Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAALİYET RAPORLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAALİYET RAPORLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA 2007."— Sunum transkripti:

1 FAALİYET RAPORLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA 2007

2 MALİ ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER İLE, Mali yönetimde şeffaflığın ve mali saydamlığın sağlanması, Sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, Kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sırasında gerekli bilginin gerekli zamanda verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması, Kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine göre tutulması temin edilmeye çalışılmaktadır. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

3 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mali yönetimde şeffaflığın ve mali saydamlığın sağlanabilmesi için, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci Maddesine göre; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici ise harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Üst yönetici ise harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici ise harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Üst yönetici ise harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.

4 Kanun’un bu maddesi ile, İdare tarafından bir malî yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanmasını, kamuoyuna açıklanmasını ve yasama organına sunulmasını öngörmekte, böylece, Kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, Kamu idarelerinin performanslarının artması, Yasama denetiminin daha etkin yerine getirilmesi hedeflenmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

5 FAALİYET RAPORLARI BİRİM FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU GENEL FAALİYET RAPORU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

6 BİRİM FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANIR. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZLEYEN MALİ YILIN EN GEÇ MART AYI SONUNA KADAR ÜST YÖNETİCİYE SUNULUR. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Birim Faaliyet Raporunu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

7 ÜST YÖNETİCİ tarafından, Birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, En geç NİSAN ayı sonuna kadar hazırlanarak kamuoyuna açıklanır ve aynı sürede Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Üst Yöneticiler İdare Faaliyet Raporlarının içeriğinden ve yer alan bilgilerin doğruluğundan BAKAN’a karşı sorumludur. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU

8 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANIR. İzleyen mali yılın HAZİRAN ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içerisinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir. GENEL FAALİYET RAPORU

9 İDARE ve ve BİRİM BİRİM Faaliyet FaaliyetRaporlarının Kapsamı ve Kapsamı veHazırlanması BİRİM İDARE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

10 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye ilişkin bilgiler C- İdareye ilişkin bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar D- Diğer Hususlar KAPSAM RAPOR

11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI II- AMAÇ ve HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri B - Temel Politikalar ve Öncelikler C - Diğer Hususlar RAPOR

12 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI RAPOR

13 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

14 Faaliyet raporlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler, Faaliyet raporları malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI

15 Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

16 İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlen dirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. Faaliyet raporları, bir malî yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

17 RAPOR HAZIRLANIRKEN, ŞEMALAR MALİ TABLOLAR İSTATİSTİKİ BİLGİLER KARŞILAŞTIRMALARORANLAR yer verilmelidir. yer verilmelidir. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

18 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon A- Misyon ve Vizyon Birimlerin strateji planlarında belirlemiş oldukları misyon ve vizyonları yazılacaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Kanunu, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatla verilen görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verilecektir. C- İdareye ilişkin bilgiler C- İdareye ilişkin bilgiler 1- Fiziksel Yapı Varlıklar, atölyeler, spor tesisleri, eğitim tesisleri, araçlar, binalar.. vb. fiziksel yapılar hakkında bilgi verilecektir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BÖLÜMLER

19 2- Örgüt Yapısı Örgüt şeması çizilerek örgüt yapısı hakkında bilgi verilecektir 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknolojik kaynaklar ( bilgisayarlar, projeler, internet,insan eğitimi) hakkında bilgi verilecektir. 4- İnsan Kaynakları Personel sayısı(unvan olarak dağılımı,eğitim düzeyi dağılımı), personel atamaları ve sınavlar hakkında bilgi verilecektir. 5- Sunulan Hizmetler Biriminiz tarafından sunulan hizmetler,yapılmış veya yapılacak projeler hakkında bilgi verilecektir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim kademeleri ve iç kontrol sistemi hakkında bilgi verilecektir. D - Diğer Hususlar D - Diğer Hususlar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

20 II- AMAÇ ve HEDEFLER II- AMAÇ ve HEDEFLER A - İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik amaç ve hedefler ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için tahsis edilen kaynaklar hakkında bilgi verilecektir. B - Temel Politikalar ve Öncelikler Biriminizin temel politikaları ve öncelikleri hakkında bilgi verilecektir. C - Diğer Hususlar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI RAPOR

21 III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Biriminizin gelir ve giderleri ile bu gelir ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi verilecektir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar RAPOR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

22 B- Performans Bilgileri B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri (Yapılan faaliyetler ve yıl içerisinde başlanmış projelere yer verilecektir.) 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar (2, 3 ve 4’e Performans proğramı düzenlenmediğinden 2010 yılına kadar yer verilmeyecektir.) 2010 yılına kadar yer verilmeyecektir.) RAPOR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

23 RAPOR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

24 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

25 TEŞEKKÜR EDERİZ


"FAALİYET RAPORLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ANKARA 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları