturmalı/geliştirmelidir. Belirli sorunları çözmeyi ve belirli ihtiyaçları gidermeyi amaçlamalıdır. Açıkça tanımlanmış hedef grubu/grupları bulunmalıdır. Açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları bulunmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihi net bir şekilde belirlenmelidir. Belirlenmiş bir dizi kaynağı ve bütçesi olmalıdır.

44 Proje Yönetiminin İlkeleri  Her bir aşama, gerçekçi ve nesnel bilgiye dayalı karar verme ile değerlendirmeye dayanmalıdır.  Projenin paydaşları, karar alma sürecine dahil edilmeli, böylece paydaşların projeyi sahiplenmeleri sağlanmalıdır.  Mantıksal Çerçeve Planlaması aracılığıyla kapsamlı ve tutarlı bir analiz yapılmalıdır.  Standartlaştırılmış dokümantasyon ve değerlendirme kriterine sadık kalınmalıdır. Temel Format

45 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Logical Framework Approach)

46 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Logical Framework Approach) Proje yönetimi boyunca kullanılan sistematik bir planlama aracıdır. Tüm paydaşların görüşlerinin alınmasını sağlayan, problem çözümü odaklı bir yaklaşımdır. Projenin başarılı olması için gerekli kriterleri ortaya koyan, temel varsayım ve riskleri belirleyen bir yaklaşımdır.

47 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşağıdakiler arasında ortak ve tutarlı bağlar kurar: Hedeflenen amaçlar Gerekli araçlar Hedeflenen amaçlar Araçlarla ilgili olarak ortaya çıkan maliyetler Elde edilen sonuçlar Gerçekleştirilen faaliyetler Elde edilen sonuçlar Çözülecek problemler Gerekli araçlar Gerçekleştirilen faaliyetler

48 Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet planlaması Kaynak planlaması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Aşamaları Paydaş analizi Problem analizi Hedef analizi Strateji Analizi PLANLAMA SAFHASIANALİZ SAFHASI

49 Paydaş Analizi Kim? Paydaş, belirlenen problemleri çözmede veya projeye ilişkin olarak arzu edilen sonuçlara ulaşmada çıkar / rolü olan herhangi bir insan grubudur. Örneğin: Devlet kurumları Özel sektör grupları, şirketler Sivil toplum grupları Toplumun üyeleri (çiftçi/tüccar, kadın/erkek, genç / yaşlı, zengin / fakir) ANALİZ SAFHASI

50 Problem Analizi Başlıca adımlar şunlardır: 1. Saptanan temel problemin ortaya çıkmasının sebepleri ortaya konulur. 2. Bu sebeplerin alt-sebepleri tespit edilir. 3. Sebep - sonuç ilişkileri arasında mantıksal bir bağlantının olup olmadığı saptanır. 4. Problem ağacı oluşturulur. ANALİZ SAFHASI

51 Örnek Problem Ağacı OLUMSUZ CÜMLELER KURULUR SONUÇLAR SEBEPLER Problem ağacı, problemler arasında sebep / sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı olur BALIK STOKLARINDA AZALMA VAR BALIKÇILAR MALLARINI DÜŞÜK FİYATA SATIYORLAR BALIKÇILARIN GELİRİ DÜŞÜŞTE BALIKLARIN DOĞAL YAŞAM ALANLARI TAHRİP EDİLİYOR YASADIŞI AVLANMA HAD SAFHADA AVLARIN KALİTESİ DÜŞÜK PAZARA GİRİŞ SINIRLI

52 Hedef Analizi Başlıca adımlar şunlardır: 1.Problem ağacında “olumsuz” olarak ifade edilen cümleler “olumlu” şekilde ifade edilir. 2.Hedef ağacı oluşturulur. ANALİZ SAFHASI

53 Örnek Hedef Ağacı OLUMLU CÜMLELER KURULUR SONUÇ YÖNTEMLER Yöntem / sonuç ilişkisi yoluyla problemleri olumlu kazanımlara çevirmek DOĞAL BALIK STOKUNUN TÜKENMESİ AZALTILDI VEYA DURDURULDU BALIKÇILAR MALLARINI YÜKSEK FİYATTAN SATMAYA BAŞLADI BALIKLARIN DOĞAL YAŞAMA ALANI KORUNDU YASADIŞI AVLANMA ÖNEMLİ DERECEDE AZALTILDI AVLAR İŞLEME TABİ TUTULMAK SURETİYLE KALİTELERİ ARTTIRILDI PAZARA GİRİŞ İMKANLARI GELİŞTİRİLDİ BALIKÇILARIN GELİRİNİN ARTMASI

54 Strateji Analizi Başlıca Adımlar: 1.Hedef ağacını tekrar gözden geçirin. 2.Hedef ağacında yer alan unsurların hepsinin bir arada gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine karar verin (mali kaynak yeterliliği, hedef grubun verdiği önem, zaman kısıtı... vb. kriterleri göz önüne alarak) 3.Eğer hepsi bir arada gerçekleştirilemeyecekse üzerinde çalışacağınız bölümü tespit edin ve o kısma odaklanın. ANALİZ SAFHASI

55 Doğal balık stoğu tükenmesi azaltıldı ya da durduruldu Balıkçılar Mallarını Yüksek Fiyatla Satmaya Başladı Balıkçıların geliri arttı Balıkların doğal yaşama alanları korundu Yasadışı avlanma büyük ölçüde azaltıldı Avların işleme tabi tutulması geliştirildi Pazara giriş geliştirildi Strateji Analizi Politika öncelikleri, bütçe, insan kaynakları, aciliyet, sosyal kabul edilebilirliğe dayalı karar verme Balık stoğu kontrol stratejisiPazara uyum stratejisi AMAÇ GENEL HEDEF SONUÇLAR Proje kapsamı dışında tutulan bu ifadeler, varsayımların/risklerin analizinde göz önünde bulundurulmalıdır Proje içinde Proje kapsamı dışında ANALİZ SAFHASI

56 4 3 2 1 1213 1011 89 5 6 7 AraçlarMaliyetler 1. Proje Tanımı2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön Koşullar Not: Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması çerçevesinde oluşturulurken, gerektiği takdirde diğer kısımlar kontrol edilmeli ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmelidir. Bu “kendini tekrar eden” bir süreçtir. Mantıksal Çerçeve Matrisi PLANLAMA SAFHASI

57 Örnek: Proje Tanımlamasının Aşamaları Genel Amaç Özel Amaç SonuçFaaliyetler X ve Y bölgelerindeki bebek ve anne ölümlerinin azalmasını sağlamak Minimum kalite standartlarını sağlayan anne ve bebek sağlığı kliniklerine daha kolay erişim sağlanması 1. Klinik yönetim ve idare sistemlerinin geliştirilmesi 2. Sağlık ekibinin teknik becerilerinin geliştirilmesi 3. Mevcut klinik donanımının geliştirilmesi 4. Yeni klinik donanımlarının kurulması 1.1 Katılımcı sistem denetiminin yapılması 1.2 Yerel ihtiyaçlara ve yeterliliklere dayalı düşük maliyetli sistem iyileştirme planının hazırlanması 1.3 Belirlenen iyileştirmelerin uygulanması 1.4 İlerleme ve performansın gözlemlenmesi ve gözden geçirilmesi

58 Faaliyet Planlaması Bir faaliyet planı: Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar. Faaliyetleri operasyonel detaylara ayrıştırır. Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler. Önemli kilometre taşlarını tanımlar. Yönetim sorumluluğunu belirler. İş planı PLANLAMA SAFHASI

59 Kaynak Planlaması Bir kaynak planı: Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar. Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır. Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder. Yinelenen masrafları tanımlar: Benzeri finansman ihtiyacı Proje sonrası finansal sürdürülebilirlik Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Büyçe Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Maaşlar Harcırahlar Araç Ofis Tel/Faks Tohum Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe PLANLAMA SAFHASI

60 Proje Fişi Ana Bölüm 1.Temel Bilgiler 2.Hedefler 3.Proje Tanımı 4.Kurumsal Çerçeve 5.Detaylı Bütçe 6.Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler 7. Uygulama Takvimi 8. Eşit Fırsat 9. Çevre 10. Geri Dönüşüm Oranları 11. Yatırım Kriterleri 12. Önkoşullar ve Sıralama

61 Proje Fişinin Ekleri 1.Mantıksal Çerçeve Matrisi 2.Detaylı Uygulama Çizelgesi 3.Kontrat ve Ödeme Takvimi 4.(Pre)fizibilite çalışmalarının, ekonomik ve mali tahminlerin, çevresel etki değerlendirmelerinin listesi 5.İlgili mevzuat listesi (kanun ve yönetmelikler) 6.İlgili strateji ve planların listesi İhtiyaç duyulduğunda ve gerektiğinde başka ekler de proje fişi ile beraber sunulabilir.

62 Sonuç: İyi Proje Nedir? 1) Hedefler, fon sağlayan kurumun hedefleri ve ilgili ulusal / bölgesel stratejilerle uyumludur. 2) Kuvvetli tutarlı iç mantık (mantıksal çerçeve); ölçülebilir hedefler, ulaşılabilir amaçlar, ölçülebilir etkiler, uygun göstergeler ve doğrulama kaynakları. 3) Ayrıca…. Uygulama planı; görev analizi; paydaş katılımı; açıkça belirtilmiş eş-finansman kaynaklarıyla oluşturulan gerçekçi bütçe.

63 Sonuç: Projeler Neden Başarısız Olur? İlgi olduğu alandaki genel politika, strateji ve programlarla uyumlu olmazsa, Esnek olmayan hedefler ve süreçler belirlemişse, Finansman sağlayabilmek için iyimser hedefler belirlemişse, Teknik uzmanların yönetiminde kalıp, yerel olarak sahiplenilmemişse, Proje ekibi iyi bir iletişim tesis edememiş ve muhtemel riskleri önceden sezememişse, PROJELER BAŞARISIZ OLUR!!!

64 Tamamlanmış, Kabul Edilmiş ve Uygulamaya Geçmiş IPA Projeleri (Avrupa Komisyonu) AB ülkeleri ve aday ülkelerin; kabul edilmiş, uygulamaya geçmiş projeleri ile proje belge ve fişlerine; http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/ adresinden ulaşabilirsiniz.

65 Tamamlanmış LLP Projeleri (Leonardo da Vinci & AB Mesleki Eğitim Programları vb.) Avrupa’da Yapılan Bütün A Tipi Projelerin Listesine http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/co mpacc_en.html adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye’de Yapılan A Tipi Projelerin Listesine: www.leonardo.gov.trwww.leonardo.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

66 Sunu Planı Terminoloji AB’nin Kurumları (Organları) ABGS, MFİB, Ulusal Ajans AB Mali Yardımları 2007-2013 IPA Dönemi AB Hibe Süreçleri Proje Süreç Yönetimi

67 PRATİK HİBE ALGORİTMASI


"AB MALİ YARDIMLARI VE PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ GÜNSİAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları