Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hazırlayan: Erhan Karakaya Hakim 92592.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hazırlayan: Erhan Karakaya Hakim 92592."— Sunum transkripti:

1 1 Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hazırlayan: Erhan Karakaya Hakim 92592

2 2 Genel Bakış Kararların İncelenmesi TİB’in Yapısı Uygulamadan Örnekler SUNUM PLANI

3 3 Haberleşme Hürriyeti 04.07.20123

4 4 4 a) b) c) d) e) Haberleşme hürriyeti

5 5 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHM) Sözleşmenin «Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması» başlıklı 8. maddesi; 1.Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 5

6 6 2.Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. 6 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

7 7 Mevcut Anayasal Durum MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği (Verilerin Korunması)  Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir.  Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 7

8 8 Mevcut Anayasal Durum MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti  Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.  Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlere bağlı olarak ancak hakim kararı ile müdahale edilebilir. İstisnalar dışında, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. 8

9 9 9 Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosunun 2001/2098(I INI) sayılı raporu;  "Bir devlet kural olarak, ülke içindeki yasal düzen ortamının devamlılığının ve ulusal güvenliğin sağlanması amacı ile dinleme faaliyetleri yürütebilir. Organize suçların ve terörizme yönelik faaliyetlerin eyleme dönüşmeden belirlenebilmesi amacıyla ulusal kanunlar, devlet birimlerini, kişi ve gruplar hakkında bilgi toplayabilmesi hususunda yetkili kılar. Konuya ilişkin veriler ise ülkenin istihbarat servisi tarafından toplanır ve analiz edilir." denilmek suretiyle temel hak ve hürriyetlere saygı prensibi çerçevesinde hazırlanan ulusal kanunlar ile telekomünikasyonun denetlenmesine cevaz verilmektedir.

10 10 1412 sayılı CMUK’un 91. maddesindeki postaya el koymaya ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim denetime tabi tutulmuştur. Ülkemizde ilk kez 30.07.1999 tarihinde kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla örgütlü suçlar bakımından iletişimin dinlenmesi tedbirine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. AİHS 8 inci maddesi ile Anayasa’nın 20/2 ve 22/2. maddeleri uyarınca; o Adli amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbiri 2005 yılında çıkarılan 5271 sayılı yeni CMK ile detaylı olarak düzenlenmiştir. o Önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin ilk yasal düzenleme ise 03.07.2005 tarihli 5397 sayılı kanundur. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TARİHİ SÜREÇ

11 11 İlgili Yasalar İstihbari-Önleyici Dinleme  23.07.2005 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair;  2559 sayılı Polis Vaz.Sel.K.,  2803 sayılı Jand.Teşk.Görevleri Hk.K,  2937 sayılı Milli İst.Teşkilatı K’larında değişiklik yapan, 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN. 04.07.201211

12 12 İlgili Yasalar 5271 S.Ceza Muhakemesi Kanunu (Adli Dinleme)  1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 4 üncü kısmının «Koruma Tedbirleri» Başlıklı 5 ve 6 ncı bölümlerinde yazılı hükümler(139 uncu madde hariç) 04.07.201212

13 13 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kaydı Alınmasına İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik (BAŞBAKANLIK YÖNETMELİĞİ) Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin ADALET BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ (Ancak; 23.03.2013 tarihinde Danıştay tarafından, Adalet Bakanlığının bu hususta yönetmelik çıkarma yetkisi olmadığından, tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.) YÖNETMELİKLER (Uygulamalar)

14 14 CMK’nın 135/9. fıkrası: Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. BAŞBAKANLIK YÖNETMELİĞİ’nin "İLKELER" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Haberleşmenin gizliliği esastır. Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez ve kayda alamaz.’’ 5237 sayılı TCK’nın 132. maddesinde kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç sayılarak bu tür eylemlere çeşitli cezalar öngörülmüştür. 5237 sayılı TCK’nın 135 ve 136. maddelerinde de kişisel verilerin hukuka aykırı kaydı ve ifşası suç olarak düzenlenmiştir. C.M.K ve YÖNETMELİKLER

15 15 BAŞBAKANLIK YÖNETMELİĞİ’nin "Başkanlığın görevleri" başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri TEK BİR MERKEZDEN YÜRÜTMEK", (c) bendinde ise "(b) bendi kapsamındaki taleplerin bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygun olup olmadığını İNCELEMEK ve gerektiğinde YETKİLİ MERCİLERE başvuruda bulunmak" hükümleri mevcuttur. TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BŞK.

16 16 Hakim - Savcı Şekli İnceleme Veri Aktarımı EGM - MİT - JGK KANUNİ DİNLEME KARARI UYGULAMA SÜRECİ

17 17 HUKUK DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik Madde 20 - Hukuk Daire Başkanlığının görevleri: Gelen taleplerin Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek; Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata aykırılığın veya noksanlıkların tespiti halinde durumu Başkana bildirmek, Hukukî görüş bildirmek, İlgili mevzuatı derlemek, değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek zamanında Başkanı ve ilgilileri bilgilendirmek, Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip etmek, bunların Başkanlık hizmetlerine yansıtılması için önerilerde bulunmak.

18 18 Hukuk Daire Başkanı Tespit İşlemleri Koordinatörlükleri Hukuk Kurumlar Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirleri (Hakim ve Savcılar) ORGANİZASYON YAPISI

19 19 ÇALIŞMA SAATLERİ Başkanlığımızda mesai saatleri 09:00-18:00 olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, ilgili mevzuat gereği Başkanlığın 7 gün 24 saat devamlılık gösteren hizmet sunumu esasına göre faaliyet göstermesi gerekmektedir. Başkanlıkta; 7/24 çalışma esasını tanzim etmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101. maddesindeki “…Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir” hükmüne istinaden, usul ve esasları Başkanlık tarafından düzenlenen “Nöbetçilik Sistemi” uygulanmaktadır.

20 20 EVRAK İŞLEMLERİ Başkanlıkta tüm evrak işlemleri, KÜBİK (http://kubik.tib.gov.tr) isimli Elektronik Belge Yönetim Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir. Başkanlık içindeki evrak akışı, yine KÜBİK ortamında olmaktadır. Başkanlık dışına giden yazılar (HTS ve itiraz yazıları), PTT marifetiyle APS yöntemiyle gönderilmektedir.

21 21 EvrakTasnifTanımlama KimOto Sorgulama ParafİmzaPosta Tespit Süreci

22 22 GELEN EVRAK SAYILARI

23 23 Kararların incelenmesi

24 24 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ: TEDBİR TÜRLERİ TEDBİR TÜRÜBİLİNEN ADIMEVZUATKULLANIM AMACI İletişimin dinlenmesi ve kaydedilmesi Kanuni dinleme5271 5397 Adli Önleyici İletişimin tespitiHTS (Historical Traffic Search) 5271 5397 Adli Önleyici Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi Baz istasyonları CDR verileri 5271 5397 Adli Önleyici Mobil cihazın yerinin tespitiKonum tespiti5271Adli

25 25 KARARLARIN ŞEKLİ İNCELEMESİ (Özellikle Dinleme) Adli veya önleyici talep ile yazılı emir hususunun belirtilmesi, Görevli ve yetkili Mahkeme kararı olmadan işlem yapılamaması, Katalog suç sınırlaması (Dinleme tedbiri açısından), Soruşturma veya Kovuşturma kapsamında olması, Hedef numara kontrolü, Süre sınırlaması (Dinleme tedbiri açısından), Şüpheli ya da sanık sınırlaması, Şüpheli kimlik bilgilerinin belirtilmesi, Kararlarda görevli kişinin aidiyetinin belirtilmesi,

26 26 GELEN HTS TALEPLERİNİN ŞEKLİ/HUKUKİ İNCELEMESİ Görevli ve yetkili Mahkeme kararının varlığı, Soruşturma veya kovuşturma kapsamında olması, Şüpheli, sanık, müşteki/katılan sınırlaması, Şüpheli, sanık veya müşteki sıfatlarının talep yazılarında belirtilmesi, Tespit talebi ile kullanıcı bilgisi taleplerinin ayırt edilmesi, Çalıntı telefonlara ilişkin bazı taleplerin BTK’ya iletilmesi

27 27 A Kişisi B Kişisi İLETİŞİMİN TESPİTİ (HTS) Kimlik A Telefon No Makine No (IMEI) Aradığı/Mesaj Attığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) Kimlik B Telefon No Makine No (IMEI) Arandığı/Mesaj Aldığı No Adres Yer Bilgisi (Baz İstasyonu) ArayanArananZamanSüreAd SoyadİMEİ (Numara)Baz İstasyonu 505361XXXX537745XXXX12.01.2012 14:53:26 58 snA Kişisi353 372 XXX XXX XXX2654XXX Avea

28 28 İLETİŞİMİN TESPİTİ (?) İletişim tespiti kavramı, CMK’nın 135/1. maddesi kapsamından 2/12/2014 tarih ve 6572 kanunla çıkarılmıştır. a- CMK 135/6 «Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.» b- 25989 sayılı Yönetmelik, Madde 3/1-J: ‘’ İletişimin tespiti: İletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri, … ifade eder ‘’ SONUÇ : HTS tespitine ilişkin talepler CMK’nın 135. maddesindeki rejime tabi olup yetkili karar mercii soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında ise mahkemelerdir.

29 29 KULLANICI BİLGİLERİ Abonelik/IMEI kullanım/IP kullanım bilgisi; Hattın kayıtlı olduğu kişinin abonelik bilgileri, Kişilerin üzerine kayıtlı hat bilgileri, GSM hattının kullandığı IMEI numara bilgisi, IMEI cihazı ile kullanılan GSM hat numaraları, IMEI kullanan hatların tarih ve saat esaslı kullanım bilgileri, GSM hattı ile IMEI cihaz kullanım eşleştirmesine ilişkin bilgiler, IP kullanıcı bilgileri  Tüm mahkemeler (idare, hukuk ve ceza mahkemeleri),  Cumhuriyet Başsavcılıkları,  Kolluk birimlerinin IMEI kullanım bilgisi talepleri, süre sınırı aranmaksızın 23.07.2006 tarihinden sonrasına ilişkin olarak T.İ.B. tarafından yerine getirilmektedir.

30 30 3. Bölüm 6526 ve 6572 Sayılı yasalar ile değişik 5271 sayılı C.M.K’nın 135. maddesi

31 31 21.02.2014 tarihinde kabul edilen 6526 sayılı Yasa ile, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurabilmek için YETKİLİ VE GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ kararı gerekmektedir. CMK 135/1: «Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi (…) dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. » CMK 135/1

32 32 6526 Öncesi6526 Sonrası Hakim kararı (Sulh/Asliye/Ağır Ceza)Mahkeme kararı (Yetkili Ağır Ceza Mah.) 135/2 (Eskiden yok)Hat veya kullanıcıyı gösterir belge/rapor İlk defa 3 aylık tedbir süresiİlk defa 2 aylık tedbir süresi 3 aylık uzatma süresi1 aylık uzatma süresi Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa Örgütlü suçlarda her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere -Eklenen katalog suçlar: Nitelikli hırsızlık (madde 142) Yağma (madde 148, 149), Fuhuş (madde 220 TAMAMI) Bend 8: Suç işlemek için örgüt kurmaMülga Dinleme konusunda 6526 Sayılı Yasanın Getirdiği Yenilikler: Özetle…

33 33 DİNLEME Dinlemeler ve dinlenen seslerin tape haline getirilmesi, dinlemeye ilişkin hakim/savcı kararında aidiyet numarası(şifresi) yazılı bulunan ilgili kolluk biriminde görevli kamu görevlileri tarafından hakim ve Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılmaktadır. 14.04.201233

34 34 DİNLEME Kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına C.savcısı tarafından derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar C.savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. (CMK- 137/3 md.) 04.07.201234

35 35 DİNLEME Herhangi bir suç oluşturmayan, şüpheli ya da sanığın tümüyle özel hayatını ilgilendiren, veya şüpheli ya da sanığın tanıklıktan çekinme hakkı olan şahıslarla yaptığı konuşma içeriklerinin silinmesi ya da dosyaya konulmaması tümüyle hakim ve Cumhuriyet savcısının takdirindedir. 04.07.201235

36 36 DİNLEME Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.(CMK-137/4) 04.07.201236

37 37 4. Bölüm UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

38 38 Mahremiyet-Güvenlik Dengesi 38

39 39 Katalog Suç Dışında Dinleme Talepleri 39

40 40 Müştekilere ilişkin Dinleme Talebi 40

41 41 Suç türünün bulunmaması 41

42 42 Suç türünün bulunmaması 42

43 43 Şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla 43

44 44 ŞÜPHELİYE AİT KİMLİK BİLGİSİ EKSİKLİĞİ 44

45 45 TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLECEK KİŞİLERİN DİNLENMESİ 45

46 46 Şüpheli ve sanığın irtibat kuracağı ilgisiz 3. Kişilerin dinlenilmesi 46

47 47 Kanunda Yer Alan İbarelerin Kullanılmaması 04.07.201247

48 48 Tarih aralığının gösterilmemesi - Savcılık Talebi (Abone Bilgisi)

49 49 Kullanıcı-Abone Bilgileri Emniyet ve savcılık yazısı Savcılık yazısı Tutuklu iş acele

50 50 Abonelik sözleşmesi-kimlik fotokopisi-diğer belgeler

51 51 Soruşturma Numarası Bulunmaması 04.07.201251

52 52 ‘Müşteki’ Hakkında Talepler

53 53 Müşteki; Kimlik Bilgisi ve RIZA

54 54 Müştekinin rızası ve kimliği yoksa İlgi sayılı yazınız ile müşteki/mağdur/suçtan zarar gören olarak belirtilen kişiye ait iletişim aracının, uygulamada H.T.S. kaydı olarak bilinen, “iletişimin tespiti” bilgileri talep edilmiştir. Bilindiği gibi, müşteki/mağdur/suçtan zarar gören hakkındaki iletişimin tespiti tedbiri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK)135. maddesinde düzenlenmemiştir. Konu ile ilgili birçok Yargıtay içtihadında, müştekiler hakkındaki iletişimin tespitinin, ancak müştekinin haberleşme hakkından feragat ettiğinde, başka bir deyişle, bu konudaki özgürlüğüne müdahale edilmesine rıza gösterdiğinde ve Cumhuriyet Savcısının CMK’nın 160. ve 161. maddelerinde öngörülen genel soruşturma ve delil toplama yetkisi çerçevesinde değerlendirilebileceği belirtilmiştir. İletişimin tespiti tedbiri konusunda, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi için Başkanlığımızın talebi doğrultusunda hazırlanan ve EK’te tarafınıza da gönderilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 48626063/59 sayılı görüş yazısında da, müştekiler hakkındaki iletişimin tespiti tedbirinin, ancak Cumhuriyet Savcısının CMK’nın 160. ve 161. maddelerinde öngörülen genel soruşturma yetkisi çerçevesinde, müştekinin açık rızasının bulunması halinde mümkün olabileceği bildirilmiştir. Açıklanan nedenlerle, müşteki/mağdur/suçtan zarar gören hakkındaki iletişimin tespiti talebinize ilişkin yazınız/kararınızda, müştekinin açık KİMLİK BİLGİLERİNİN ve iletişimin tespiti tedbirinin uygulanmasına RIZA GÖSTERDİĞİNİN mutlak surette belirtilmesi veya müştekinin açık kimlik bilgilerinin yanında tedbire ilişkin AÇIK RIZASINI belirten tutanak ya da belgenin Başkanlığımıza gönderilmesi halinde talebinizin gereği ivedilikle yerine getirilecektir.

55 55 Çalıntı veya kaybolmuş telefonlar YARGITAY 6. Ceza Dairesinin 12.02.2008 tarih, 2007/2354 Esas ve 2008/1342 Karar sayılı içtihadı; "... Dosya kapsamına göre, iletişimin tespiti istenilen cep telefonunun 17/10/2006 tarihinde çalındığı, şikayetçinin bu tarihten sonra söz konusu telefon üzerinde her hangi bir egemenliğinin kalmadığı, bu nedenle çalındığı tarihten sonra anılan telefon ile yapılan iletişimin müştekiye ait olmayıp, meçhul şüpheli tarafından yapılan iletişim olduğu ve başka türlü delil elde etme imkanının da bulunmadığı cihetle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5353 sayılı Kanun'la değişik 135/1. maddesinde yer alan “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir” hükmü uyarınca iletişimin tespitinin esas itibarıyla HAKİM kararıyla yapılabileceği nazara alınarak, işin esası hakkında inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden..." denilmek suretiyle müştekinin adına kayıtlı olmakla birlikte şüpheli tarafından kullanılan mobil telefonun iletişiminin tespitinin esas itibariyle HAKİM kararı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

56 56 Çalıntı veya kaybolmuş telefonlar

57 57 Kovuşturma aşaması Ceza Mahkemeleri Ceza Mahkemesi Müzekkeresi Ceza Mahkemelerine yönelik cevabımız; İlgi sayılı yazınızla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 inci maddesi uyarınca hakim/mahkeme kararı kapsamında istenilen iletişimin tespiti ekte sunulmuştur. Bilgi ve gereği arz olunur.

58 58 Hukuk Mahkemeleri HTS Talebi

59 59 Hukuk Mahkemeleri HTS Talebi Cevap … 1- Yukarıda sayılan kanun ve yönetmelikte yer alan düzenlemelerle başkanlığımızın görevi CMK nun 135 inci maddesi ile sınırlandırılmış olup, görev ve yetkimizi aşan taleplerin karşılanması hukuken sorumluluk doğuracaktır. 2- Mahkemenizde görülen yargılamanın sonuçlanmasına katkıda bulunması düşüncesi ile, mezkur kararınızda belirtilen ve dava kapsamındaki abone sahiplerinin telefon numaraları için, talep edilen döneme ait ücretlendirmeye esas olan ve faturalarda yer alan "telefon kullanım ücreti detayları" (bu telefon kullanım ücreti detayları, ücretlendirmeye esas olan her türlü aranan numara, arama süresi ve tarihi, mesaj gönderilen numara ve mesaj gönderme tarihi vb. durumlarla ilgili bilgileri içermektedir.) doğrudan ilgili işletmeciden talep edilebilecektir. 3- Başkanlığımızın 08/04/2008 tarihli ve 095354 sayılı yazısı ile ilgili işletmecilere yukarıda belirtilen hususların bizzat kendileri tarafından yerine getirilmesi hususunda gerekli talimatlar verilmiştir.

60 60 E-imzalı evraklar - Usule uygun olmayan karar

61 61 E-imzalı evraklar - Usule uygun karar

62 62 IP Trafik Bilgisi

63 63 IP TALEBİNE CEVABIMIZ İlgi sayılı yazınız incelenmiştir. 24/10/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun, “Bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 3 üncü maddesinin, “Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilir.” şeklindeki dördüncü fıkrasının, 9/10/2014 tarih ve 29140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 tarih, 2014/149 Esas ve 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı kararı ile iptaline ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Ek’te gönderilen talep yazısının gereğinin İVEDİLİKLE yerine getirilerek, Başkanlığımıza tekrar gönderilmeden, doğrudan talep sahibi makama gönderilmesi hususunda gereği ilgili İŞLETMECİDEN, Söz konusu yürürlüğü durdurma kararı nedeniyle oluşan durum karşısında, ilgide kayıtlı talebin, soruşturma evrakının sürüncemede kalmaması amacıyla, gereğinin yerine getirilmesi için ilgili işletmeciye gönderildiğinin bilgi edinilmesi CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN, Arz/rica olunur.

64 64 BAZ TALEBİ VE UYGULAMAMIZ İlgi sayılı yazıyla, mahkemenizce, BAZ İSTASYONLARINDAN yapılan görüşmelere ilişkin iletişimin tespitine dair karar verildiği görülmüştür. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15/11/2011 tarih ve 2011/6-140 E, 2011/222 K, sayılı kararında; yerel mahkeme tarafından verilen baz istasyonlarından yapılan "iletişimin tespiti" kararının, 5271 sayılı "... CYY'nın 309. maddesi uyarınca yasa yararına BOZULMASINA... " dair karar vermiştir. BAZ İSTASYONLARI, belli bir çevredeki ilgili GSM işletmecisine ait bütün görüşmelerin, sinyal bilgilerini alarak hem görüşmelerin yapılmasını, hem de iletişimin tespitine esas bilgilerin kaydedilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu itibarla, genellikle nüfusa bağlı olarak, bir baz istasyonunda birkaç kaç saat zarfında ÇOK SAYIDA görüşmeye ilişkin iletişimin tespiti verileri kayıt altına alınabilmektedir. Bu nedenle talebinizde yer alan BAZ İSTASYONLARINDAN YAPILAN görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgilerinin istenmesi, ŞÜPHELİ YA DA SANIK OLMAYAN ÇOK SAYIDA kişinin görüşme kayıtlarının alınması anlamına gelmektedir. GSM baz istasyonundan yapılan bütün görüşme dökümlerini içeren kararınızda, mevzuat uyarınca bulunması zorunlu olan unsurlardan hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası gibi hususların bulunmadığı ve mevzuatın belirlediği amaç, kapsam ve sınırları aşacak nitelik taşıyabileceği değerlendirildiğinden ilgili kararın Ceza Muhakemesi Kanununun 268 nci maddesi gereğince DÜZELTİLMESİNE karar verilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde dilekçemizin itirazı incelemeye yetkili mercie gönderilmesi ve verilecek kararın tarafımıza tebliği, Arz ve talep olunur.

65 65 Teşekkürler.


"1 Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Hazırlayan: Erhan Karakaya Hakim 92592." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları