Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İRFAN TÖRECİ HAKKAR İ ’nin Yüksekova İ lçesi’nde ya ş ayan ve çobanlık yapan 19 ya ş ındaki İ rfan Töreci ÖSS’de yüksek puan alarak Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İRFAN TÖRECİ HAKKAR İ ’nin Yüksekova İ lçesi’nde ya ş ayan ve çobanlık yapan 19 ya ş ındaki İ rfan Töreci ÖSS’de yüksek puan alarak Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1

2 İRFAN TÖRECİ

3 HAKKAR İ ’nin Yüksekova İ lçesi’nde ya ş ayan ve çobanlık yapan 19 ya ş ındaki İ rfan Töreci ÖSS’de yüksek puan alarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne İ ngilizce olarak yerle ş ti. 5 ya ş ında elektrik çarpması sonucu sa ğ kolu omuzundan kesilen Töreci, “Engelli olmam hayata tutunmamı engelleyemedi. Doktorsuzluk yüzünden kolumu kaybetmem tıp idealini seçmemde etkili oldu. Çobandım, artık doktor olaca ğ ım” dedi. � ’

4 İRFAN TÖRECİ ÖSS ba ş arı sıralamasında hep sonuncu olan Hakkari’de engelleri a ş an İ rfan Töreci, Tıp Fakültesi’ni kazanarak ba ş arısını kanıtladı. Yüksekova İ lçesi’nde 12 ki ş ilik ailenin çocu ğ u olan İ rfan Töreci, 5 ya ş ındayken elektrik çarpması sonucu sa ğ kolunu kaybetti. Ancak hayata sımsıkı sarılan Töreci bir yandan e ğ itimini sürdürürken, bo ş zamanlarında da çobanlık yaptı. Töreci okuma azmini hiç yitirmeyerek doktor olmayı hedefledi. Bedensel engeline ve yoksullu ğ a ra ğ men yılmayan İ rfan Töreci, bu ş ekilde hedefine ula ş tı.elektrik

5 İRFAN TÖRECİ Toprak bir evde ailesiyle birlikte maddi sıkıntı içinde yasayan İ rfan Töreci, “Çocuk ya ş ımda doktorsuzluk yüzünden kolumu kaybettim. Ancak bu durum bana engel olmadı. Beni daha çok kamçıladı. Çok çalı ş tım ve ba ş ardım. Doktor olaca ğ ım için çok mutluyum” diye konu ş tu.Çocuk

6 BEN NE İSTİYORUM? Florence, Fransa’dan İ ngiltere’ye, İ ngiltere’den de Fransa’ya yüzerek Man ş Denizi’ni her iki yönde geçen ilk kadın yüzücüydü. Bir ideali vardı; Catalania Adası’ndan California’a sahiline kadarki 26 millik mesafeyi yüzerek geçen ilk kadın olmak. Bu zorlu hedefe ula ş abilmek için yılın en sıcak günlerinden biri olan 4 temmuz günü seçildi. Ancak bu tarihte bile deniz suyunun sıcaklı ğ ı oldukça so ğ uktu ve hava da sisliydi. Neredeyse kendisini takip eden ekibi dahi göremeyecek kadar görme mesafesi dü ş üktü. Bunlarla beraber ba ş ka bir sorun da köpek balıklarıydı. Florence, gözünü hedefe dikmi ş ti bir kere, vazgeçmedi ve suya atladı. Bir çok televizyon kanalı bu anı canlı yayın geçiyordu. Kendinden emin bu kadına destek olmak ve bu e ş siz anı milyonlara aktarmak için. Florence, 26 millik mesafenin25.5 milini annesi ve antrenörünün de büyük çabalarıyla geçmi ş ti ki, teknedekilere kendisini derhal sudan çıkartmalarını söyledi. Müthi ş bir hayal kırıklı ğ ı ya ş adı herkes. Annesinin ve antrenörünün “Bitti, bitti bir ş ey kalmadı” sözleri dahi etki etmemi ş ti Florence’a ve sudan çıkartılmı ş tı Florence. Karaya çıktıında ise müthi ş bir hüzün hakimdi Florence’a. Bu denli az kalmı ş ken yüzmeyi bırakmı ş tı ve müthi ş bir hayal kırıklı ğ ı ya ş amı ş tı. Bu durumu ş öylesine bir ders ile tanımladı Florence: “Beni durduran ne so ğ uk, ne de 16 saat süreyle yüzmü ş olmamdı. Ba ş arısızlı ğ ımın tek sebebi sisten dolayı görememi ş olmamdı!” İ ki ay sonra Florence yine denedi. Hava yine so ğ uktu, köpek balıkları yine vardı ve her yer yine sisti. Ancak, Florence, her kulacında sahili hayal ederek ilerledi. Yılmadı, bırakmadı, hayaline kulaç attı, ba ş ardı! Hem de erkeklerin rekorunu 2 saat farkla geçerek. Catalania Kanalını geçen ilk kadın oldu!

7 DÜŞÜNCE VE İNANÇ Ö ğ rencinin kafasından geçen dü ş ünceler ve sahip oldu ğ u inançlar onun ba ş arma duygusu üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Bir ö ğ renci her ş eyden önce hedefini gerçekle ş tirebilece ğ ine kendisinin inanması gerekir. Gün içinde kafasından geçen dü ş ünceler onu hedefine götürecek,pozitif ve motive edici türden olmalıdır. Olumsuz dü ş ünceler ö ğ rencinin ba ş arma duygusunu zedeler.

8 KELİMELERİN GÜCÜ VİDEO

9 İMAJİNASYON Ronaldinho: “Ben oyunu hayal ederim” “Antrenman yaptı ğ ım zaman konsantre oldu ğ um ş eylerden biri de topu takım arkada ş larımdan birine gönderirken, mümkünse onu rakip kaleciyle kar ş ı kar ş ıya bırakacak ş ekilde nasıl yapaca ğ ımın zihinsel bir resmini görmektir. Peki, ne yaparım, her oyun öncesi, her gün ve her gece, dü ş ünür, kimsenin aklından bile geçiremeyece ğ i oyun ve teknikleri hayal eder ve her zaman topu gönderece ğ im takım arkada ş larımın güçlü yanlarını aklımın bir kenarında bulundururum. Bütün bu oyunları zihnimde yapılandırdı ğ ım zaman, takım arkada ş larımın topu ayaklarında mı yoksa önlerinde mi görmek istediklerini ve hatta sa ğ ayaklarının mı yoksa sol ayaklarının mı daha güçlü oldu ğ unu dahi hesaba katarım. Bu benim i ş im. Ben bunu yaparım. Ben oyunu hayal ederim.” (2006 Dünya Kupası) ‘New York Times’ 4 Haziran 2006

10 KENDİNİZİ İYİ TANIYIN Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız i ş iniz o kadar kolayla ş ır. İ lim ilim bilmektir. İ lim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

11 KENDİNİZİ HANGİ YÖNLERDEN İYİ TANIMALISINIZ? Nasıl motive olursunuz? Hangi güçlü/pozitif özelliklere sahipsiniz? Hangi olumsuz özelliklere sahipsiniz? Geli ş tirmeniz gereken yönleriniz nelerdir? Hayatta hangi de ğ erler benim için çok önemlidir? İ lgi alanlarım nelerdir? Yetenekli oldu ğ um alanlar nelerdir?

12 5 ÖNEMLİ NOKTA SU VER İ ML İ VE DÜZENL İ ÇALI Ş MA YETERL İ UYKU YETERL İ BESLENME TV/TELEFON/ İ NTERNET

13 KEŞKELERİ HAYATINDAN ÇIKAR Ke ş keler ö ğ rencinin cesaretini kıran ve motivasyonunu dü ş üren olumsuzluklarıdr. Ö ğ renciyi geçmi ş teki olumsuzlukların esiri yapar. Halbuki ba ş arı için gelece ğ e umutla bakmak gerekir. Geçmi ş teki ba ş arısızlıklarınızdan neler ö ğ rendiniz? Geçmi ş te yaptı ğ ınız bir hatadan ders çıkararak gelece ğ inizi daha iyi ş ekillendirebilirsiniz.

14 BÖYLE BİR ORTAMDA DERS ÇALIŞMAK NASIL OLUR?

15

16 DERS ÇALIŞMA ORTAMI Dikkat da ğ ıtıcı nesneler olmamalıdır. Telefon ve bilgisayarla aynı ortamda ders çalı ş ılmaz. Çalı ş aca ğ ınız kaynakları önceden masanızda hazır etmelisiniz. Aile bireylerinizi ders çalı ş aca ğ ınızdan haberdar etmelisiniz. Yatak ders çalı ş ırken arkanıza gelmelidir. Görünce uykunuz gelebilir. Kesinlikle uzanarak ders çalı ş maya çalı ş mayın. Kazanan uyku olur.

17 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Tekrar ederek çalı ş malısınız. Akrosti ş yöntemini uygulayabilirsiniz. Örnek: Evin Önünde Oturan Adamlar. 4 halife isminin ba ş harfleridir. Hz Ebubekir-Hz Ömer-Hz Osman-Hz Ali Anlatarak çalı ş abilirsiniz. Kayıt cihazı kullanabilirsiniz. Formülleri asabilirsiniz. Post-it kullanabilirsiniz. Bilmediklerinize de çalı ş malısınız. Konu,çözümlü test,test ş eklinde çalı ş malısınız.Konuyu ö ğ renmeden teste geçmemelisiniz. Anlamadıklarınızı mutlaka sormalısınız.

18 ARKADAŞ Ö ğ renciler bazı aile üyeleriyle geçiremedikleri süreden daha fazlasını arkada ş larıyla geçirir. Her ö ğ rencinin birbirini etkileyebilir. Arkada ş seçerken hedefi olan,saygılı,kötü davranı ş ları olmayan,size katkı sunacak ki ş ilerle arkada ş lık kurmalısınız.

19

20 BODYLİK SİSTEMİ KURUN Yol arkada ş lı ğ ı yapaca ğ ınız bir arkada ş ınız olsun. Birbirinize destek olun. Birbirinizi motive edin. Yaptıklarınızı bildiklerinizi birbirinize anlatın. Birbirinizi uyarın. Sorular sorun.

21 HEDEFİNİZE ULAŞMAK İÇİN HANGİ İMKANLARA SAHİPSİNİZ? Kaynak,kitap Özel ders Dershane Okul İ nternet,bilgisayar Çalı ş ma odası Aile deste ğ i

22 BU İMKANLARI HEDEFİNİZ İÇİN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİN

23 ENGELLER,PROBLEMLER,OLUMSUZLUKLAR Hedefe giden yolda istemedi ğ iniz durumlarla kar ş ıla ş abilirsiniz. Her ba ş arılı insan olumsuzluklarla kar ş ıla ş mı ş tır. Asıl sorun bunlarla kar ş ıla ş mak de ğ il,bunlar kar ş ısında vazgeçmektir. Çözüm odaklı olun. Sizi hedefinizden uzakla ş tırmasına izin vermeyin. Hedefe olan ba ğ lılı ğ ınız problemler ve ba ş arısızlıklar kar ş ısında daha baskın olsun.

24 MICHEAL JORDAN

25 SORUMLULUK Yaptıklarınızın Yapmadıklarınızın Ba ş arılarınızın Ba ş arısızlıklarınızın tek sorumlusu sizsiniz. Ya ş amınızın kontrolünü elinize almalısınız.

26 BİRİNCİ ÖNCELİĞİNİZ SAĞLIĞINIZ İKİNCİ ÖNCELİĞİNİZ HEDEFİNİZ OLMALIDIR. Bir karar verirken Bir tercih yaparken Bir davranı ş ta bulunurken Bir karar alırken hedefinizi dikkate almalısınız.

27 SON SÖZ Derdin kendindendir bilmiyorsun, derman yine sendedir görmüyorsun, koskoca alem içinde yerle ş tirilmi ş, sen kendini hala küçük bir ş ey mi zannediyorsun..." Hz Ali


"İRFAN TÖRECİ HAKKAR İ ’nin Yüksekova İ lçesi’nde ya ş ayan ve çobanlık yapan 19 ya ş ındaki İ rfan Töreci ÖSS’de yüksek puan alarak Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları