Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ LG İ SAYARIN TAR İ HÇES İ. İ nsano ğ lunun ilk hesap makinesi abaküsdür ve abaküse benzeyen ilk araçlar bundan 3,000 sene önce kullanılmı ş tır. Otomatik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ LG İ SAYARIN TAR İ HÇES İ. İ nsano ğ lunun ilk hesap makinesi abaküsdür ve abaküse benzeyen ilk araçlar bundan 3,000 sene önce kullanılmı ş tır. Otomatik."— Sunum transkripti:

1 B İ LG İ SAYARIN TAR İ HÇES İ

2 İ nsano ğ lunun ilk hesap makinesi abaküsdür ve abaküse benzeyen ilk araçlar bundan 3,000 sene önce kullanılmı ş tır. Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini Blaise Pascal geli ş tirmi ş tir. Pascal bu makineyi tasarlarken, bir tarafa do ğ ru döndürülen di ş li çarkların hareketinden faydalanmı ş tır. Daha sonra Leibniz aynı prensiple çarpma i ş lemi de yapabilen bir makine daha geli ş tirmi ş tir.

3 Hesaplamada elektronik sistemin öncüsü İ ngiliz bilim adamı Charles Babbage'dir. Babbage'nin Analitik Motor adını verdi ğ i cihaz, belli bir programlama içinde hesapları otomatik olarak yapabilmekteydi. Gerçek anlamda bilgisayarlar, 1941 yılında Berlin'de Kondrad Zuse tarafından geli ş tirilmi ş tir. Onun yaptı ğ ı bilgisayar, elektron lambalarından olu ş uyordu ve aynı yıllarda Busines Machines Corporation adlı firmanın yaptı ğ ı otomatik bilgisayardan çok daha hızlı çalı ş ıyordu.

4 1946'da, Amerikalı J. Presper Erchert ve Jn W. Mauchly, yüksek i ş lem hızına sahip tam elektronik ilk sayısal bilgisayarı geli ş tirdiler. 17,500 civarında elektron tüpü, 1,500 röle, 70,000 direnç ve 10,000 kondansatörden olu ş mu ş 30 ton a ğ ırlı ğ ındaki bu dev makine, on haneli 5,000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu.

5 Sonraki yıllarda inanılmaz bir süratle geli ş tirilen bilgisayarlar, bilgiyi çabuk ve do ğ ru bir ş ekilde i ş leme ve saklama özellikleri nedeniyle, kısa sürede günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bilgi üretimi ve dola ş ımı hızlandı. Bu geli ş meler sayesinde, bir toplumun bütün bireylerinin bilgiye kolayca ula ş maları ve onu tüketmeleri mümkün oldu. Bilgi toplumunun olu ş umunu hızlandıran bu geli ş melerin yanı sıra, basımevlerinden uzay gemilerine kadar hemen bütün makine ve araçların kontrolünü de bilgisayarlar üstlenmeye ba ş ladı. Böylece insanlar uzun süre alan ve oldukça karma ş ık olan yorucu ve bıktırıcı i ş lerden kurtuldular.

6 Türkiye'de Bilgisayarın Geçmi ş i Türkiye’ye ilk bilgisayar 1960 yılında yol yapımında gereken hesaplamaları daha hızlı yapabilmek için Karayolları Genel Müdürlü ğ ü'ne gelmi ş tir. IBM-650 Veri İş leme Makinesi (Data Processing Machine) adlı bilgisayar 12 yıl kullanılmı ş tır ve elektrikle çalı ş an ve elektronik veri i ş leme kapasitesine sahip 167 m² bir alana sı ğ an ve a ğ ırlı ğ ı 30 tonluk ilk bilgisayar ENIAC'tan tam 15 yıl sonra edinilmi ş tir. İ kinci bilgisayar ise akademik amaçlı kullanmak için İ stanbul Teknik Üniversitesi'nin Ta ş kı ş la binasına geldi. Bu bilgisayar IBM 1620 idi. İ.T.Ü'den sonra ise Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi bilgisayara sahip oldu. Türkiye'deki dördüncü bilgisayar ise Devlet Planlama Te ş kilatı’na geldi.

7 Resimde görülen Oslo'da Teknoloji müzesindeki 1959 model bu makine, Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki modelle aynıdır

8 1642 İ LK OYUKLU B İ LG İ SAYAR

9 İlk bilgisayar ENİAC

10 İlk ticari bilgisayar UNIVAC

11

12

13

14

15

16

17

18

19 İlk Tablet Bilgisayar Osborne 1

20

21

22

23

24 HAZIRLAYANLAR Hakan Koç Deniz özalp


"B İ LG İ SAYARIN TAR İ HÇES İ. İ nsano ğ lunun ilk hesap makinesi abaküsdür ve abaküse benzeyen ilk araçlar bundan 3,000 sene önce kullanılmı ş tır. Otomatik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları