Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İÇERİĞİ Şubenin Görevleri Mevzuat Çalışmaları Projeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İÇERİĞİ Şubenin Görevleri Mevzuat Çalışmaları Projeler."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM İÇERİĞİ Şubenin Görevleri Mevzuat Çalışmaları Projeler

3 GÖREVLERİMİZ Su ve atıksu arıtımı konusunda politika ve strateji geliştirmek, mevzuat hazırlamak. Türkiye’deki mevcut su arıtma tesislerinin revizyon ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlara raporlamak. Su ve atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, standartlarını, kriterlerini ve normlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan rehber dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak. Su arıtma projelerini onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek.

4 GÖREVLERİMİZ Arıtma teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, gelişmiş teknolojilerin ülkeye kazandırılması için çalışmalar yapmak, arıtma teknolojileri konusunda özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği yapılması için koordinasyon sağlamak, teknolojik araştırma geliştirme çalışmaları yapılmasına destek vermek. Arıtma tesislerini işletecek elemanlara eğitim ve sertifika vermek. Arıtılmış atıksuların sulamada kullanımı ve zirai sulamadan dönen drenaj sularının kalitesi ve su kaynakları kalitesine etkisi konularında planlama, araştırma, geliştirme ve mevzuat çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

5 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

6 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı RG Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarını tespit etmektir. Bu tespit yapılırken 41 kalite parametresi için; A1, A2, A3 kalite sınıflarının ve bu kalite sınıflarına uygun arıtma tiplerinin belirlenmesi yapılmaktadır.

7 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik a) A1: basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, b) A2: fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, c) A3: fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, SYGM Büyükşehir Belediyeleri DSİ (100BİN ÜZERİ NÜFUS) YILDA MİNİMUM 12 KEZ (100BİN ÜZERİ NÜFUS) YILDA MİNİMUM 12 KEZ (100 BİNE KADAR NÜFUS) YILDA MİNİMUM 4 KEZ (100 BİNE KADAR NÜFUS) YILDA MİNİMUM 4 KEZ

8 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 41 Parametreye ait kalite sınıfı belirlenmesi yapılırken yönetmelik ekinde belirtilen aşağıdaki istatistiksel yöntemlere göre hesap yapılmaktadır.

9 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Sınıflandırma belirleme çalışması tamamlanan; o 30 Büyükşehir Belediyesinin yüzeysel içme suyu kaynaklarından 5 kaynağın A2 37 kaynağın A3 o Diğer belediyelerin yüzeysel içme suyu kaynaklarından ise 4 kaynağın A2 20 kaynağın A3 sınıfında olduğu tespit edilmiştir.

10 İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

11 Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Taslak) Bu Yönetmeliğin maksadı; Sulamada kullanılan su kaynaklarının kalitesinin izlenmesi, İyi durumda olanların korunması, Uygun kalitede olmayanların iyileştirilmesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesi, Kullanılmış sulardan alıcı ortamların korunması, Bu suların kalitesinin iyileştirilmesi, Başta sulama suyu olmak üzere yeniden kullanılması için gereken kalite kriterlerine ilişkin usul ve esaslarıdır.

12 Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Taslak) Yönetmelik kapsamında; Sulama sularının Yeniden kullanılan suların Drenaj sularının (Zirai sulama alanlarından dönen drenaj suları) kalitesinin belirli periyotlarla izlenmesi hedeflenmektedir.

13 Dezenfeksiyon Tebliği (Taslak) Bu Tebliğin maksadı, Küçük yerleşim yerlerinde (N<10.000) son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenliğinin sağlanması için dezenfeksiyon yönteminin seçilmesi, Dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması, Etkin bir şekilde denetiminin sağlanmasıdır.

14 Dezenfeksiyon Tebliği (Taslak) Taslak Tebliğ kapsamında; Dezenfeksiyon metotları, teknik detayları, seçim kriterleri, dikkat edilecek hususlar hakkında detaylar bulunmaktadır. Dezenfeksiyon metotları; Kalsiyum Hipoklorit (katı) Sodyum Hipoklorit (sıvı) Klor Dioksit Klor Gazı UV Radyasyon Ozon

15 TAMAMLANAN PROJELER

16 Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım ve Norm Rehberi Projesi Proje Hedefleri; Atıksu arıtma tesislerinin planlanması, tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel esasların ve normların belirlenmesi, Atıksu Arıtma Tesisi Normlarının ülke genelinde uygulanmasının sağlanmasıdır.

17 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları ve Normlarının Belirlenmesi Projesi Proje ile; içme suyu arıtma tesisi normlarının ülke genelinde uygulanması hedeflenmektedir. Proje sonunda; içme suyu arıtma tesisleri için DIN, TSE, BS, ASTM vb. normlar ve içme suyu arıtımına ilişkin literatür dikkate alınarak, günümüzün bilgi ve teknolojisi ile uyumlu, ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte ülkemiz şartlarına uyumlu normlar belirlenerek “Su Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme Esasları” rehber kitabı hazırlanmıştır.

18 Susurluk Pilot Havzasında Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıklarının Entegre Yönetiminin Araştırılması Projesi HEDEF: Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi sonrasında ortaya çıkan katı ve sıvı atıkların entegre yönetiminin uygulanabilirliğinin araştırılması 1.Havzada üretim yapan tesis sayısı, 2.Tesislerden kaynaklanan atık miktarları ve karakteri, 3.Atıkların bertarafı için gerekli tesis sayıları, 4.Atıkların bertarafında kullanılabilecek uygun arıtma proseslerinin neler olduğu, Karasu Prina

19 6. Atıklardan elde edilen enerjinin yine bu atıkların evaporasyonunda yeterli olup olmadığı, 7. Enerjinin yeterli olmadığı durumda bölgede bulunan tarımsal kökenli başka atıkların kullanılıp kullanılmayacağının araştırılması, 8. Atıkların bertarafına yönelik fizibilite analizleri yoluyla bertaraf maliyetinin çıkartılması sağlanmıştır. Susurluk Pilot Havzasında Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıklarının Entegre Yönetiminin Araştırılması Projesi

20 Ergene Havzasında Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi

21 Ergene havzasında arıtılmış atıksuların sulamada kullanılmasının uygulanabilirliğinin araştırılması projesi kapsamında da: Havzada bulunan atıksu arıtma tesisleri, arıtma tesislerinin kirletici giderme verimleri, Geri kazanılmış atıksuların hangi tarımsal ürünlerin sulanmasında kullanılabileceği Arıtılmış sular ile sulanabilecek alan miktarı Atıksular ile sulama yapılması neticesinde tasarruf edilecek gübre miktarı Su ihtiyacının olmadığı dönemlerde arıtılmış atıksuların yeraltı suyuna beslenebilirliği ve hayvan su ihtiyacını karşılama için kullanılabilirliği belirlenmiştir. Ergene Havzasında Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi

22 PROJELERİMİZ

23 Meriç-Ergene Havzasında Oluşan Çiftlik Atıklarının ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi Ergene Havzası içerinde yer alan çiftlik atık ve arıtma çamuru oluşum yerlerinin ve miktarlarının belirlenerek, CBS tabanlı lojistik sistem tasarımı ile atık merkezlerinde toplanmasını, Toplanan atıklardan en yüksek faydayı sağlayacak anaerobik çürütme ve kompost tesisi için gerekli mühendislik çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik adımların belirlenmesi projesidir.

24 Proje kapsamında; GAP Bölgesinde hâlihazırda sulanan alanlarda sulamadan dönen suların kalitesi ve içerdiği kirleticiler araştırılması Bu suların kalitesinin iyileştirilmesi için uygun metotlar belirlenmesi Mevcut kalitesinin iyileştirilmesinin ardından yeniden sulamada kullanılabilirliği araştırılması planlanmaktadır. GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi

25 – Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi İçme suyu sektörünün mevcut yasal ve kurumsal durum değerlendirmesi yapılacak AB mevzuatıyla uyum sağlanacak Yasal ve Kurumsal Durum Tüm Türkiye’de içme suyu elde edilen tüm yüzeysel su kaynakları ve arıtma tesisleri ziyaret edilerek ayrıntılı bilgiler toplanacak İçme suyu kaynaklarında ve arıtma tesislerinin çıkışında 41 parametrenin analizi yapılacak Toplanan bilgilerle veri tabanı oluşturularak, içme suyu kalitesi yönetiminin daha verimli olması sağlanacak Analizler Ülkemizde kullanılan arıtma teknolojileri değerlendirilecek Yeni gelişmeler ve mevcut en iyi teknolojiler araştırılacak Arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların kullanımı ve etkileri araştırılacak 5 adet arıtma tesisi tip projesi hazırlanacaktır. Yeni Teknolojiler

26 ARZ EDERİM.


"SUNUM İÇERİĞİ Şubenin Görevleri Mevzuat Çalışmaları Projeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları