Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitim Sunumu 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitim Sunumu 2011."— Sunum transkripti:

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitim Sunumu 2011

2 Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, bu hizmetleri yerine getirecek personelin yanı sıra taşınır ve taşınmaz mallara da ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu malları, birbirinden farklı fonksiyonları olan birçok mal çeşidini içinde barındırmaktadır. Bu malların edinilmesi, elden çıkarılması ve bunlardan faydalanılması farklı hükümlere tabidir. KAMU MALLARI

3 Bir malın kamu malı olabilmesi için, öncelikle devletin, mahalli idarelerin ya da kamu kurumlarının mülkiyetinde olması ve bu malın ya kamunun doğrudan kullanımına ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerekir. Nelerin kamu malı olacağı ve bunlara hangi hükümlerin uygulanacağı konusunda Anayasa’da, Medeni Kanun’da ve bazı özel kanunlarda hükümler bulunmaktadır. Medeni Kanunun 715. maddesine göre sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

4 KAMU MALLARININ TÜRLERİ

5

6

7

8

9 KAMU MALLARININ ÖZELLİKLERİ Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz. Kamunun kullanımına ayrılmış olmaları nedeniyle yapılarını korudukları sürece alınıp satılamaz, kazandırıcı zaman aşımı ile elde edilemez. Kamu malları trampa edilemez, bağışlanamaz, haczedilemez, ipotek ve işgal yoluyla iktisap edilemez. Kamu malları devredilemez. Sahipsiz mallarda devir yasağı mutlak bir şekilde uygulanır. Orta ve hizmet mallarında ise tahsis işleminin kaldırılması halinde devri mümkündür. Kamu mallarından sahipsiz ve orta mallar hiçbir suretle tapuya tescil edilemezler. Özel mal niteliği kazanamazlar. Ancak sahipsiz mallar kategorisi içinde yer alan ormanlar Türk Hukuk Sistemine göre tapuya tescil edilmekle birlikte devletin özel malı değildir.

10 Kamu malları kamulaştırılamaz. Kamulaştırılabilmesi için özel mülkiyete ait olması gerekir. Kamu malları milli servet olmaları sebebiyle ayrıcalıklı korumaya tabidir. Kamu mallarından olan sahipsiz mallardan herkes serbestçe yararlanabilir. Bunun için herhangi bir izne gerek olmadığı gibi ücret de alınmaz. Orta mallar için de durum aynıdır. Ancak hizmet mallarından kişiler özel olarak yararlandıklarından kısmen ya da çeşitli adlar altında bir bedel alınır.

11 DEVLETİN ÖZEL MALLARI Devletin özel malları kamu hizmetlerinin görülmesinde doğrudan doğruya bir rol oynamayan, halkın yararlanmasına tahsis edilmemiş, sadece sağladıkları gelir nedeniyle kamu yararı sağlayan mallardır. Devletin iktisadi işletmeleri, kiraya verilebilen taşınmazlar, para, kıymetli kağıtlar örnek verilebilir. Devletin özel malları; - Haczedilebilir, - Tapuya tescil edilebilir, - Bedelsiz devredilemezler.

12 DEVLET MALLARININ KORUNMASI Devlet mallarının korunması, yönetsel koruma şeklinde olabileceği gibi dava açılarak yargısal koruma şeklinde de olabilmektedir. Yönetsel açıdan malların korunması taşınır ve taşınmaz mal oluşlarına göre farklılıklar gösterir.

13 TAŞINIR MALLARIN KORUNMASI  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (madde: 12)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (madde: 44, 45, 46, 47, 48)  Taşınır Mal Yönetmeliği  Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik  5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun (madde: 1)  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (madde: 148, 149, 151, 153)  6831 sayılı Orman Kanunu (madde: 91, 114, 141)  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (madde: 23, 24, 30, 75)  1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (madde: 2, 3, 8, 9, 19, 25, 32, 34)  3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (madde: 1, 2, 20, 26)  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (madde: 91)  3213 sayılı Maden Kanunu (madde: 36)  6326 sayılı Petrol Kanunu (madde: 5, 7)  167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun (madde: 1, 18)  7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun (madde: 11, 16)  831 sayılı Sular Hakkında Kanun (madde: 5, ek-7)  927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Hakkında Kanun (Md: 2, ek-5)  3078 sayılı Tuz Kanunu (madde: 1, 28) Taşınır malların korunması ile ilgili çok sayıda düzenleme mevcuttur.

14 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel Sorumluluk ve Zarar” Başlıklı 12. Maddesinde; Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir. hükümleri yer almaktadır.

15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmazlar” Başlıklı 44, 45, 46, 47 ve 48. Maddelerinde; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır, taşınmaz malları yurtiçinde veya yurtdışında bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilirler. Genel bütçeli idarelerin edindiği taşınmazlar hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu siciline tescil olunur.

16 Kamu idareleri ihtiyaç fazlası taşınırları ile kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilirler. Devredilemeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanı yetkilidir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen sınırın üzerinde olanlar Bakanlar Kurulu kararı ile satılır. hükümleri yer almaktadır.

17 Taşınır Mal Yönetmeliğinin “Sorumluluk ve Görevliler” Başlıklı 5. Maddesinde; Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

18 Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

19 Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirleri almaması veya özeni göstermemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Yönetmeliğin 6/e md. Görevleri teslim edilen taşınırların zarara uğraması) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. hükümleri yer almaktadır.

20 Devlete ve Ki ş ilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Di ğ er İş lemler Hakkında Yönetmelik ile; Memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

21 TANIMLAR Devlet malı: Devletin malik olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Kasdi zarar: Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek zarar vermesi halidir. İhmal sonucu zarar: Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması halidir. Tedbirsizlik sonucu zarar: Memurların gerekli önlemleri zamanında almamaları veya eksik olarak almaları sonucunda idarenin veya kişilerin zarara uğraması halidir.

22 Memurlar görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek; devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar. Memurlar, görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararları bu yönetmelikte belli edilen usul ve esaslar uyarınca tazminle mükelleftirler.

23 Memurların Zararları Tazmin Mükellefiyetinin Doğması İçin;  Zararın mevcut olması,  Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması,  Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması şarttır.

24 YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE MEMURLARCA TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin uğradığı zararlardır. Bu zararların miktarı kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerinin belirleyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet veren memurun ilk amirinden oluşan üç kişilik bir heyet tarafından tespit edilir. Kendilerine teslim edilen Devlet malının korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu almamaları sonucu Devlet malında meydana gelen zararlardır. İdarenin malca uğradığı bu zararların ilgili memur tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır.

25 ZARARIN ÖDENMESİ Tespit edilen zarar miktarının, en alt derecenin birinci kademesinde (15/1) bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmediği hallerde memurun kabul etmesi kaydıyla zarar disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre memurca ödenir. Kararın kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren memurların aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. Ödemeyi kabul etmeyen memurların verdikleri zararlar hükmen tahsil edilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarı aşan zararlar, işin icabına ve genel hükümlere göre sorumlularından sulh yolu ile veya hükmen tahsil edilir. Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktarı, kendilerine ödenecek net aylıkların 1/3 ünden fazla ve 1/4 ünden az olamaz.

26 AMİRLERİN SORUMLULUKLARI Amirler, emirlerindeki memurların, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmelerini, devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almalarını temin ve takip etmekle görevli ve sorumludurlar.

27 Zararı veren memurun amirleri, zararın vuku bulduğu tarihi izleyen 3 gün içinde zararın konusu ile memurun sorumluluğunu belirten tüm bilgi ve belgeleri, o kurum ve kuruluşun en üst yöneticisine iletirler. En üst yöneticiler bilgi ve belgelerin kendilerine intikal ettiği tarihi izleyen 10 gün içinde bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca zarar miktarını tespit ettirirler. İdareye verdikleri zararı ödemeyi kabul etmeyen memurlar hakkında genel hükümlere göre takibat yapılmak ve dava açılmak üzere zarara ait bütün bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşun en üst yöneticilerince konuyla ilgili mercilere gönderilir.

28 TAŞINMAZ MALLARIN KORUNMASI  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (madde: 12)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (madde: 44, 45, 46, 47, 48)  Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik  5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun (madde: 1)  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (madde: 148, 149, 151, 153)  2872 sayılı Çevre Kanunu (madde: 9, 20, 28)  3621 sayılı Kıyı Kanunu (madde: 8, 13)  442 sayılı Köy Kanunu (madde: 2, 12, 13)  Köy Korucuları Yönetmeliği  2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (madde: 9, 65, 75)  2960 sayılı Boğaziçi Kanunu (madde: 3, 4)  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (madde: 6, 36)  2946 sayılı Mera Kanunu (madde: 19)  775 sayılı Gecekondu Kanunu (madde: 18, 37)  2929 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu (madde: 3)  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (madde: 713, 715)  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği Taşınmaz malların korunması ile ilgili çok sayıda düzenleme mevcuttur.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu (madde: 75)  3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (madde: 2, 3, 15)  Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslara Dair Yönetmelik  7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu (madde: ek-9)  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (madde: 281)  2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kurulması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun (madde: 1)  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği  6831 sayılı Orman Kanunu (madde: 91, 114, 141)  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (madde: 23, 24, 30, 75)  1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (madde: 2, 3, 8, 9, 19, 25, 32, 34)  3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (madde: 1, 2, 20, 26)  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (madde: 91)  3213 sayılı Maden Kanunu (madde: 36)  6326 sayılı Petrol Kanunu (madde: 5, 7)  167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun (madde: 1, 18)  7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun (madde: 11, 16)  831 sayılı Sular Hakkında Kanun (madde: 5, ek-7)  927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Hakkında Kanun (Md: 2, ek-5)  3078 sayılı Tuz Kanunu (madde: 1, 28)

29 YARGISAL KORUMA Devlet mallarına yönelik tehlikelerden en sık görüleni insan faktöründen kaynaklanan işgal, bina vb. tesisler inşa etme, devlet mallarının kişisel mülkiyete geçirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu gibi durumların önlenmesi için tapu iptal davası, yapı ve tesisler için yıkma, zarar ve ziyan için tazmin davası, fuzuli işgal için ecrimisil davası gibi dava yolları kullanılmakta, böylece devlet malları korunmaya çalışılmaktadır.

30 TASARRUF Dünyamızın doğal dengesini bozan iklim değişiklikleri, nüfus artışları, doğal kaynakların azalması, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği istenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tasarrufa yönelik tedbirler alınmaktadır. Özellikle 1994 yılından itibaren devlet hizmetlerini yerine getirirken kamusal kaynakların israf edilmeden ve tasarruf anlayışı içinde kamu harcamalarında israfın önlenerek etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başbakanlık tarafından değişik tarihlerde tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlanmıştır. Bu genelgeler ile bazı harcamalara yasaklama getirilebilmekte, bazı harcamalar Başbakanlık iznine bağlanmakta ve bazı harcamalar ise sınırlandırılabilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. maddesine dayanılarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulanmasına ilişkin harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için Maliye Bakanlığınca gerekli önlemler alınarak bazı bütçe ödeneklerinin kullanımı konusunda sınırlayıcı düzenlemeler getirilmektedir.

31 Başbakanlık tarafından yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri ile; –Kaynak kullanımı, –Personel kullanımı, –Elektrik tüketimi, –Isınma giderleri, –Su giderleri, –Taşıt kullanımı, –Sağlık harcamaları, –Bakım onarım harcamaları, –Kırtasiye ve demirbaş malzeme kullanımı, –Haberleşme araçlarının kullanımı, –Temsil-ağırlama giderleri konularında tasarruf tedbirleri getirilmiştir. Tasarruf genelgeleri kurumlar üzerinde kısmi de olsa caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulanmasını zorunlu kılan nedenler kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir şekilde tahmin edilememesinden kaynaklanmaktadır.

32 18 Ocak 2007 tarih ve 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile aşağıda belirtilecek konularda bir takım tedbirler getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır. GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ VE KİRALANMASI

33 RESMİ TAŞITLARIN KULLANIMI 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel (TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı, Yüksek Hakimler Kurulu başkanı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları gibi.) uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel (Rektörler, Kaymakamlar, Emniyet Gn. Müdürleri, Bakanlık Müsteşarları gibi.) uyarınca makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiç bir makama taşıt tahsis edilmeyecektir. Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı ise sınırlandırılmıştır. Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecektir.

34 Genelge kapsamına dahil kurum, kurul ve kuruluşlar ile bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşların başkanları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri, üst kurul üyeleri vs. ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri, hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station-wagon tipi taşıtlarla sağlanacaktır. Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecektir. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati göstereceklerdir. İdareler, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri yapacaklardır.

35 Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında idareler gerekli tedbirleri alacaklardır. Üniversite taşıt havuzunun oluşturulmasında, rektörlüğün bulunduğu yer esas alınacak, üniversitenin kampusu dışında bulunan eğitim- öğretim birimlerinin taşıt havuzundan yararlandırılmasına ilişkin esaslar, söz konusu birimlerin rektörlüğün bulunduğu yere uzaklığı da dikkate alınarak rektörlerce belirlenecektir. Oluşturulan taşıt havuzlarından, makamca, günlük çalışma saati dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin işyerine geliş ve gidişleri için birbirine yakın güzergahta bulunanların aynı araçtan yararlanmaları sağlanmak suretiyle servis aracı tahsis edilecektir.

36 HABERLEŞME GİDERLERİ Kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, bütçelerinde haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbiri alacaklardır. Telefon faturaları her defasında harcama yetkilileri tarafından aylar itibariyle bizzat kontrol edilerek, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi sağlanacaktır.

37 Hangi makamlara ait telefonların milletlerarası görüşmelere açık olabileceği EK-I sayılı cetvelde gösterilmiştir (Rektörler). Zorunlu hallerde bu cetvelin dışında milletlerarası görüşmelere açılacak telefonlar ile şehirlerarası görüşmelere açılacak telefonlar, bağlı veya ilgili/ilişkili Bakan tarafından belirlenecektir. Cep telefonları sadece EK-II cetvelin 1’inci sırasında belirtilen makam ve hizmetler ile 2’nci sırasında yer alan makamlar için tahsis edilebilecektir. Ancak, II sayılı cetvelin 2 nci sırasındaki makamlar dışında (Rektörler), zorunlu görülen hizmetler için cep telefonu tahsisi bağlı veya ilgili/ilişkili Bakan onayı ile yapılabilecektir. Yıllık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, anılan cetvelin 1'inci sırasındaki makamlar için limitsiz; 2'nci sırasındaki makamlar için ise, ilgili makama atanan kişiye, içinde bulunulan yılın ocak ayında ödenen net maaş tutarı kadar olacaktır.

38 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER Yurt dışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacaktır. Görevlendirmeler; üniversitelerde rektör onayı ile yapılacaktır. Lisansüstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgü artırma amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlar ile ilgili seyahat sonuç raporları üç ay içerisinde kurumlarına ve Devlet Personel Başkanlığına verilecektir. Bunun dışındaki yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin yurt dışı seyahat sonuç raporları kurumuna teslim edilecektir.

39 BASIN VE YAYIN GİDERLERİ Bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı, yüksek yargı organlarının başkan, başkan vekili ve genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, il valisi, genel müdür, kurum, kurul/üst kurul ve kuruluş başkanları, rektörler, dekanlar ve kaymakamlar dışındaki makamlar için (kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç) hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacaktır. Bunun dışında kuruluşun görev konuları ile ilgili yayınlara abone olunabilecektir. KİT'lerin periyodik faaliyet raporları hariç, bedeli hangi kaynaktan karşılanırsa karşılansın, bilimsel niteliği olmayan, daha çok kurum ve personelini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basım ve yayımı yapılmayacaktır.

40 TEMSİL, TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve kuruluş bütçesinden ödenmeyecek, mevzuat gerekleri dışında, kurum ve kuruluşların tasarrufları altında bulunan kaynaklardan plaket, hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptırılmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecektir.

41 DİĞER HUSUSLAR Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacaktır. Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (örneğin; havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından iktisap edilmesi sağlanacaktır. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacaktır. Bu genelgenin uygulanmasına dahil edilen ancak ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Başbakanlıktan izin alınacaktır. Bu Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır.


"GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitim Sunumu 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları