Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro IX.Bölge Müdürlüğü UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro IX.Bölge Müdürlüğü UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI"— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro IX.Bölge Müdürlüğü UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hazırlayan:Mehmet LİMANDAL Şube Müdürü .

2 KONULAR 1-RESMİ SENETLER 2-BAŞVURU İSTEM BELGESİ
3-ONAMA SURİYLE YAPILAN İPOTEK İŞLEMLERİ 4-HACİZLERİN ŞERH VE TERKİN İŞLEMLERİ SAYILI KANUNUN 7.MADDESİ ŞERHLERİ TERKİNİ 6-BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞINDA MECLİS KARARI ARANILMASI 7-TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ YETKİ BELGELERİ 8-MAHKEME KARARININ AVUKAT TARAFINDAN İMZALANAMAYACAĞI 9-YETKİ BELGESİ-VEKALET ve İMZA SİRKÜLERİ NİNARŞİVLENMESİ 10-TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN KÖYLERDEKİ İLKOKUL BİNA VE ARSALARI 11-DASK POLİÇESİ ARANILMASI 12-MUHDESAT BELİRTMESİ 13-BAĞIŞDAKİ ŞARTIN RESMİ SENETTE GÖSTERİLMESİ SAYILI TBK.KANUNUNA GÖRE KEFALET İPOTĞİ 2

3 RESMİ SENETLER 1)-TAKBİS’ den alınan resmi senetler ile matbu Resmi senetler arkalı-önlü olacak 2)-Taraflar ve varsa tanıkların isimleri ile beyanları, sadece TAKBİS programının çıkarttığı sayfada olacak, isimlerin diğer sayfalara bölünmemesine dikkat edilecek “OKUDUM” ibaresi sadece bu sayfada olacak ve isimlerin üzerine yazdırılarak alt kısma imza alınacaktır. 3)-Diğer sayfalar imzalanacak, imzalar paraf şeklinde olmayacaktır. 4)-Matbu Resmi senetlerde de tarafların isimleri son sayfaya açılacak ve “OKUDUM” ibresi bu sayfaya olacak ve bu sayfa ile tüm sayfalar imzalanacaktır. 5)-Matbu Resmi Senetlerde taraf isimlerinin matbu olarak yazılması aranılmayacak , cilt payı sağdan 2 cm boşluk bırakılacak imzalar için sayfanın altında yeteri kadar boşluk bırakılacaktır. 6)-Tüm sayfalar Müdür ve Hazırlayan Memur tarafından imzalanacak ,daire mührü ile mühürlenecektir

4 BAŞVURU İSTEM BELGELERİ
1) SUNULAN BELGELERE AİT KUTUCUKLAR: Bu sütunlar TAKBİS programında düzenlenen BAŞVURU İSTEM BELGESİ’ nde otomatik olarak işaretlenemediğinden, yazıcıdan alınan çıktısı üzerinde el ile işaretlenmesi gerekmektedir. Çoğunlukla ilgili personel tarafından bu kutucukların işaretlenmesi unutulduğundan işlem sonrasında da dosyasında bu şekilde arşivlenmektedir. (2)“AÇIKLAMALAR” Bölümü:: Aynı vekaletin tekrar kullanılması halinde, “YETKİ TAM,AZİL YOKTUR” ibaresi ile aslının bulunduğu köy/mahalle adı ile tapu kütük sayfa numarasının bu sütuna yazılmadığı, Verilen randevudan daha sonraki bir zamanda işlemin tamamlanması halinde gecikme nedenini yazılıp İLGİLİSİNİN İMZASININ alınmadığı, gecikmelerinin müdürlükten kaynaklandığı imajının yaratıldığı, Buna bağlı olarakta ,randevu saatinde tamamlanamayan işlemlerin gerçekleşmeme nedeninin, TAKBİS sisteminde de aynı başvurunun “AÇIKLAMALAR” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.  3/1

5 BAŞVURU İSTEM BELGELERİ
(3)“TALEP SAHİPLERİNİN” ,Adı,Soyadı,Adresi,Telefon numarası hanesinde; Talep Sahibi/sahiplerinin isim ve adreslerini noksan yazıldığı ,isimlerin yazılı olduğu halde imzalarına yer verilmediği.   (4) “ÖN İNCELEMEYİ YAPAN” hanesinde; Ön İncelemeyi yapan memurun imzasının bulunmadığı, (5) “HAVALEYİ YAPAN “ hanesinde; Havaleyi yapan müdür/müdür vekilinin imzasının bulunmadığı, Havale edilen, işlemi yapan personelin imzasının bulunmadığı, Randevu saatinin gösterilmediği, 3/2

6 BAŞVURU İSTEM BELGESİ (6) “İŞLEMİN TAMAMLANDIĞI “hanesinde:
İşlemin tamamlandığı tarih ve saatinin gösterilmediği, İşlemin yevmiye numarasının yazılmadığı veya noksan yazıldığı, (7) “SAYMAN MUTEMET ALINDISININ” hanesinde; Ekteki Belge sayısının yazılmadığı, Sayman Mutemet Alındısı’na ait dekont tarihi ve miktarının yazılmadığı, Tapu Harcının yatırıldığı Banka Adı ve Harç dekont No’ sunun yazılmadığı, 3/3

7 ONAMA SURETİYLE YAPILAN İPOTEK İŞLEMLERİ
1)-Sözleşme ekinde yer alan “İPOTET TESİL VE TESCİL İSTEM” Belgesinin “ONAMA” kısmının Tapu Müdürü tarafından imzalanarak onaylanması suretiyle işlem gerçekleştirilecektir. 2)-Bu işlem için ayrıca “TESCİL İSTEM BELGESİ” veya “RESMİ SENET” düzenlenmeyecek. 3)-Sözleşmede; İpotek Tesis ve Tescil İstem Belgesinin Bulunmaması halinde ise ;sözleşmenin son sayfası uygun ise oraya, uygun değil ise başka bir kağıda İpotek Tesis ve tescil İstem Belgesi düzenlenerek sözleşmeye eklenecektir. Ek yeri müdürlük mührü ile onaylanacaktır. 4

8 HACİZ ŞERHİ ve TERKİNİ 1)-Haciz evrakı alındığında tarih ve saat yazılmak suretiyle yevmiye defterine kaydı yapılacaktır. 2)-Tapu Kütüğüne; Tarih ve yevmiye numarası ile Borç miktarı, gönderen İcra Dairesinin adı ve müzekkerenin tarih ve dosya esas numarasının ve hisseli taşınmazlarda borçlunun adının şerhler hanesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. 3)-Haciz konulduktan sonra ilgili icra Dairesine bildirim yazısı iki suret alınacak Müdürlükte kalan suretinde memurun parafı ile Tapu Müdürünün “Haciz tescilini Kontrol edilmiştir” ibaresi yazılarak imzalanması gerekmektedir. 4)-Haciz terkininde de ise; terkinden sonra kütük sayfasının terkin eden tarafından mutlaka paraf edilmesi gerekmektedir, 5

9 2942/7.MADDE BELİRTMESİNİN TERKİNİ
Belirtme yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde 10.maddeye göre idare adına tescili içeren ;Taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış belgenin (mahkeme müzekkeresi) kamulaştırmayı yapan idare tarafından ibraz edilememesi halinde; 1)-taşınmaz malla ilgili olarak gelecek herhangi bir işlem talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile, 2)-Her hangi bir işlem talebi olmadan tespiti halinde ise, yevmiye ye alınarak resen sicilden terkin edilerek işlem sonucundan ilgili idareye bilgi verilir. 6

10 BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞINDA MECLİS KARARININ ARANILMASI
1)-5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre taşınmaz malın alımı ve satımının Belediye meclislerince karara bağlanması gerekmektedir. 2)-Aynı Kanunu 34.maddesinde ise belediye meclis Kararlarının uygulama yetkisi Belediye Encümenine verilmiştir. 3)-taşınmaz satışını içeren belediye Encümen Kararlarında meclis kararından bahsedilmesi gerekmektedir. 4)-Encümen Kararında bahsedilmemesi durumunda ise Belediye Meclis Kararının ayrıca aranılması gerekmektedir. 7

11 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YETKİ BELGELERİ
1)-1581 Sayılı Kanunun 21.maddesine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Ticaret Siciline tescil ve ilana tabi değildir. 2)-Her birinin ayrı tüzel kişiliği bulunduğundan ayrı ayrı gayrimenkul tasarrufuna da yetkilidirler. 3)-Tarım Kredi Kooperatiflerin İpotek ve tescil işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Genel Müdürlüğümüzün 20/06/1975 tarihli ve 3827 sayılı Talimatlarında açıklanmıştır. 4)-Yetkililerin kimler olduğunun ve imza sirkülerin resmi yazı ile Tapu Müdürlüğüne bildirilmiş olması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 8

12 MAHKEME KARARLARININ AVUKATLAR TARAFINDAN İMZALANAMAYACAĞI
1)-Avukatlık Kanunun 56.maddesi hükmü gereği,Avukatlar kendilerine verilmiş dava vekaletnameleri gereğince taraf oldukları mahkeme kararlarını Tapu Müdürlüklerinde tescil ettirebilirler. 2)-Kurum avukatlarının Kamulaştırma işlemlerine ait mahkeme kararlarının, ıslak imzalı aslını yada usulüne uygun tasdik edilmiş suretini tescil sırasında Tapu Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.Bunları kendileri tasdik edemez. 3)-Mahkeme Kararlarının tescili sırasında,avukatların kendilerine verilmiş dava vekaletlerinin suretini, BARO PULU yapıştırılmak suretiyle tasdik etmeleri halinde bu vekaletnamelere dayanılarak tapu tescili yapılabilir. 4)-Noterlik Kanunun 84.maddesi gereğince taşınmaza ilişkin vekaletnamelerin düzenleme şeklinde olması gerektiğinden Avukatların YETKİ BELGESİ ile bir başka avukata yetki devretmek suretiyle Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmaları mümkün değildir. 5)-Tapu Müdürünce, aslının bulunduğu tapu kütük sayfası belirtilmek ve her sayfası tasdik edilmek suretiyle tasdik edilmiş vekaletname, yetki belgesi, imza sirküsü ile Veraset Belgesi ile başka bir Tapu Müdürlüğünde işlem yapılabilir. 9

13 YETKİ BELGELERİ-VEKALETNAMELER-İMZA SİRKÜLERİNİN ARŞİVLENMESİ
1)-Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde,BANKALAR-KAMU KURUMLARI-KİT’lere ait YETKİ BELGESİ –İMZA SİRKÜSÜ-VEKALETNAME gibi sürekli kullanılan ve kolayca ulaşılması gereken evrakın YETKİ DOSYASI olarak bilinen dosyada saklanması ve ZAFİYET GÖSTERİLMEMESİ bir DÜZEN ve SİSTEMATİK içerisinde saklanması gerekmektedir. 2)-Ancak Tapu Sicilini oluşturan ANA SİCİLLERDEN olan RESMİ SENET-MAHKEME KARARI ve DİĞERLERİ olarak Tüzükte bahsi geçen ve Elektronik ortamda arşivlenmesi gereken evrakların gerektiğinde tasdikli suretinin verilmesi için asıllarının ilk işleme ait parselin kütük sayfa dosyasında saklanması daha doğru olacaktır. (3)-İşlem hacmi fazla olan Tapu Müdürlüklerinde YETKİ DOSYASI oluşturulması bu belgelere daha kolayca ulaşılması açısından uygun olacaktır. 10

14 BELEDİYEYE DÖNÜŞEN KÖY İLKOKULLARININ DURUMU
1)-222 sayılı İlköğretim Kanunun 62.maddesi gereğince TAHSİS, 63.maddesi gereğince SATIN ALMAK VEYA KAMULAŞTIRMAK suretiyle oluşturulan; Köy Okulları KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ adına, Belde ve Belediye teşkil eden yerlerdeki Okullarda İL ÖZEL İDARESİ adına TAPUYA TESCİL olunur, Bunlar ,Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadan, SATILAMAZ ve Başka hizmetlere TAHSİS edilemez .(Tapu Kütüğüne şerh konur.) 2)- KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ortadan kalkması ile, bu İlkokul Binası ve Bahçesi ile Uygulama Arazileri , Valiliğin Talebi ile İL ÖZEL İDARESİ adına tescil edilmesi gerekmektedir. 3)-Bunlardan Belediye adına tescil edilenler varsa, Belediyenin muvafakatı alınarak İL ÖZEL İDERESİ adına tescil edilirler. 4)-Okulun kapanma nedeniyle tasarrufa konu edilebilmesi için Valilikçe, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN, üzerindeki şerhin terkini ile satışına izin verildiğini gösteren yazısını ibraz etmesi gerekmektedir. 11

15 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(1)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YÜKÜMLÜSÜ KİŞİLER: 587 sayılı KHK yi yürürlükten kaldıran 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 /3 üncü maddesi gereğince deprem Sigortası Yaptırma yükümlüsü taşınmaz mal maliki ve intifa hakkı sahibidir. Zorunlu Deprem Sigortası salt malik veya intifa hakkı sahiplerinin istemi ile gerçekleştirilen işlemlerde aranılacaktır. Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen mülkiyeti aktarıcı nitelikli işlemlerde devralan adına yapılmış poliçelerde kabul edilecektir. (2)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAPSAMINA GİREN TAŞINMAZLAR: 6305 sayılı Kanunu 10/1 nci maddesi gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kapsamındaki bağımsız bölümler. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler. Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler. 12/1

16 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(3)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDAN MUAF TUTULAN TAŞINMAZLAR: 6305 sayılı Yasanın 10/2 nci maddesi gereğince; 09/11/1983 tarihli ve sayılı Kamu Konutları kanununa tabi olan veya hizmet binası olarak binalar ve bağımsız bölümler. Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan bunalar. 634 sayılı kanun kapsamında olsalar da tamamı ikamet dışı kullanılan binalar. Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı inşa edildiği veya tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar. Yetkili Kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan , bakımsız, harap veya metruk binalar. 4,5 ve 6 ncı paragrafta belirtilen binalar yazılı olarak Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 12/2

17 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
(4)-ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINA GİREN TAPU İŞLEMLERİ Tescil İşlemleri, Tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri. (5)-ÖZEL DURUMLAR: Kat irtifaklı taşınmazlarda , zeminde yapının yapılıp yapılmadığı tapu kütüğü üzerinden anlaşılamayacağından, belediye veya ilgili kurumlarla herhangi bir yazışma yapılmadan bu taşınmazların kapsam dışında tutulması, ancak yapı kullanma izin belgesi ibraz edilmesi halinde deprem sigortasının aranması gerektiği, Kayıt maliki ve intifa hakkı sahibi in iradesi dışında gerçekleştirilen terkin ve tescil işlem lerinin yanı sıra re’sen yapılan tapu işlemlerinde poliçe aranılmaması, 12/3

18 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
“Köy nüfusuna kayıtlı olma “ şartının nüfus cüzdanının, “köyde sürekli oturma” şartının ise merkezi nüfus idaresinden alınacak yerleşim bilgilerinin kontrol edilmesi ile belirlenmesi, Köy yerleşik alanları ve civarı ve mezralarda kalan taşınmazların parsel numaralarının belirtilmek suretiyle , İl Özel İdaresi ile yazışma yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, tapu kütüğünde mevkisi “Köy içi” yazan taşınmazlarda herhangi bir yazışma yapılmasına ihtiyaç duyulmadan deprem sigortası aranılmaması, Bağımsız ve sürekli nitelikte olup ta tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen üst hakkı sahibinin talebine bağlı olarak yapılan tescili ve terkini gerektirir işlemlerden poliçe aranılması, Tapu kaydı gereği zorunlu deprem sigortası alınması gereken bir taşınmaz üzerinde yapının bulunmadığının veya yapının kullanılamaz hale geldiğinin ilgili idarece bildirilmesi halinde deprem sigortası aranılmadan talebin karşılanması, Cinsi “Arsa” olan taşınmazlarda üzerinde yapılan binadan dolayı yapılacak cins tashihi işlemi sırasında deprem sigortası aranılması, Tamamı ticaret amaçlı yapılan binaların (iş hanı,İş merkezi vs) sigorta kapsamı dışında tutulması, 12/4

19 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
Tapu Kütüğünün beyanlarında muhdesat olan olan taşınmazların tapu işlemlerinde; muhdesat tapu kayıt maliklerinden birine ait ise onun zemindeki payına ait tapu işleminde deprem sigortası aranılması, muhdesat üçüncü bir kişiye ait ise kayıt maliklerinin tapu işleminde deprem sigortası aranılmaması, Taşınmazın hisseli olması halinde, maliklerden birinin hissesi üzerinde yapılacak tapu işleminde taşınmazın tamamı için deprem sigortası aranılması, Sigorta poliçesinin örneği yada fotokopisi alınmaksızın aslının görülerek, akitli işlemlerde resmi senede , atiksiz işlemlerde tescil istem belgesine poliçe numarası yazılması, Deprem sigortası yapılmış bir taşınmazda poliçenin süresi bitmeden yeni bir işlem talep edildiğinde, yeniden poliçe istenmeden talebin karşılanması, Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari amaçlı olarak üretip satışını gerçekleştireceği binalarda zorunlu deprem sigortası aranılmaması, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununda “bina”nın niteliği gözetilmeksizin genel bir düzenleme yapıldığından ahşap, kerpiç vs. yapılarda deprem sigortası aranılması gerekmektedir. 12/5

20 MUHDESAT BELİRTMESİ 1)-Bir taşınmaz üzerinde malikinden BAŞKASINA AİT YAPI VEYA AĞAÇ gibi muhdesat niteliğinde haklar bulunursa tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. 2)-Bu haklar taşınmazın mütemmim cüzü niteliğinde olup TEK BAŞINA TEDAVÜLE konu olmaları mümkün değildir. 3)-Bunlar Yanmak, yıkılmak gibi sebeplerle ortadan kalkması durumunda taşınmaz malikin bunu tespit ettirerek terkinini istemesi veya Hak sahibinin bu hakkından vazgeçmesi ile tapu kütüğünden terkin edilmesi son bulur. 4)-Terkinin bir başka yolu da ya Muhdesat maliki ile taşınmazı satın alması yada taşınmaz malikinin muhdesatı devir alması durumudur. 5)-Her iki halde de cins tashihi yapılmak suretiyle kütük üzerinden bu hakkın terkin edilmesi mümkündür. 13/1

21 MUHDESAT BELİRTMESİ 6)-Taşınmaz malikin muhdesatı satın alması durumunda, muhdesat malikinin bu hakkından FERAGAT ETMESİ (terkini istemesi) gerekmektedir. 7)-Muhdesat maliki taşınmazda hissedar olması durumunda taşınmazdaki hakkını devir ve temlik etmesi sırasında aynı resmi senette MUHDESATIDA ALICIYA DEVRETMESİ mümkündür. 8)-Borçlu muhdesat malikinin taşınmazda hissesi yoksa muhdesatın tek başına HACZİ de mümkün bulunmamaktadır. 9)-Taşınmazda hisse sahibi olan muhdesat malikinin ÖLÜ OLMASI durumunda taşınmazın intikal işleminde beyanlardaki muhdesatı intikali ettirilmez. 10)-Ancak pay temliki yapılması sırasında muhdesattaki miras payanın da devri aynı resmi senette yapılabilir. Bu durumda muhdesatın tamamı devredilmedikçe beyan terkin edilmez, miras payı alıcısı adına ayrı bir beyan kaydedilir. 13/2

22 BAĞIŞDAKİ ŞARTIN RESMİ SENEDE YAZILMASI
1)-6098 sayılı T.Borçlar Kanunun 290.mad. Gereğince bağışlama koşula bağlanarak yapılabilir. 2)-291.mad. gereğince bağışlayan bağışlamasına yükümlülükler getirebilir. 3)-288. mad. gereğince bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki bir ayni hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği resmi şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 4)-Yükümlü bağışlamanın geçerli olabilmesi için, bağışlanan kişinin de bunu kabul etmesine bağlıdır. 5)-Buna göre, bağışlayanın resmi senette “…. Tüzel kişiliğine, Kur ’an Kursu, ve sosyal tesis yapmak üzere “ bağışladığı taşınmazı ….Köy ihtiyar heyetinin karırına istinaden Köy muhtarı tarafından kabul edilmesi ile gerçekleştirilen bağış işlemi mevzuata uygundur. 14

23 6098 SAYILI TBK. KEFALET İpotek işlemlerinde borçlu ile taşınmaz malikinin aynı olmadığı durumlarda tapu müdürlüklerince düzenlenecek ipotek resmi senedi içerisinde, gerçek kişilerce TBK.nun 583 ve 584 ncü maddelerine göre verilecek kefalete yada 603 ncü maddesi kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ; kefilin sorumlu olduğu AZAMİ MİKTARI, KEFALET TARİHİNİ ve MÜTESELSİL KEFİL olması durumunda bu sıfata ve bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğinin kendi el yazısıyla belirtmesinin zorunlu olduğu, ayrıca eşin rızasının aranması, Banka ve Kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı olmadığı ipotek istemlerinde (resmi senet düzenlenmesi gereken veya onama ipoteği yoluyla tescilin talep edildiği yazılarda) kanunda belirtilen hususların yerine getirildiğinin ve işlemden kaynaklanacak hukuki sorumluluğun ilgili kuruluşlarca üstlenilmesi durumunda başka belge aranmaksızın işlemlerin yerine getirmesi, 23/1

24 6098 SAYILI TKB. KEFALET Bu kapsamda ;
1-Borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek işlemlerinde banka ve kredi kuruluşlarının ipotek işlemlerinde kefalete yada TBK.nun 603 ncü maddesine kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunmaması halinde “ İpotek sözleşmesinde 6098 sayılı TBK. 581 ila 603 maddeler kapsamında kefalet yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza /tarafımıza aittir” şeklinde” belirtilmesi, 2-Kefalete yada kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ise “kefalet yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı TBK. 581 ila 603 maddeler kapsamında belirtilen hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin sorumluluk bankamıza/ tarafımıza aittir” şeklinde” belirtilmesi, 23/2

25 6098 SAYILI TKB. KEFALET 3-11/04/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair KHK nin 77 nci maddesi sayılı TBK nun 584 ncü maddesine eklenen fıkra ile; Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak yada yöneticisi tarafından işletme yada şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkarlar tarafından verilecek kefaletler , 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar tarafından yürütülen Faiz Destekli Kredi kullandırılmasına dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz” hükmü getirilmiştir. Tapu Müdürlü tarafından düzenlenecek ipotek resmi senedi içerisinde gerçek kişilerce verilecek kefalete yada TBK nun maddesi kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması ve 6098 sayılı TBK nun 584 ncü maddesi 3. fıkrası gereğince EŞ RIZASI ARANMAMASI gerektiği belirtilerek talepte bulunulması ve söz konusu maddede belirtilen ayrıksı durumun ilgili kurum (lar) dan alınacak resmi belgeler ile (yetki belgesi, oda kaydı vb.) kanıtlanması halinde eş muvafakati aranmaksızın kefilin sorumlu olduğu azami miktarın , kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda ,bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini resmi senedin uygun bir yerine kendi el yazısıyla yazarak imzalaması, /3

26 6098 sayILI TBK KEFALET Bu durumda da;
Banka ve kredi kuruluşları tarafından borçlu ile taşınmaz malikinin aynı olmadığı ipotek istemlerinde söz konusu yasal değişiklikte yer alan kefalete ilişkin ayrıksı koşulların bulunması durumunda ise; Bu ipotek sözleşmesi 6098 sayılı TBK nun 584 ncü madesi 3 ncü fıkrasında yer alan kefalet hükümlerine tabidir.Kefalet yada kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı TBK nun 581 ila 603. maddeleri kapsamında belirtilen (eş rızası dışındaki) diğer hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir.Söz konusu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir.” şeklinde belirtme yapılması gerekmektedir. 6098 sayılı Kanunu kapsamında yapılacak ipotek işlemlerinde ipotek resmi senedinde, kefalete yada kişisel güvenceye sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunduğu veya bulunmadığı ile bu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluğun yerine getirildiğine dair belirmenin resmi senedin içerisinde değil ipotek tescilini isteyen talep yazısı ekinde tapu müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 23/4


"Tapu ve Kadastro IX.Bölge Müdürlüğü UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları