Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE MÜHENDİSLİĞİ VE TEŞVİKLER İpek AKSANGÜR Yük. Çevre Müh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE MÜHENDİSLİĞİ VE TEŞVİKLER İpek AKSANGÜR Yük. Çevre Müh."— Sunum transkripti:

1 AR-GE MÜHENDİSLİĞİ VE TEŞVİKLER İpek AKSANGÜR Yük. Çevre Müh.

2 İÇERİK Ar-Ge Nedir? Neler Ar-Ge Neler Değil !! Ar-Ge Mühendisliği Türkiye’ de Durum Hibeler, Teşvikler, Destekler ( TÜBİTAK, KOSGEB, KALKINMA AJANLASLARI, FONLAR…)

3 AR-GE NEDİR ? Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar- Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

4 AR-GE AŞAMALARI

5 TEMEL ARAŞTIRMA Temel araştırma, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

6 UYGULAMALI ARAŞTIRMA Uygulamalı araştırma, ya temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını ya da belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek için yürütülür. Belirli sorunları çözmek amacıyla, mevcut bilgi ile eklerinin değerlendirilmesini kapsar.

7 DENEYSEL GELİŞTİRME Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak; - Yeni malzemeler, - Yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; - Yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

8 Yenilik Ar-Ge faaliyetleri içerebildiği gibi, içermeyebilir Süreç Yeniliği Ürün Yeniliği

9 Neler AR-GE dir? Prototipler Birincil hedef, daha fazla gelişim kaydetmek olduğu sürece. Pilot Tesis Birincil hedef, Ar-Ge olduğu sürece.

10 Neler Ar-Ge Değildir ? Patent ve lisans işleri Patent ve lisanslar ile ilgili tüm idari ve yasal çalışmalar Rutin testler Ar-Ge personeli tarafından üstlenilmiş olsa bile.

11

12

13 Proje Nedir? Belirli bir yerde, belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların, gerçekleştirilmesine yönelik planlanan faaliyetler bütünüdür.

14 AR-GE MÜHENDİSİ Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesiyle uğraşan uzmanlar

15 Ar-Ge Mühendisinin Nitelikleri Merak, Güncel kalma (Türkiye’ de ve dünyada teknolojik gelişmeleri takip etme), Bir konu üstünde çalışırken sıkılmama, pes etmeme, Benzere ilgi duymama; farklıyı arama, Makale ve Bilimsel yayınları takip etme, İletişim yeteneği güçlü, Takım çalışmalarına yatkın, Organizasyon yeteneği kuvvetli,

16

17 2009 yılı itibarıyla TZE Ar-Ge personeli sayısı 74.000 kişidir Araştırmacı (Ar-Ge Mühendisi ve Yürütücüler) sayısı ise 58.000’e ulaşmıştır.

18 TÜRKİYE VE AR-GE

19

20

21

22

23 HİBELER, TEŞVİKLER, DESTEKLER

24

25 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB)Yönelik Destekler * Kiralamaya hazır ofisler ve altyapı tesisleri sağlanmaktadır. * Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kârlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. * TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. * TGB’lerde istihdam edilen araştırmacılar ile yazılım geliştirme ve Ar-Ge personeline ödenecek maaşlar 31.12.2023 tarihine kadar kişisel gelir vergisinden muaftır. * 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

26 2010 yılı sonu itibarıyla 41 teknoloji geliştirme bölgesinde toplam 1.515 firma faaliyet göstermekte, bu firmalarda 13.397 personel istihdam edilmekte ve 4.102 proje yürütülmektedir.

27 TÜBİTAK TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), ArGe projeleri için Ar- Ge masraflarını karşılamakta ve/veya sermaye kredisi vermektedir. TÜBİTAK destekleri kapsamındaki projeler şunlardır: - Kavram geliştirme - Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması - Konseptin tasarıma dönüşmesi sürecinde laboratuvar araştırmaları - Proje ve çizim faaliyetleri - Prototip üretimi - Pilot tesis inşaatı - Test üretimi

28 KOBİ DESTEKLERİ KOBİ’ler, 250’den az sayıda kişiyi istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında bulunan şirketler olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’lere sağlanan teşvikler aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır: - Gümrük vergisi muafiyeti - Yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV muafiyeti - Bütçeden kredi temini - Kredi garanti desteği

29 KOSGEB KOBİ’lere KOSGEB desteği Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’leri güçlendirmek amacıyla; * finansman temini, * araştırma ve geliştirme, * ortak tesisler, * piyasa araştırması, * yatırım alanları, * pazarlama, * ihracat ve eğitim gibi destek unsurları sağlayarak önemli katkılarda bulunmaktadır.

30 SANAYİ TEZİ Sanayi Tezi (SANTEZ) programı Üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirilmesi, kalite artırılması ve çevresel değişim projeleri için sağlanan doğrudan finansal destek aşağıdaki gibidir: * Proje bütçesinin maksimum %75’i doğrudan hibe olarak desteklenebilir. * Proje süresi 3 yıldır * Laboratuvar analizleri ve test malzemeleri desteklenmektedir. * Başvuru dosyası 4 ay içinde kabul edilebilir.

31 TÜBİTAK PROJE ÖRNEĞİ

32 Sanayi Yeniliklerinde 1501 TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri (1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı)

33 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç ve Kapsamı Ana amaç; Sanayiye Kurumsal Araştırma, Teknoloji Geliştirme Yeteneği Kazandırma, Ar-Ge Nitelikli ve Yenilikçi Prosesleri Uygulama,.

34 Projelerin TÜBİTAK Tarafından Değerlendirme Kriterleri 1. Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü 2. Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu 3. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

35 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Ekonomik Boyutu: Üst limit yok Destek Türü: Hibe Destek oranı:%40-60 (ilave destek oranı) Proje süresi: 36 ay Başvuru şekli: Tüm yıl boyunca

36 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Desteklenen Gider Kalemleri - Personel giderleri, - Seyahat giderleri, - Alet,teçhizat,yazılım ve yayın alım giderleri, - Malzeme ve sarf giderler, - Yuriçi,yurtdışı hizmet alım giderleri, - Üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

37 Proje Başvuru ve TÜBİTAK Tarafından Değerlendirme Süreçleri Proje Başvuru ve TÜBİTAK Tarafından Değerlendirme Süreçleri Ön Kayıt Proje Önerisinin PRODİSE Girilmesi (AGY100) Ön Değerlendirme Proje Hakem Değerlendirmesi Destek Karar Yazısı/Sözleşme İmzalama Dönemsel Yardım Formu (AGY 300) Dönemsel Mali Rapor (AGY 500) İzleyici Değerlendirmesi (AGY 400) Proje Sonuç Raporu (AGY 350)

38

39

40

41 İş Paketleri

42 Organizasyon Şeması

43 PROJE ADIMLARI Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY101-04) Bölüm A – Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti A.0- İlgili Proje ile Karşılaştırma A.1- Proje Ön Bilgileri A.2- Kuruluş Bilgileri A.3- Proje Özeti A.4- Proje Kısa Tanıtımı

44 Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü B.1- Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği) B.2- Projenin Yenilikçi Yönleri B.3- Projenin Teknoloji Düzeyi

45 Bölüm C – Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı C.1- İş Planı C.2- Proje Yönetimi ve Organizasyonu C.3- Kuruluş Altyapısı C.4- Risk ve Finansman Yönetimi

46 Bölüm D - Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği D.1- Ekonomik Öngörüler D.2- Ulusal Kazanımlar Bölüm E – Proje Bütçesi E.1- Personel Giderleri Tahmini Maliyet Formu (M011) E.2- Seyahat Giderleri Tahmini Maliyet Formu (M012) E.3- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Tahmini Maliyet Formu (M013) E.4- Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler Tahmini Maliyet Formu (M014) E.5- Hizmet Alımları Tahmini Maliyet Formu (M015) E.6- Malzeme Alımları Tahmini Maliyet Formu (M016) E.7- Dönemsel Tahmini Maliyet Formu (M030-TL) Bölüm F – Ekler

47 TAKİP EDİLEBİLECEK WEB SAYFALARI KALKINMA AJANSLARI (BEBKA, İZKA,…) TÜBİTAK AB PROJELERİ ULUSAL AJANS KOSGEB IPARD EURODESK-EUREKA

48 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim


"AR-GE MÜHENDİSLİĞİ VE TEŞVİKLER İpek AKSANGÜR Yük. Çevre Müh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları