Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Myologia.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Myologia."— Sunum transkripti:

1 Myologia

2 Myologia Myologia: kas bilimi Musculus ( m. ): kas
Musculi ( Mm. ) : kaslar Musculorum: kasa ait

3 Myologia İskelet kasları

4 Myologia Vücut dokularının % 40 kadarı
Periferik yerleşmiş çok sayıda çekirdek içeren uzun lif şekilli hücrelerden oluşur Lifleri dıştan sarkolemma denilen hücre zarı sarar Hücre içindeki stoplazmaya Sarkoplasma denir Sarkoplazma içindeki çok miktardaki miyofibriller açık ve koyu renk gösteren enine çizgili görüntü verir

5 Myologia Endomysium Perimysium Epimysium Her bir lifi saran bağ doku
Kas lifi demetini saran bağ doku Epimysium Kasın tümünü saran bağ doku

6

7 Myologia Vücut dokularının % 40 kadarı
Periferik yerleşmiş çok sayıda çekirdek içeren uzun lif şekilli hücrelerden oluşur Lifleri dıştan sarkolemma denilen hücre zarı sarar Hücre içindeki stoplazmaya Sarkoplasma denir Sarkoplazma içindeki çok miktardaki miyofibriller açık ve koyu renk gösteren enine çizgili görüntü verir

8 Myologia Endomysium Perimysium Epimysium Her bir lifi saran bağ doku
Kas lifi demetini saran bağ doku Epimysium Kasın tümünü saran bağ doku

9 Omuz Art.humeri ile art.acromioclaviculare ve bunların çevresi

10

11 Myologia Vücut dokularının % 40 kadarı
Periferik yerleşmiş çok sayıda çekirdek içeren uzun lif şekilli hücrelerden oluşur Lifleri dıştan sarkolemma denilen hücre zarı sarar Hücre içindeki stoplazmaya Sarkoplasma denir Sarkoplazma içindeki çok miktardaki miyofibriller açık ve koyu renk gösteren enine çizgili görüntü verir

12 Myologia Endomysium Perimysium Epimysium Her bir lifi saran bağ doku
Kas lifi demetini saran bağ doku Epimysium Kasın tümünü saran bağ doku

13 Myologia Kasın Bölümleri: Venter Tendon (yuvarlak) Caput
Aponeurosis (yassı)

14 Myologia Kasların isimlendirilmesi: Kasın seyrine göre:
m.transversus abdominis, m. obliquus abdominis gibi Yerleştiği bölgeye göre: M.temporalis, m. pectoralis gibi. Büyüklüğüne göre: M. gluteus maximus, m. gluteus minimus gibi. Uzunluklarına göre: M. extensor carpi radialis longus ve brevis gibi. Orijin sayısına göre: M.biceps brachii, m. quadriceps femoris gibi. Şekline göre: M. spiralis, m. trapezius gibi. Başlama ve bitiş yerlerine göre: M. sternocleidomastoideus, m.sternohyoideus gibi. Fonksiyonuna göre: M. supinator, m. pronator teres gibi.

15 Myologia Kasların kontraksiyonu: İzometrik kontraksiyon:
Kasılma sırasında kas kısalmaz Gerilimi artar İzotonik kontraksiyon: Kasın kasılması sonucu boyu kısalır Gerilimi değişmez Hareket meydana gelir

16 Myologia Kasların patolojik kontraksiyonları: Tonik kontraksiyon:
Kas devamlı kasılı Klonik kontraksiyon: Kasılma-gevşeme periyotları

17 Myologia Kasların kontraksiyonu: Agonist kas: Sinergist kas:
Bir hareketi yaptıran kas Sinergist kas: Agonist kasla aynı yönde etki Antagonist kas: Agonist kasa ters etki Fixatör kas: Agonist kasın hareketi sırasında başka yerde istenmeyen hareketleri önler

18 Myologia Kas tonusu: kasın istirahat halindeki durumu
Hipertonik: fazla gergin, sert Hipotonik: yumuşak Normotonik: Normal sertlikte

19 Myologia Kasların hareketleri: Transvers eksende:
Önden çaprazlarsa: Flexion Arkadan çaprazlarsa: Extention

20 Myologia Kasların hareketleri: Sagittal eksende:
Üsttan çaprazlarsa: Abduction Alttan çaprazlarsa: Adduction

21 Myologia Kasların hareketleri: Longitudinal eksende:
İçten çaprazlarsa: İç rotasyon Dıştan çaprazlarsa: Dış rotasyon

22 Myologia Kasların inervasyonu:
Bir motor neuron ve stimüle ettiği kas liflerine, bir motor ünit denilir Bir motor neuron yaklaşık 150 kas lifini stimüle eder Hassas çalışan kaslarda 10 veya daha az Ör: Gözü hareket ettiren kaslar Kaba hareketler yapan kaslarda 500 kadar Ör: m.biceps brachii ve m.gastrocnemius Bu lifler birlikte kasılır veya gevşer

23 Myologia Kasların inervasyonu: Stimülüs alan lifin tamamı kasılır
Tüm motor üniteler aynı anda çalışmaz Kasın az veya çok kasılması o anda çalışan motor ünite sayısına bağlı Kasın farklı bölgelerinin farklı fonksiyon görmesi de çalışan motor ünitelere bağlı

24 Myologia Kasların görevleri: Hareket:
Kontraksiyon sonucu ilgili birimlerde hareket oluştururlar Vücudun pozisyonunu hareketsiz olarak korumak Isı açığa çıkararak vücudun hararetini korumak: Vücuda gerekli ısının %85'ı kaslar tarafından üretilir Soğuk havalarda titremenin nedeni, kaslara kontraksiyon yaptırarak ısı açığa çıkartmaktır

25 Omuz Kaslar: M.deltoideus M.supraspinatus M.infraspinatus
M.teres minor M.teres major M.subscapularis

26 M. deltoideus: Omuz eklemini önden, dıştan ve arkadan sarar
Kalın, üçgen şeklinde Omzun kabarıklılığını verir Bölümleri: pars clavicularis: ön kısmı pars acromialis: orta kısmı 3-4 adet fasial bölme var pars spinalis: arka kısmı Altında bursa subdeltoidea bulunur

27 M. deltoideus: Origo: Pars clavicularis: clavicula lateral 1/3'ü
Pars acromialis: acromion'un lateral kenarı Pars spinalis: spina scapulae dış alt yüzü İnsertio: Tuberositas deltoidea: humerus ön-dış yüzünde

28 M. subscapularis: Scapula ön yüzünde Geniş Üçgen Origo:
Fossa subscapularis'in medial 2/3'ü Margo lateralis scapulae İnsertio: Yassı bir kirişle Tuberculum minus ( humerus ) Eklem kapsülüne

29 M. subscapularis: Fonksiyonu: Kola iç rotasyon
Humerus'u cavitas glenoidalis'e doğru çekerek omuz eklemini güçlendirir

30 M. infraspinatus: Kalın ve üçgen şeklinde
Fossa infraspinata‘yı doldurur Origo: Fossa infraspinata'nın medial 2/3'ü Fascia infraspinata İnsertio: Tuberculum majus'un orta kısmı Eklem kapsülü

31 M. infraspinatus: Fonksiyonu: Kola dış rotasyon
Omuz eklemini kuvvetlendirir Az olarak üst huzmeleri abduksiyon, alt huzmeleri ise adduksiyon

32 M. teres minor: Fonksiyonu: Kola dış rotasyon Zayıf olarak adduksiyon
Omuz eklemini kuvvetlendirir

33 M. teres major: Fonksiyonu: Kola iç rotasyon Kola adduksiyon
Kola ekstensiyon (kolun arkaya çekilmesi)

34 Kolun ön bölgesi: Kasları: m.coracobrachialis m.biceps brachii
m.brachialis

35 M. coracobrachialis: Fonksiyonu: Kola adduksiyon Kola biraz fleksiyon

36 M. biceps brachii: Fonksiyonu:
Dirsek ekleminde fleksiyon: Kol sabit ise önkola Önkol sabit ise kola Önkola supinasyon Caput longum kola fleksiyon

37 M. triceps brachii: Fonksiyonu: Önkolun en kuvvetli ekstensor kası
Caput longum kola bir miktar adduksiyon ve ekstensiyon (kolun arkaya çekilmesi) yaptırır

38 Önkol arka yüz

39 Yüzeyel kaslar m.brachioradialis m.extensor carpi radialis longus
m.extensor carpi radialis brevis m.extensor digitorum m.extensor digiti minimi m.extensor carpi ulnaris m. anconeus

40 M. brachioradialis: Fonksiyonu: Önkola fleksiyon
Pronasyon durumundaki önkolun supinasyonuna yardım eder

41 M. extensor carpi radialis longus:
Fonksiyonu: Ele ekstensiyon Ele radial abduksiyon ( m.flexor carpi radialis ile birlikte )

42 M. extensor carpi radialis brevis:
Fonksiyonu: Ele ekstensiyon Çok zayıf olarak radial abduksiyon( m.flexor carpi radialis ile birlikte )

43 M. extensor carpi radialis brevis:
Fonksiyonu: Ele ekstensiyon Çok zayıf olarak radial abduksiyon( m.flexor carpi radialis ile birlikte )

44 M. extensor digiti minimi:
Fonksiyonu: küçük parmağa ekstensiyon ele ekstensiyon

45 M. extensor carpi ulnaris:
Fonksiyonu: Ele ekstensiyon: M. extensor carpi radialis longus ve brevis ile birlikte Ele ulnar abduksiyon: m.flexor carpi ulnaris ile birlikte

46 Derin kaslar m.supinator m.abductor pollicis longus
m.extensor pollicis longus m.extensor pollicis brevis m.extensor indicis

47 Elin fleksiyonu m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialis
m.palmaris longus

48 Elin ekstensiyonu m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris

49 Elin radial abduksiyonu
m. flexor carpi radialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis (zayıf ) m. abductor pollicis longus m. extensor pollicis brevis

50 Elin ulnar abduksiyonu
m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris

51 Elin pronasyonu m.pronator teres m. pronator quadratus

52 Elin supinasyonu m. biceps brachii m.brachioradialis m. supinator

53 Retinaculum extensorum:
Fascia antebrachii oluşturur El lbileğinin dorsal tarafında Transvers yönde uzanır Kollagen liflerle takviye edilir Derininden ekstensor kasların kirişleri geçer

54 Retinaculum extensorum:
Lateral: Radius'un dış kenarı Medial: Ulna'nın proc. styloideus‘u os triquetrum os pisiforme

55 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
Retinaculum extensorum ile karpal kemikler arasında 6 kanal var Bu kanalların içinden synovial kılıflarla sarılı ekstensor kas kirişleri geçer

56 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
1- Birinci kanal: Radius'un proc.styloideus'unun dış tarafında İçinde: m. abductor pollicis longus’un kirişi m. extensor pollicis brevis'in kirişi

57 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
2- İkinci kanal: Radius'un proc.styloideus'unun dorsalinde İçinde: m.extensor carpi radialis longus’un kirişi m.extensor carpi radialis brevis'in kirişi

58 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
3- Üçüncü kanal: Radius'un dorsal yüzünün ortalarında İçinde: m.extensor pollicis longus'un kirişi

59 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
4- Dördüncü kanal: El bileğinin ortalarında bulunur En geniş kanal İçinde: m. extensor digitorum’un kirişleri m. extensor indicis'in kirişi

60 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
5- Beşinci kanal: Radius ile ulna arasında İçinde: m. extensor digiti minimi'nin kirişi

61 Elbileğindeki ekstensor kas kirişlerinin synovial kılıfları ve kanalları
6- Altıncı kanal: Proc.styloideus ulnae ile caput ulnae arasında İçinde: m. extensor carpi ulnaris'in kirişi

62 Antebrachium ( Önkol )

63 Ön yüz kasları Yüzeyel kaslar: m.pronator teres m.palmaris longus
m.flexor carpi radialis m.flexor carpi ulnaris m.flexor digitorum superficialis hepsi müşterek bir kiriş aracılığı ile epicondylus medialis humeri'den ve bir kısım lifleri de bu kasları saran fasialardan başlar

64 M. palmaris longus: Fonksiyonu: Siniri: N. medianus
Aponeurosis palmaris'i gerer: ele fleksiyon Önkolun fleksiyonuna da yardım eder Siniri: N. medianus

65 M. palmaris longus: Fonksiyonu: Siniri: N. medianus
Aponeurosis palmaris'i gerer: ele fleksiyon Önkolun fleksiyonuna da yardım eder Siniri: N. medianus

66 M. flexor carpi radialis:
Fonksiyonu: Ele: Fleksiyon: m. flexor carpi ulnaris ve kısmen de m. flexor digitorum superficialis ile birlikte Abduksiyon: m. extensor carpi radialis longus ile birlikte Siniri: N. medianus

67 M. flexor carpi ulnaris:
Fonksiyonu: Ele: Fleksiyon: m. flexor carpi radialis, m.palmaris longus ve m. flexor digitorum superficialis ile birlikte Abduksiyon: m.extensor carpi ulnaris ile birlikte Siniri: N. ulnaris.

68 M. flexor digitorum superficialis:
Fonksiyonu: Özellikle parmakların ince hareketleriyle ilgili Fonksiyon görememesi halinde derin fleksorlar, büyük ölçüde bu kasın görevini üstlenir: ince işler dışında, elimizle birşeyi yakalama, tutma gibi fonksiyonları rahatlıkla yapılır

69 Ön yüz kasları Derin kaslar: m.flexor digitorum profundus
m.flexor pollicis longus m. pronator quadratus

70 M. flexor digitorum profundus:
Fonksiyonu: Önce tutunduğu üçüncü, sonra sırasıyla ikinci, birinci falanksa ve ele fleksiyon Yüzeyel ve derin fleksor kaslar birlikte kontraksiyon yaptığında: önce 2., sonra 3. ve en sonra da l. falanks fleksiyon yapar

71 M. flexor digitorum profundus:
Fonksiyonu: Daha çok tutma, kavrama gibi kaba fonksiyonları yaparlar Çalışmaz ise: yüzeyel fleksorlar bunların fonksiyonunu kısmen yapabilir sadece birinci ve ikinci falankslar fleksiyon yapabilir El bir cismi sıkıca kavrayamaz ve sıkı yumruk haline gelmez

72 M. flexor pollicis longus:
Fonksiyonu: Başparmağın en kuvvetli fleksoru Önce 2. daha sonra l. falanksa ve l. metakarpal kemiğe fleksiyon Başparmağı ikinci parmağa yaklaştırarak: adduksiyon, küçük parmağa yaklaştırarak: opozisyon

73 M. pronator quadratus: Fonksiyonu: Siniri:
Önkola, dolayısıyle ele pronasyonu başlatır Siniri: n. interosseus anterior ( n.medianus )

74 Retinaculum flexorum :
Fascia antebrachii tarafından oluşturulur El bileğinde transvers yönde uzanırlar Hareketler esnasında tendonların eklem ekseninden uzaklaşmalarını önler Radius ve ulna'ya yapışırlar İki tane: retinaculum flexorum: palmar yüzde yüzeyelde lig. carpi palmare derinde lig. carpi transversum retinaculum extensorum: dorsal yüzde

75 Sırt kasları (Musculi dorsi):
Yüzeyel sırt kasları: M.trapezius M.transversus nuchae M.latissimus dorsi M.levator scapulae M.rhomboideus major M.rhomboideus minor M. serratus posterior superior M. serratus posterior inferior

76 M. trapezius: Sırttaki en yüzeyel kas
Göğüs, boyun ve omzun arka kısmında Geniş ve yassı Üçgen şeklinde

77 M. trapezius: Fonksiyonu: Pars superior: Pars media: Pars inferior:
Scapula’yı yukarı-içe çeker ( baş sabit ) Yük taşırken omzun aşağı çekilmesine karşı koyar Scapula sabit: başı aynı tarafa eğer yüzü karşı tarafa çevirir İki taraflı: başı arkaya çeker Pars media: Scapula’yı içe çeker Pars inferior: Scapula’yı aşağı-içe çeker Yüksek bir yere tutunulduğunda gövdeyi yukarıya çeker Cavitas glenoidalis’i yukarı çevirir

78 M. latissimus dorsi: Yassı, geniş ve ince
Torakal bölgenin alt yarısı ile lumbal bölgeyi örter

79 M. latissimus dorsi: Fonksiyonu:
Omuz ekleminin sagittal ekseninin alt-iç tarafından geçer: kola adduksiyon Vertikal ekseni içten öne doğru çaprazlar: kola iç rotasyon Kol extansiyon ( arkaya çeker ) Omzu aşağı - içe çeker Kol yukarıda sabit ise gövdeyi yukarı çeker Kol yukarı kaldırıldığında costalara yapışan lifler costaları yukarı kaldırarak inspirasyona yardım eder

80 M. latissimus dorsi: Fonksiyonu:
Omuz ekleminin sagittal ekseninin alt-iç tarafından geçer: kola adduksiyon Vertikal ekseni içten öne doğru çaprazlar: kola iç rotasyon Kol extansiyon ( arkaya çeker ) Omzu aşağı - içe çeker Kol yukarıda sabit ise gövdeyi yukarı çeker Kol yukarı kaldırıldığında costalara yapışan lifler costaları yukarı kaldırarak inspirasyona yardım eder

81 M. latissimus dorsi: Fonksiyonu:
Omuz ekleminin sagittal ekseninin alt-iç tarafından geçer: kola adduksiyon Vertikal ekseni içten öne doğru çaprazlar: kola iç rotasyon Kol extansiyon ( arkaya çeker ) Omzu aşağı - içe çeker Kol yukarıda sabit ise gövdeyi yukarı çeker Kol yukarı kaldırıldığında costalara yapışan lifler costaları yukarı kaldırarak inspirasyona yardım eder

82 M. latissimus dorsi: Fonksiyonu:
Omuz ekleminin sagittal ekseninin alt-iç tarafından geçer: kola adduksiyon Vertikal ekseni içten öne doğru çaprazlar: kola iç rotasyon Kol extansiyon ( arkaya çeker ) Omzu aşağı - içe çeker Kol yukarıda sabit ise gövdeyi yukarı çeker Kol yukarı kaldırıldığında costalara yapışan lifler costaları yukarı kaldırarak inspirasyona yardım eder

83 M. serratus posterior superior:
Fonksiyonu: Costaları yukarı çeker: göğüs kafesi genişler ( inspirasyona yardım )

84 M.serratus posterior inferior:
Fonksiyonu: Costaları aşağı çeker: thorax daralır ( ekspirasyona yardım )

85 Musculi membri inferioris
Kalça kasları Uyluk kasları Bacak kasları Ayak kasları

86 Regio glutealis Kalça kasları: Ön grup: Arka grup: M. psoas major
M. psoas minor M. iliacus Arka grup: m. tensor fasciae latae m.gluteus maximus m.gluteus medius m. gluteus minimus Dış rotator kaslar

87 Regio glutealis / m.gluteus maximus
Fonksiyonu: Uyluğun en kuvvetli ekstensoru Transvers ekseni arkadan yukarıdan aşağıya çaprazlar

88 Regio glutealis / m.gluteus maximus
Fonksiyonu: Uyluğa dış rotasyon Kalça ekleminin vertikal eksenini arkadan ve içten-dışa çaprazlar

89 Regio glutealis / m.gluteus maximus
Fonksiyonu: üst yarısı uyluğa abduksiyon alt yarısı adduksiyon yaptırır Sagittal ekseni çaprazlar

90 Regio glutealis / m.gluteus medius
Fonksiyonu: Uyluğun en kuvvetli abduktoru Sagittal ekseni çaprazlar

91 Regio glutealis / m.gluteus medius
Fonksiyonu: İki ayak üzerinde dururken her iki tarafın kası da çalışmaz Yürüme esnasında pelvis'i yere basan ayak tarafına çekerek, ağırlık merkezini basan tarafa taşır

92 Regio glutealis / m.gluteus minimus
Fonksiyonu: M. gluteus medius'un fonksiyonuna benzer Uyluğa abduksiyon Uyluğa iç rotasyon

93 Regio glutealis / m.tensor fasciae latae
Fonksiyonu: Uyluğa fleksiyon

94 Regio glutealis / m.tensor fasciae latae
Fonksiyonu: Bir miktar iç rotasyon

95 Regio glutealis / m.tensor fasciae latae
Fonksiyonu: Uyluğa abduksiyon

96 Regio glutealis / m.tensor fasciae latae
Fonksiyonu: Tractus iliotibialis aracılığı ile bacağın ekstensiyonuna yardım eder

97 Regio glutealis / Uyluğun dış rotator kasları
m. piriformis m. gemellus superior m. obturatorius internus m. gemellus inferior m. obturatorius externus m. quadratus femoris

98 Uyluk / Kasları Ön grup kaslar: m.sartorius m. quadriceps femoris
m. articularis genus

99 Uyluk / Kasları M. sartorius: Vücudun en uzun kası
Origo: Spina iliaca anterior superior ve hemen altı Uyluk ön yüzünde yukarıdan aşağıya ve dıştan içe doğru uzanır İnsertio: m. gracilis ve m.semitendinosus'un kirişleri ile birlikte pes anserinus'u oluşturarak tibia'nın iç yüzü üst kısmı Bazı lifleri bacak fasiasında dağılır Fonksiyonu: Uyluğa: Fleksiyon Abduksiyon Dış rotasyon Bacağa: Fleksiyonda iç rotasyon Siniri: N. femoralis

100 Uyluk / Kasları M. quadriceps femoris Fonksiyonları: Siniri:
Bacağın en kuvvetli ekstensor kası Vastus medialis'in alt lifleri patella'nın laterale kaymasına engel olur M. rectus femoris uyluğa fleksiyon yaptırır Siniri: N. femoralis

101 Uyluk / Kasları Medial grup kaslar: m. pectineus m.gracilis
m. adductor longus m.adductor brevis m. adductor magnus

102 Uyluk / Kasları M. gracilis: Fonksiyon: Siniri: Uyluğa adduksiyon
Bacağa fleksiyon Fleksiyondaki bacağa biraz iç rotasyon Siniri: N. obturatorius

103 Uyluk / Kasları M. pectineus: Trigonum femorale'nin tabanında
M. iliopsoas ile arasında fossa iliopectinea bulunur Fonksiyonu: Uyluğa adduksiyon, fleksiyon ve biraz da iç rotasyon Siniri: N. femoralis

104 Uyluk / Kasları M. pectineus: Uyluk üst-iç tarafında Yassı Origo:
Eminentia iliopubica ve tuberculum pubicum arasında kalan pubis'in ön kısmı Pecten ossis pubis İnsertio: Femur'da linea pectinea

105 Uyluk / Kasları M. pectineus: Trigonum femorale'nin tabanında
M. iliopsoas ile arasında fossa iliopectinea bulunur Fonksiyonu: Uyluğa adduksiyon, fleksiyon ve biraz da iç rotasyon Siniri: N. femoralis

106 Uyluk / Kasları M. adductor longus:
Origo: Ramus superior ve inferior ossis pubis'in aralarında dar bir saha İnsertio: Labium mediale linea aspera'nın orta 1/3'ü Fonksiyonu: Uyluğa adduksiyon Uyluğa fleksiyon Uyluğa iç rotasyon Siniri: N. obturatorius'un ön dalı.

107 Uyluk / Kasları M. adductor brevis: Derinde Üçgen şeklinde
Origo: ramus inferior ossis pubis İnsertio: labium mediale linea aspera üst 1/3 ü Fonksiyonu: Uyluğa adduksiyon Uyluğa fleksiyon Uyluğa iç rotasyon Siniri: N. obturatorius

108 Uyluk / Kasları M. adductor magnus: Üçgen şeklinde Origo: İnsertio:
Ön: Ramus inferior ossis pubis ve Ramus ossis ischii Arka: Tuber ischiadicum İnsertio: Ön: tuberositas glutea‘nın mediali, labium mediale linea aspera Arka: Linea supracondylaris, tuberculum adductorium

109 Uyluk / Kasları M. adductor magnus: Fonksiyonu: Siniri:
Ön: Uyluğa adduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon Arka: Uyluğa ekstensiyon ve dış rotasyon Siniri: Ön: N. obturatorius Arka: N. tibialis

110 Arka bölge kasları (İskiokurural kaslar, Hamstring kaslar ):
Uyluk / Kaslar Arka bölge kasları (İskiokurural kaslar, Hamstring kaslar ): M. biceps femoris M. semitendinosus M. semimembranosus

111 Uyluk / Kaslar M. biceps femoris: n. tibialis n. peroneus communis
Fonksiyonu: Bacağa fleksiyon Fleksiyon pozisyonundaki bacağa dış rotasyon Caput longum uyluğa ekstensiyon ve biraz da dış rotasyon Siniri: Caput longum: n. tibialis Caput breve: n. peroneus communis

112 Uyluk / Kaslar M. semitendinosus: Fonksiyonu: Siniri: N. tibialis
Uyluğa ekstensiyon Bacağa fleksiyon Fleksiyondaki bacağa iç rotasyon Siniri: N. tibialis

113 Uyluk / Kaslar M. semimembranosus: Fonksiyonu: Siniri: N. tibialis
Uyluğa ekstensiyon Bacağa fleksiyon Fleksiyondaki bacağa iç rotasyon Siniri: N. tibialis

114 Bacak Bacağın ön tarafındaki ekstensor kaslar

115 Bacak/ Extensor kaslar
M. tibialis anterior M. extensor digitorum longus M. extensor hallucis longus M. peroneus tertius

116 Bacak/ Extensor kaslar
M. tibialis anterior: Fonksiyonu: Ayağa art. talocruralis'te ekstensiyon (dorsal fleksiyon) Ayağa art.talocalcaneonavicularis ve art.subtalaris'te adduksiyon (inversiyon ) Ayak kubbesinin korunması Siniri: N. peroneus profundus

117 Bacak/ Extensor kaslar
M. extensor hallucis longus: Fonksiyonu: Başparmağa ekstensiyon Ayağa ekstensiyon (dorsal fleksiyon) Ayağa biraz adduksiyon (inversiyon)yaptırır Siniri: N. peroneus profundus

118 Bacak/ Extensor kaslar
M. extensor digitorum longus: Fonksiyonu: Dört parmağa ekstensiyon Ayağa ekstensiyon (dorsal fleksiyon) Ayağa biraz abduksiyon Siniri: N. peroneus profundus

119 Bacak/ Extensor kaslar
M.peroneus [fibularis] tertius: Fonksiyonu: Ayağa ekstensiyon Ayağa abduksiyon (eversiyon) Siniri: N. peroneus profundus

120 Bacak Bacak dış tarafındaki peroneal kaslar

121 Bacak / Peroneal kaslar
M. peroneus longus M. peroneus brevis

122 Bacak / Peroneal kaslar
M. peroneus [fibularis] longus: Fonksiyonu: Ayağa abduksiyon ( eversiyon ) Ayağa fleksiyon (plantar fleksiyon) Kas kirişi ayak tabanında dıştan içe uzandığı için ayağı dış tarafa doğru çeker. Ancak iç malleolun arkasından geçen kaslar da iç tarafa çekerler. Böylece ayak dengelenmiş olarak içe ve dışa çekilmeksizin hareket eder Ayak kubbesini destekler Siniri: N. peroneus superficialis

123 Bacak / Peroneal kaslar
M. peroneus [fibularis] brevis: Fonksiyonu: Ayağa fleksiyon (plantar fleksiyon) Ayağa biraz abduksiyon (eversiyon) Ayak kubbesinin lateraline yapıştığı için bu kubbeyi dışa doğru çeker Diğer kasların koruyucu etkisi ortadan kalkınca ayak kubbesini çökertici etki gösterir Siniri: N. peroneus superficialis

124 2. GÖĞÜS KASLARI: a. M. pectoralis major: Pars clavicularis, pars sternocostalis ve pars abdominalis isimli kısımları vardır. Clavicula’nın medial kısmı, sternum ve karın kaslarının aponevrozundan başlarlar. Humerus’ta crista tuberculi majoris denilen çıkıntıda sonlanırlar. Kola adduksiyon ve iç rotasyon yaptırır. İnspirasyona yardım eder. b. M. pectoralis minor: 2-5. kaburgaların ön yüzlerinden başlar, scapula’nın proc. coracoideus adlı çıkıntısında sonlanır. Scapula’yı öne ve aşağıya çeker, ayrıca inspirasyona yardım eder. c. M. subclavius: Clavicula ile 1. kosta arasında uzanır. Clavicula’yı sabitler ve bu bölgeden geçen damar ve sinirlerin korunmasını sağlar.

125 d. M. serratus anterior: 2-9
d. M. serratus anterior: 2-9. costaların dış yüzünden kas dişleri halinde başlayıp scapula’nın margo medialis’inde sonlanır. Kolun abduksiyonu sırasında skapulaya rotasyon yaptırarak kolun, başın üzerine kadar kaldırılmasını sağlar. Scapula sabit ise kaburgaları yukarı çekerek inspirasyona yardım eder. e. M. intercostalis interni: Her kaburganın üst kenarından başlayıp, bir üst seviyedeki kaburganın alt kenarında sonlanır. Önde sternum’a kadar costaların arasını doldurur, ancak arkada angulus costa hizasında sonlanır (omurgaya kadar uzanmaz). Costaları aşağıya çekerek ekspirasyon yapılmasını sağlar. f. M. intercostalis externi: Her kaburganın alt kenarından başlayıp, bir alt seviyedeki kaburganın üst kenarında sonlanır. Arkada omurgaya kadar uzanır, ancak önde costocondral bileşkede sonlanır (sternum’a kadar uzanmaz). Costaları yukarı çekerek inspirasyon yapılmasını sağlar. g. M. intercostalis intimi: İntercostal kasların en iç tabakasıdır. Ekspirasyon yapılmasını sağlar. h. M. transversus thoracis: Göğüs duvarının iç kısmında sternum ile costalar arasında ışınsal tarzda seyreden ekspirasyona yardım eden kastır.

126 i. Diaphragma (Diyafram): Thorax (göğüs boşluğu) ile abdomen’i (karın boşluğu) birbirinden ayıran kastır. Son 6 kıkırdak costa, sternum ve ilk üç lumbal omurun gövdelerinden başlar. Tüm lifleri bir araya gelerek ortada centrum tendineum denilen ortak bir tendonda sonlanır. Kasıldığında centrum tendineum aşağı iner ve diyafram kubbesi düzleşerek thoraks içi hacimini arttırır. İnspirasyonu sağlar. Esas solunum kası olarak bilinir. Nervus phrenicus tarafından innerve edilir. Aorta, özofagus ve vena cava inferior’un geçmesi için diaphragma’da delikler vardır

127 3. KARIN KASLARI: Karın kasları, karın boşluğundaki iç organların pozisyonlarında kalmasını sağlar ve dış etkilerden korurlar. Ayrıca defekasyon (dışkılama), miksiyon (idrar yapma), öksürme, hapşırma, ıkınma (özellikle doğumda) gibi durumlarda karın içi basıncı arttırırlar. Kas liflerinin yönlerine göre gövdenin çeşitli hareketlerini sağlarlar. Karın kasları üç tabakadır ve dıştan içe doğru şu şekilde sıralanırlar: a. M. obliquus externus abdominis: Karın kaslarının en dış tabakasını oluşturur. Kas lifleri dıştan içe ve yukarıdan aşağıya doğru uzanır. Son 8 kaburganın dış yüzünden başlar ve orta hatta linea alba’da sonlanır. Çift taraflı çalışırsa gövdeyi öne eğer. Tek taraflı çalıştığında ise gövdeye lateral fleksiyon yaptırır ve aynı taraf omuzu öne döndürür. Spina iliaca anterior superior ile tuberculum pubicum arasında seyreden alt grup lifleri kendi üzerine kıvrılarak ligamentum inguinale’yi oluşturur.

128 b. M. obliquus internus abdominis: Karın kaslarının orta tabakasını oluşturur. Lifleri m.obliquus externus abdominis’in lifleri ile çaprazlaşacak şekilde uzanır. Çift taraflı çalışırsa gövdeye fleksiyon yaptırır. Tek taraflı çalıştığında ise gövdeye lateral fleksiyon yaptırır ve karşı taraf omuzu öne döndürür. Dizler fleksiyonda ve ayaklar yere temas ederken sırtüstü yatar pozisyondan doğrulmaya calışırken bir taraf omuzu öne döndürülürse aynı taraf eksternal oblik ve karşı tarafın internal oblik kası calışır. c. M. transversus abdominis: Üç tabaka karın kasının en iç tabakasını oluşturur. d. M. rectus abdominis: Orta hattın her iki yanında vertical seyirli olan kaslardır. Diğer kasların kılıfları bu kası iç ve dış taraftan sarar. Symphysis pubica ile sternum’un proc. xiphoideus’u arasında uzanır. Karın kasları içinde en güçlü olanıdır. Ara tendonlarla (intersectiones tendineae) bölünmüş 3-4 kısmı vardır. e. M. quadratus lumborum: Karın arka duvarında derin planda seyreden bir kastır


"Myologia." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları