Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİNİN EKONOMİ ALANINDAKİ ETKİLERİ. Teknoloji Nedir? Teknoloji, malların veya hizmetlerin üretiminin planlanmasından da ğ ıtımın gerçekle ş tirilmesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİNİN EKONOMİ ALANINDAKİ ETKİLERİ. Teknoloji Nedir? Teknoloji, malların veya hizmetlerin üretiminin planlanmasından da ğ ıtımın gerçekle ş tirilmesine."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİNİN EKONOMİ ALANINDAKİ ETKİLERİ

2 Teknoloji Nedir? Teknoloji, malların veya hizmetlerin üretiminin planlanmasından da ğ ıtımın gerçekle ş tirilmesine kadar geçen süre içerisindeki teknik veya yönetsel yöntemlerin ve bilgilerin tümüdür.

3 Teknoloji Nedir? Teknoloji; insanın bilimi kullanarak do ğ aya üstünlük kurmak için tasarladı ğ ı rasyonel disiplindir.

4 Üretim Alanındaki Etkiler Teknolojinin geli ş medi ğ i dönemlerde bir giyim firmasının, her bir giysiyi tek tek hazırladı ğ ını, ve bunun için gerekli eleman kapasitesine sahip olmak durumunda oldu ğ unu biliyoruz. Teknolojinin geli ş imi ile ise seri üretime geçmi ş olan firmalar, bir ki ş inin yaptı ğ ı i ş in en az on katını aynı zamanda gerçekle ş tirmektedirler. Bu durum, teknolojinin ekonomi alanına etkilerinde, firmaların üretimden kar elde etmelerine neden olmu ş tur.

5 Ticaret Alanındaki Etkiler Teknolojinin ekonomiye etkisinden söz ederken bir di ğ er örne ğ i de satı ş anlamında verebiliriz: Çok ünlü bir kitap ma ğ azasını dü ş ündü ğ ümüzde, bu kitap ma ğ azasının, Türkiye’deki tüm ş ehirlerde bir dükkan açabilmesi, ma ğ aza için oldukça maliyetli olacaktır. Fakat, internet üzerinden satı ş gerçekle ş tiren kitap ma ğ azası, Türkiye’nin en ücra kö ş esindeki insanlara dahi maliyetsiz bir ş ekilde ula ş ım sa ğ layabilmektedir.

6 İletişim Alanındaki Etkiler Teknolojinin ekonomi üzerindeki etkisinden söz ederken bir de olaya farklı bir açıdan bakalım: Eski zamanlarda ulaklar, mektupları almakta, uzun zaman yaptıkları yolculukların sonrasında sahiplerine ula ş tırmaktadırlar. Maddi ve vakti yönden gerçekle ş en bu kayıp, teknolojinin geli ş mesi ile birlikte ortadan kalkmı ş, mektuplar elektronik posta olarak anında sahiplerine gönderilmeye ba ş lamı ş tır.


"TEKNOLOJİNİN EKONOMİ ALANINDAKİ ETKİLERİ. Teknoloji Nedir? Teknoloji, malların veya hizmetlerin üretiminin planlanmasından da ğ ıtımın gerçekle ş tirilmesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları