Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yunus SÜER Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yunus SÜER Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi"— Sunum transkripti:

1 Yunus SÜER Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi
KORUMA TEDBİRLERİ Yunus SÜER Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi

2 KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ
1-ZORLAMA 2-ARAÇ OLMA 3-GEÇİCİ OLMA

3 KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖNŞARTLARI
1-SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 2-KANUNİ DÜZENLEME 3-GECİKMEDE TEHLİKELİ HALİN VARLIĞI 4- GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK 5-ÖLÇÜLÜLÜK (ORANTILIK)

4 HUKUKUMUZDA KORUMA TEDBİRLERİ
YAKALAMA GÖZALTI TUTUKLAMA

5 TUTUKLAMANIN ŞARTLARI
MADDİ ŞARTLAR: 1-Kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması 2-Tutuklama nedeninin bulunması a)Kaçma şüphesi b)Delilleri karartma şüphesi 3-Tutuklama Sebebi Varsayılan Katalog Suçlardan olması

6 AMACI 1- Şüpheli veya sanığın muhakeme sırasında hazır bulunmasını sağlamak 2- Delillerin karartılmasının önüne geçmek ve bu suretle adil yargılamayı sağlamak 3- Muhakeme sonunda verilecek kararın uygulanabilmesini sağlamak

7 ŞEKİL ŞARTLARI 1- Tutuklama yasağının bulunmaması
2- Muhakeme engelinin bulunmaması 3- Sanığa güvence belgesi verilmemiş olması 4- Tutuklamanın ölçülü olması 5- Hakim veya mahkeme kararının bulunması Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda; a) Kuvvetli suç şüphesini, b) Tutuklama nedenlerinin varlığını, c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu, gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.

8 Tutuklama İstemi Üzerine Yapılacak İşlem
1. Sanık veya Şüphelinin Sorguya Çekilmesi 2. Sanık veya Şüphelinin Müdafi Yardımından Faydalandırılması 3- Tutukluluk kararının şüpheli-sanık veya yakınlarına bildirilmesi

9 Tutukluluk Süresi Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez

10 Tutuklama kararının gözden geçirilmesi
Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü Madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir

11 TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ
İtirazı incelemeye yetkili merciler a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi b) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi c) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi,

12 ADLİ KONTROL Adli Kontrolün Şartları:
1) Suç işlendiğine dair kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren deliller bulunmalıdır. 2) Kanunda sayılan bir tutuklama nedeni olayda mevcut olmalıdır. 3) Tutuklama yasakları bulunan hallerde (suçun adli para cezasını ya da üst sınırı 2 yıl veya daha az hapis cezasını gerektirdiği durumlarda) de adli kontrol kararı verilebilir. Adli Kontrol kararının şüphelinin gıyabında verilmesi mümkündür.

13 ARAMA ÖNLEME ARAMASI Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz. a) Millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, b) Suç işlenmesinin önlenmesi, c) Taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti, amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.

14 ADLİ ARAMA ARAMA ŞARTLARI:
a) Şüpheli veya sanıkla ilgili arama bakımından; CMK’nın 116 maddesinde şüpheli veya sanıkla ilgili arama yapılabilmesininsin şartı olarak “makul şüphe” belirtilmiştir. Makul şüphe, şüpheli veya sanığın yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği konusunda mevcut olan, akla yatkın, mantıklı ve gerekçelendirilebilir şüphe.

15 . b) Diğer kişilerle ilgili arama bakımındın;
Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir

16 ARAMA KARARI Arama kararı veya emri vermeye yetkili merciler:
a) Hakim ve savcılar b) Kolluk Amiri

17 ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER
Diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir

18 EL KOYMA El koyma kararı, kural olarak hakim tarafından verilir. C.Savcılığınca yapılan arama ve el koymaya ilişkin taleplere ait kararlar, CMK’nın 162 maddesi uyarınca sulh ceza hakimi tarafından verilmelidir. Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.

19 ÖZEL EL KOYMA HALLERİ Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair  somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; a) Taşınmazlara,     b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,     c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,     d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,     e) Kıymetli evraka,     f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,     g) Kiralık kasa mevcutlarına,     h) Diğer malvarlığı değerlerine,

20 POSTADA EL KOYMA ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA

21 ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ
Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir.

22 CMK’nın m. 133/4 de sayılan suçlardan birinin işlenmiş olduğu hususunda kuvvetli şüphelerin bulunması, Bu suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olduğu hususunda kuvvetli şüphelerin bulunması, Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde hakim o şirketin işlerinin yürütülmesi için kayyım atayabilir.

23 BİLGİSAYARDA, ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA
Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir (CMK’nın 134/1).

24 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
Suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.

25 İletişimin Denetlenmesinin Şartları:
-Suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı, -Başka yolla delil elde edilmesi olanağının bulunmaması, -Tedbir kararı verilecek hattın veya iletişim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenmesi

26 Önleme amaçlı iletişimin tesbiti
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı ileJandarma Genel Komutanı veya istihbarat başkanı yazılı emir verebilir Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç kırk sekiz saat içinde verir. Bu amaçla yapılacak önleme amaçlı iletişimin tesbitinde yetkili ve görevli hakim, Ankara ağır ceza (4) mahkemesi üyesidir.

27 TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER
Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci Maddenin yedinci fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir

28 GİZLİ SORUŞTURMACI Başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir.

29 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
İnternet ortamında yapılan ve içeriği katalog suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir

30 TAZMİNAT Tazminat Nedenleri:
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, (CMK’nın 147 maddesindeki hakların hatırlatılmaması, müdafii isteğinin yerine getirilmemesi gibi) d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilen, gibi

31 ŞARTLARI BAŞVURMA BAŞVURU SÜRESİ BAŞVURU MERCİİ BAŞVURU ŞEKLİ


"Yunus SÜER Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları