Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Recep Alperen KAVAK Tapu ve Kadastro Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Recep Alperen KAVAK Tapu ve Kadastro Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Recep Alperen KAVAK Tapu ve Kadastro Uzmanı
TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Recep Alperen KAVAK Tapu ve Kadastro Uzmanı

2 HACİZ İŞLEMLERİ, ŞERH VE BEYAN BELİRTMELERİNİN SALT ELEKTRONİK ORTAMDA TESCİLİ (2015/4 SAYILI GENELGE)

3 DAYANAK 6083 sayılı TKGM Teşkilat Kanunu Tapu Sicili Tüzüğü
tarih ve sayılı Makam oluru tarih ve sayılı Makam oluru tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı hakkında yönetmelik

4 Yürürlükten kaldırılan mevzuat
tarihli ve 972 sayılı genelge tarihli ve 1390 sayılı genelge tarihli ve sayılı genel duyuru tarihli ve 2004/14 sayılı genelgenin B maddesi (Yabancı Para Alacağından Dolayı Haciz Talebi) tarihli ve 2014/3 sayılı genelgenin D maddesi (Takbis Verilerinin Düzeltilmesi)

5 AMAÇ Tapu Müdürlüklerinde iş yükünün azaltılması
İnsan kaynağının daha etkin ve verimli kullanımı Hizmetleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme Vatandaş memnuniyetinin sağlanması

6 2013 yılı İcrai Haciz, Kamu Haczi, İhtiyati Haciz Toplam İşlem Sayısı
Yıllık Toplam işlem Sayısı İcrai Haciz, Kamu Haczi, İhtiyati Haciz İşlem Sayısı

7 2014 yılı İcrai Haciz, Kamu Haczi, İhtiyati Haciz Toplam İşlem Sayısı
Yıllık Toplam işlem Sayısı İcrai Haciz, Kamu Haczi, İhtiyati Haciz İşlem Sayısı

8 HACİZ YAZILARININ KABULÜ
Tapu Müdürü Tarafından haciz yazılarının teslim alacak personel görevlendirilmesi Görevlendirilen personelin haciz yazılarını teslim aldığı anda TAKBİS başvurusu oluşturarak, havale edilmek üzere bekletmeksizin müdür/müdür yardımcısına teslimi Haciz başvurusu müdür/müdür yardımcısı tarafından TAKBİS üzere havale edilerek, haciz yazılarının fiziki olarak işlemi yapacak personele iletilmesi TAKBİS üzerinden kendisine haciz işlemi havale edilen personelin, yazının fiziki olarak teslimi neticesinde haciz işlemini neticelendirmesi.

9 Tapu sicilinde kayıtlı gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için tanıtıcı bilgiler ile haciz yazısındaki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, verilerin karşılıklı olarak örtüşmesi halinde haczin tesis edilmesi, aksi halde istemin gerekçesi belirtilerek reddedilmesi gerekmektedir.

10 HACİZ YAZILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İcra müdürlükleri ile kamu haczi koymaya yetkili kamu kurumlarının haciz yazılarında kurum bilgileri, yazı tarihi, sayısı ve borç miktarı bulunmalıdır. Haciz yazılarında bu bilgilerden bir veya birkaçının bulunmaması durumunda istem reddedilir.

11 İcra müdürlükleri tarafından tapu müdürlüklerine gönderilecek haciz yazılarında (Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde), gerçek kişiler için kimlik bilgilerinin, tüzel kişiler için tanıtıcı bilgilerin yanında taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgileri bulunmalıdır. Aksi halde istem reddedilir. İcra müdürlükleri tarafından yazılan ihtiyati haciz yazılarında mahkeme kararının varlığının belirtilmesi aranmaz.

12 Yabancı para alacakları için düzenlenen haciz yazılarında paranın cinsi ve borç miktarı ile yabancı paranın Türk parasına çevrilerek, Türk parası üzerinde haciz talebinde bulunulması durumda halinde talep karşılanır. Türk parası cinsinden haciz miktarının bulunmaması durumunda istem gerekçesi belirtilerek reddedilir.

13 Müdürlüklerimizde yapılan yazışmalarda, şerhler ile beyanlar sütunundaki tüm belirtmelerin salt elektronik ortamda tutulduğunun mutlaka belirtilmesi, tapu kayıt örneklerinin ise “Şerh ve beyan belirtmeleri salt elektronik ortamda tutulmaktadır” ibaresinin yazılarak onaylanması gerekmektedir.

14 ŞERH VE BEYAN İÇEREN TAŞINMAZLARDA YAPILACAK İŞLEMLER
Tasarruf hakkini yasaklamayan şerh veya beyan ile takyitli taşınmazın temliki veya bir hakla takyidi Düzenlenecek resmi senet ve tescil istem belgesinde takyidatlar gösterilerek, tarafların isleme konu taşınmazların kayıtları incelediklerine, resmi senet veya tescil istem belgesinde belirtilen şerhler ve beyanlar sütununda yer alan tüm takyidat/belirtmeleri bildiklerine kabul ettiklerine ilişkin irade beyanlarının imza altına alınması durumunda istemler karşılanacak olup işlem sonucu ilgili kuruma veya mahkemeye bildirilecektir.

15 İcra-i ve ihtiyati hacizli taşınmazlarda, isteme uygun irade beyanları alınarak karşılanan işlemlerin sonucu geciktirilmeksizin ilgili mahkemeye veya icra müdürlüğüne bildirilecektir.

16 İhtiyati tedbir/iflas/konkordato gibi yasaklayıcı nitelikteki şerhler ile iyi niyetli 3 şahısları bilgilendirme amaçlı olan İcra ve iflas Kanununun 150/c maddesi şerhi, satışa arz v.b. şerhlerin sicile işlenmesinden sonra, kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir şerh tesisi halinde, icra daireleri ve mahkemelere bilgi verilecektir

17 6183 Sayılı Kanun ile özel kanunları gereği kamu haczi uygulayabilen idarelerin istemleri sonucu takyitli hale gelen taşınmazlar üzerindeki tasarruf hakları yasaklanmış olacağından, ilgili idarelerin onayı alınmaksızın temlikine veya bir hakla takyidine ilişkin rıza-i işlemlere izin verilmeyecektir

18 İİK‘nun 150/(c) maddesi gereğince, icra müdürlüğünün ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu müdürlüğüne bildirmesi halinde, tasarrufu yasaklayıcı nitelikte olmayan bu şerhte salt elektronik ortamda belirtilecektir. Taşınmazın temlikine veya üzerinde hak tesisine yönelik istemlerde, şerhin varlığı düzenlenecek belgede (resmisenet,tescilistembelgesigibi) gösterilerek taraflarca kabul edilmesi durumunda istemin karşılanması gerekmektedir.

19 Kısıtlı pay; Taşınmazda, aynı kişiye ait farklı payların resen birleştirilmesi esastır. Ancak kısıtlı olan ve olmayan paylara ilişkin edinimlerin birleştirilmeksizin ayrı ayrı tescil edilmesi ve kısıtlamanın hangi paya ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

20 Kısıtlı taşınmazların ifraz, ifrazen taksim, kat mülkiyeti/kat irtifakı tesisi, imar vb. ilişiklerin aktarımını gerektirir işlemlere konu edilmesi durumunda, kısıtlı payların ilgili taşınmazlara aktarımının yapıldığının mutlaka TAKBİS kayıtlarından kontrol edilmesi gerekmektedir.

21 tarihinden önce tapu siciline şerh edilen hacizler ile 02/07/2015 tarihinden önce tapu siciline tescil edilen diğer şerhler ile beyanlar sütunundaki tüm belirtmelerin başka sayfaya aktarımını gerektiren bir işleme konu edilmesi durumunda, bunların aktarımı salt TAKBIS üzerinden gerçekleştirilecek olup, şerhler ile beyanlar sütunundaki tüm belirtmeler yeni olusan tapu kütüğü sayfalarına taşınmayacaktır.

22 tarihinden önce tapu kütüğüne tescil edilen hacizler ile tarihinden önce tapu siciline tescil edilen diğer şerhler ile beyanlar sütunundaki tüm belirtmelerin terkinlerinin TAKBİS ve tapu kütükleri üzerinden sağlanması, tarihinden önce tescil edilen hacizlerin yenilenmesinin sadece TAKBİS ortamında yapılması gerekmektedir.

23 SERH VE BEYANLARIN TESCIL VE TERKIN KONTROLU

24 Tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen akitli ve akitsiz işlemlerde, tescil kontrolü TAKBIS ve tapu kütüğü üzerinden yapılacaktır. Bu durum resmi senedin veya tescil istem belgesinin ilgili sütununa “TAKBİS ve tapu kütüğü tescil kontrolü yapıldı” ibaresi, şerh ve beyan işlemlerinde ise cevabi yazının müdürlük nüshasının uygun bir yerine "TAKBİS tescil/terkin kontrolü tarafımdan yapılmıştır." ibaresi, görevli personelin adı soyadı belirtilerek imza edilecektir. Her türlü şerh ve beyanın terkin isteminde, terkin işleminin mutlaka tesis işlemi incelenerek karşılanması gerekmektedir. Kısmi terkin istemlerinde, TAKBİS üzerinden sadece terkini talep edilen taşınmazların seçilmesi gerekmektedir.

25 TAKBİS VERİLERİNİN DÜZELTİLMESİ

26 Veri düzeltme: TAKBİS üzerindeki kayıtların, tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü aziller sicili ve yevmiye defterindeki tescile ve dayanak belgesine uygun hale getirilmesi işlemidir.

27 Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, aziller sicili veya yevmiye defterindeki tescil doğru olmasına rağmen TAKBİS kayıtlarının hatalı olduğunun tespit edilmesi veya dayanak belgelerinde yer alan bilgiler ile TAKBIS kayıtlarının örtüşmemesi halinde, tapu müdürü veya müdür yardımcısı tarafından TAKBİS verilerinin düzeltilmesi için işlem yapmaya yetkili bir personel görevlendirilir.

28 Görevli personel tarafından tescil ile TAKBİS kayıtları arasındaki farklılığın nedeni ve tescili gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konuları dayanak belgelerinden de yararlanılarak araştırılır. Tapu kütüğündeki tescilin dayanak belgesine uygun olduğunun anlaşılması halinde TAKBİS üzerinden veri düzeltme işlemi yapılır.

29 Yapılan veri düzeltme işlemleri, müdür/müdür yardımcısının ekranının sayaç bölümüne anlık olarak yansır, veri düzeltmeler müdür/ yardımcısı tarafından anlık olarak takip edilir Veri düzeltme işlemini yapan personel tarafından düzeltme nedeni ile taşınmaz bilgilerini içeren açıklama yazılan veri düzeltme işlemi, müdür/müdür yrd. tarafından kontrol edilir. Uygun bulunanlar ekrandaki Kontrol edilmiştir seçeneği işaretlenerek işlem neticelendirilir.

30 Müdür/müdür yrd. tarafından kontrol edilip, uygun bulunmayan düzeltme işlemi veri düzeltme yöntemi ile eski haline getirilir. Şerh ve beyanlara ilişkin veri düzeltme işlemleri farklı bir düzenleme ile başvuruya bağlanmış olup, başvuru görevli personele havale edilerek düzeltme işlemleri yapılacaktır.


"Recep Alperen KAVAK Tapu ve Kadastro Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları