Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM PLANI YASAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA ANAYASA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM PLANI YASAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA ANAYASA"— Sunum transkripti:

1 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Hukuku ve Politikası Dairesi Başkanlığı Su Hukuku Şubesi

2 SUNUM PLANI YASAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA ANAYASA
YASALAR VE AB MÜKTESEBATI TÜZÜKLER YÖNETMELİKLER SU KANUNU TASARISI TASLAĞI KURUMSAL YAPILANMA SYGM DSİ SUEN

3

4 Anayasa 1982 Anayasası’nın “Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi” başlıklı 168 inci maddesi: “Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usûl ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.”

5 Yasalar ve AB Müktesebatı
Türkiye’de suların korunması ve yönetimine ilişkin genel esas ve usûlleri ortaya koyan ulusal bir su çerçeve yasası henüz bulunmamakta ve mevcut su hukuku düzenlemeleri ise oldukça dağınık bir şekilde; yaklaşık olarak otuz yasa ve ikincil düzenlemede yer almaktadır. 5

6 Yasalar ve AB Müktesebatı
831 sayılı Sular Hakkında Kanun gibi bazı düzenlemeler 1920’li yıllarda kabul edilmiş olup günümüze değin esaslı bir değişikliğe uğramamıştır. Temel olarak şehir, kasaba ve köylerdeki kamunun ihtiyacını karşılamaya özgü suların temini ve idaresi konusunu düzenlemiştir. 6

7 Yasalar ve AB Müktesebatı
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ise yeraltı sularının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu esasını getirerek, bu sularla ilgili her türlü araştırma, kullanma, koruma ve tescil işlemlerini düzenlemiştir. 7

8 Yasalar ve AB Müktesebatı
7487 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun 1960 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemede Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının hangi kurum veya kuruluş tarafından temin edileceğine ilişkin düzenlemeler ile söz konusu suların dağıtım ve tahsisinde izlenecek usul ve esaslara ilişkin hükümler yer almaktadır. 8

9 Yasalar ve AB Müktesebatı
4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun su taşkınları ve su baskınları durumlarında alınacak önlemler ile taşkın anında yapılması gerekenleri düzenlemektedir. 9

10 Yasalar ve AB Müktesebatı
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun sürdürülebilir kalkınma ilkesinin uygulanarak Büyükşehir Belediyelerinde çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak hususunda Belediyelere görev ve yetki vermektedir. 10

11 Yasalar ve AB Müktesebatı
5393 sayılı Belediye Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile Belediyelere yerel bazda içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek gibi yetki ve görevler vermektedir. 11

12 Yasalar ve AB Müktesebatı
2560 sayılı İSKİ Kanunu yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alınan giren yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini; atık ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlanması ile bu sulardan yeniden yararlanılması için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek gibi hususlarla birlikte su kaynaklarının, endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri alma hususunda İSKİ’ye yetki ve görev vermiştir. 12

13 Yasalar ve AB Müktesebatı
AB Mevzuatı da normlar hiyerarşisi çerçevesinde kanun ve yönetmelik seviyesindeki düzenlemelerle Türk hukuk sistemine dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bunların başlıcaları Su Çerçeve Direktifi ve Nitrat Direktifi olarak sayılabilir. 13

14 Tüzükler Ülkemizde su mevzuatına ilişkin tüzük seviyesinde düzenleme de bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme de 1961 tarihli Yer Altı Suları Tüzüğü olup, Yeraltı Suları Hakkında Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yayınlanmıştır ve yer altı suyu işletme sahaları ile düzenlemeleri içermektedir. 14

15 YÖNETMELİKLER Ülkemizde su mevzuatına ilişkin kanun ve tüzüklerin uygulanması sağlamak üzere hazırlanmış yönetmelikler de mevcuttur. Bu yönetmeliklerin başlıcalarını Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Kentsel Atık Suyun Arıtımı Yönetmeliği, Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. 15

16 YÖNETMELİKLER Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Düzenlemenin amacı, ülkenin yeraltı ve yerüstü sularının potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunmasını, en iyi biçimde kullanımının sağlanması ve su kirlenmesinin önlenmesini, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek üzere su kirliliğinin kontrolü esaslarının belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları ortaya koymaktır. 16

17 YÖNETMELİKLER İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik içme suyu temini amacıyla kullanılan ya da kullanılması planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içmesuyu amaçlı kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma tiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 17

18 YÖNETMELİKLER Kentsel Atık Suyun Arıtımı Yönetmeliği yılında yürürlüğe girmiştir. Kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumak amacıyla düzenlenmiştir. Bakanlığımız, atık su arıtma sistemlerinin tasarım esaslarına ve kriterlerine ilişkin iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülmektedir. 18

19 YÖNETMELİKLER Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, yer altı, yer üstü suları ve topraklarda kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsamakta ve tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirliliğin önlenmesini amaçlamaktadır. 19

20 YÖNETMELİKLER Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği yılında yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmelik, yüzeysel sularda, haliç sularında ve bölgesel sularda; kirliliğe neden olan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, kirlilik azaltma programlarının oluşturulması, kirliliğin önlenmesi ve izlenmesi, suya deşarj edilen tehlikeli maddelerin envanterinin yapılması, deşarj standartları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi ile kirliliğin önlenmesini amaçlamaktadır. 20

21 YÖNETMELİKLER Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması,çevre ile uyumlu uygulama projeleri ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla ihdas edilmiştir. 21

22 YÖNETMELİKLER Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesinin engellenmesini sağlamaktır. 22

23 YÖNETMELİKLER İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usûl ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 23

24 YÖNETMELİKLER Anılan yönetmeliklerin haricinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından; -Nehir Havzaları Koruma Yönetmeliği -İçmeSuyu Havzalarında Özel Hüküm Belirleme ve Özel Planlama Yönetmeliği Yeraltısuyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik -İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik taslakları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 24

25 Su Kanunu Tasarısı Taslağı
Son yıllarda dünya genelinde nüfus artışına bağlı olarak su talebinin hızla artması, bilinçsiz su kullanımı, su kalitesinin azalması, küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi sebepler su kaynakları konusundaki ulusal ve küresel duyarlılığı arttırmıştır.

26 Su Kanunu Tasarısı Taslağı
Bu nedenlerle, pek çok ülkede su kaynaklı sorunların çözümüne ilişkin politikaların uygulamaya etkili şekilde geçirilebilmesi amacıyla suya ilişkin özel kanunlar yapılarak, mevzuatın tek başlık altında toplanması yoluna gidilmektedir.

27 Su Kanunu Tasarısı Taslağı
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bir Su Kanunun Tasarısı Taslağı mevcut olup, yasalaşmasını teminen yakın zamanda TBMM’ye sunulması planlanmaktadır.

28

29 04.07.2011 -645 s. KHK Havza Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı
Su Hukuku ve Politikası Dairesi Başkanlığı Envanter ve Tahsis Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzleme Dairesi Başkanlığı Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

30 SYGM GÖREVLER Su kaynaklarına ilişkin politikalar belirlemek Su yönetiminin koordinasyonunu sağlamak Havza bazında, nehir havza yönetim planları hazırlamak Havza bazında, kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak Yer üstü ve yeraltı sularının kalite ve miktar açısından korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ve su kalitesini izlemek Taşkınlara ilişkin strateji ve politika belirlemek

31 Su kaynaklarının sektörel bazda tahsisine ilişkin koordinasyonu yapmak
İlgili uluslar arası sözleşmeleri ve mevzuatı takip etmek Sınır aşan ve sınır oluşturan sular hakkındaki işleri işbirliği içinde yürütmek Ulusal su bilgi sistemi oluşturmak Su kirliliği açısından hassas alanları tespit etmek ve izlemek İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak

32 Devlet Su İşleri 6200 sayılı kanun ile 1953 yılında kurulmuştur.
DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167 ve 1053 Sayılı Kanunlara göre yürütür.

33 Devlet Su İşleri 28/02/1954 tarih ve Sayılı Teşkilât ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile; Baraj yapımı, Taşkın koruma, Sulama, Bataklık alanların ıslahı, Hidroelektrik enerji üretimi, Akarsuların ıslahı, Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak, Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,

34 Devlet Su İşleri 16/12/1960 tarih ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile; Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, Yeraltı suyu tahsisi yapmak, Yeraltı sularının korunması ve tescili, Arama, kullanma ve ıslah- tadil belgesi vermek,

35 Devlet Su İşleri 03/07/1968 tarih ve Sayılı Ankara, Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun Baraj ve isale hattı, Su tasfiye tesisi inşaatları, Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımı.

36 Türkiye Su Enstitüsü tarihli ve 658 sayılı KHK ile 2009 yılında İstanbul’da Yapılan Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryası Su Enstitüsüne dönüştürülmüştür. SUEN’in başlıca görevleri arasında suya ilişkin olarak akademik çalışmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek sayılabilir.

37 Teşekkürler… Serap Perçin Su Hukuku Şube Müdür V.


"SUNUM PLANI YASAL YAPILANMA KURUMSAL YAPILANMA ANAYASA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları