Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIKÇA KULLANILAN SORUŞTURMA KAVRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIKÇA KULLANILAN SORUŞTURMA KAVRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 SIKÇA KULLANILAN SORUŞTURMA KAVRAMLARI
1-ARAŞTIRMA/İNCELEME 2-DİSİPLİN SORUŞTURMASI 3-ÖN İNCELEME 4-SORUŞTURMA

2 ARAŞTIRMA/İNCELEME Yetkili makam veya mercilerin onay ve emirleri üzerine, ilgili görevliler tarafından gerçekleştirilen, ihbara veya şikayete konu olan hususların açıklığa kavuşturulması çalışmalarının ya da denetim çalışmaları sırasında belirlenen bazı durumların, aksaklık ve noksanlıkların ilgili mevzuat yönünden irdelenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının bütünüdür.

3 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Kamu hizmeti ve görevlerinin sağlıklı, düzenli ve zamanında gereği gibi yürütülmesini ve yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklerin kamu görevlilerine ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde yada yurt dışında yerine getirilmesini öngören anlayışa “disiplin”, Bu ödevleri yerine getirmeyenler ile uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara ve yasakladığı işleri yapanlara eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlara da “disiplin cezası”, denilmekte olup, bu kapsamda yapılan soruşturmalar disiplin soruşturması olarak değerlendirilir.

4 ÖN İNCELEME Yetkili merci tarafından 4483 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılan/yaptırılan inceleme ve soruşturma çalışmalarının bütünüdür.

5 SORUŞTURMA Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evrede yürütülen iş ve işlemlerdir. (CMK md:2)

6 DİSİPLİN SORUŞTURMASI GENEL ŞEMASI SİCİLDEN SİLİNME SÜRESİ
CEZALAR CEZAYI VEREN MAKAM ZAMAN AŞIMI SAVUNMA KARAR SÜRESİ KARARIN TEBLİĞİ CEZAYA İTİRAZ SÜRESİ CEZAYA İTİRAZ MERCİ SİCİLDEN SİLİNME SÜRESİ SORUŞTURMA BAŞLAMA CEZA VERME UYARMA KINAMA DİSİPLİN AMİRİ 1 AY (öğrenildiği tarihten itibaren) 2 YIL (fiilin işlendiği tarihten itibaren) 7 GÜN 15 GÜN (soruşturma tamamlandığı tarihten itibaren) 15 GÜN (kararın verildiği tarihten itibaren) 60 GÜN İl Disiplin Kurulu (karar süresi 30 gün) İdari Yargı 5 YIL AYILIKTAN KESME 15 GÜN İl Disiplin Kurullu (karar süresi 30 gün) 10 YIL KADEME İLER.DUR. DİSİPLİN KUR+A.Y.AMİR VALİ 30 GÜN Yüksek Disiplin Kuruluna MEMURLUKTAN ÇIKARMA YÜKSEK DİSİPLİN KURULU 6 AY Silinmez Not: İdari Yargı veya Disiplin Kurulunun cezayı reddetmesi halinde Atamaya Yetkili Amir tarafından 15 gün içerisinde başka bir disiplin cezası (Uyarma Kınama veya Aylıktan Kesme gibi) verilebilir. Tekerrür: Disiplin Cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içerisinde tekerrüründe bir derece ağır caza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Cezanın Hafifletilmesi: Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi ya da çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir.

7 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR (657-126)
YASA VERİLECEK CEZA CEZA VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURUL 657 Uyarı, Kınama, Aylıktan Kesme Disiplin Amiri Kademe İlerlemesinin Durdurulması Atamaya Yetkili Amirler İl Disiplin Kurulu+Vali Devlet Memurluğundan Çıkarma Amirin İsteği Üzerine Yüksek Disiplin Kurulu

8 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ İl Sağlık Müdürü Vali Müsteşar İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Avukat Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman(Ö), APK Uzmanı İl Sağlık Müdür Yardımcısı Baştabip(İl Am.Kom.Kont.Merk.) Baştabip Yardımcısı, Tabip ve Diğer Personel (İl Amb.Kom.Kont.Merk.ve Acil Sağ.Hiz.İstasyonu) Baştabip Diğer Personel Şube Müdürü

9 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ İlçe Sağlık Müdürü Kaymakam Vali Şube Müdürü Diğer Personel

10 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-Olur Konusu “araştırılması/incelenmesi” şeklinde ise; *İddialar doğrulanmıyorsa; İtham edilenler hakkında/haklarında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek inceleme (araştırma) raporu düzenlenir. *Olur’daki iddialardan doğrulananların bulunması halinde; kişi/kişiler ve soruşturulması istenen konular belirlenerek ilgili makamdan soruşturma oluru istenir veya inceleme (araştırma) raporu yazılarak aynı istem raporun; ”sonuç- teklif” bölümünde belirtilir. 2-Olur, Konunun “incelenmesi/soruşturulması” şeklinde ise; *İddialar doğrulanmıyorsa inceleme raporu, *İddialar doğrulanıyorsa, disiplin soruşturması raporu düzenlenerek ceza teklifinden bulunulur. Doğrulanmayan iddialar tahlil edilerek raporda açıklanır. 3-Olur Konunun “soruşturulması” şeklinde ise; *Gerekli soruşturma yapılır ve soruşturma raporu düzenlenir. 4-Olur, Konunun “4483 Sayılı Yasaya göre ön incelemesi şeklinde ise” *ön inceleme yapılır, ön inceleme raporu düzenlenir. *Ön inceleme emrinde konunun disiplin boyutunun da incelenmesi-soruşturulması istenmiş ise ayrıca inceleme veya soruşturma raporu düzenlenir.)

11 SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ
*Disiplin soruşturulmalarında izlenecek yol ve uygulanacak yönteme ilişkin özel bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, Müfettişler (muhakkikler) kendilerine verilen; “disiplin yönünden soruşturulması” , “incelenmesi gerektiğinde soruşturulması” , emirleri üzerine idari soruşturmaya başlarlar. *Evraklar üzerinde inceleme yapabilirler, *Müşteki, tanık ve sanıkların ifadelerini alabilirler, *Bilirkişi tayin edebilirler, *Şüpheli memurlar hakkında görevden uzaklaştırma isteğinde bulunabilirler.

12 MÜFETTİŞ (MUHAKKİK) *Soruşturma amacıyla gidecekleri yeri ve yapacakları işi açıklamaktan, *Defter ve evrak üzerinde açıklama ve düzeltme yapmaktan, *Soruşturma ile ilgili kimselerin evlerinde misafir kalmaktan, *Hizmet ve ikramları kabul etmekten, *Kendileri ile alışveriş yapmaktan veya borç para almaktan, kaçınmaya mecburdurlar.

13 MÜFETTİŞ (MUHAKKİK) YAPTIĞI SORUŞTURMADA
*657 D.M.K.’da belirtilen yasaklı fiillerden biriyle karşılaşması halinde disiplin soruşturması yapması gerekir. *5237 sayılı TCK ile ceza hükümlü diğer kanunlarda belirtilen ve 4483 sayılı kanun kapsamına giren bir fiille karşılaşması halinde ön inceleme onayı isteyerek, ön inceleme raporu düzenlemelidir. *4483 sayılı kanun kapsamına girmeyen bir fiille karşılaşması halinde, durumu belge ve delilleriyle Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmesi (suç duyurusunda bulunması) gerekir. *Re’sen takibi gerek bir suç için soruşturmacı konuyu sadece idari yönden ele almalıdır. DİSİPLİN SORUŞTURMASI şeklinde soruşturmanın yürütülmesi gerekir.(ön inceleme yapmayacak) *Adliyeye intikal eden suç, görev suçu ise (takipsizlik kararı verileceği için) ÖN İNCELEME şeklinde soruşturmanın yürütülmesi gerekir.

14 DİSİPLİN, İDARİ VE MALİ TEKLİFLERİN UYGULANMASI
*Disiplin amirleri, disiplin cezalarının uygulanmasında ; zaman aşımları ile disiplin cezası verme yetkisi hususlarını dikkate almalıdır. *Savunma alınmalıdır. (657 – 130) (savunma istem yazılarına iddia yazılmalı, rapor gönderilmemelidir.) *657 Sayılı DMK’nın 125/E maddesinin son paragrafı hükmüne göre, memurun mevcut sicil durumu değerlendirilir. Bir alt cezanın şartları tutuyorsa bir alt ceza uygulanabilir, tutmuyorsa karara sebepleri yazılır. *Usulüne uygun bir ceza yazısı yazılır. (Tevhid uygulaması kaldırıldığı için her kusur için ayrı ayrı ceza verilmelidir.) a) CEZA yazısı, b) ALT CEZA yazısı (657 – 125 E: olumlu sicil), c) BİR ÜST CEZA yazısı (657 – 125 E: tekerrür), *7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince memura tebliğ edilir. Cezalar verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. (657 – 132) *Aylıktan Kesme ve Maaş Kesimi cezaları cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

15 DİSİPLİN, İDARİ VE MALİ TEKLİFLERİN UYGULANMASI
*İtiraz işlemleri değerlendirilir. (657 – 135, 136) *İtiraz mercileri, verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilirler veya tamamen kaldırabilirler. (30) * İtiraz edilmeyen ve itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. * Kaldırılan cezalar, sicilden silinir. (İtiraz Dilekçesi ve Cevap) *Eğer soruşturma ilçede yapılmış ve soruşturma raporunda getirilen tekliflerin uygulanması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi isteniyor ise; 1) Savunma istem yazısı ve tebliğ tebellüğ belgesi, 2) Savunma yazısı, 3) Ceza yazısı ve tebliği tebellüğ belgesi, 4) Aylıktan Kesme veya Maaş Kesimi cezaları varsa ödeme makbuzları, 5) Mali teklif varsa ödeme makbuzları ya da ilgili yazışma örnekleri, 6) Cezaya itiraz edilip edilmediği ve itiraz üzerine verilen karar, örnekleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İlgili yazıların bir örneği saklanır.

16 DİSİPLİN, İDARİ VE MALİ TEKLİFLERİN UYGULANMASI
*Eğer, İl Sağlık Müdürlüğü tarafında sadece şikayet dilekçesi gönderilmiş ve sonucundan bilgi isteniyor ise; İlçede görevlendirilen muhakkikler tarafından gerekli araştırma, soruşturma yapıldıktan sonra 1) İddialar sübuta ermiyor ise İşlemden Kaldırma oluru alınır. 2) İddialar sübuta eriyor ise, getirilen Uyarma, kınama, Aylıktan kesme teklifleri ve mali teklifler uygulanır. (Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmişse, dosya İl İdare Kurulu Müdürlüğüne sunulmak üzere İl sağlık Müdürlüğüne gönderilir.) 3) İdari teklif varsa uygulanması için İl Sağlık Müdürlüğüne dosya gönderilir. 4) Dilekçe sahibine bilgi verilir (işleme alma ve sonucu hk.) Yapılan işlemlerin sonucu hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir.

17 DİSİPLİN CEZALARINI DÜŞÜREN
HALLER Kusurlu davranışından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları; a) Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, b) Lehte yeni bir kuralın konması, c) Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kurulu olmaktan çıkması, d) Zamanaşımı, e) Disiplinle ilgili af kanunları, İle ortadan kalkar.


"SIKÇA KULLANILAN SORUŞTURMA KAVRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları