Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİLER BÜYÜR TÜRKİYE BÜYÜR! KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİLER BÜYÜR TÜRKİYE BÜYÜR! KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 KOBİLER BÜYÜR TÜRKİYE BÜYÜR! KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ

2 KOB İ ’ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ

3 Türkiye’de KOB İ tan ı m ı KOB İ tan ı m ı 250’den az çal ış an istihdam eden, Y ı ll ı k bilanço toplamı veya net sat ış has ı lat ı 40 milyon TL’yi geçmeyen i ş letmeler ÖlçekÇalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro <10≤ 1 Küçük <50≤ 8 Orta <250≤ 40

4 KOB İ ’lerin Ekonomik ve Sosyal Aç ı dan Önemi KOB İ ’lerin ekonomideki payı; Toplam i ş letmelerin %99,85’i Toplam istihdam ı n %75,8’i Toplam katma de ğ erin %54,2’si Toplam sat ış lar ı n %63,3’ü Toplam yat ı r ı mlar ı n %53,2’sini Toplam ihracat ı n %59,2’sini Ölçeksel Dağılım Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları 2013 - Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2012 - Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri) %0,15 (5.210) %99,85 (3.524.331) 1-249 Toplam KOBİ 250+ Büyük İşletme Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249) 0,9 5,4 93,6

5 KOSGEB ve Kurulu ş Amac ı KOSGEB, 1990 y ı l ı nda 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının kar ş ılanmas ı nda küçük ve orta ölçekli i ş letmelerin (KOBİ’lerin) Pay ı nı ve etkinli ğ ini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik geli ş melere uygun biçimde gerçekle ş tirmek KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ının “ilgili kurulu ş u”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ı ’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sanayi Madencilik İ malat Enerji Hizmet ve Ticaret Su İn ş aat Ticaret Ula ş tırma Turizm Bilgi ve İleti ş im Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri Kültür, sanat, e ğ lence, dinlence ve spor Di ğ er hizmet faaliyetleri

6 TÜRK İ YE’DE KOSGEB 81 ilde 88 Müdürlük 39 Teknoloji Gelistirme Merkezi (TEKMER) KOSGEB Veritaban ı na Kay ı tl ı KOB İ *: 836.609 Yıllık Desteklenen İş letme Say ı s ı **: 37.937 Yıllık Destek Ödeme Olur Say ı s ı **: 106.429 (*) 16 Mart 2016 (**) 2015 Yılı → 39 Üniversite’de Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruldu. → 77 Üniversite ile Ar-Ge - İnovasyon İşbirliği yapıldı.

7 Finansman Destekleri Destek Programlar ı Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme, İşbirliği ve Projeler KOSGEB Destek ve Hizmetleri 12 Laboratuvar -Kredi Faiz Destekleri -Acil Destek Kredileri 8 Destek Programı 48 Ülkede 59 Kurum ile İşbirliği, 40 Kurum içi Proje, 68 Meslek Kuruluşu Projesi

8 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOB İ GEL- KOB İ GEL İŞİ M DESTEK PROGRAMI Çağrılı Projeler, 1 Milyon TL %60-%80 TEMAT İ K PROJE DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 150 Bin TL %50-%60 Meslek Kuruluşu İŞ BİRL İĞİ - GÜÇB İ RL İĞİ DESTEK PROGRAMI En az 5 İ şletme birlikteliği 300 Bin TL Hibe, Toplam 1 Milyon TL OY/Y Teknoloji’de En az 3 işletme, 300 Bin TL Hibe Toplam 1,5 Milyon TL %50-70 AR-GE, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Proje Esaslı, 1,5 Milyon TL Üst Limit, %75 Destek G İ R İŞİ MC İ L İ K DESTEK PROGRAMI Yeni Girişimci Desteği 150 Bin TL Üst Limit%60-%70 Kadın, Engelli, Gazi, Şehit Yakınına %80-90 GELİ Ş EN İŞ LETMELER P İ YASASI KOB İ DESTEK PROGRAMI 100 Bin TL %75-%100 GENEL DESTEK PROGRAMI 15 Farklı Destek, Başvur-Al, %50-60-70 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZ İ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI 3.750.000 USD Kuluçkalar, 60.000.-USD Uluslararası H ı zland ı r ı c ı lara Katılım

9 GENEL DESTEK PROGRAMI

10 Genel Destek Program ı KOBİ’lere yönelik genel i ş letme geli ş tirme destekleri sa ğ lanarak rekabet gücünü art ı r ı c ı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. Bölge 2., 3., 4., Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği45.000 % 50% 60% 70 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000 3Tanıtım Desteği25.000 4Eşleştirme Desteği30.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000 6Danışmanlık Desteği22.500 7 Eğitim Desteği20.000 8Enerji Verimliliği Desteği75.000 9Tasarım Desteği22.500 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000* 11Belgelendirme Desteği30.000* 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği30.000 13Bağımsız Denetim Desteği15.000 14Gönüllü Uzmanlık Desteği15.000 15Lojistik Desteği40.000 Toplam470.000 (*) TSE ve TPE Belgelerinde %100 oranında destek sağlanır.

11 İŞ B İ RL İĞİ - GÜÇB İ RL İĞİ DESTEK PROGRAMI

12 KOB İ ’lerin i ş birliği-güçbirli ğ i anlay ışı nda bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretecek projelerin desteklenmesi amaçlanmaktad ı r. Desteklenecek Proje Konuları: Ortak Tedarik Ortak İ malat ve Hizmet Sunumu Ortak Pazarlama Ortak Laboratuvar Ortak Tasar ı m ve buna benzer di ğ er alanlarda en az 5 i ş letmenin bir araya gelerek hazırlayacakları projeler ile; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlar ı nda en az 3 i ş letmenin bir araya gelerek Ortak İ malata yönelik haz ı rlayacaklar ı projeler desteklenmektedir.

13 İ Ş B İ RL İĞİ - GÜÇB İ RL İ Ğ İ DESTEK PROGRAMI Program ve Proje Limitleri Destek Üst Limiti 300.000 TL Geri Ödemesiz 700.000 TL Geri Ödemeli Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında 300.000 TL Geri Ödemesiz 1.200.000 TL Geri Ödemeli Destek Oran ı : 1. ve 2. Bölge için % 50 3., 4., 5 ve 6. Bölge için % 60 *Makine ve teçhizat ı n Yerli olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbe ş ) ilave edilir.

14 KOB İ GEL-KOB İ Geli ş im Destek Program ı

15 Programın Amacı : Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri do ğ rultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylar ı n ı n ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sa ğ ladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla ça ğ rı usulü ile belirlenen dönem ve konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı

16 Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz Destek: En fazla 300.000 TL Geri Ödemeli Destek: En fazla 700.000 TL Toplam Destek: En fazla 1.000.000 TL Proje Süresi: En az 6, En Fazla 36 Ay (+6 Ay Ek Süre) Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

17 KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrı AdıKapsamDestek Üst LimitiDestek Oranı Çağrı Bütçesi Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Orta Yüksek-Yüksek Teknoloji KOBİ’leri (Ülke Geneli) Geri Ödemesiz 300.000 Geri Ödemeli 500.000 Toplam 800.000-TL 1.2. Bölge % 60 3.4.5.6. Bölge % 80 150 Milyon TL Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması Orta Düşük-Düşük Teknoloji KOBİ’leri (3.4.5.6. Bölgeler) Geri Ödemesiz 200.000 Geri Ödemeli 400.000 Toplam 600.000.-TL 3.4.5.6. Bölge % 80 150 Milyon TL Başvuru Koşulları 2014 - 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan ve Faaliyet Karı elde eden işletmeler başvurabilir. Desteklenecek Giderler Personel Giderleri, Makine-Teçhizat Giderleri, Yazılım Giderleri, Hizmet Alım Giderleri, Diğer Giderler Proje Başvurusu1 Nisan – 6 Mayıs 2016

18 G İ R İŞİ MC İ L İ K DESTEK PROGRAMI 1. Uygulamalı Giri ş imcilik E ğ itimleri 2. Yeni Giri ş imci Desteği 3. İ ş Geli ş tirme Merkezleri 4. İ ş Planı Ödülü

19 Giri ş imcilik Destek Programı 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ KOSGEB Tarafından Gerçekle ş tirilen Eğitimler KOSGEB Dışı Kurum Kuruluşlar Tarafından Gerçekle ş tirilen Eğitimler KOSGEB Birimleri Tarafından Projeler Çerçevesinde İl Bazı Belediyeler Meslek Kuruluşları Kalkınma Ajansları Türkiye Geneli İŞKUR GSB TRAKYAKA vb. Üniversite Örgün Eğitimi Uygulamalı Giri ş imcilik E ğ itiminden Yararlanan Say ı s ı (16 Mart 2016) 422.158 Kişi

20 GİRİ Ş İMCİLİK DESTEK PROGRAMI 2. Yeni Girişimci Desteği  KOSGEB ve işbirliği yapılan Kurum/Kuruluşlardan Uygulamalı girişimcilik eğitimi alanlar ile üniversitelerde girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

21 TEMAT İ K PROJE DESTEK PROGRAMI

22 MESLEK KURULU Ş U PROJE DESTEK PROGRAMI AMAÇ Meslek Kurulu ş larının üyesi olan i ş letme/giri ş imcilerin ihtiyaçlarına yönelik haz ı rlayacaklar ı projelerin dönemler itibariyle desteklenmesidir. 1. Dönem BAŞVURU OCAK - ŞUBAT DEĞERLENDİRME MART - NİSAN 2. Dönem BAŞVURU MAYIS-HAZİRAN DEĞERLENDİRME TEMMUZ- AĞUSTOS 3. Dönem BAŞVURU EYLÜL-EKİM DEĞERLENDİRME KASIM-ARALIK Proje süresi 6-24 ay (+12 ay) Program süresi 3 yıl 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60 Destek Üst Limiti

23 Teşekkür Ederiz KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0332-3450603 Faks: 0332-3450610


"KOBİLER BÜYÜR TÜRKİYE BÜYÜR! KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları