Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN TK. UZM. YRD. MEHMET ALİ MATRAK DANIŞMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN TK. UZM. YRD. MEHMET ALİ MATRAK DANIŞMAN"— Sunum transkripti:

1 TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ, TAKSİMİ VE BİRLEŞTİRİLMESİNİN YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ KARŞISINDAKİ DURUMU
HAZIRLAYAN TK. UZM. YRD. MEHMET ALİ MATRAK DANIŞMAN TK. UZMANI RECEP ALPEREN KAVAK ANKARA

2 1-BÖLÜNME (AYIRMA-İFRAZ)
Bölünme işlemi en basit anlamıyla, bir taşınmazın, iki yada daha fazla parçalara ayrılmasıdır. Bölünme tapu kütüğünde tek parsel halinde müstakil bir sayfada kayıtlı bulunan taşınmazın, teknik yöntemlerle düzenlenen haritalara göre, iki yada daha fazla parçaya ayrılarak her parçanın ayrı bir parsel olarak tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına kaydedilmesi işlemidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Bölünme işlemi teknik yönü olması itibariyle kadastro müdürlüklerini, tescili gerektirmesi itibariyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Bölünme akitsiz işlemlerdendir ve ilgilisi tarafından tescil istem belgesiyle talep edilir. Ayırma yeni tapu sicili tüzüğünde bölünme olarak ifade edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

4 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Bölünme işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler: Taraflara ve varsa temsilcilere ait kimlik belgesi, fotoğraf, temsil varsa temsile ilişkin vekaletname, vasi kararı vb. Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge Varsa işleme konu taşınmaza ait tapu senedi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

5 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Taşınmazın bulunduğu yere göre, mücavir alan içinde belediye encümen kararı, mücavir alan dışında il idare kurulu kararı Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

6 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yararlanan Taşınmaz Yönünden İrtifak Haklarının Taşınması: İrtifak hakkından yararlanan taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her taşınmaz yararına devam eder. Ancak bu haktan bir veya birden fazla taşınmaz yararlanıyorsa, yüklü taşınmaz maliki irtifak hakkının diğer taşınmazlardan terkinini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

7 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
C (yararlanan taşınmaz) A B(yüklü taşınmaz) C-1 A C-2 B(yüklü taşınmaz) C-3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

8 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yüklü Taşınmaz Yönünden İrtifak Haklarının Taşınması: Yüklü taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her taşınmaz üzerinde devam eder. Ancak, irtifak hakkı belirli taşınmazlar üzerinde kullanılmazsa, bu taşınmazların maliklerinden her biri kendi taşınmazı üzerindeki irtifak hakkının terkinini isteyebilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

9 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir. A(yararlanan taşınmaz) B(yüklü taşınmaz) A B-1 B-2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yararlanan Ve Yüklü Taşınmazın Bölünmesi: Bir taşınmazın bölünmesi sonucunda oluşan her yeni taşınmaz için bir kütük sayfası açılarak tescil edilir. Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde kütük sayfasında mevcut hak ve yükler, oluşan yeni taşınmazların kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütununda aralarındaki bağlantı gösterilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

11 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Taşınmazların Bölünmesinde Rehnin Taşınması Veya Paylaştırılması: Taşınmazların bölünmesinde, rehin hakları yeni taşınmazların tamamına aynen nakledilir. Bu durumda, yeni oluşan taşınmazların kütük sayfalarının düşünceler sütununda, rehinlerin birbirleriyle bağlantıları belirtilir ve taşınmazın bölünmesi ile rehnin taşınması alacaklılara hemen bildirilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Taşınmazların bölünmesi sırasında, rehnin ayrılan parçaların kıymeti oranında veya farklı oranlarda paylaştırılması istenilirse; taraflar arasında sözleşme varsa sözleşme hükümlerine, rehin alacaklısının onayının bulunması hâlinde ise bu onaya göre rehin hakları oluşan taşınmazlara nakledilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

13 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen Bölünmelerde Hakların Durumu: Taşınmazın kamulaştırma nedeniyle, hakların ve yüklerin aktarılmasına gerek olmaksızın bir parçasının ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise, kütük sayfası, taşınmazın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır. Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmazın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından düşülür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

14 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
İşlemin sonucu, kütükteki bütün hak sahiplerine ve kamulaştırmayı yapan idareye bildirilir. Malikin istemiyle kamuya ayrılan alanlara terk hâlinde ise, kütükteki bütün hak sahiplerinin onayı aranır. A A Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

15 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Şerhler Ve Beyanların Taşınması: Bir taşınmazın bölünmesinde, üzerindeki bütün şerh ve beyan kayıtları, oluşan taşınmazların sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Şerh veya beyan kaydının hangi taşınmaz üzerinde devam ettiği hukuken ve teknik açıdan belirlenebiliyorsa, kaydın sadece o taşınmaza nakledilmesiyle yetinilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

16 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
2-TAKSİM Taksim temelde hukuki bir anlaşmadır. Taksimin amacı birlikte mülkiyet durumuna son vermektir. Her zaman gayrimenkulün geometrik olarak bölünmesini gerektirmeyebilir. Bazı durumlarda tüzükteki bölünmeyi de kapsadığı kabul edilebilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

17 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Bölünme Yolu İle Taksimde Rehnin Taşınması: Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlarından biri veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmazın bölünerek taksimi istenilirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

18 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Paydaşlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin bölünme sonucunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır. Bölünme yolu ile taksimde tescil, taşınmaz mal hangi hissedara isabet etmiş ise onun adına yapılması gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

19 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
A+B+C A B C Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

20 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Bölünme söz konusu olmadan taksimin yapılması da mümkün olabilir. Aynen Taksimde Rehin Hakkının Taşınması: Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil rehinli olup, bölünme söz konusu olmaksızın taksim edilir ise, rehin bütün taşınmazlar üzerinde olduğu gibi korunur, işlemin sonucu alacaklıya hemen bildirilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

21 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup, aynen taksimi istenirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir. Hissedarlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin aynen taksim sonucunda oluşacak taşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

22 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C A B C Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

23 3-BİRLEŞTİRME(TEVHİT)
Birleştirme, en basit tanımıyla, iki yada daha fazla parselin, bir parsel haline getirilmesidir. Birleştirme bölünmenin tersi olarak, tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik birden fazla gayrimenkulün tek bir parsel numarası altında birleştirilerek bir araya getirilmesi ve kütüğün ayrı bir sayfasına tescil ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir. Birleştirme, akitsiz işlemlerdendir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

24 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
C A+B+C Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

25 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Birleşme işlemi için tapu Müdürlüğünce istenen belgeler: Taraflara ve varsa temsilcilerine ait kimli belgesi, fotoğraf, İşlemde temsil varsa buna ilişkin temsil belgesi, Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

26 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu, Taşınmazın bulunduğu yere göre, mücavir alan içinde belediye encümen kararı, mücavir alan dışında il idare kurulu kararı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

27 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Farklı köy veya mahallelerde bulunan taşınmazlar birleştirilebilir. Birleştirilme için her iki il veya ilçenin belediye encümeni veya il özel idaresi kararı gerekir. İşlem Tapu Sicili Tüzüğünün 6. maddesine göre yapılır. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu olan birbirine bitişik iki bağımsız dairenin birleştirilmesi mümkündür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

28 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Birleştirme Ve Hakların Taşınması: Aynı veya değişik maliklere ait birbirine bitişik taşınmazların birleştirilmesi mümkündür. Birleştirilecek taşınmazların üzerinde sınırlı aynî haklar ile şerhedilmiş kişisel haklar var ise, bütün hak sahiplerinin onayı alınır. Aynı malike ait yüklü olmayan bir taşınmaz ile yüklü bir taşınmazın birleştirilmesi istenildiğinde, hak sahiplerinin onayı aranmaz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

29 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen taşınmazlar üzerinde geçit hakkı bulunması hâlinde, birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının onayı aranmaz. A B(yüklü taşınmaz) Y A+B Y Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

30 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Birleştirilen taşınmazlar üzerindeki hak ve yükler, yeni oluşan taşınmazın kütük sayfasına aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

31 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı


"HAZIRLAYAN TK. UZM. YRD. MEHMET ALİ MATRAK DANIŞMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları