Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAL BİLDİRİMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAL BİLDİRİMLERİ."— Sunum transkripti:

1 MAL BİLDİRİMLERİ

2 DAYANAK 3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu 04/05/1990 t.ve 20508 s.R.G
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15/11/1990 t.ve s.R.G

3 Mal bildiriminin konusu -1
Yukarıda belirtilen Kanunun 5 inci ve anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre; kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklara ait bulunan; a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil), b) Kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının beş katından, aylık ödenmeyenler ise genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki; 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtlar, 2) Hisse senedi ve tahviller, 3) Altın ve mücevherat,

4 Mal bildiriminin konusu -2
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçerdöver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar, 5) Haklar, 6) Alacaklar, 7) Borçlar, 8) Gelirler, mal bildirimine konu teşkil eder.

5 Dikkat edilecek hususlar -1
Mal bildirimlerini incelemekle görevli personelce aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir. a) Mevzuatta belirtilen süre içinde görevli olduğu birime mal beyanı düzenlenip teslim edilip edilmediği, b) Kendisi, eş ve çocuklarının bilgileri ve T.C. kimlik numaralarının yazılıp yazılmadığını,

6 Dikkat edilecek hususlar -2
c) Beyan edilen mal ile ilgili bilgilerin ve kime ait olduğunu belirtir T.C. Kimlik no karşısına yazılıp yazılmadığını, ç) Mal bildirimi sahibinin adı, soyadı, tarihi yazılıp ıslak imza ile imzalanıp imzalanmadığını, d) Mal varlığı değişikliklerinde verilen ek beyannameyi süresi içinde verilip verilmediğini,

7 Dikkat edilecek hususlar -3
e) Bildirimi düzenleyence mal bildirimini “Mal Bildirim Zarfı”nın üzerindeki bilgiler ile bildirime yazdığı tarihi zarfın üzerine de yazıp imzalayarak zarfın kapatılıp kapatılmadığını, f) Genel beyan döneminde süresi içerisinde beyanname vermeyenler tespit edilerek ilgililerden bir yazı ile beyanlarının istenmesi, buna rağmen beyan vermeyenler hakkında yasal işlemin başlatılması, g) Verilen mal beyannamesinde tespit edilin eksiklikler giderilmek üzere ilgili personele bir yazı ile iade edilerek tamamlattırılır.

8 Dikkat edilecek hususlar -4
(5) Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamayacak ve bilgi verilemeyecektir. (6) Personel tarafından usulüne uygun doldurularak imzaladığı mal bildirimini “Mal Bildirim Zarfının içine koyarak zarfın üzerinde ki bilgileri de doldurup imzaladıktan sonra teslim ettiği birimlerce, mal bildirimlerine ait zarflar dosyaları taşra teşkilatında tutulanların il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüğüne, Başkanlıkta tutulanların ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gizli yazı ile gönderilecektir

9 MAL BİLDİRİMİNİN YENİLENMESİ
Sonu (0) ve (5) ile biten yılların En Geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerin yenilenmesi zorunludur (ilgili yönetmelik 11. md.)

10 Mal bildirim formunun doldurulması
Mal bildirimi formu tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır (ilgili yönetmelik 12. md.)

11 Ön yüz arka yüz

12 Ek mal bildirimi ve zamanı
Ek mal beyanı verilmesi Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin Ek Mal Bildirimi başlıklı 10 uncu maddesine göre beyanname vermek zorunda olan kamu görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda,  değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Elde ettikleri net aylığın beş katı (mad.8) tutarı "mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması" mal varlığında önemli değişiklik sayılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus memurlar için elde ettiği net maaşın 5 katıdır.

13 Mazeret sebebi ile bildirimde bulunamama
Genel beyan döneminde mazeret nedeniyle mal bildiriminde bulunamayan personelin mazeretlerinin de yazıldığı isim listesinin en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere gönderilmesi, Bunlardan göreve başlayanların , başlama tarihi itibariyle ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

14 Mal bildirimlerinin karşılaştırılması
İlgili yönetmeliğin 18.maddesi,ilgili mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgilerin bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlayacak şekilde karşılaştırılacağı hükmünü amirdir. Bildirimlerin ikys üzerinden girilmesi karşılaştırma işleminde bir kolaylık sağlıyacaktır.

15 Mal bildiriminde bulunmama
Adli ve idari cezayı gerektirir bir durum olarak; Kanuna aykırı davranmakta 3 aydan bir yıla kadar hapis 657/125-j maddesi uyarınca 1-3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması

16 Mal bildirimleri ve ikys
tarihinden itibaren bildirimler ikys üzerinden girilebilmektedir tarihinden itibaren zorunlu olarak ikys üzerinden giriş yapılmaktadır.

17 İkys üzerinden doldurulan bildirimler
Bilgiler Eksiksiz olarak girildikten sonra, Tek Nüsha olarak Program üzerinden çıktısı alınacak, Beyan sahibince Islak imza edilecek, Adı,soyadı ve sicil numarası yazılı Kapalı zarfa konulacak, Görev yaptıkları müftülüğe veya müdürlüğe teslim edilecek.

18 İkys’den girilmeyen bildirimler
İkys üzerinden girilmeden başkanlığımıza gönderilen bildirimler yeniden tanzim edilmek üzere geri gönderilecektir.

19 Mal bildirimlerinin gönderileceği merciler
Dosyaları il müftülüğünde tutulan personelin bildirimleri il müftülüklerine, Dosyaları eğitim merkezlerinde tutulan personelin bildirimleri Eğt.Merk. Müdürlüklerine, Dosyaları başkanlıkta tutulan personelin bildirimleri başkanlığa ikgm’ne Gizliliği koruyacak bir şekilde gönderilir/teslim edilir.

20 Teşekkür eder başarılar dilerim


"MAL BİLDİRİMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları