Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMiTE KEMiKLERi (OSSA MEMBRi SUPERiORiS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMiTE KEMiKLERi (OSSA MEMBRi SUPERiORiS)"— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMiTE KEMiKLERi (OSSA MEMBRi SUPERiORiS)
Prof. Dr. Yalçın KIRICI

2 Üst Ekstremite Kemikleri ve Omuz Kemikleri
 Omuz Kemeri Kemikleri  Kürek kemiği (os scapulae-skapula)  Köprücük kemiği (os clavicula-klavikula)  Serbest Üst Taraf Kemikleri  Kol kemiği (os brachium) ( os humerus)  Önkol kemikleri (ossa antebrachium) (os radius) (os ulna)  El kemikleri (ossa manus) El bilek kemikleri (ossa carpi-karpal kemikler) El tarak kemikleri (ossa metacarpi-metakarpal kemikler) El parmak kemikleri (ossa digitorium manus, phalanges)

3

4

5 Clavicula (Köprücük kemiği)
Fetusta ilk olarak kemikleşmeye başlayan kemiktir (İntrauterin 5. hafta) Vücutta en sık kırılan kemiklerden biridir. Özellikle doğum sırasında en sık kırılan kemiktir.

6 Clavicula: Üst ekstremiteyi gövdeye bağlar.

7 Scapula (Kürek kemiği)
Göğüs kafesinin arkasına kas ve zarlarla tutunmuş, yassı, üçgen şeklinde bir kemiktir.

8 Arka yüzdeki kemiği ikiye ayıran belirgin çıkıntıya, kürek dikeni (spina scapulae) denir.
Bu çıkıntının devamı şeklinde olan ve köprücük kemiğiyle eklem yapan genişlemiş ucuna, omuz çıkıntısı (acromion) denir.

9 Kürek kemiğinin kalın olan üst dış köşesinde cavitas glenoidalis denen sığ çukur vardır. Bu çukur humerus başı ile eklem oluşturur. Üst kenarın dış yan bölümünde yer alan gaga şeklindeki çıkıntıya, korakoid çıkıntı (processus coracoideus) denir.

10 Os Humerus: (Kol kemiği) Üst ekstremitenin en büyük kemiğidir
Os Humerus: (Kol kemiği) Üst ekstremitenin en büyük kemiğidir. Tipik uzun kemiktir.

11 Üst uçta bulunan kürek kemiği ile eklem yapan yarım küre şeklindeki yapıya, humerus başı (caput humeri) denir. Humerus başı ile tuberküller arasındaki dar bölüme, anatomik boyun (collum anatomicum) denir. Collum chirurgicum

12 Humerus başının arka dış tarafındaki büyük tümsek, tuberculum majus; ön iç tarafındaki küçük tümsek ise tuberculum minus diye adlandırılır.

13 Gövdesine corpus humeri denir
Gövdesine corpus humeri denir. Üzerinde dışta, deltoid kasın yapıştığı tuberositas deltoidea, arkada radial sinirin geçtiği sulcus nervi radialis denir.

14 Humerusun alt ucunun iç yanında yer alan, dirsek kemiği ile eklemleşen makara şeklindeki yapıya, humerus makarası (trochlea humeri), döner kemikle eklem yapan yapıya ise humerus başçığı (capitulum humeri) denir.

15 Collum chirurgicum Corpus humeri Suprakondüler Epicondylus medialis

16 KLİNİK Omuz eklemi çıkıkları en sık öne doğru olur
Dirsek eklemi çıkıklarında N. ulnaris yaralanır

17 Ön Kol Kemikleri (Ossa Antebrachium)
Dirsek ile el bileği arasındaki üst ekstremite bölümüne, ön kol (antebrachium) denir. Önkolda radius ve ulna kemikleri bulunur.

18 Os Radius: (Döner kemik) Anatomik duruşa göre önkol iskeletinin dış yanındadır. Bu pozisyonda dirsek kemiği ile birbirlerine paraleldirler. El, başparmak içe gelecek şekilde tutulduğunda veya el sırtı öne çevrildiğinde ise iki kemik çapraz bir şekilde durur. Radius, başparmak hizasına denk gelen kemiktir.

19 Üst ucundaki en önemli yapı, radius başıdır. (caput radii)
Radius’un orta kısmına radius gövdesi (corpus radii) denir. Caput radii

20 Os Ulnae: (Dirsek kemiği) Önkol iskeletinin iç yanında, serçe parmak hizasında uzun bir kemiktir.

21 Üst ucun arkasındaki belirgin çıkıntıya, dirsek çıkıntısı (olecranon) denir. Bu çıkıntı deri altında kolayca hissedilir.

22 KLİNİK Colles kırığı ve Smith (reverse Colles) kırığı;
Radyolojik değerlendirmelerde yemek çatalı deformitesinin görüldüğü kırıklardır

23 KLİNİK Colles kırığı; Radius distal uç kırığı
Palmar yüz üzerine düşmelerde görülür

24 KLİNİK Smith (reverse Colles) kırığı; Radius distal uç kırığı
Dorsal yüz üzerine düşmelerde görülür

25 El Kemikleri (Ossa Manus)
Her bir el iskeletinde 27 adet kemik bulunur. El kemikleri: El bileği kemikleri, el tarağı kemikleri ve el parmak kemikleri olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenir.

26 Os trapezoideum Os hamatum Os trapezium Os pisiforme Os capitatum Os triquetrum Os lunatum Os scaphoideum

27 EL KEMİKLERİ Os scaphoideum; Proksimal sıranın en büyük kemiğidir
Kırık olgularının en çok görüldüğü karpal kemiktir

28 EL KEMİKLERİ Os pisiforme; En küçük karpal kemiktir
Sadece os triquetrum ile eklem yapar M. flexor carpi ulnaris’in tendonu içinde yer aldığı için bir sesamoid bir kemik olarakta kabul edilir Hiç bir ekleme katılmaz Sadece karpal oluk ile Guyon kanalının oluşumuna katılır

29 EL KEMİKLERİ Os trapezium;
I. metakarpal kemik ile os scaphoideum arasındadır El baş parmağı eklemine (art. carpometacarpalis pollicis) katılan karpal kemiktir

30 EL KEMİKLERİ Os capitatum; En büyük karpal kemiktir

31 Canalis carpi

32 Canalis ulnaris (Guyon kanalı):
N. ulnaris ve A. ulnaris bu kanaldan geçer

33 En uzun metakarpal kemiktir

34 KARPAL TÜNEL

35 ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ (OSSA MEMBRi iNFERiORiS)
Prof. Dr. Yalçın KIRICI

36 Alt Ekstremite ve Kalça Kemikleri
 Kalça kemiği (os coxae-koksa)  Serbest Alt Taraf Kemikleri  Uyluk bölgesi kemikleri o Uyluk kemiği (os femur-femur) o Diz kapağı kemiği (os patella-patella)  Bacak kemikleri (ossa cruris-kruris) o Kaval kemik (os tibia-tibiya) o Kamış kemik (os fibula-fibula)  Ayak kemikleri (ossa pedis) o Ayak bileği kemikleri (ossa tarsi-tarsal kemikler) o Ayak tarak kemikleri (ossa metatarsi-metatarsal kemikler) o Ayak parmak kemikleri (ossa digitorium pedis, phalanges-falanks)

37

38 İskeletteki en geniş kemiktir
Os Coxae: (Kalça kemiği): Pelvis (leğen) iskeletinin iki yanında yassı, geniş, çift kemiktir. Kalça kemikleri üç ayrı kemiğin (os ilium, os pubis, os ischii) yaşlarında birleşmesiyle tek kemik halini alır.

39 Kemik iliği buradan yapılır

40 Crista iliaca: İlium’un en yüksek noktası L3-L4 arası discus inetervertebralis seviyesinde LP yapılırken kullanılan nokta

41 Tuber ischiadicum: Otururken vücut ağırlığının yere iletildiği bölüm

42 Acetabulum: İlium, ischium’un gövdesi, ramus superior ossis pubis oluşturur. Tabanını ischium yapar

43 Foramen obturatumu, (büyük tıkalı delik) arkada ve alttan çevreler.
Tuber ischiadicum üstüne oturduğumuz pürtüklü çıkıntıdır. Oturduğumuz zaman ağırlık buranın üzerindedir.

44

45

46 Foramen suprapiriforme Foramen infrapiriforme
M. piriformis Foramen infrapiriforme

47

48 Foramen ischiadicum minus

49 M. obturatorius internusun tendonu ve siniri
A. v. pudenda interna N. pudendus M. obturatorius internusun tendonu ve siniri

50 Sağ ve sol iki pubis kemiği, orta çizgi üzerinde fibröz kıkırdaktan oluşan bir eklemle birleşir. Bu ekleme, symphsis pubica (simfizis pubis) denir

51 Yanlarda iki coxae, arkada os sacrum ve os coccxy’in eklemleşmesiyle oluşmuş gövdenin alt bölümüdür. Pelvis iskeletinin çevrelediği boşluğa, pelvis boşluğu (cavitas pelvis) denir. Pelvis boşluğu ikiye ayrılır: Linea terminalis’in üstünde kalan geniş pelvis bölümüne büyük pelvis (pelvis majör); linea terminalis’ten pelvis çıkımına kadar olan dar pelvis bölümüne, küçük pelvis (pelvis minör) denir.

52 Leğen (Pelvis) Pelvis boşluğunda idrar torbası, iç üreme organları, kalın bağırsağın rektum bölümü ve ince bağırsak kıvrımları bulunur. Linea terminalis: Arkada promontorium, (sakrumun pelvis boşluğuna doğru olan çıkıntısı) yanlarda iliumlar üzerindeki kavisli çizgi, (linea arcuata) önde simfizis pubisin üst kenarını birleştiren çizgidir.

53 Os Femur, Os Femoris (Uyluk kemiği): Uyluk iskeletini yapan, vücudun en uzun, en güçlü kemiğidir. Vücudun bütün ağırlığı bu kemiklerle bacaklara, bacaklardan da ayaklara aktarılır.

54 Üst uçtaki küre şeklinde olan, acetabulumla eklemleşen yapıya, femur başı (caput femoris) femur başını gövdesine bağlayan dar kısma, femur boynu (collum femoris) denir.

55 Femur boynunun dış yanındaki büyük çıkıntıya, trochanter majör; iç yanındaki küçük çıkıntıya, trochanter minör denir. Bu çıkıntılara çeşitli kaslar yapışır.

56 M. obturatorius externus
Fossa trochanterica M. obturatorius externus

57 M. gluteus maximus

58 Patella (Diz kapağı kemiği)
İskeletteki en büyük sesamoid kemiktir M. quadriceps femorisin tendonu içerisinde bulunur Diz ekleminin ön bölümünün yapısına katılır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda üçgen şeklindedir.

59

60 Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)
Diz eklemi ile ayak bileği arasındaki alt ekstremite bölümüne bacak (cruris) denir. Bacak iskeletini Tibia (kaval kemik) ve fibula (kamış kemik) oluşturur.

61 Os Tibia: (Kaval kemik) Bacak iskeletinin iç yanında, kalın, kuvvetli, uzun bir kemiktir.
Gövdesi üzerindeki ön kenarı elle rahatlıkla hissedilir. Tibianın üst ucunun ön yüzünde, deri altında elle rahatlıkla hissedilebilen çıkıntıya, tuberositas tibia denir.

62 Tibia, üst uçta uyluk ve kamış kemiği ile alt uçta yanda kamış kemiği ve altta ayak bilek kemiklerinden talus ile eklemleşir.

63 Malleolus medialis: A. tibialis posterior’un pulsasyonu, malleolus medialis’in arkasında alınır

64 Direk olarak vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur
Fibula: Direk olarak vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur Femur’la eklem yapmaz

65 Arkasında bulunan oluktan m. fibularis brevis’in tendonu geçer
Malleolus lateralis: Arkasında bulunan oluktan m. fibularis brevis’in tendonu geçer

66 Fibula’nın proksimal (baş ve boyun) kırıklarında; n
Fibula’nın proksimal (baş ve boyun) kırıklarında; n. fibularis (peroneus) communis yaralanır

67 Ayak Kemikleri (Ossa Pedis)
Her bir ayak iskeletinde 26 adet kemik bulunur. Ayak kemikleri de ellerde olduğu gibi ayak bileği kemikleri, ayak tarağı kemikleri ve ayak parmak kemikleri olarak üç gruba ayrılarak incelenir:

68 Ossa Tarsi (Ayak bileği kemikleri)
Ayak bileğinde yedi adet kemik bulunur. El bileğinde olduğu gibi iki sıra halinde dizilmişlerdir. Arka sıra, (birinci sıra - proksimal sıra) kemikleri iki büyük kemiktir.  Eklem kemiği, aşık kemiği; (os talus) ayak bileği eklemine katılır.  Topuk kemiği; (calcaneus) ayak iskeletinin en büyük kemiğidir. Topuk çıkıntısını oluşturur.

69 Calcaneus Talus ve os cuboideum ile eklem yapar
Yerle temas eden tek tarsal kemiktir Sekonder ossifikasyon merkezinden gelişen tek kısa kemiktir Kırık olgularının en çok görüldüğü tarsal kemiktir

70 Talus Calcaneus, os naviculare, tibia ve fibula ile eklem yapar
Talus’a kas tutunmaz, sadece ligamentler tutunur Ayak arkusunun anahtar kemiğidir (key bone) Ayak kubbesinin en yüksek noktasını yapan kemiktir Art. talocruralis’e katılan tarsal kemiktir Bazen ossifikasyon sırasında talus’un gövdesi ile birleşmeyen bir parça, ayrı bir kemik olarak kalabilir. Buna os trigonum adı verilir

71 Ossa Metatarsi: (Ayak tarak kemikleri)
Beş adet ince uzun kemiktir. El tarak kemiklerine benzer. El tarak kemiklerinde olduğu gibi içten dışa doğru I., II., III., IV. ve V. metatarsal kemik olarak adlandırılır.

72 Ossa Digitorium, Phalanges: (Ayak parmak kemikleri)
Ayak parmak iskeletini oluşturan küçük kemiklerdir. Baş parmakta iki, diğerlerinde ise üçer falanks bulunur. 14 adettir.

73


"ÜST EKSTREMiTE KEMiKLERi (OSSA MEMBRi SUPERiORiS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları