Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) GENEL AMAÇLI PROJELER Doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan; teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) GENEL AMAÇLI PROJELER Doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan; teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda."— Sunum transkripti:

1

2

3 1) GENEL AMAÇLI PROJELER Doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan; teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmalar. En fazla üç yıl süreli, Büyüklüklerine göre A, B ve C tipi A tipi: bütçe ≥ 5.000 TL B tipi: bütçe ≤ 5.000 TL C tipi: kongre, konferans, sempozyum Kalkınma planı hedeflerine, Ülkemiz ve/veya Üniversitemiz bilim ve teknoloji politikalarına uygun projeler, sanayi kuruluşları, diğer üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, vb. ile ortak yürütülen projeler ile disiplinler arası projeler bu kapsamda öncelikli olarak değerlendirilir.

4 2) ALTYAPI PROJELERİ Fakülte dekanlıkları veya enstitü müdürlükleri tarafından bilimsel araştırma ve eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla önerilen projeler En fazla üç yıl süreli Proje yöneticisi = ilgili birimin yöneticisi 3) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ Almanya’daki partner üniversiteler ile ortak bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin teşvik edilmesi hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve desteklenen projeler En fazla iki yıl süreli

5

6 1)Yürütücünün bağlı olduğu birim yöneticisi, proje önerisine ilişkin kendi görüşünü BAP Komisyon Başkanlığına gönderir. (BAP Yönergesi, Madde 7) 2)Proje önerileri komisyonca, alan komisyonuna gönderilir. 3)Alan komisyonu öneriyi özgünlük, yapılabilirlik, yaygın etki kriterlerine ve Türk-Alman Üniversitesi stratejik amaçlarına göre değerlendirir veya uzman hakemler belirler. 4)BAP Komisyonu, uzman hakemlerin ve alan komisyonunun görüşlerini dikkate alarak, önerinin desteklenip desteklenemeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir. 5)Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün onayı ile kesinleşir.

7 -A tipi proje önerileri: en az ikisi kurum dışı olmak üzere üç hakeme gönderilir. -B tipi proje önerileri: en az bir hakeme gönderilir. (iç veya dış hakem olması komisyon kararına bağlı) -C tipi proje önerileri: proje yöneticisinin bağlı olduğu birim yöneticisinin proje önerisine ilişkin görüşü rapor formatında alınarak, ilgili birim yönetim kurulu kararına istinaden doğrudan Komisyon tarafından yapılır. -Uluslararası işbirliği ve altyapı projelerinin değerlendirilmesi doğrudan Komisyon tarafından yapılır.

8

9 Proje yöneticisi 6 ayda bir proje gelişme raporunu (sözleşmede belirtilen tarihlerde) bir kopya ve dijital ortamda kaydedilmiş bir adet disk ile birlikte Komisyona sunar. Gelişme raporu ilgili alan komisyonu veya alan komisyonunca konunun uzmanları arasından belirlenen “Proje İzleyicisi” tarafından incelenir. Alan komisyonu kendi değerlendirmesine veya izleyici raporuna dayanarak, gelişme raporuyla ilgili önerisini Komisyona bildirir. Sürdürülmesi uygun bulunmayan projelerle ilgili karar Komisyon tarafından verilir.

10 Projeler, önerilen süre içinde ve Komisyonca kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe, harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında aktarma, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerde değişiklik, onaylanan bütçe içinde ek teçhizat, malzeme veya hizmet alımı, proje personelinde değişiklik ve süre dondurma istekleri, gerekçeli başvuru üzerine, alan komisyonu tarafından değerlendirilir ve Komisyon tarafından karara bağlanır. Genel amaçlı projeler ve altyapı projeleri için: - ek süre bir yılı - ek bütçe ise, ilk onaylanan bütçenin %10’nunu aşamaz. - ek süre içinde, ek bütçe talebinde bulunulamaz.

11

12 Projenin tamamlanmasından sonra, en geç dört ay içerisinde, tüm araştırma sonuçlarını içeren “Proje Sonuç Raporu” ile “Proje Kapanış Raporu” Komisyona verilir. Raporlar, varsa öncelikle Proje İzleyicisi, ardından alan komisyonu tarafından incelenir. Düzeltme gerekli görüldüğü takdirde, verilen ek süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Düzeltmeler alan komisyonu ve gerekli görüldüğü takdirde Proje İzleyicisi tarafından kontrol edilir. Proje Kapanış Raporu ile birlikte uygun bulunan Proje Sonuç Raporu, alan komisyonunun önerisi ile Komisyonca kabul edilir. Düzeltmeleri uygun bulunmayan Proje Sonuç Raporu, alan komisyonunun önerisi ile Komisyonca reddedilir. Genel amaçlı C-tipi projelerde ise Proje Kapanış Raporunun verilmesi yeterlidir.

13 Aşağıdaki hallerde Komisyon kararı ile projeler iptal edilir: a)Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin proje amacı dışında kullanımı. b)Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden, gelişme raporunun bir aydan, sonuç ve/veya kapanış raporunun dört aydan fazla gecikmesi. c)Projede ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesi. d)Genel Amaçlı Projelerde her hangi bir nedenle proje yöneticisinin görevden ayrılması. e)Ard arda iki döneme ait proje gelişme raporunun reddedilmesi. f)Proje Sonuç Raporunun veya Proje Kapanış Raporunun, yapılan uyarı ve verilen ek süreye rağmen verilmemesi, doğrudan reddedilmesi, düzeltilmemesi veya önerilen düzeltmelerin iki kez reddedilmesi. g)Proje öneri, gelişme, sonuç veya kapanış raporlarında yanlış bilgi verilmesi. h)Yönergenin 11 inci maddesine aykırılık saptanması.

14 İptal edilmiş projeler için satın alınıp yürütücüye teslim edilmiş her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler geri alınır. (a), (f) ve (g) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici, on yıl süreyle yeni bir genel amaçlı proje başvurusu yapamaz. (b), (c), (d) veya (e) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici, üç yıl süreyle yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz.

15 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE OLAN BAP OTOMASYONU DEVREYE ALINDIĞINDA 2016 YILI 2. DÖNEM PROJE BAŞVURU TARİHLERİ İLAN EDİLECEKTİR.

16 BAP hakkında daha detaylı bilgi için (Proje dokümanları, BAP a ilişkin mevzuatlar vb gibi) TAÜ-BAP Birimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. http://www.tau.edu.tr/bap/bap_birimi TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ


"1) GENEL AMAÇLI PROJELER Doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan; teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları