Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 1) II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Genç Osmanlılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 1) II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Genç Osmanlılar."— Sunum transkripti:

1

2 II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI

3 1) II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Genç Osmanlılar B) İttihat ve Terakki Partisi C) Mustafa Kemal Paşa D) Avrupalı devletlerin temsilcileri E) Ordu komutanları

4 2) 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanında aşağıdaki gruplardan hangisi etkili olmuştur? A) Ordu B) Saray C) Aydın D) Tüccar E) Azınlık

5 3) Osmanlı’da aşağıdaki gelişmelerden hangisi mevcut anayasal düzeni değiştirmeye yönelik bir harekettir? A) 31 Mart olayı B) Babıâli Baskını C) Vakayıhayriye D) Mehmet Ali Paşa İsyanı E) Çınar Vakası

6 4) I) Yasama yetkisi meclise aittir. II) Yürütme yetkisi padişah ve bakanlar kuruluna aittir. III) Hükümet padişaha karşı sorumludur. Kanunuesasi’nin yukarıdaki maddelerinden hangileri padişahın mutlak otoritesinin devam ettiğinin kanıtıdır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

7 5) I. Meşrutiyetin ilanında etkili olan ve Genç Osmanlılar’ın benimsediği fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Turancılık B) Ademimerkeziyetçilik C) Türkçülük D) İslâmcılık E) Osmanlıcılık

8 6) II.Meşrutiyetin ilanına aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir? A) Genç Osmanlılar B) Hürriyet ve İtilaf Partisi C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti D) İttihat ve Terakki Cemiyeti E) Hareket Ordusu

9 7) - Ermeni meselesi ilk kez ortaya çıktı. - Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlık kazandı. Yukarıdaki gelişmeler hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? A) Paris Antlaşması B) Londra Antlaşması C) Edirne Antlaşması D) Berlin Antlaşması E) İstanbul Antlaşması

10 8) Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez yönetime aşağıdakilerden hangisiyle katılmıştır? A) Nizamıcedit B) Tanzimat Fermanı C) I. Meşrutiyet D) Mecelle E) Islahat Fermanı

11 9) Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymak demek olan Genel Borçlar İdaresi (Duyunuumumiye) aşağıda adları yazılı padişahlardan hangisi zamanında kurulmuştur? A) Abdülaziz B) II. Abdülhamit C) Vahdettin D) V. Mehmet Reşat E) Abdülmecit

12 10) 1876’da ilan edilen Kanunuesasi, Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu anayasanın ömrünün kısa sürmesinin nedenlerinden değildir? A) Mecliste karışıklıkların önlenememesi B) Meclisi açma, kapama yetkisinin padişaha verilmesiB) Meclisi açma, kapama yetkisinin padişaha verilmesi C) II.Abdülhamit’in sadrazam Mithat Paşa’nın gölgesinde kalmasıC) II.Abdülhamit’in sadrazam Mithat Paşa’nın gölgesinde kalması D) Halkın yeni yönetimi istememesi E) 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı’nın bahane edilmesiE) 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı’nın bahane edilmesi

13 11) Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasi’nin özelliklerinden biri değildir? A) Halka temsil hakkını tanıması B) Yürütme görevini padişah ve bakanlar kuruluna bırakmasıB) Yürütme görevini padişah ve bakanlar kuruluna bırakması C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çabaları sonucunda ilan edilmesiC) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çabaları sonucunda ilan edilmesi D) Yasama görevini ayan ve mebusan meclislerine bırakmasıD) Yasama görevini ayan ve mebusan meclislerine bırakması E) Fransız İhtilali fikirlerinden etkilenmesiE) Fransız İhtilali fikirlerinden etkilenmesi

14 12) Duyunuumumiye yönetimi’nin kurularak Osmanlı vergi gelirlerine el konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Vergi miktarının öğrenilmek istenmesi B) Sıkı bir kontrol ile vergi gelirlerinin arttırılmasıB) Sıkı bir kontrol ile vergi gelirlerinin arttırılması C) Osmanlı Devleti’nin aldığı borç ve faizlerini ödeyemez duruma düşmesiC) Osmanlı Devleti’nin aldığı borç ve faizlerini ödeyemez duruma düşmesi D) Büyük eyaletlerin elden çıkması üzerine devletin kaybının araştırılmasıD) Büyük eyaletlerin elden çıkması üzerine devletin kaybının araştırılması E) Ekonominin temel kaynaklarının, katkı oranının saptanmasına gerek görülmesiE) Ekonominin temel kaynaklarının, katkı oranının saptanmasına gerek görülmesi

15 13) 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II.Meşrutiyet, aşağıdaki olaylardan hangisi ile işlemez duruma gelmiştir? A) Mondros Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması D) Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi E) Lozan Antlaşması

16 14) Berlin Antlaşması’nın, I. Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya bırakılması, II. Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya tazminat ödemesi, III. Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılması, hükümlerinden hangilerinin, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarına olanak sağladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

17 15) 1881’de Avrupalı devletler tarafından kurulan Duyunuumumiye İdaresi Osmanlı Devleti’nin bazı gelirlerine el koymuştur. Bu durumun, I. Toprak bütünlüğü, II. Devletler arası eşitlik, III. Ekonomik bağımsızlık ilkelerinden hangilerine aykırı olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18 16) Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı şartları en ağır olan antlaşmalardan biridir. Bu antlaşmanın Avrupa devletlerince kabul edilmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Boğazlar sorununun ortaya çıkması B) Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlıklara neden olmasıB) Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlıklara neden olması C) Bu antlaşma ile Rusya’nın çok güçlenmesi D) Osmanlı Devleti’nin antlaşmaya yanaşmamasıD) Osmanlı Devleti’nin antlaşmaya yanaşmaması E) Rusya’nın yeni bir antlaşma imzalamak istemesiE) Rusya’nın yeni bir antlaşma imzalamak istemesi

19 17) Osmanlı devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır. Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir? A) Anayasal düzene geçmesinin B) Bağımsız olmasının C) Merkeziyetçi olmasının D) Padişahın halife sanını taşımasının E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

20 Yararlanılan Kaynaklar 1)KPSS Dergisi-Final yay. 3. Sayı 2) Tarih 10-MEB-2010 3) ÖSS-Anıt yay. 4) II.Abdülhamit’in İslâm Birliği Siyaseti- Prof.Dr.İhsan Süreyya SIRMA İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Faydalı olması dileğiyle…

21 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

22 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

23 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

24 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

25 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

26 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

27 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

28 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

29 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

30 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

36 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

38 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

39 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

40 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

41 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

42 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

43 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

44 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

45 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

46 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

47 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

50 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

51 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

52 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

53 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

54 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 1) II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Genç Osmanlılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları