Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 2 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI  Tüketim Madde Ve Malzemeleri (150)  Makine Ve Cihazlar (253)  Taşıtlar (254)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 2 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI  Tüketim Madde Ve Malzemeleri (150)  Makine Ve Cihazlar (253)  Taşıtlar (254)"— Sunum transkripti:

1

2 1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

3 2 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI  Tüketim Madde Ve Malzemeleri (150)  Makine Ve Cihazlar (253)  Taşıtlar (254)  Demirbaşlar (255)

4 3 KAPSAMDA OLMAYAN TAŞINIRLAR  Savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlar (TSK, MİT, EMNİYET),  Fabrika ve atölyelerde yapılan üretimlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler (Kendi kullanımları için üretilenlerde kullanılan ilk madde ve malzemeler hariç),  Emanet olarak alınan taşınırlar.

5 4 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SORUMLULAR  Harcama Yetkilileri,  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ambar görevlileri,  Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri,  Muhasebe yetkilileri.

6 5 Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  Harcama Yetkilileri Taşınırların; 1.Etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden ve kullanılmasından, 2.Kontrollerinin yapılmasından, 3.Kayıtlarının saydam bir şekilde (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla) tutulmasından, 4.Yönetim Hesabının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla hazırlanan) verilmesinden, sorumludur.

7 6 Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerinin Görevleri ve Sorumluluğu 1.Edinilen taşınırları teslim almak, kullanıma verilen taşınırları teslim etmek, 2.Giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, 3.Sayım yapmak, ihtiyaç planlamasını yapmak, 4.Taşınırların korunmasına ilişkin tedbirleri almak, kaybolan veya çalınanları harcama yetkilisine bildirmek, 5.Taşınır yönetim hesabını hazırlamak,

8 7 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Görev ve Sorumluluğu 1.Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 2.Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar

9 8 Taşınırların Muhafazası İle Görevli Olanların (Ambar Memurları) Sorumluluğu 1.Taşınırları En İyi Şekilde Muhafaza Etmek, 2.Bakım Ve Onarımlarını Yaptırmak, 3.Her An Hizmete Hazır Bulundurmak * (Memur görevinden ayrılırken maaş nakil personel bildiriminde, kayıt kontrol yetkilisinin üzerinde kayıtlı taşınır bulunmadığını ifade edecek paraf ya da imzanın olması gerekmektedir)

10 9 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu 1.Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak, 2.Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek, 3.Görevden Ayrıldığında Veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek, 4.Taşınıra Verilen Zararı Ödemek.

11 10 Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu 1.Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmak, 2.Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamak,

12 11 Konsolide Görevlileri  Kamu idarelerinin taşınır hesaplarının taşra ve merkezde konsolide edilmesini ve bir üst yere gönderilmesi işini yaparlar.  Konsolide Görevlisi, merkezde mali hizmetler birimi içerisinde taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu birim yöneticisidir. Taşrada idarelerin en üst yöneticileri belirler.

13 12 Kullanılacak Defter ve Belgeler  Defterler: 1.Tüketim Malzemeleri Defteri, 2.Dayanıklı Taşınırlar Defteri, 3.Müze Defteri, 4.Kütüphane Defteri.

14 13 Kullanılacak Defter ve Belgeler  Belgeler: 1.Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A)  Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir.  İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur.  TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

15 14 Kullanılacak Defter ve Belgeler  Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. 1.Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-LPG-kum-çakıl- toprak-gübre vb. 2.Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, LPG,

16 15 Kullanılacak Defter ve Belgeler  Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez(devam) Mutfak tüpleri ve yangın söndürme tüplerine yapılan dolumlar ile yazıcı kartuşlarına yapılan dolumlar 3. Dergi-gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri

17 16 Kullanılacak Defter ve Belgeler  Belgeler (Devamı) 2.Zimmet FİŞİ (6; 6/A) 3.Taşınır İstek Belgesi 4.Dayanıklı Taşınırlar Listesi, 5.Taşınır Geçici Alındısı, 6.Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, 7.Ambar Devir ve Teslim Tutanağı 8.Sayım Tutanağı

18 17 Kullanılacak Defter ve Belgeler Belgeler (Devamı) 9.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 10.Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, 11.....Taşınır Hesap Cetveli, 12.Taşınır Kesinhesap Cetveli, 13.Taşınır Kesinhesap İcmal Cetveli, 14.Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

19 18 Taşınır Kayıt İşlemleri  Bütün Taşınırlar kayıt altına alınır.  Kayıtların belgeye dayandırılması şarttır.  Kayıtlar: 1.Önceki yıldan devredilenleri, 2.Yılı içinde giren ve çıkanları 3.Yılı içinde meydana gelen azalmaları ve sayım sonucunda ortaya çıkan fazlaları gösterir.

20 19 Taşınırların Kayıt Zamanı ve Kayda Esas Değer  Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında (tüketim, devir, satış, bağış, hurdaya ayırma, kaybolma, çalınma, ölüm) çıkış kaydedilir.  Kayda esas değer; satın almalarda maliyet bedeli, varsa kayıtlı değeri yok ise komisyonca tespit edilen değerdir.

21 20 BİRİM MALİYET BEDELİ  GYMY’ne göre birim maliyet bedeli; -Alım bedeli + ödenen giderler (vergi, resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Bir çeşitten fazla ise BMB= [(toplam giderden her bir çeşit mal toplamına isabet eden gider) + (alım bedeli)] / o çeşide ilişkin mal adedi.

22 21 DEĞER TESPİT KOMİSYONU  Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur.  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi,  İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

23 22 Değer Artırıcı Harcamaların Taşınırın Maliyetine Eklenmesi  Dayanıklı taşınırların; 1.Niteliğinin veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, 2.Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, Amacıyla yapılan harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir.

24 23 Giriş İşlemleri  Edinilen taşınırlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Edinme yolları; 1.Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar, 2.Bağış/hibe yoluyla edinilen taşınırlar, 3.Devir alma suretiyle edinilen taşınırlar, 4.İç imkanlarla üretilen taşınırlar, 5.İade edilen taşınırlar, 6.Sayım fazlası taşınırlar.

25 24 Satın Alınan Taşınırların Girişi  Faturaya dayanılarak, üç nüsha TİF düzenlenir.TİF’ ler hesaplar itibarıyla düzenlenir.  Alımı bir merkezden yapılarak ayrı ayrı yerlere teslim edilen taşınırlar için, teslim edilen birimlerden alınan TİF’ lere dayanılarak alım yapan merkezde TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.

26 25 Satın Alınan Taşınırların Girişi  Satın alınan dergi-gazete gibi süreli yayınların bedelinin ödenmesi aşamasında TİF düzenlenmez.  Bu yayınlardan ciltletilenler, ciltletildikten sonra kayıtlara alınacağından, TİF ciltlendikten sonra düzenlenir.

27 26 Taşınır Çıkış İşlemleri  Taşınırların çıkış işlemleri TİF düzenlenerek yapılır. Çıkış yolları: 1.Tüketim (Tüketim madde ve malzemeleri), 2.Kullanım (Dayanıklı taşınırlar için) 3.Satış, devir, 4.Yok olma, fire, sayım noksanı, 5.Hurdaya ayırma.

28 27 Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri  Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir.  Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir.  Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren- ilk çıkar” metodu uygulanır.

29 28 Kullanım Suretiyle Çıkış İşlemleri  Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi,  Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi,  Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir.

30 29 Satış Suretiyle Çıkış  Ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK),  Mevcut taşıtların tasfiyesi (2006/10193 sayılı BKK)  Satışa ilişkin mevzuat (5018/44 e göre Kanunla düzenlenecektir. 2886 sayılı Kanun hükümleri bu yönüyle devrededir.  Satışa yetkili idareler:(178/ 13 ve 17 maddeleri-193 sıra no.lu Milli Emlak Tebliği

31 30 Devir Suretiyle Çıkış İşlemleri  Kamu idareleri arasında,  Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimi ve ambarları arasında, yapılan taşınır devirlerinde de TİF düzenlenir.  TİF’ in bir nüshası taşınırı devreden idareye verilir.

32 31 Yok olma veya sayım noksanlarının çıkış işlemleri  Taşınırlarda meydana gelen fireler,  Çalınma, kaybolma nedeniyle yok olanlar,  Kırılma, bozulma, eskime nedenleri ile kullanılamaz hale gelenler,  Canlı taşınırların ölümü ve sayımda noksan çıkanlar, İçin Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve Harcama Yetkilisi veya üst yöneticinin onayı üzerine TİF düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılır.

33 32 Hurdaya ayırma  Ekonomik olmayan veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması öngörülen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyonlarca karar verilir.  Bunlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.  Harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık, 212 Milli Emlak Tebliği  Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.

34 33 Taşınırların muhasebe kaydı  Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler on gün içinde,  Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla (Bu süreler Maliye Bakanlığınca değiştirilebilir), Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satın alınan taşınırlara ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.  Muhasebe birimi II düzeyde muhasebe kayıtlarını yapar.

35 34 Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir İşlemleri  5 yılını tamamlamış,  İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan,  Diğer idarece ihtiyaç duyulan taşınırla bedelsiz devire konu olur.  Bazı projeler araştırılması ve geliştirilmesi veya uluslararası organizasyonlar için alınan taşınırlar ile tüketim malzemelerinde 5 yıl şartı aranmaz.  Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır.

36 35 Sayım ve Devir İşlemleri  Kamu idarelerine ait taşınırlar; 1.Yeni görevliye devirde, 2.Yıl sonlarında, 3.Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır.  Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır.  Sayım kurulu en az üç kişiden oluşur.  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

37 36 Sayım İşlemleri  Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre,  Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre,  Kişilerdeki taşınırların sayımı Zimmet Fişlerine göre sayılır.  Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.

38 37 Sayım Sonucuna Göre Yapılacak İşlemler  Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir.  Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.  Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

39 38 Devir İşlemleri  Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında devir işlemi yapılır.  Devirler, Devir Kurulu marifetiyle yapılır.  Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır.  Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.  Kısa süreli geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.

40 39 Taşınır Yönetim Hesabı  Taşınır yönetim hesabını Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi hazırlar, Harcama Yetkilisi verir.  Taşınır yönetim hesabı; 1.Önceki yıldan devreden, 2.Yıl içinde edinilen, 3.Ertesi yıla devredilen, taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

41 40 Taşınır Yönetim Hesabı  Taşınır Yönetim Hesabı; 1.Yıl sonu Sayım Tutanağı, 2.Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 3.Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 4.En son düzenlenen TİF’ in sıra numarasını belirtir tutanak.  Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar konsolide görevlisine ayrıca gönderilir.

42 41 Taşınır Kesin Hesabı  Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin ilçe, İl, bölge, merkez birimleri itibarıyla konsolide edilmesi suretiyle hazırlanır.  Konsolide görevlileri hesap cetvellerini; 1.İlçede ve dış temsilciliklerde 15 Şubat’a, 2.İlde 15 Mart’a, 3.Bölgede 15 Nisan’a kadar bir üstteki konsolide görevlisine 4.İcmal cetvellerini ise 15 Mayıs’a kadar, Bakanlığa ve Sayıştay’a göndermek zorundadırlar.

43 42 Dayanıklı Taşınırların Numaralanması  Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir.  Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: 1.Taşınır kodu, 2. Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı, 3.Defterdeki giriş sıra numarası, Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2006 yılında 5. sırada girmiş ise; Sicil numarası: 255.02.01.01.02.06.005

44 43 Harcama Birimi ve Ambarların Kodlanması  Harcama birim kodu iki gruptan oluşur. 1.Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur. 2.(000) üç karakterdir ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki birim sayısını gösterir. Örnek:İlköğretim okulları ve ambarının kodu: 13.01.31.62.000.01 olabilir. Ancak say2000i kapsamında olanlar sistem tarafından verilen kodları kullanacaklardır.

45 44 Mevcutların Envanter Kayıtlarına İlişkin İşlemler  Kamu idarelerine ait taşınırların fiili sayımları 30.08.2007 tarihine kadar yapılacaktır.  TİF düzenlenecek ve bu yönetmelikte öngörüldüğü şekilde defterlere kaydedilecek.  Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecek  Daha önceki muhasebe kayıtları kapatılacak.  Yeni kayıtlar 01.09.2007 den itibaren yapılacaktır.


"1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 2 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI  Tüketim Madde Ve Malzemeleri (150)  Makine Ve Cihazlar (253)  Taşıtlar (254)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları