Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESELLE Ş ME VE DE ĞİŞ EN DÜNYA. ZAMANIN İ Ç İ NDE KÜÇÜK B İ R NOKTA İ nsano ğ lu 500.000 ya ş ında. Tarım 12.000 ya ş ında. Uygarlık 6.000 ya ş ında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESELLE Ş ME VE DE ĞİŞ EN DÜNYA. ZAMANIN İ Ç İ NDE KÜÇÜK B İ R NOKTA İ nsano ğ lu 500.000 ya ş ında. Tarım 12.000 ya ş ında. Uygarlık 6.000 ya ş ında."— Sunum transkripti:

1 KÜRESELLE Ş ME VE DE ĞİŞ EN DÜNYA

2 ZAMANIN İ Ç İ NDE KÜÇÜK B İ R NOKTA İ nsano ğ lu 500.000 ya ş ında. Tarım 12.000 ya ş ında. Uygarlık 6.000 ya ş ında. 24 saatin içinde dünya: 23.56.00 – tarım 23.57.00 – uygarlık 23.59.30 – modern toplum Son otuz saniyedeki de ğ i ş im bugüne kadarkinden daha fazla

3 MODERN ÖNCES İ TOPLUMLAR Avcı ve toplayıcı toplumlar –MÖ. 50.000’den günümüze. Tamamen yok olmanın e ş i ğ indedirler. –Az sayıda insan; balıkçılık, avcılık, yenebilir bitkilerin toplanması Kır toplumları –MÖ. 12.000’den günümüze. Kimliklerini yitirmektedirler. –Küçük topluluklar, köylü, bazen e ş itsiz, ş eflerin yönetimi Tarım toplumları –MÖ. 12.000’den günümüze. Bugün daha büyük politik varlıkların parçası durumdadırlar. –Evcille ş tirilmi ş hayvanların yeti ş tirilmesi, açık e ş itsizlikler, ş efler Geleneksel toplumlar –MÖ. 6.000’den 19.ncu yüzyıla. bugün hepsi ortadan kalkmı ş tır. –Milyonlarca yerle ş im, ş ehirler, ticaret ve tarım, krallar

4 MODERN DÜNYA Sanayi toplumlarında ş imdilerde egemen olan: Çalı ş tırılanların ço ğ unlu ğ u, fabrikalarda, i ş yerlerinde ve ofislerdedir; tarımda de ğ il. Nüfusun % 90’ı ilçe ve ş ehirlerde ya ş amaktadır. Kent ya ş amı gayri ş ahsi ve isimsizdir. Politik sistemler daha geli ş mi ş ve yo ğ undur; ula ş ım ve ileti ş im daha entegre bir ulus devlete do ğ ru gitmektedir.

5 KÜRESELLE Ş ME Küreselle ş meye katkıda bulunan faktörler: Enformasyon ve İ leti ş im Teknolojileri (ICT) –Kablo teknolojisi, uydular, bilgi akı ş ları Ekonomik faktörler –A ğ ırlıksız ekonomi, ulusa ş ırı ş irketler, küresel mal zincirleri (Barbie), elektronik ekonomi Politik faktörler –Sovyetler Birli ğ i’nin çökü ş ü, uluslararası devlet ve sivil toplum örgütlerinin büyümesi

6 KÜRESEL GEL İŞ ME 1600-1900lerde Batı ulusları, ilk olarak geleneksel toplumlarca i ş gal edilmi ş olan alanlarda ve ço ğ unlukla bir güç kullanarak sömürgeler kurdu. Kuzey Amerika’da, Avustralya’da, ve Yeni Zelanda’da Avrupalılar ço ğ unluk nüfus haline geldi. Asya, Afrika ve Güney Amerika’da, ço ğ unluk olarak kaldı. Üç dünya: – İ lk dünya = endüstrile ş mi ş batı – İ kinci dünya = Eski SSCB’nin komünist ülkeleri –Üçüncü dünya ş imdinin “geli ş mekte olan ülkeler”i, eski sömürgecili ğ in mirasçıları –Yeni sanayile ş en ülkelerin (NICs) olu ş turdu ğ u yeni bir grup

7 SOSYAL DE ĞİŞİ M Kültürel faktörler –Dini inançlar (Max Weber) – İ leti ş im sistemleri (yazının icadı) –Karizmatik liderlik (örn. Gandhi) Fiziksel çevre –Hava ko ş ulları ve bitki ve hayvanlara eri ş imin elveri ş lili ğ i Politik örgütlenme –Demokratik ideoloji ya da askeri güç

8 KÜRESELLE Ş ME TARTI Ş MASI A Ş IRI KÜRESELLE Ş MEC İ LER Ş ÜPHEC İ LERDÖNÜ Ş ÜMCÜLER Küresel kapitalizm Küresel yöneti ş im Küresel sivil toplum Dünya 1890larda oldu ğ undan daha az kar ş ılıklı ba ğ lantıya sahip “Kalın” (yo ğ un ve kapsamlı) küreselle ş me Ulusal hükümetlerin gücü azalıyor ya da a ş ınıyor Ulusal hükümetlerin gücü sa ğ lamla ş mı ş ya da artıyor Ulusal hükümetlerin gücü yeniden kuruluyor, yeniden yapılanıyor İ tici güçler kapitalizm ve teknoloji İ tici güçler hareketler ve piyasalar Modernli ğ in birle ş ik güçleri Eski tabakala ş ma hiyerar ş iler a ş ınıyor Güneyin artan marjinalle ş tirilmesi Dünya düzeninin yeni mimarı

9 KÜRESEL B İ R KÜLTÜR Be ş güç: Televizyon İ ngiliz ve Amerikan kültürünü dünya seyircilerinin aya ğ ına götürüyor. Kıta ve ülkeleri kapsayan yapılarla birle ş mi ş küresel bir ekonomi Kendini ulusallı ğ ından ziyade kozmopolit kültürün içinde tanımlayan küresel vatanda ş lar Uluslararası örgütler Elektronik & Anlık ileti ş imler

10 SONUÇ Çeli ş kiler: yerel de ğ erler ve küresel altyapı Küreselle ş me “orada bir yerde” de ğ il “burada”! küreselle ş menin artı ş ına e ş lik eden artan bireycilik Küresel yöneti ş im gerektiren sorunlar ve meydan okumalar


"KÜRESELLE Ş ME VE DE ĞİŞ EN DÜNYA. ZAMANIN İ Ç İ NDE KÜÇÜK B İ R NOKTA İ nsano ğ lu 500.000 ya ş ında. Tarım 12.000 ya ş ında. Uygarlık 6.000 ya ş ında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları