Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacılık = Constructivism gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir. Oluşturmacı Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacılık = Constructivism gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir. Oluşturmacı Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı."— Sunum transkripti:

1

2 Yapılandırmacılık = Constructivism gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir. Oluşturmacı Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı öğrenme Bütünleştirici Oluşumcu Yaklaşım

3 KAVRAMSAL BAĞLAM ÖĞRENME BİLGİ GERÇEKLİK DOĞRU

4 ÖĞRENME Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarımıdır. Gerçekliğin baskısı altındadır. Bili ş te olu ş an öznel anlamların sosyo-kültürel ba ğ lamda özneler arası süreçlerle yeniden olu ş turulmasıdır.

5 BİLGİ Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği vardır. Bili ş in dı ş ında var olan, bireyden ba ğ ımsız bir olgu de ğ ildir.

6 GERÇEKLİK Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır. Bir grup bireyin kendi dünya parametrelerini tanımlamak için olu ş turdu ğ u zihinsel anlamlardan olu ş maktadır.

7 DOĞRU Mükemmel bilgiyi oluşturmaktır. Yap I lamdırmac I lıkta do ğ ru yerine kullanılanlar: 1.Kabul edilebilirlik 2.Uygulanabilirlik 3.Ortak bilgi 4.Ya ş anabilirlik Bireyin kendi anlamlarıyla di ğ erlerinin anlamlarının çeli ş memesidir.

8 Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir.

9 Yapılandırmacılığın temel önermeleri Bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilgiye ulaşmak bir uyum sürecidir. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur.

10 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky

11 Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim kullanmaktadır. 1. Şema 2. Kavram 3. Yapı

12 Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada önemlidir. Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile sonuçlanır.

13 Piaget’nin kuramının eğitsel çıkarımları Gelişim seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir. Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

14 Özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır. Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı Önbilgiler dikkate alınmalı

15 Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık (L. S. Vygotsky) Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır. Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir.

16 Vygotsky bilişsel gelişimi üç temel kavramla açıklamıştır. 1. İçselleştirme kavramı 2. Yakınsal gelişim alanı 3. Destekleyici

17 Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramının eğitsel çıkarımları Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve eleştirel düşünebilirler Öğretmenler destekleyicidir Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden ileri düzeyde olmalıdır.

18 Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim dört aşamada ilerlemelidir. 1. Örnek verilmeli 2. Taklit etme 3. Öğretmenler geriye çekilmeli 4. Uygulama yapma Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı

19 YAPILANDIRMACI PROGRAM TASARIMI Program,öğrenenlerin yararlı bulacağı bilgi beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalı Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli

20 İçerik temel fikirler etrafında organize edilmeli Öğretmen öğrenme çabalarını desteklemeli Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin yapılandırmalı Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli Etkinlikler problem çözmeye yönelik olmalı

21 İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı Bilgi etkin yapılandırılmalı

22  Yapılandırmacı eğitim durumlarında dikkate alınması gereken temel ilkeler sentezlenerek yapılandırmacı öğrenme süreçlerinin özelliklerini yansıtması açısından ayrıntılarıyla aşağıda incelenmiştir. 1. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da probleme bağlanmalıdır.

23 YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARI İşbirliğine dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş Sorgulama yöntemi

24 5E Modeli Aşamaları Girme ( E ngage) Keşfetme ( E xplore) Açıklama ( E xplain) Derinleştirme ( E laborate) Değerlendirme ( E valuate)

25 1. Girme Aşaması (Engage) Bu aşama öğrencilerin ön bilgilerinin açığa çıkarılarak ve yeni öğrenilecek konuya merak uyandırıcı bir girişin yapıldığı bölümdür.

26 2. Keşfetme Aşaması (Explore) Bu aşama öğrencilerin aktif olarak sorunu çözmek için düşünceler ürettiği ve çözüm yolları bulabildiği bölümdür

27 3. Açıklama Aşaması (Explain)  Bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır.

28 4. Derinleştirme Aşaması (Elaborate) Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri yeni olaylara ve problemlere uygulayarak zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar.

29 5. Değerlendirme Aşaması (Evaluation)  Bu aşamada öğretmen problem çözerken öğrencileri izleyerek ve onlara sorular sorarak, aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişimini değerlendirmelerine yardımcı olur

30

31 5E’ye göre Ders Planı Bölümleri  Bölüm 1 Ders adı, sınıf, Ünite adı, Konu, Önerilen süre  Bölüm 2 Öğrenci kazanımları, Ders içi ilişkilendirme, Ölçme ve değerlendirme, kullanılan araç ve gereçler  Bölüm 3 5 E aşamaları  Bölüm 4 Dersin diğer dersler ile ilişkisi, planın uygulamasına ilişkin açıklamalar

32 Sizden istediklerim! - Girme Öğrenci motivasyonunu artırıcı bir giriş - İlginç bir olay - Sosyo-bilimsel bir olay - Sizin değil onların ilgi duyacakları bir olay! - Eski bilgilerini yeni bilgilere uygulayabilecekleri bir giriş yapın!

33 Keşfetme İlgili kazanımı/ları ortaya çıkarabilecek etkinlikler tasarlayın ve bunları çalışma yaprakları şeklinde ders planına ekleyin

34 Açıklama Konuyu öğrencilere nasıl açıklayabileceğinizi tasarlayın Öğrencilerin yanlış yönlenmelerini nasıl engelleyebileceğinizi keşfedin

35 Derinleştirme Öyle etkinlikler tasarlayın ki, öğrenciler öğrendikleri bilgileri yeni durum ve olaylara uygulayabilsinler

36 Değerlendirme Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanarak onları değerlendirin


"Yapılandırmacılık = Constructivism gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir. Oluşturmacı Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları