Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)"— Sunum transkripti:

1 HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HAZIRLAYAN: ÜMMET YEŞİL 2012

2 HİTAP’A BAŞLARKEN Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta yoluyla yapılması işlemlerin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla mağduriyetlere neden olmaktadır…

3 Bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi amacıyla “ HİTAP” Hizmet Takip Projesi başlatılmıştır.

4 Konuya ilişkin olarak hazırlanan
“5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” 14/4/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış bulunmaktadır.

5 Program, “https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/” adresinde yer almakta olup,programa kamu idarelerine daha önce 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır.

6 Hizmet takip programına aktarılan bu bilgiler esas alınarak, sigortalıların hizmet
birleştirme, hizmet borçlanma ve toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti, emekli aylığı bağlanması işlemleri elektronik ortamda yapılacaktır.

7 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ
KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

8 AMAÇ VE KAPSAM Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

9 DAYANAK Bu Tebliğ, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 100 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

10 BİLGİ VE BELGE İSTEME HAKKI, BİLGİ VE BELGELERİN KURUMA VERİLME USÛLÜ MADDE 100-
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler doğrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ise Kurumla yapılacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar…

11 Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir. Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir…

12 Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

13 HİZMET TAKİP PROGRAMI NEDİR? 1-HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

14 (2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;
a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması, b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi,

15 c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti, ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması,işlemleri yapılır.

16 İSTENİLEN BİLGİ FORMATLARI HİTAP KAYIT DESENİNDE İSTENİLEN;
5.MADDE a) Özlük ve nüfus, b) Hizmet belgesi, c) Öğrenim durumu, ç) Lisansüstü öğrenim/kurs, d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma), e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet, f) Askerlik, g) Tazminat,

17 i) İtibari hizmet süresi, j) Emeklilik belgesi, Bilgi formatları
ğ) Unvan, h) Açık süre, ı) Borçlanılan hizmet, i) İtibari hizmet süresi, j) Emeklilik belgesi, Bilgi formatları https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer almaktadır. Kurumca daha sonra gerek görülmesi halinde bilgi formatlarında (kayıt deseninde) değişiklik yapılabilir.

18 BİLGİLERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ
5 inci maddede belirtilen ve kayıt deseninde yer alan bilgiler, daha önce kamu idarelerine Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı bildirimi ve tescilinin yapılması için gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilir.

19 BİLGİLERİN GÖNDERİLME SÜRESİ
HİTAP VERİ GİRİŞLERİNDE SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU-31/10/2012 Tebliğin yayınlandığı 14/4/2012 tarihinden itibaren hizmet takip programına yapılan veri giriş süreci ve kamu idarelerinden süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, Başkanlık makamının 30/6/2012 tarihli Olur’u ile veri giriş süresi 31/10/2012 tarihine kadar uzatılmış ancak, kamu idarelerinin özellikle taşra teşkilatlarında görevli personelin veri girişlerinde sıkıntı yaşandığı ve süresi içinde aktarılamadığı tespit edildiğinden Başkanlık Makamının 31/10/2012 tarihli Olur’u ile veri aktarımı süresi son defa olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

20 Buna göre kamu idarelerinin,
a) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 31/12/2012 tarihine kadar, b) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2012 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 28/2/2013 tarihine kadar,

21 programa aktarması gerekmektedir.
c) 31/12/2012 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, d) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalıların bilgilerini (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 31/12/2013 tarihine kadar, programa aktarması gerekmektedir.

22 GEÇİŞ SÜRECİ 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürelerden sonra sigortalıların 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan işlemleri, internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacak olup Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır. Kamu idareleri dokümantasyon yönetim sistemine geçinceye kadar 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile (ç) bendinde belirtilen kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edilir.

23 HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur.
HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.

24 YAPTIRIM 5 inci maddede belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddelerinde yer alan esaslara göre işlem yapılır 

25 Kurum tarafından Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Veri girişi yapılan bilgilerde düzeltme yapılması halinde İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.


"HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları