Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Su Yönetimi ve Su Yönetimi Genel Müdrlüğünün Görevleri Tehlikeli Madde Nedir Tehlikeli Maddelerin Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Tehlikeli Maddelerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Su Yönetimi ve Su Yönetimi Genel Müdrlüğünün Görevleri Tehlikeli Madde Nedir Tehlikeli Maddelerin Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Tehlikeli Maddelerin."— Sunum transkripti:

1

2 Su Yönetimi ve Su Yönetimi Genel Müdrlüğünün Görevleri Tehlikeli Madde Nedir Tehlikeli Maddelerin Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Tehlikeli Maddelerin Yönetimine İlişkin Yürütülen Çalışmalar Noktasal Kaynaklı Kirleticilerin Seçimi Yayılı Kaynaklı Kirleticilerin Seçimi Kirleticilerin Önceliklendirilmesi Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi İzleme Sonuçları Tehlikeli Madde Envanteri Ülkemize Özgü Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesi Ülkemize Özgü Spesifik Kirleticiler için İçme Suyu Standartlarının Geliştirilmesi

3 Su Yönetimi Canlıların ve toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dikkate alarak, havza bazında su kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlamak, olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve korumak maksadıyla yapılacak koordinasyon, planlama, organizasyon, yatırım, izleme, izin verme, denetim ve yaptırım faaliyetlerinin bütünüdür. 3

4 Türkiye’de Mevcut Su Yönetimine Genel Yaklaşım Kirliliği önleme odaklı Belirli su kütlelerini kapsayan tekil çözüm Kendi içinde veya diğer politikalarla bütünleştirilmemiş çözüm arayışları Tekil su taleplerini karşılama odaklı İdari sınırlara bağımlı su yönetimi yaklaşımı Yönetim anlayışının tüm aktörleri kapsamaması Kurumlararası koordinasyon eksikliği Su hukuku ve politikası uzman eksikliği 4 SONUÇ Su yönetimi verimi düşük

5 Su Politikası Yaklaşımı Ne Olmalı? Suyun havza temelli yönetimi Kirleten ve kullanan öder prensibi Suyun ekolojik kalitesinin korunması Kirliliğin kaynağında önlenmesi Kirliliğin kaynağında azaltılması Kirliliği önleyici teknolojilerin kullanılması 5

6 İhtiyaç Ne? Havza Bazında Suyun Yönetimini Sağlamak Kurumlar Arası Koordinasyon Ulusal Su Politikasını Geliştirmek 6

7 Yönetimsel karmaşanın giderilmesi, AB Su Çerçeve Direktifine uyum ihtiyacı çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası düzeyde koordinasyon sağlamak, Su kaynaklarının havza bazında kalite ve miktar olarak değerlendirilmesinde koordinasyon sağlamak, Su mevzuatı hazırlamak üzere, 7 4 Temmuz 2011 tarihli ve 27984 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı KHK ile kurulmuştur.

8 SYGM Görevleri - I 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınıroluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme, Su Güvenliği 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme ve Sınıflandırma 9. Alıcı Ortam Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 8

9 SYGM Görevleri - II 10. Hassas Alanların Belirlenmesi ve Yönetimi 11. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 12. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 13. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 14. Taşkın Yönetimi Planlaması 15. Kuraklık Yönetimi Planlaması 16. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 17. Su Verimliliği 18. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 19. Su Kaynaklarının Modellenmesi 20. Yeraltı Sularının Kalitesinin Yönetilmesi 9

10 Toksik Kalıcı Biyobirikim özelliği gösteren Kanserojen Mutajen Büyük çoğunluğu sentetik kimyasal maddeler...

11 Endüstriyel faaliyetlerde kullanılan kimyasallar Kişisel bakım ürünleri Tarım ilaçları İlaçlar Deterjanlar Metaller... PCBler PFOS Triclosan... Arsenik Alüminyum Endosulfan Aldrin...

12 Sucul organizmalar üzerinde toksik etkiler Biyobirikim yoluyla besin zincirinin üst halkalarındaki canlılara ulaşım Ekosistemde kalıcı değişiklikler Sedimanda birikim İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler Kullanılabilir su kaynaklarının azalması!!!

13 Su kaynaklarına etki eden tehlikeli maddeler??? Öncelikli Maddeler Spesifik Kirleticiler AB Su Çerçeve Direktifi ABD Temiz Su Yasası Öncelikli Kirleticiler

14 AB: Öncelikli maddeler ve spesifik kirleticiler için alıcı ortam standartlarını ifade eden çevresel kalite standartlarının uygulanması ABD: Su kalitesinin ve insan sağlığının korunması amacıyla öncelikli kirleticiler için belirlenen su kalitesi kriterlerinin uygulanması

15 Bitki Koruma Ürünleri Projesi İç sularda noktasal kaynaklı kirlilik İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi Kıyı ve geçiş sularında noktasal kaynaklı kirlilik İç sular ile kıyı ve geçiş sularında yayılı kaynaklı kirlilik

16 İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi (Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje, 2011-2013) Kapsamlı envanter çalışmaları ile literatür ve mevzuat taramaları sonucunda belirlenen kirleticilerin önceliklendirilmesi sonucunda spesifik kirletici listesi oluşturulmuş, Belirlenen kirleticilerin Konya Kapalı, Ergene ve Susurluk Havzalarında yer alan evsel ve endüstriyel atıksular ile kıyı ve geçiş suları hariç olmak üzere yerüstü su kaynaklarındaki seviyelerinin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Spesifik kirleticiler için su kolonu, sediman ve biyotada çevresel kalite standartları belirlenmiş, Proje kapsamında elde edilen verilerin mekansal olarak adreslendiği web tabanlı bir CBS uygulaması olan "Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi (TEMBİS)" geliştirilmiştir.

17 Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi (Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi, 2012-2014) Kapsamlı envanter çalışmaları ile literatür ve mevzuat taramaları sonucunda belirlenen kirleticilerin önceliklendirilmesi ile spesifik kirletici listesi oluşturulmuştur. Belirlenen kirleticilerin İzmir Aliağa ve Nemrut Körfezleri, Samsun Limanı ve İskenderun ve İzmit Körfezlerine yapılan evsel ve endüstriyel deşarjlar ile kıyı ve geçiş sularındaki seviyelerinin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Spesifik kirleticiler için su kolonu, sediman ve biyotada çevresel kalite standartları belirlenmiştir.

18 Bitki Koruma Ürünleri Projesi (Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi, 2012-2014) Kapsamlı envanter çalışmaları ile literatür ve mevzuat taramaları doğrultusunda tarımsal faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan yayılı kaynaklı spesifik kirleticiler belirlenmiştir. Belirlenen kirleticilerin Büyük Menderes, Fırat Dicle, Seyhan-Ceyhan Havzaları ile Amasya, Manisa ve Sakarya illerinde yer alan kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere yerüstü su kaynaklarındaki seviyelerinin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Spesifik kirleticiler için su kolonu, sediman ve biyotada çevresel kalite standartları belirlenmiştir.

19 Aday parametre listesinin oluşturulması ( Literatür/mevzuat araştırmaları, kapasite raporları/anketler, 1 ton üzeri kimyasallar listesi) Veri derleme & ön değerlendirme ( Kimyasallar veri tabanları, EPISUIT, ECHA, ECOTOX vs.) Nihai değerlendirme (TTD, TED, COMMPS) Spesifik Kirletici Listesi

20 Aday parametre listesinin oluşturulması ( Literatür/mevzuat araştırmaları, tarım ilacı bayileri ve çiftçilerle yapılan anketler, GTHB İl ve İlçe Müdürlüklerinden elde edilen envanter verileri) Veri derleme & ön değerlendirme ( Kimyasallar veri tabanları, EPISUIT, ECHA, ECOTOX vs.) Nihai değerlendirme (Toplam Tehlike Değerlendirmesi, Toplam Etki Değerlendirmesi, COMMPS) Spesifik Kirletici Listesi

21 COMMPS (Birleşik İzleme ve Modelleme Bazlı Önceliklendirme Yaklaşımı) Fizikokimyasal özellikler Ekotoksikolojik özellikler İzleme verileri Kullanım yeri ve miktarı verisi AB tarafından öncelikli maddelerin belirlenmesinde uygulanan metodoloji TTD (Toplam Tehlike Değerlendirmesi) Fizikokimyasal özellikler Ekotoksikolojik özellikler TED (Toplam Etki Değerlendirmesi) Fizikokimyasal özellikler Ekotoksikolojik özellikler

22 İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi Bitki Koruma Ürünleri Projesi 147 parametre138 parametre293 parametre Ulusal Spesifik Kirletici Listesinin Oluşturulması 3102 parametre3300 parametre 462 parametre

23 Çevresel Kalite Standartları (ÇKS); Deşarj standardı değildir. Alıcı ortamda aşılmaması gereken standardı ifade eder. Öncelikli maddeler ile spesifik kirleticiler için belirlenir. Su Çerçeve Direktifi’ne göre su kaynaklarının kimyasal durumunun ve ekolojik durumun belirlenmesinde dikkate alınır. Kısa vadeli etkilerin kontrolü için belirlenen ÇKS: Maksimum kabul edilebilir standartlar (MAK-ÇKS) Uzun vadeli etkilerin kontrolü için belirlenen ÇKS: Yıllık ortalama standartlar (YO-ÇKS)

24 Kirleticilerin uzun vadeli etkilerinden korunmak Kronik toksisite verileri kullanılır (NOEC, EC10) Yıllık Ortalama ÇKS (AA-EQS) Kirleticilerin kısa vadeli yoğun etkilerinden korunmak Akut toksisite verileri kullanılır (EC50, LC50) Maksimum ÇKS (MAC-EQS)

25 Dip canlılarını kirleticilerin etkilerinden korumak ÇKS sediman İnsanları, kimyasallarla kontamine olmuş besinlerin etkilerinden korumak Besin zincirinde üstte yer alan canlıları ikincil zehirlenmeden korumak ÇKS biyota

26 Kimyasal AdıCAS No YO-ÇKS (hesaplanan) (µg/L) YO-ÇKS (uzman görüşü) (µg/L) MAK-ÇKS (hesaplanan) (µg/L) MAK-ÇKS (uzman görüşü) (µg/L) Triklosan3380-34-50,120,100,850,90 Kimyasal AdıCAS No Diğer ülkelerdeki YO-ÇKS aralığı (µg/L) YO-ÇKS (µg/L) MAK-ÇKS (µg/L) Triklosan3380-34-50,002-0,050,101,1 Kimyasal AdıCAS No YO-ÇKS (hesaplanan) (µg/L) YO-ÇKS (uzman görüşü) (µg/L) MAK-ÇKS (hesaplanan) (µg/L) MAK-ÇKS (uzman görüşü) (µg/L) Triklosan3380-34-50,08 1,1 İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi Genel Müdürlüğümüzün Değerlendirmesi

27 İç Sularda Tehlikeli Maddeler Projesi 119 parametre 4 izleme dönemi 39 pilot tesis 19 alıcı ortam izleme noktası Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Projesi 138 parametre 6 izleme dönemi 43 pilot tesis 42 alıcı ortam izleme noktası Bitki Koruma Ürünleri Projesi 305 parametre 6 izleme dönemi 244 alıcı ortam izleme noktası

28 ÇKS’nin üzerinde tespit edilen kirleticiler (Bütün pilot bölgeler) Bakır Krom Atrazin*Gümüş ÇinkoDemir DiklorometanFluoranten KobaltPentaklorobenzen* VanadyumDiuron Antrasen Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler)* NikelAlüminyum TriklosanBaryum BromürKurşun 1,2 DikloroetanNaftalin * Yasaklı kirleticiler Öncelikli maddeler Sıklıkla tespit edilen kirleticiler ArsenikBromür ÇinkoPAH’lar BakırDiklofenak Krom Poliklorlu bifeniller (PCB'ler) TrikloroetilenAntrasen KalayKadmiyum BorDiklorometan KobaltDietil hekzil ftalat (DEHP) DemirKurşun AlüminyumNikel Baryum 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)- fenol Vanadyum Dioksin-benzeri PBCLer (12 konjener) 1,4 Diklorobenzen Poliklorlu dibenzodioksinler (PCDDler) (7 konjener)

29 Sıklıkla tespit edilen kirleticilerÇKS’nin üzerinde tespit edilen kirleticiler ThiamethoxamAlfa-sipermetrinDiklorvos*Cyfluthrin; Beta-cyfluthrin CarbendazimAzoxystrobin Tribenuron-metilBHC; Gama-HCH* Terbutryn*BHC; Gama-HCH* Gama-sipermetrinKarbendazim Clopyralid ChloridazonAlfa-sipermetrinMepiquat Klorit Acetamiprid NikosulfuronAcetamipridBeta-sipermetrin* Diazinon* PiripiroksifenZeta-sipermetrin Metolachlor* Klorpirifos; Klorpirifos- etil Fenamifos Dimethoate Heptaklor Epoksit Imidacloprid Prokloraz Methomyl Klotianidin Dimethenamid* Nikosulfuron * Yasaklı kirleticiler Öncelikli maddeler

30 Kimyasal AdıCAS NoYO-ÇKS (µg/L)MAK-ÇKS (µg/L) Triklosan3380-34-50,101,1 Kaynaklandığı sektörler 13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı 13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı 20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı 20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı 20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı 20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı 20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı; 37.00 Kanalizasyon 38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

31 20.42-Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı 1,1-Dikloroetan 1,2,4-trimetilbenzen 1,3,5-trimetilbenzen; Mesitilen 1,3-diklorobenzen 1,4-diklorobenzen 2,6-ksilenol 2-amino-4-klorofenol 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)- fenol 4-Kloro-3-metilfenol; Paraklorometakresol 4-kloroanilin Alpha cypermethrin Alüminyum Amonyum PFOS Bakır Benzen Benzil benzoat Benzilbutilfitalat (BBP) Bis(2-etilhekzil) terefitalat Didecildimatilamonyum PFOS Dietanolamonyum PFOS etil Fitalat Difenil eter; difenil oksit Diizobütil adipat Diklorometan Dioktil fitalat (DnOP) EDTA Etilentiyoüre (ETU);İmidazolidin-2-tiyon; Etilentiyoüre (ETU) Hekzaklorosiklohekzan (HCH) Izopropilbenzen Bromür Cypermethrin (8 isomers) DDT (toplam) Dekametilsiklopentasiloksan; Siloksan-D5 Demir Dibutilfitalat (DBP) Bor Dichlorvos Kalay Triklorobenzenler Trikloroetilen (TRI) Triklosan p-(1,1-dimetilpropil)fenol Çinko Karbontetraklorür Ksilen misk Lityum PFOS Pentaklorofenol (PCP) Perflorooktansülfonik asit (PFOS) ve derivativleri Permetrin Potasyum PFOS Ter-bütil-4-metoksifenol Tetraetilamonyum PFOS Titanyum Di(2-etilhekzil)fitalat (DEHP)

32 Havzada faaliyet gösteren tesislerin NACE (faaliyet) kodlarının belirlenmesi Sektörel bazlı envanter verileri ile eşleştirme 25 havza için havza bazlı tehlikeli madde envanteri http://tembis.ormansu.gov.tr

33 Öncelikli Maddeler (ÖM) Sucul ortam için önemli risk teşkil eden maddeler AB Direktifleri ile belirlenir ve AB ölçeğinde ele alınır. Standartlar “iyi kimyasal durum” hedefi kapsamında sağlanmalıdır. Deşarjları, emisyonları ve kayıpları aşamalı olarak azaltılmalı. Öncelikli Tehlikeli Maddeler (ÖTM) Öncelikli maddelerin alt kümesi Toksik, kalıcı ve biyobirikim yapabilen maddeler (PBT özelliği taşıyan) 2020 yılına kadar deşarjları, emisyonları ve kayıpları durdurulmalı veya aşamalı olarak ortadan kaldırılmalı. Zaman Girdiler Öncelikli tehlikeli maddeler Kirlenme Öncelikli maddeler Zaman ÇKS

34 Spesifik kirleticiler Ulusal ölçekte ya da nehir havzası ölçeğinde risk teşkil eden maddeler Üye ülkeler tarafından ülke bazında belirlenir. Standartlar ve önlemler ulusal ya da nehir havzası düzeyinde oluşturulur. Standartlar, “iyi ekolojik durum” hedefi kapsamında sağlanmalıdır.

35 Kimyasal ülkemizde kullanılıyor mu/geçmişte kullanılmış mı? Ne tür proseslerde kullanılıyor? (kapalı sistem, atıksuya karışma ihtimali olan kullanım vs.) Parametre izleme çalışmalarında alıcı ortamlarda ve/veya pilot tesislerde tespit edilmiş mi? Parametrenin analizi mümkün mü? Mümkünse mevcut yöntemlerin tayin limitleri (LOQ) yeterince düşük mü? Önceliklendirme skoru ile kalıcılık, biyobirikim özellikleri (Log K ow, BCF vs.) ve toksisite değerleri Dikkate alınması gereken hususlar:

36 Mevzuatta yer alacak maddelerin belirlenmesinde önerilen adımlar: 3 proje çıktıları birlikte incelenerek izleme sonuçlarında sıklıkla tespit edilen maddelerin belirlenmesi Bunların kullanıldığı sektörlerin ve proseslerin değerlendirilmesi Analiz yöntemlerinin ve LOQ değerlerinin değerlendirilmesi Kalıcılık, biyobirikim ve toksisite özelliklerinin değerlendirilmesi Hesaplanan ÇKS değerlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi 2015 itibari ile mevzuatta yer verilmesi gereken maddelerin belirlenmesi TEKNİK VE İDARİ DEĞERLENDİRME !

37 Hesaplanan ÇKS değerleri uygulanabilir mi? ÇKS { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/31/9747851/slides/slide_37.jpg", "name": "Hesaplanan ÇKS değerleri uygulanabilir mi.ÇKS

38 TEKNİK VE İDARİ DEĞERLENDİRME 117 noktasal kaynaklı spesifik kirletici 157 yayılı kaynaklı spesifik kirletici Yapılan değerlendirme sonucu belirlenen spesifik kirleticiler ve bunlara ilişkin çevresel kalite standartları (ÇKS) 2015 yılı içerisinde Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne eklenecektir.

39 Çevresel kalite standardı (ÇKS) geliştirilmesi gereken spesifik kirleticilerin belirlenmesi Spesifik kirleticilerin ve ilgili ÇKS’lerin Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’ne dahil edilmesi Alıcı ortamlarda ÇKS’lerin aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi için izleme programlarının oluşturulması İzleme altyapısının geliştirilmesi ÇKS’nin aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması Alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi Alıcı ortam standartlarının ve gerekli tedbirlerin uygulanmasına yönelik kontrol mekanizmasının geliştirilmesi

40 Sorumlu KurumYetki ve Sorumluluk OSİB/ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Alıcı ortam kalitesinin korunması amacı ile yasal düzenlemeleri yapmak, izleme çalışmalarını koordine etmek ve ÇKS’lerin aşılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte tedbirler programını oluşturmak OSİB/ DSİ SYGM tarafından hazırlanan izleme programları doğrultusunda alıcı ortam izleme çalışmalarını yürütmek ve sonuçlarını SYGM’ye raporlamak ÇŞB/ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB tarafından belirlenen ÇKS’lere dayanan deşarj standartlarının belirlenerek ilgili mevzuata aktarılması ÇŞB/ ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belirlenen deşarj standartlarına uyumun çevre denetimleri ile kontrol edilmesi ve gerektiğinde cezai yaptırım uygulanması GTHB/Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacı ile ÇKS bazlı tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının kontrolü

41 PARAMETREA1A2A3ARITMA YÖNTEMLERİ İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ DİĞER AÇIKLAMALAR Kobalt (mg Co/L) 0,06 0,3 A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: iyon değişimi, adsorpsiton, GAC, UF Kobalt insan sağlığı için gerekli bir element olup, insan yaşamı için elzem olan vitamin B 12 ’nin de bir bileşenidir. Yüksek kobalt seviyelerinde sindirim sisteminde (bulantı, kusma ve ishal) rahatsızlıklar ile karaciğer hasarı gibi olumsuz etkiler görülebilmektedir. -İçme suyundan vücuda alınabilecek miktarları ihmal edilebilecek seviyede olduğundan, insan sağlığına ilişkin bir standart belirlenmemiştir. Nikel (mg Ni/L)0,070,10,5 A2: koagülasyon+flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, adsorpsiyon, TO Dokularda birikimi gözlenmez. Bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, nefes kesilmesi ve geçici körlük gibi semptomlar görülebilir. - Yüksek pH ve yüksek bulanıklık değerlerinde nikel giderim verimi artar. Arsenik mg As/L 0,010,05 0,25 A2: ön klorlama + koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kimyasal oksidasyon (permanganat, ozon, klordioksit), iyon değişimi, adsorpsiyon, NF, TO İlk semptomları karın ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı ve halsizlik, cilt kızarması, eller ve ayaklarda hissizlik ve karıncalanma, kaslarda kramp ve sivilce gibi döküntülerdir. Bir ay içinde ise el ve ayaklarda uyuşmaya ilave olarak yanma, palmoplanter hiperkeratoz (ciltte görülen bir rahatsızlık), tırnaklarda Mees’in çizgileri, motor ve duyusal tepkilerde gerileme gibi semptomlar görülebilir. Kronik arsenisizm işaretleri cilt lezyonları, periferik nöropati, cilt kanseri, mesane ve akciğer kanseri ile periferik arter hastalığıdır. -Arsenit (+3), pH 6-9 arasında nötr yüzey yüküne sahiptir ve bu hidrofilik form kolay giderilemez. Arsenat (+5) ise doğal pH değerlerinde negatif yüzey yüküne sahiptir ve etkin şekilde giderilebilir. Bu sebeple arsenik gideriminde ilk adım oksidasyon ile arsenit formunu arsenata çevirmektir.

42 PARAMETREA1A2A3 1pH7-8,55,5-9 2Renk (filtrasyon sonrası) (Pt-Co Birimi)1575150 3Toplam askıda katı madde (AKM) (mg AKM/L)25125625 4Sıcaklık (ºC)25 (İ) 5İletkenlik (20 ºC’de) (μS/cm)250030006000 6Koku (25 ºC’de seyrelme faktörü)3630 7Alüminyum (mg Al/L)0,215 8Çözünmüş demir (mg Fe/L)0,31,57,5 9Mangan (mg Mn/L)0,050,52,5 10Çinko (mg Zn/L)3315 11Kobalt (mg Co/L)0,010,020,05 12Sülfat (mg SO 4 /L250 1250 13Klorür (mg CI/L)250 1250 14 Anyonik yüzey aktif maddeler (Metilen mavisine aktif maddeler; MMAM) (mg MMAM/L) 0,5 1 15Toplam fosfor (mg P/L)0,050,251,25 16Çözünmüş oksijen doygunluk oranı (%)705030 17Amonyak azotu (NH 3 -N) (mg N/L0,51,54 (İ)

43 PARAMETREA1A2A3 18Toplam organik karbon (TOK) (mg C/L)5812 19Nitrat (mg NO 3 /L)50 (İ) 250 20Florür (mg F/L)0,5-1,5315 21Bakır (mg Cu/L)1210 22Bor (mg B/L)2,4 4,8 23Nikel (mg Ni/L)0,070,10,5 24Arsenik mg As/L0,010,05 0,25 25Kadmiyum (mg Cd/L)0,003 0,0150,075 26Toplam krom (mg Cr/L)0,05 0,25 1,25 27Kurşun (mg Pb/L)0,010,020,1 28Selenyum (mg Se/L) 0,04 0,08 0,4 29Civa (mg Hg/L) 0,006 0,03 0,15 30Baryum (mg Ba/L) 0,7 3,5 31Siyanür (mg CN/L)0,2 1 5 32Fenoller (mg C6 H5OH/L)0,001 0,005 33Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/L)0,0007 0,004 0,02 34Toplam pestisit (mg/L)0,001 0,005

44 Türkiye’ye özgü 117 noktasal kaynaklı kirletici için uluslararası alandaki uygulamaların taranması sonucunda 33 adet kirleticinin içme suyu standardı tespit edilmiştir. Parametre (µg/L) A1 A2 A3 Difenilamin450 900 Tributil fosfat600 1200 2,6-di-ter-butilfenol; 2,6-di-tersiyer-butilfenol 900 1800 Piren4500 9000 Benzo(e)piren80 150 Propetamfos450 900 Linuron40 75 Triklosan1500 3000 PCB 153224 PCB 52447 Triadimenol; α-ter-bütil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4- triazol-1-etanol 4500 9500 4-Kloro-3-metilfenol; Paraklorometakresol2400 5000 PCB 28224 2,4,6-tri-tert-butilfenol1500 3000 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A)60000 100000 Bisfenol-A300 600 p-(1,1-dimetilpropil)fenol1500 3000

45 Parametre (µg/L) A1 A2 A3 Ksilen misk600 1200 Asenaften10000 20000 Dietil Fitalat90 200 Dibutilfitalat (DBP)3000 6000 Fenantren7500 15000 Benzilbutilfitalat (BBP)600 1200 2,3,4,5,6-Pentaklorotoluen; Pentaklorotoluen500 1000 1-metilnaftalin3000 6000 2-kloronaftalin15000 30000 Ksilen (o)45000 90000 1,2,4-trimetilbenzen8500 15000 Piriproksifen600 1200 2-amino-4-klorofenol1700 3500 1,2,4,5-tetraklorobenzen20 40 Izopropilbenzen6500 13000 Dioktil fitalat (DnOP)2300 4500

46 Türkiye’ye özgü 157 yayılı kaynaklı kirletici için uluslararası alandaki uygulamaların taranması sonucunda 52 adet kirleticinin içme suyu standardı tespit edilmiştir. Parametre (µg/L) A1 A2 A3 CARBENDAZIM 0,09 0,18 METOLACHLOR 0,3 0,6 CLOPYRALID 226 DIFLUBENZURON 0,07 2,14 PROPICONAZOLE 0,1 0,4 DIMETHOATE 0,006 0,012 DIAZINON 0,001 0,002 CYFLUTHRIN (Toplam) 0,05 0,1 FENAMIPHOS 0,0005 0,001 2,4-D; (2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETIC ACID 0,03 0,06 METHOMYL 0,02 0,04 MONOCROTOPHOS 0,002 0,004 CYPRODINIL 0,09 0,18 PIRIMICARB 0,007 0,014 PROPYZAMIDE 0,07 0,14 PYRIPROXYFEN 0,3 0,6 CAPTAN 0,4 0,8 BENTAZONE 0,2 0,4 CHLORANTRANILIPROLE 6614 ETHOPROPHOS 0,001 0,002 CARBARYL 0,03 0,06 METHIDATHION 0,006 0,012 CHLOROTHALONIL 0,05 0,1 CARBOXIN; VITAVAX 0,3 0,6 MALATHION 0,07 0,14 DIPHENAMID 0,2 0,4

47 Parametre (µg/L) A1 A2 A3 PARATHION-METHYL 0,0007 0,0014 FENARIMOL 0,04 0,08 PIPERONYL BUTOXIDE 0,6 1,2 CHLORANTRANILIPROLE 6612 BROMOXYNIL 0,01 0,02 FENITROTHION 0,007 0,014 OMETHOATE 0,001 0,002 THIOPHANATE-METHYL 0,09 0,18 IMAZETHAPYR 9918 CARBOFURAN 0,007 0,02 MOLINATE 0,004 0,008 PICLORAM 0,3 0,6 PERMETHRIN 0,2 0,4 BHC; GAMMA-HCH 0,0002 0,0004 TERBUTHYLAZINE 0,01 0,02 CHLORBENZILAT 0,05 0,1 2,4,5 T 0,07 0,14 CHLORDANE 0,002 0,004 TEBUTHIURON 0,5 1 BROMOPHOS-ETHYL 0,01 0,02 THIOMETON 0,004 0,008 PENDIMETHALIN 0,4 1 CHLORSULFURON 0,2 0,4 PROPAZINE 0,01 0,1 PROPHAM 0,1 0,2 DICHLOBENIL 0,01 0,02

48 Türkiye’ye özgü 117 kirletici ve 157 bitki koruma ürününün tamamı için A1, A2 ve A3 limit değerler belirlenecektir. Belirlenen yeni limit değerlerin mevzuata aktarılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. İçme suyu kaynaklarının bu kirleticiler için izlenmesi sağlanacaktır. İzleme neticesinde arıtma sınıfı uygun olmayan arıtma tesisleri için revizyon ihtiyaçları tespit edilecektir.

49 – İhale süreci devam eden projenin Ağustos 2015’te başlaması hedeflenmektedir. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğin uygulanması sağlanacak İçme suyu sektörünün mevcut yasal ve kurumsal durum değerlendirmesi yapılacak AB mevzuatıyla uyum sağlanacak Yasal ve Kurumsal Durum Tüm Türkiye’de içme suyu elde edilen tüm yüzeysel su kaynakları ve arıtma tesisleri ziyaret edilerek ayrıntılı bilgiler toplanacak İçme suyu kaynaklarında ve arıtma tesislerinin çıkışında 41 parametrenin analizi yapılacak Toplanan bilgilerle veri tabanı oluşturularak, içme suyu kalitesi yönetiminin daha verimli olması sağlanacak Analizler Ülkemizde kullanılan arıtma teknolojileri değerlendirilecek Yeni gelişmeler ve mevcut en iyi teknolojiler araştırılacak Arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların kullanımı ve etkileri araştırılacak Yeni Teknolojiler

50 Teşekkür ederim


"Su Yönetimi ve Su Yönetimi Genel Müdrlüğünün Görevleri Tehlikeli Madde Nedir Tehlikeli Maddelerin Sucul Çevre Açısından Önemi ve Kontrolü Tehlikeli Maddelerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları