Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soruşturma Türleri ve Getirilen Tekliflerin Uygulanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soruşturma Türleri ve Getirilen Tekliflerin Uygulanması"— Sunum transkripti:

1 Soruşturma Türleri ve Getirilen Tekliflerin Uygulanması
İzzet ÖZDEMİR Eğitim Müfettişleri Başkan Yard.

2 Memur Suçları Görevle ilgili olmayan suçlar Görev sebebiyle işlenen suçlar Disiplin Suçları 4483 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen 4483 sayılı Kanun kapsamına giren © 4483 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen © 4357-7 1) Takibi şikayete b.s. 5237 s. Türk C.K. © Cinsel saldırı 102 Tehdit 106 Kasten Yaralama 86 Hakaret 125 Ö.hayatın giz.ihlal 134 Hırsızlık ve dolan. 144 2) S.izne bağlı suç. © 3) Diğer kanunlar © 5237 s. Türk C.K. Belgede sahtecilik 204 Denetim gör. ihm. 251 Görevi kötüye kul. 257 G.İlişkin sırrı açık. 258 Kamu görevlisi. tic.259 Görevin terki 260 Suçu bildirmeme 279 237 s.Taşıt Kanunu 1)3628 Mal B.B.R.Y.M. 17,18,19 Mal Bil.bulunmama 10 Türk Ceza K Zimmet 247, İrtikap 250, Rüşvet 252, İhaleye fesat kar. 235,Devlet sırlarına karşı suç 326 İNCELEME DİSİPLİN SOR. © a) Disiplin b) İdari c) Mali ÖN İNCELEME © © © SUÇ DUYURUSU © SAVCILIĞA YAZI, SUÇ DUYURUSU a) Soruşturma izni verilmesi b) Soruşturma izni verilmemesi İzzet ÖZDEMİR

3 Disiplin hükümlü genel ve özel kanunların uygulanması
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller, Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde toplanmıştır. Bu maddenin son fıkrasında yer alan; ”… özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.” hükmüne göre, öncelikle İlkokullarda görevli yönetici ve öğretmenler ve okul öncesi öğretmenleri 4357 Ortaokul ve liselerde görevli yönetici ve okul öncesi öğretmenler 1702 Bakanlığımızın diğer mensuplarına, (Milli E.Müd. Bağımsız okul öncesi eğitim kurumları, RAM, Halk E.M. Mesleki E.M, Öğretmenevi) 657 125 İzzet ÖZDEMİR

4 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar (657 – 126)
Yasa Verilecek Ceza Ceza Vermeye Yetkli Amir / Kurul 657 4357 1702 Uyarma,Kınama,Aylıktan kesme Kusurlu sayılmak, Maaş kesilmesi İhtar, Tevbih, Ders ücretinin kesilm. Disiplin Amiri Maaş Kesilmesi İl Milli Eğitim Disiplin K. Kademe ilerlemesinin durdurulması İl (M.E.) Disiplin Kurulu + Vali Merkez Disiplin Kur. + Atamaya Yetkili Amir Devlet Memurluğundan çıkarma Amirin isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu İzzet ÖZDEMİR

5 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler ©
Personel Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri İlçe M.E.Müdürü Kaymakam Vali İlçe M.E.Şube Md. İlçe M.E.M.Diğer P. Şube Müdürü Okul Müdürü Okul Müdür Yrd. Öğretmen, Diğer Personel Kaymakam İlçede, Vali İlde en üst disiplin Amiridir. Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen memurun disiplin amiri, fiilen görev yaptığı yerdeki disiplin amiridir. Ast ile üst durumunda olan memura aynı dosyada teklif getirilmiş ise, disiplin teklifleri, üst durumunda olan memurun disiplin amiri tarafından uygulanmalıdır.

6 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması ©
Disiplin amirleri, disiplin cezalarının uygulanmasında ; zaman aşımları ile disiplin cezası verme yetkisi hususlarını dikkate almalıdır. © Savunma alınmalıdır. (657 – 130) © (savunma istem yazılarına iddia yazılmalı, rapor gönderilmemelidir.) 657 Sayılı DMK’nın 125/E maddesinin son paragrafı hükmüne göre, memurun mevcut sicil durumu © değerlendirilir. Bir alt cezanın şartları tutuyorsa bir alt ceza uygulanabilir, tutmuyorsa karara sebepleri yazılır.

7 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerinin Uygulanması
Usulüne uygun bir ceza yazısı yazılır. (Tevhid uygulaması kaldırıldığı için her kusur için ayrı ayrı ceza verilmelidir.) a) CEZA yazısı, © b) ALT CEZA yazısı (657 – 125 E: olumlu sicil), © c) BİR ÜST CEZA yazısı (657 – 125 E: tekerrür), © 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince memura tebliğ edilir. Cezalar verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. (657 – 132) © Aylıktan Kesme ve Maaş Kesimi cezaları cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. ©

8 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Verilen ceza ilsis modülüne işlenir. (İlçeye yazılması) (Varsa mali tekliflerin uygulanması için yazışmalar yapılır. Bu hususta yapılacak tespit ve tekliflerde, “Devlete ve Kişilere, Memurlarca verilen zararların Nev’i, Miktarının Tespiti, Takibi, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hareket edilmelidir. Varsa idari tekliflerin uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya gönderilmelidir. Yapılan işlemin sonucu hakkında (varsa) dilekçe sahibine bilgi verilir. (Daha önce de dilekçenin işleme alındığına ilişkin bilgi verilmelidir).

9 Cezaya itiraz ve itirazın değerlendirilmesi,
İtiraz işlemleri değerlendirilir. (657 – 135, 136) Uyarma , Kınama, Aylıktan Kesme Disiplin Kuruluna gün gün Kademe İlerlemesinin durdurulması Yüksek Disiplin Kuruluna gün gün Not: 4357 ve 1702 Sayılı Kanunlarda yer alan cezalara karşı yapılan itirazlar, ilgili kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda disiplin amirleri tarafından değerlendirilir. İtiraz mercileri, itirazı kabul veya reddedebilir. İtiraz edilmeyen ve itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. Kaldırılan cezalar, sicilden silinir. Örnek: itiraz dilekçesi : İzzet ÖZDEMİR

10 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Eğer soruşturma ilde yapılmış ve soruşturma raporunda getirilen tekliflerin uygulanması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi isteniyor ise; 1) Savunma istem yazısı ve tebliğ tebellüğ belgesi, 2) Savunma yazısı, 3) Ceza yazısı ve tebliği tebellüğ belgesi, 4) Aylıktan Kesme veya Maaş Kesimi cezaları varsa ödeme makbuzları, 5) Mali teklif varsa ödeme makbuzları ya da ilgili yazışma örnekleri, 6) Cezaya itiraz edilip edilmediği ve itiraz üzerine verilen karar, örnekleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişleri Başkanlığına bildirilir. İlgili yazıların bir örneği okulda saklanır. ©

11 Disiplin, İdari ve Mali Tekliflerin Uygulanması
Eğer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında sadece şikayet dilekçesi gönderilmiş ve sonucundan bilgi isteniyor ise; İlçede görevlendirilen muhakkikler tarafından gerekli araştırma, soruşturma yapıldıktan sonra (*) 1) İddialar sübuta ermiyor ise işlemden kaldırma oluru alınır. 2) İddialar sübuta eriyor ise, getirilen Uyarma, kınama, Aylıktan kesme teklifleri ve mali teklifler uygulanır. (Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmişse, dosya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.) 3) İdari teklif varsa uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dosya gönderilir) 4) Dilekçe sahibine bilgi verilir (işleme alma ve sonucu hk.) Yapılan işlemlerin sonucu hakkında İl Milli Müdürlüğü İlköğretim Müfettişleri Başkanlığına bilgi verilir.

12 Cezaların Sicilden Silinmesi: (657 – 133)
Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur, Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, Aylıktan kesme ve Kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından 10 sene sonra, Atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

13 Disiplin Cezalarını Düşüren Haller:
Kusurlu davranışından dolayı memurlara uygulanan disiplin cezaları; a) Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi, b) Lehte yeni bir kuralın konması, c) Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin kurulu olmaktan çıkması, d) Zamanaşımı, e) Disiplinle ilgili af kanunları, İle ortadan kalkar.

14 Eğitim Müfettişleri Başkan Yard.
İlginize Teşekkürler İzzet ÖZDEMİR Eğitim Müfettişleri Başkan Yard. Haberleşme


"Soruşturma Türleri ve Getirilen Tekliflerin Uygulanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları