Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL DÜZEYİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL DÜZEYİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU."— Sunum transkripti:

1 İL DÜZEYİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLIK TOPLANTISI T.C. SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü 2015

2 Rehbere İlişkin Genel Bilgiler Rehberin Amacı ve Kapsamı Bu rehber; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi gereğince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hazırlanacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de raporlarda yer verilecektir. Raporlama Usulü ve Süresi Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Sayın Valimizin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve kurumların bağlı/ilgili/ilişkili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır.

3 Hukuki Dayanak * 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 28/A maddesi, (…..Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.) * 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi, (Starejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Başlığı) * Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendi ( "g" Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek ) * İnceleme Kapsamında Yer Almayan Kuruluşlar Adli ve Askeri Teşkilat, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları

4 Kavramlar – Stratejik Plan * Amaç Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olup, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. * Hedef Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. * Strateji Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar-faaliyetler bütünüdür. * Göstergeler (Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri) Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlerdir.

5 Kavramlar – Performans Programı * Performans Programının Amacı Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler ile performans esaslı bütçeleme anlayışının, yıllık programlamalar çerçevesinde hayata geçirilmesidir. Stratejik Plandaki amaç ve hedeflere ulaşmada bir araç olan Performans programları vasıtasıyla; Performans hedefi, göstergeleri ve faaliyetleri ile kaynak ihtiyacı arasında bir bağlantı kurulmakta, Yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırılmaktadır. * Performans Hedefi Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri, * Faaliyet Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri, Göstergeler(Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri) Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları ifade eder.

6 Süreç

7 Kurumlarca Doldurulacak Formlar EK-3 BAKANLIK/KURUM…………. Bakanlığı STRATEJİK PLAN…………. Dönemi Stratejik Planı STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Tema (varsa) Stratejik Amaç HedefStrateji (Varsa) Performans Göstergesi ………………….……………… ………. ……………………… …………… PERFORMANS PROGRAMI…………. Yılı Performans Programı PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Stratejik Amaç Performans HedefiFaaliyet Performans Göstergesi ………….……………….. ……….. ………………….. TEMA 1. ……… (varsa) Stratejik Amaç 1…………………. Hedef 1.1……..Performans Hedefi 1……… 2……… Faaliyetler 1………………… 2………………… Performans Göstergeleri 1………………… 2………………… Stratejik Amaç 2…………………. Hedef 2.1……..Performans Hedefi 1……… Faaliyetler 1………………… Performans Göstergeleri 1………………… …….……………………………………..……………………………………..…………………

8 Kurumlarca Doldurulacak Formlar EK-5 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:  ……….Bakanlığı ……..Dönemi Stratejik Planı  ……….Yılı Performans Programı Stratejik Amaç……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hedef – Performans Hedefi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Performans Göstergesi PG1. ………………………………………………….. PG2. ………………………………………………….. ………………………………………………………… Faaliyet F1. ……………………………………………………. F2. ……………………………………………………. ………………………………………………………… Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1  Performans Programında belirlenmiş olan gösterge rakamının il düzeyindeki gerçekleşmesi yazılacak!!! (Oran-%, Adet, Yıl) (Sadece rakamsal bilgi verilecek, açıklama yapılmayacak)  Hedef gösterge düzeyine göre olumlu gerçekleşmeler için (+), olumsuzlar için ise (-) ifadesi konulacaktır. Örnek: 77 (+), 70 (-) …….. Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1  Çok kısa bir açıklama yazılacak!!!! (3-4 cümleyi geçmemeli)  Merkezi nitelikteki faaliyetler için; “Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.” Açıklaması girilmesi yeterlidir.

9 Formları indirmek için " www.samsunyikob.gov.tr " Forma sayfamızın "Haberler ve Duyurular" bölümünden ulaşılabileceği gibi Sol Üst köşede bulunan "Arama" alanına "Faaliyet" yazıp "Ara" diyerek de dosyanın bulunduğu sayfaya erişebilirsiniz.

10 Form İçeriği " www.samsunyikob.gov.tr "

11 Formları göndermek için e-mail adreslerimiz: bilgi@samsunyikob.gov.tr & strateji@samsunyikob.gov.tr Kurumsal e-mail adreslerimizin tamamına ve bu sunuma www.samsunyikob.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


"İL DÜZEYİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları