Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fossa Axillaris’in Duvarları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fossa Axillaris’in Duvarları"— Sunum transkripti:

1 Fossa Axillaris’in Duvarları
Anterior duvarı M.pectoralis minor, m.pectoralis major ve fascia clavipectoralis Posterior duvarı: Üstte M.subscapularis, altta M.latissimus dorsi Medial duvarı: 1-4 costalar, mm.intercostales ve M.serratus anterior’un üst kısmı Lateral duvarı: humerus, m.coracobrachialis ve m.biceps brachii’nin caput brevis’i Apexini: Ön kenarını clavicula’nın arka yüzü, medial kenarını 1. costanın dış yüzü, arka kenarını ise scapula’nın margo superor’u Basis: önde m.pectoralis major’ün alt kenarı ile m.latissimus dorsi arasında uzanan fascia axillaris tarafından oluşturulur.

2 A.AXİLLARİS ve KISIMLARI
I. Kısmın Dalları 1- A.thoracica superior (süprema) II. Kısmın Dalları 1- A.thoraco acromialis 2- A.thoracica lateralis III. Kısmı Dalları 1- A.subscapularis; a.axillaris’in en kalın dalıdır 2- A.circumflexa humeri anteror 3- A.circumflexa humeri posterior

3 AXİLLAR LENF NODÜLLERİ
Sayıları kadar olan NL axillaris’e, memelerin dış kadranından, umbilicus üstünde kalan göğüs ve abdominal duvarlardan yüzeyel lenf damarları ve üst extremite lenf damarları dökülür. Bu lenf Nodülleri 6 grupta toplanır; -NL pectorales, NLsubscapulares, NLlaterales, NLcentrales, NLinfraclaviculares ve NLapicales’lerdir

4 Spinal Sinir ve Plexus oluşumu
31 çift spinal sinir for.intervertebrale’den geçerek medulla spinalis’i terkeder. Her bir spinal sinir medulla spinalis’e radix anteror ve posterior olmak üzere iki kökle bağlanmıştır. Radixler for.intervertebralede birleşerek bir n.spinalis’i oluşturur. Ramus anteriorlar birbirleri ile birleşerek plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis ve plexus sacralis adı verilen karmaşık sinir plexuslarını oluştururlar. Thoracal bölgenin ön dalları (r.anteriorları) segmental durumlarını korur ve plexus yapısına katılmazlar.

5 Plexus Brachialis Bu plexusu oluşturacak olan spinal sinirlerin ramus anteriorları, m.scalenius anterior ile m. scalenius medius arasıdan çıkarlar. Cervical ve thoracal 1. spinal sinirlerin ön dalları birleşerek plexus brachialis’i oluştururlar. Plexus brachialis clavicula ile olan ilişkisine göre pars supraclavicularis ve pars infraclavicularis olmak üzere iki kısımda incelenir. Pars supraclavicularis trigonum occipitalis posteriorda, pars infraclavicularis ise axillada bulunur.

6 Plexus Brachialis Felci
Pars supraclavicularis kaynaklı paralizide “Erb tipi” paralizi ortaya çıkar. Omuz kavşağı kaslarda felç gözlenir. Kol sarkık ve içe rotasyonda kalır. Omuz abduction, dirsek flexion ve dışa rotasyon yapamaz. Ön kolun yan ve arka yüzlerinde anestezi, veya hipoestezi meydana gelir. Pars infraclavicularis kaynaklı paralizide klumpke tipi paralizi görülür. Bu tipte bilek ve parmak flexor kaslarında felç, ön kolun ön yüzünde duyu kaybı vardır.

7 RADİXLERDEN VE TR SUP.DAN ÇIKAN SİNİRLER
N.dorsalis scapulae m.rhomboideus major ve minor ile m.levator scapulae’yı innerve eder. N.thoracicus longus: m.serratus anterior’u innerve eder. Bu sinirin felcinde kolun horizontalden yukarı doğru kaldırılması zorlaşır. TRUNCUS SÜPERİORDAN ÇIKAN SİNİRLER N. Subclavius: M. subclavius’u inerve eder. N. Suprascapularis: m.supraspinatus ve m.infraspinatus’u inerve eder. Felcinde caput humeri sabit tutulmadığından kişi ağır bir şey taşıyamaz.

8 Fasciculus lateralis’ten çıkan sinirler
N.pectoralis lateralis m.pectoralis majoru inerve eder. Felcinde kol adduction hareketini yapamaz. N.musculocutaneus m.coracobrachialis, m.biceps brachii ve m.brachialis’i inerve eder. n. cutaneı antebrachii lateralis adını alır. Felcinde ön kol flexion hareketini yapamaz ve ön kol pronation pozisyonuna gelir. Ön kol ön yüz lateral yarımında duyu kaybı ortaya çıkar. N.medianus (radix lateralisi) N.medianus önkolda n.interosseus Anterior dalını verir N.medianus m.flexor digitorum profundus’un medial kısmı ve m.flexor carpi ulnaris dışındaki ön kol flexor kaslarının tümünü, elde tenar bölge kasları ile birlikte m.lumbricalisleri innerve eder.

9 Fasciculus medialis’ten çıkan sinirler
. N.medianus’un radix medialis’i N.medianus sempatik lif açısından zengin olduğundan ön kol, el ve parmakların palmar yüzünde şiddetli yanma ağrısı ile karakterize olan kozalji görülür. N. pectoralis medialis M. pectoralis minor ve m. Pectoralis ­major’u inerve eder. Felcinde kol adduction hareketini yapamaz. N.cutaneus brachii medialis kolun medial bölgesinin deri duyusunu alır. N.cutaııeus antebrachii medialis önkolun medial bölgesinin deri duyusunu alır. N.ulnaris. Ön kolda m. flexor carpi ulnaris ve m. flexor digitorum prufundus’un medial kısmını inerve eder.

10 Fasciculus posteriordan çıkan sinirler
Nn.subscapulares N.thoracodorsalis m. latissimus dorsi’yi inerve eder. Felcinde kol iç rotasyon ve adduction hareketini zorlanarak yapar. N.axillaris m.deltoideus’u ve m. teres minor’u inerve eder. n.cutarıeus brachii lateralis superior’u adlı duyu dalını verir. N.radialis m. triceps brachii. m.anconeus, m. brachioradialis ve m.extansor carpi radialis longus’u inerve eder. Dalları n. cutaneus brachii posterior, n. cutaneus brachii Iaterclis inferior ve n. cutaneus antebrachii posterior dur

11 Çok iyi anladığınızdan eminim


"Fossa Axillaris’in Duvarları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları