Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEDEFE YÖNELİK PROGRAM HAZIRLAMA Prof. Dr. Cennet OĞUZ S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEDEFE YÖNELİK PROGRAM HAZIRLAMA Prof. Dr. Cennet OĞUZ S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü"— Sunum transkripti:

1

2 HEDEFE YÖNELİK PROGRAM HAZIRLAMA Prof. Dr. Cennet OĞUZ S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü coguz@selcuk.edu.tr

3 Programda hangi faaliyeti, kimin, ne zaman, niçin, hangi araçlarla yapacağı yer alır. Program, bir yıl veya daha uzun süre boyunca aynı amaç üzerine yönelmiş faaliyetlerin, planlanmış olarak birbirini izlemesi anlamına gelir.

4  tarımsal yayım hizmetleri yoluyla nasıl yönlendirileceğinin anahtarıdır. Yıllık Yayım Programı; Bir sonraki yılda,  programın uygulanacağı ilde,  çiftçilerin uygulamakta oldukları tarımsal faaliyetlerde gönüllü olarak yapacakları belirli değişikliklerin

5 Herhangi bir yayım programının hazırlanmasında temel amaç,  yayım hizmetlerinin DAHA ETKİLİ YÜRÜTÜLMESİNİ temin etmek  bu yolla programın uygulandığı İLDE TARIM SEKTÖRÜNDE GELİŞMEYİ sağlamaktır

6 1.MEVCUT DURUMUN ANALİZİ Tarımsal yapı/alt yapı, önemli ürünler, çiftçiler, Problem Analizi Önceliklerin/ yapılabileceklerin tespiti 2.AMAÇLARIN TESPİTİ (Temel, Genel, Faaliyet Amaçları) 3.YAPILACAK FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ 4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAYIM PROGRAMI Faaliyetlerin Uygulanması

7 Bu bölüm programın diğer bölümlerine esas teşkil eder. Bu bölümde programın odak noktası olarak belirlenen ihtiyaç, sorun veya hedefler tam ve açık olarak tanımlanır. 1. MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.İl’e ait verilerin toplanması 2.Verilerin analiz edilmesi 3.Sorunların, nedenlerinin ve potansiyelin belirlenmesi Bu amaçla;

8 Sorunların ve nedenlerinin ortaya konması için, Hedefe Yönelik Problem Analizi yapılması gerekmektedir.

9 Problem İçinde bulunulan, düşünülüp çözümlenmesi ve bir sonuca bağlanması gereken olumsuz durum, mesele, sorun. Elmalar yeterince kızarmıyor. İlde mevcut su kaynakları potansiyeli iyi kullanılmıyor İhraç edilen biberler geri dönüyor. İlimiz Süt sığırcılığında hayvan başına alınan süt verimi düşük düzeydedir. Biçerdöverle hububat hasadında dane kayıpları çok fazla olmaktadır.

10 Ardından koşulan, ulaşılmak istenen olumlu durum, amaç. Hedef Bir konuyu; bütün yönlerini ortaya çıkararak, açıklamak ve sonuca bağlamak, tahlil etmek, çözümlemek. Analiz etmek

11 Hedefe Yönelik Problem Analizi TEMEL PROBLEMLER ? NEDEN-SONUÇ İLİŞKİLERİ ? NEDENLERİ ?

12 Açık ve kapsamlı bir problem analizi ile, Hedefe Yönelik Problem Analizi Hazırlanacak yayım programının AMAÇLARI ?

13 İlde çiftçilerin yaşamakta oldukları tarımsal sorunların nedenleri; mümkün olduğunca çok sayıda ve doğru bir şekilde ortaya konmalıdır. Hedefe Yönelik Problem Analizi Yayım programı içerisinde; HANGİ  KONULAR  METODLAR

14 Belirlenen nedenleri ortadan kaldırabilmek için; Hedefe Yönelik Problem Analizi diğer kurum ve kuruluşlarca üst düzeyde ve Bakanlık tarafından YAPIL MASI GERE KENLER

15 KAPSAMI ? Hedefe Yönelik Problem Analizi önceden bilgilendirilmiş, konuyla ilgili, konu hakkında bilgi sahibi kişiler KİMLER KATILMALI ?

16 Çok sık otobüs kazası oluyor!

17 Otobüs şirketine olan güvenin sarsılması Çok sık otobüs kazası oluyor ! Otobüslerin bakımı düzenli olarak yapılmıyor SonuçlarSonuçlar NedenlerNedenler Ana Problem Yolcular yaralanıyor/ sakat kalıyor/ölüyor Yolcular gideceği yere çok geç ulaşıyor Yolların durumu kötü Otobüslerin durumu iyi değil Yolları asfaltlama işlemi iyi yapılmıyor Ağır araçların tonajı iyi kontrol edilmiyor Otobüsler çok eski Sürücüler hatalı davranıyor Çünkü.... dığından Uzun süre araç kullanı yorlar Sürücü lerin eğitimleri yetersiz

18 Problem ağacında AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU ilişkiler SONUÇLARI YUKARIDAN AŞAĞI DOĞRU ilişkiler NEDENLERİ ifade etmektedir.

19 SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK

20 HAYVANLARDA BAKIM VE BESLEME YETERSİZ SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK Çünkü VERİMİ DÜŞÜK IRKLAR KULLANILIYOR HAYVAN HASTALIKLARI YETERİNCE KONTROL EDİLEMİYOR BAKICILAR HATALI DAVRANIYOR BARINAK KOŞULLARININ İYİ OLMAMASI KABA VE KESİF YEM İHTİYACI KARŞILANAMIYOR SAĞIM ZAMAN- LARINA DİKKAT EDİLMİYOR SAĞIM ÖNCESİ MEME TEMİZLEN- MİYOR VE UYARIL- MIYOR SAĞIM TEKNİKLERİ İYİ BİLİNMİYOR DÜZENLİ TIMAR YAPILMIYOR BAKICI- LARIN BİLGİ EKSİKLİĞİ VETERİNERLİK HİZMETLERİNİN EKONOMİK OLMAMASI HASTALIKLI HAYVANLARIN TECRİT EDİLMEMESİ KAÇAK HAYVAN GİRİŞİNİN TAKİP EDİLEMEMESİ ÇİFTÇİLERİN YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLMAMASI ISLAH ÇALIŞMALARININ YETERSİZ OLMASI SUNİ TOHUMLAMA HİZMETLERİ YETERSİZ GETİRİLEN KÜLTÜR IRKLARI İKLİM VE ÇEVRE KOŞULLARINA İYİ ADAPTE OLAMIYOR ÇİFTÇİLERİN EKONOMİK GÜÇLERİ ÇOK İYİ DEĞİL SÜTÜN PAHALIYA MAL OLMASI PAZARLA- MANIN İYİ OLMAMASI SÜTÜN SATIŞ FİYATININ DÜŞÜK OLMASI HAVALANDIRMA YETERSİZ HİJYENE ÖNEM VERİLMİYOR MEKANİZASYONA ÖNEM VERİL MEMESİ YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN AZ OLMASI SİLAJ YAPIMININ YETERSİZ OLMASI RASYON HAZIRLAMA BİLİNMİYOR MER’ALAR YETERSİZ MERALAR ISLAH EDİLMEMİŞ MERALAR AMAÇ DIŞI KULLA- NILIYOR PERİYODİK OTLATMA YAPIL- MAMASI

21 HAYVANLARDA BAKIM VE BESLEME YETERSİZ SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK Çünkü VERİMİ DÜŞÜK IRKLAR KULLANILIYOR HAYVAN HASTALIKLARI YETERİNCE KONTROL EDİLEMİYOR

22 HAYVANLARDA BAKIM VE BESLEME YETERSİZ KABA VE KESİF YEM İHTİYACI KARŞILANAMIYOR SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN AZ OLMASI MER’ALAR YETERSİZ SİLAJ YAPIMININ YETERSİZ OLMASI KESİF YEM FİYAT- LARININ YÜKSEK OLMASI MERALAR ISLAH EDİL- MEMİŞ MERALAR AMAÇ DIŞI KULLA- NILIYOR PERİYODİK OTLATMA YAPIL- MAMASI Çünkü

23 SUNİ TOHUM LAMA HİZMETLERİ YETERSİZ VERİMİ DÜŞÜK IRKLAR KULLANILIYOR ISLAH ÇALIŞMA- LARININ YETERSİZ OLMASI SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK ÇİFTÇİLERİN EKONOMİK GÜÇLERİ ÇOK İYİ DEĞİL GETİRİLEN KÜLTÜR IRKLARI İKLİM VE ÇEVRE KOŞULLARINA İYİ ADAPTE OLAMIYOR SÜTÜN PAHALIYA MAL OLMASI PAZAR- LAMANIN İYİ OLMA- MASI SÜTÜN SATIŞ FİYATININ DÜŞÜK OLMASI Çünkü

24 SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK HAYVAN HASTALIKLARI YETERİNCE KONTROL EDİLEMİYOR VETERİ- NERLİK HİZMET- LERİNİN EKONO- MİK OLMA- MASI HASTA- LIKLI HAYVAN- LARIN TECRİT EDİLME- MESİ KAÇAK HAYVAN GİRİŞİNİN TAKİP EDİLE- MEMESİ ÇİFTÇİ- LERİN YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLMA- MASI Çünkü

25 Önemli Notlar Hedefe Yönelik Problem Analizi

26 Hazırlanacak olan problem ağacının basit ancak gerçekçi olmasına özen gösterilmelidir. Hedefe Yönelik Problem Analizi

27 Bir sorunun önemi, sorun ağacındaki konumu/yeri ile belirlenmez. Hedefe Yönelik Problem Analizi

28 Bir sorunun nedenlerini ortadan kaldırırken, aynı zamanda muhtemelen başka bir sorunun nedenlerinden birini de ortadan kaldırmış oluruz.

29 Problem ağacında yer alan ifadelerin her biri, birer sorun ifadesi olarak yer almalıdır. Problem ağacı aşağı doğru indirildikçe, herhangi bir neden, sorun haline geçer.

30 Bir sorunun tek bir nedeni olmaz. Tek bir neden varsa, o neden doğrudan sorunun kendisi olarak ifade edilir.

31 Gübreleme uygun bir şekilde yapılmıyor Doğru metot kullanılmıyor Gübreleme zamanında yapılmıyor Çiftçi alışkanlık- larından vazgeçmiyor Çiftçi Gübreyi zamanında temin edemiyor Çiftçi gübrelerin kullanılma zamanını bilmiyor Gübreleme zamanı bayiide gübrenin bulunmaması

32 Problemi tamamen ortadan kaldırabilmek için, onu ortaya çıkaran tüm nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir.

33 HAYVANLARDA BAKIM VE BESLEME YETERSİZ KABA VE KESİF YEM İHTİYACI KARŞILANAMIYOR SÜT SIĞIRCILIĞINDA SÜT VERİMİ DÜŞÜK YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN AZ OLMASI MER’ALAR YETERSİZ SİLAJ YAPIMININ YETERSİZ OLMASI KESİF YEM PAHALI/ RASYON HAZIRLAMA BİLİNMİYOR MERALAR ISLAH EDİL- MEMİŞ MERALAR AMAÇ DIŞI KULLA- NILIYOR PERİYODİK OTLATMA YAPILMAMASI Çünkü xx x x

34 İldeki problemlerden; Hedefe Yönelik Problem Analizi HANGİSİ ÖNCELİKLİ ? Hazırlanan problem ağacındaki problemlerden; HANGİSİ ÖNCELİKLİ ?

35 Hedefe Yönelik Problem Analizi HANGİSİ ÖNCELİKLİ ?  personel  araç-gereç  bütçe  geçmiş yıllardaki gerçekleşmeler  o üretim dalının ildeki potansiyeli

36 İl için önemli konular ı n seçilerek programa alınmasıyla elde edilecek başarı, bir çok önemsiz konunun, programa alınmasıyla elde edilecek başarıdan daha yüksek olacaktır.

37 Problem, tespit edilen, içinde bulunulan olumsuz (negatif) durum 2. YAYIM PROGRAMININ AMAÇLARININ BELİRLENMESİ Amaç, ulaşılmak istenen olumlu (pozitif) durum, Çiftçilerin belirli bir yönde mesafe almasını sağlamaktır.

38 -Temel Amaçlar: Kalkınma planlarında yer alan, sosyal ve ekonomik nitelikli, çok uzun vadede, bir çok genel amacın gerçekleştirilmesi sonucu ulaşılabilecek, çok geniş kapsamlı, en üst seviyedeki nihai amaçlardır.

39 * Kırsal kesimde yaşayanların yaşam seviyelerinin yükseltilmesi. * Düşük gelirli çiftçilerin gelir seviyelerinin ülke ortalamalarına yaklaştırılması * Daha mutlu bir köy yaşamı sağlamak *Ülke hayvancılığının geliştirilmesi Temel Amaçlar:

40 Meyveciliğin geliştirilmesi Meyve bahçelerinin verimli çeşitlerle kurulması Meyve Hastalık ve zararlılarının önlenmesi Meyve ithaline sınırlı olarak izin verilmesi Meyve üreticilerinin desteklenmesi Meyvelerin ihraç imkanlarının artırılması Meyve İşleme tesislerinin arttırılması Temel amaç

41 -Genel Amaçlar: Sınırları belirlenmiş, uzun dönem program hedeflerini oluşturan, bir çok faaliyetin yapılması sonucu ulaşılabilecek olan amaçlardır.

42 * Birim alandan daha fazla gelir elde etmek, * Dekara verimin artırılmasını sağlamak. * Bir ürünün/bir çeşidin yaygınlaşmasını sağlamak. * Toprağın verimliliğini korumak v.b. gibi Sorundan yararlanarak belirlenen amaçlardır. Genel Amaçlar

43 Yayımcıya belirgin hedefler vermesi, yıl sonunda ve programın uygulandığı süre sonunda programın etkinliğini ölçebilmek için, Yayım Programının genel amaçları;  SAYISAL VE SÜRELİ (Hangi Yıllar Arasında Gerçekleştirileceği Belli) OLMALI

44  GERÇEKÇİ, (Ulaşılabilir) OLMALI Yayım Programının genel amaçları;

45  BİR ÇOK YAYIM FAALİYETİNİN YAPILMASI SONUCUNDA ULAŞILACAK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMİŞ OLMALI Yayım Programının genel amaçları;

46  GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİR FAALİYETE DEĞİL, ULAŞILACAK BİR SONUCA İŞARET ETMELİ ve HAREKETE GEÇİRECEK KADAR TETİKLEYİCİ OLMALI Yayım Programının genel amaçları;

47  KESİN OLMALI VE BİR TEK KONUYU İŞARET ETMELİ, Yayım Programının genel amaçları;

48  MASTAR HALİNDE (Yapmak, sağlamak, artırmak, v.b) İFADE EDİLMELİ Yayım Programının genel amaçları;

49 Unutulmamalıdır ki; Belirlenen genel amaçlar/hedefler; İlin, HERKESİN, genel amacı/hedefi olmalıdır. ilgili tüm şubelerin, tüm ilçelerin, il tarım teşkilatında çalışan

50 nedenlerin bazıları için her bir neden için GENEL AMAÇ LAR veya Sorunlardan/ Nedenlerinden Türetilir.

51 -Genel amaç % oranında artırmak, v.b şekilde belirlenmiş ise, % olarak ifade edilen ulaşılacak durumu anlayabilmek ve devamlılığı sağlayabilmek için, hedefin belirlendiği başlangıçtaki durum genel amaç/hedef içerisinde yer almalıdır.

52 -Alternatif ürünlerin, Form:A’nın birinci sütununda örneğin – ”İlde alternatif ürün olarak kanola’nın yaygınlaştırılması”- şeklinde yer alması gerekmektedir. Ancak üçüncü sütunda ayrı ayrı sayısal hedefler belirleneceğinden, ve her bir alternatif ürün için farklı faaliyetler planlanabileceğinden, her alternatif ürün Form:A’da ayrı bir tespit olarak yer alacaktır.

53 Hazırlanan problem ağacındaki problemlerin; Hangi düzeyde ele alınacağı, hangisinin öncelikli olduğu  Formalara işleme açısından da önem arz etmektedir.

54  İldeki sorunlar, öncelik tespiti yapıldıktan ve hangi düzeyde çalışılacağına karar verildikten sonra; birbirini takip edecek şekilde Form:A’ya yerleştirilir.

55 Form:A’nın birinci sütununda problem ile hedef, aynı tespit içerisinde ifade edilmemelidir.

56  Bir soruna ait hedef, kaç yılda ulaşılmak üzere belirlendi ise, sorunla ilgili tespitler o süre boyunca (5 yıl, 10 yıl) Form:A’da yer alır. Genel amaçtaki sayısal veriler de aynen kalır, her geçen yıl eksiltilmez.  Form:A, her yıl düzenli olarak program formları ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir.

57  Belirlenen süre sonunda hedefe, ulaşılamadı ise, o hedefe ulaşmak için yeni bir süre belirlenebilir.  Belirlenen sürede değişebilecek olan, programın uygulanacağı yılda yapılacak faaliyetlerdir.

58  Yayım Programına, her yıl/herhangi bir yıl, yeni bir sorun/konu ilave edilmesi mümkündür.  Bakanlığın Yayım Programına, ilave edilmesini istediği konular, mutlaka Form:A’ya ve program formlarına ilave edilir.

59  Belirlenen süre sonunda hedefe ulaşıldıysa, bir sonraki yılın yayım programı hazırlanırken; Form:A’da belirtmek suretiyle tespit programdan çıkarılır.

60  Herhangi bir tespit önceliğini kaybettiyse ve o tespitle ilgili olarak gelecekte faaliyet yapılması planlanmayacaksa bir sonraki yılın yayım programı hazırlanırken; Form:A’da belirtmek suretiyle programdan çıkarılır.

61 Önce Form:A hazırlanır, sonra hangi faaliyetlerin yapılacağı belirlenir.

62 Form A’nın altıncı sütununda yer alan ve programın uygulanacağı yılda yapılacağı ifade edilen faaliyetler, ait olduğu program formuna işlenir.

63 İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve yayım programına esas teşkil eden ihtiyaçlar, sorunlar veya hedefler Bu ihtiyaçların, sorunların veya hedeflerin nedeni veya nedenleri Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedef Bu ihtiyacın karşılanmasına veya sorunun çözümüne yönelik olarak yayım programına alınan faaliyetler (* 2) Başlang ıç yılı Bitiş yılı İlimiz Hayvancılığında Kaba Ve Kesif Yem İhtiyacı Karşılanamıyor İlimiz hayvancılığındaki kaba ve kesif yem ihtiyacını karşılamak. Bunun için; 1- Yem Bitkileri Üretiminin Az Olması 20032007 Belirlenen 5 yıllık sürenin sonuna kadar 2.500 dekar macar fiği ve 5.500 dekar tritikale, 7.500 dekar alanda silajlık mısır ekilmesini sağlamak. Demonstrasyon Tarla Günü Sir. Mektup Üretimi 2- Meralar Yetersiz------------------------------ a- Meralar ıslah edilmemiş20042013 Belirlenen sürede ilde mevcut 100.000 dekar mera alanının yarısının ıslah edilmesini sağlamak. Çiftçi İnceleme Gezisi Çiftçi Toplantısı b- Meralar amaç dışı kullanılıyor ----------------------------- c- Periyodik otlatma yapılmıyor 20062015 10 yılın sonunda ilde mevcut 15 mera alanının 10 unda periyodik otlatma uygulamasını yerleştirmek. Demonstrasyon Çiftçi Toplantısı Sir. Mektup Üretimi 3- Silaj Yapımının Yetersiz Olması 20052009 Beş yıllık sürede 400 çiftçimizin silaj yapmasını temin etmek. Demonstrasyon Sir. Mektup Üretimi 4- Kesif Yem Fiyatlarının Yüksek Olması ---------------

64 -Faaliyet Amacı: Bir programda yer alan herhangi bir faaliyetin yapılma amacıdır. Pratik ve doğrudan uygulamaya dönük olan, genel amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin ayrıntılı tanımıdır.

65 Faaliyet Amacı, ait olduğu program formundaki;..........amacı sütununa yazılır. Faaliyet amacı, faaliyetin konusu ile yakından ilişkili ve sınırlı olup, yapılacak faaliyet hakkındaki ayrıntıları içerir.

66 .................... İLİNDE 2004 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI Form:1 K o n u s u Kurulacak Demonstrasyonun Amacı Kurulacak Demonstrasyonun Özelliği D e m o n s t r a s y o n d a Sonuç Demons.Metod Demons. Dağıtıla cak Basılı Yayın Çeşidi Kullanıl acak Yayım Araçları Demon s Sayısı Çiftçi Sayısı Demon s Sayısı Çiftçi Sayısı Elma ağaçlarında değişik doruk dallı şekil budamasının yapılmasının öğretilmesi İlimizde önemli bir ürün olan elma ağaçları çok yaşlı ve yüksek bir şekilde taçlanmış olduğundan, 2002 yılında dikilen klasik anaçlı ve yarı bodur anaçlı elma ağaçlarının kültürel işlemlerde kolaylık sağlayacak şekilde daha aşağıdan taçlanmasını temin için, 2. yılda hangi dalların, nereden ve nasıl kesilmesi gerektiğini bizzat yapmak ve demonstrasyona katılanlara yaptırmak suretiyle öğreterek kendileri yapacak şekilde beceri kazandırmak. --550 Sirküler Mektup Video ve Video Bant

67

68 İLİNDE 2004 YILINDA DÜZENLENECEK TARLA GÜNLERİNİN PROGRAMI Form:2 K o n u s uDüzenlenecek Tarla Gününün Amacı Düzen- lenecek Tarla Günü Sayısı Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı T a r l a G ü n ü n d e Düzen lenen Köyden Çevre Köyler den Dağıtı lacak Basılı Yayın Çeşidi Kullanı lacak Yayım Araçları İşbirliği Yapılac ak Kuruluşl ar............... fasulye çeşidinin tanıtılması tarla günü..... Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bölgemize tavsiye edilen..... fasulye çeşidinin ilimize uygun olduğunu, yetiştirilmekte olan mahalli.............. çeşitlerinden daha iri ve dekara başına veriminin daha fazla olduğunu göstermek ve çiftçilerimizi bu çeşidi ekmeleri konusunda ikna etmek için yeni çeşidin ekildiği alanı; fasulye yetiştiren diğer çiftçilerin de görmesini ve gözlem yapmasını sağlamak, 24010broşürvideo Multi vizyon

69 Sorunlar Listesi A Köyü Örneği 1.Eğitim düzeyi düşük, 2.İşsizlik, 3.Altyapı yetersiz, belediyenin öncelikleri farklı, 4.Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor, 5.Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor, 6.Hijyenik içme suyu yok, 7.Salgın hastalık var, 8.Gelir düzeyi düşük, 9.Annelerin çocukları besleme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz), 10.Çocuklarda beslenme yetersizliği, 11.Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz, 12.Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, 13.Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor, 14.Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde %10 oranında artmış, 15.Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,

70 Teşekkürler… coguz@selcuk.edu.tr


"HEDEFE YÖNELİK PROGRAM HAZIRLAMA Prof. Dr. Cennet OĞUZ S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları