Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ARAŞTIRMA ŞB. MD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ARAŞTIRMA ŞB. MD."— Sunum transkripti:

1 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ARAŞTIRMA ŞB. MD.
ERGİN DİVARCI TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ARAŞTIRMA ŞB. MD.

2 Genel Müdürlüğümüzün etkin ve yoğun kullanıldığını düşündüğümüz genelge ve talimatlarından bir derleme yapılmıştır. Tapu sicili uygulamasına ilişkin konuların karşılıklı olarak tartışılarak bilgi ve deneyimlerin aktarılması durumunda daha yararlı olacağı açıktır. Slayt geçişlerinde slayta ilişkin, konu bitiminde ise tapu uygulamalarına ilişkin her türlü sorular değerlendirilecektir.

3 YETKİ BELGESİNDE SÜRE (2010/6)
1) Müdürlüklerimizce işleme alınan yetki belgesi işlem yapılan yıla ait ise konuya ilişkin herhangi bir sorgulama yapılmaksızın gereğinin yapılması , 2) Veriliş tarihi itibariyle 1 yıllık geçerlik süresini henüz doldurmamış ancak verildiği tarihten sonraki mali yılda işlem yapılması talebi halinde, yetki belgesinin verildiği tarihten sonra olağanüstü genel kurul yapılmadığı ve belgede yazılı yetki ve yetkili kişilerin değişmediği hususunu, ibraz edilen belgenin uygun bir yerine yetkilinin kendi el yazısı ile yazarak imzalanmasından sonra talep karşılanmalıdır. 3) Bir yıllık geçerlilik süresi dolan yetki belgesine, “görülmüştür, değişiklik yoktur...” veya “görülmüştür, değişikliklerle muteberdir.” şeklinde aynı ticaret sicil memurluğunca yazılıp mühürlenmek ve tarih atılıp imzalanmak suretiyle şerh verilmiş olması halinde, talep karşılanmalıdır. 4) Yetki belgesi içeriğinde genel kurul tarihi belirtilmiş ise genel kurul ile yetkilendirilen temsilcilere (en fazla 3 yıl olmak üzere) kaç yıllık/aylık süre verildiğine dikkat edilmesi gerekir.( Örneğin 2.ayda yapılan genel kurulda 1 yıllık yetki verilmiş ise bir sonraki yılın 2.ayından sonra o yetki belgesiyle işlem yapılamaz.) Bu hüküm salt A.Ş. Niteliğindeki tüzel kişiler için geçerlidir.

4 YETKİ BELGESİNDE YETKİ SORUNU (2013/7)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 42’nci, Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 18’inci ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu; Ticaret şirketlerinin ilgili ticaret sicil müdürlüğünden almış oldukları taşınmazı tasarruf belgesinin (Yetki Belgesi) şeklî koşulları ve geçerlilik süreleri açısından irdelenmesine 2010/6 sayılı Genelge kapsamında devam edilecek olup, işlem yetkisi açısından ise herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın işlem taleplerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yetki belgelerinde örneğin, kefalet, ifraz, bağış, satış, ipotek fekki vb. işlemler için herhangi bir yetki aranmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak vekâletname ile şirket temsilcilerinin temsil yetkisini devretmesi durumunda, 2010/7 sayılı Genelge gereğince vekâletnamede işleme ilişkin özel yetkinin aranmasına devam edilecektir.

5 VEKALETNAME (2010/7)            Anılan madde; vekalet konusu ana işlemin yapılabilmesi için öncelikle yapılması gereken işlemler varsa bu işlemlerin ayrı bir yetki almaya gerek olmadan yapılabileceğini açıklamaktadır. Bu nedenle vekaletname ile verilen temel görevin yapılabilmesi için öncelikle yapılması gereken iş ve işlemler varsa, bunların yerine getirilmesine yönelik yapılan işlemler için özel yetki aramaya gerek yoktur. Bu anlamda ; vekaletnamedeki sahibi bulunduğum taşınmazları dilediği bedel ve koşullarla satmaya ibaresi, satışa konu taşınmazın varsa öncelikle intikalini ve iştirakının feshini, basit yazım hataları ile belgelenmesi halinde isim yanlışlıklarını yine yanlışlık varsa kaydının düzeltilmesini, kamulaştırılmasını, satış ve kanuni ipotek tesisini ve kanuni ipoteğin terkinini kapsar. Yani satış için verilen ana yetkinin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak yapılması zorunlu olan tüm işlemleri kapsar. Yine vekaletnamedeki satış, bağış, ipotek vb. yetkiler bu yetki öncesi yapılabilen kadastral işlemleri de kapsar. (Örn: satılacak yerin aplikasyonu, çapının verilmesi vb.)

6 VEKALETNAME (2010/7) Vekaletnamede ;“sahibi bulunduğum taşınmaz malları satmaya “ ibaresi vekalet verenin vekalet verdiği tarih itibariyle adına kayıtlı olan tüm taşınmazları ile vekalet veriliş tarihinde tescilsiz edinilmiş taşınmazı varsa (Hükmen kazanılmış ama tescil edilmemiş taşınmaz, murisin ölümü ile tescilsiz kazanılmış miras payı vb.) bu payları da kapsar. Çünkü mahkeme kararının kesinleşmesi ile karar lehdarı, ölüm olayının gerçekleşmesi ile birlikte ölenin mirascıları taşınmazlar adlarına tescil edilmese bile hukuken bu taşınmazların sahibidirler. Vekaletnamede; adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya ibaresi vekaletin veriliş tarihinden sonra edinilen taşınmazları kapsamaz. Bu nedenle her somut olayda vekâletin veriliş tarihi ile gayrimenkulün edinim tarihi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekir. Vekâletnamede aksine hüküm yoksa satış yetkisi tescili ve bedeli almayı da içerir. Vekâletname ile yapılan ipotek işleminde asıl olan vekâlet verenin kendisi için alacağı borç/kredi için taşınmazın ipoteğe konu edilmesidir. Müvekkil kendisi dışında 3.bir kişinin (gerçek veya tüzel kişi olabilir ) borcunun teminatı olarak vekâlet vermiş ise, vekâlet içeriğinde bu durumun özellikle belirtilmesi gerekir.

7 Düzeltmeye konu taşınmazın;
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DÜZELTİMİ (2011/3)    A) Kadastro Müdürlüklerince veya Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarınca düzenlenecek raporun ibraz edilmesi halinde Düzeltmeye konu taşınmazın; a) Blok numarasında (veya adında) veya hem blok hem de bağımsız bölüm numarasında hata olması halinde, taşınmazın tamamı için, b) Yaygın kat mülkiyetinde bağımsız bölüm numarasında hata olması halinde, taşınmazın tamamı için, Blok numarası dışında sadece bağımsız bölüm numaralarında hata olması halinde ise, ana taşınmazın tamamı için veya blok bazında, teknik rapor hazırlanarak talebin karşılanması gerekir. Hazırlanan teknik rapor ilgili belediyenin onayından sonra ilgililer tarafından tapu müdürlüğüne sunulur. Düzeltme harcı ve döner sermaye ücreti tahsil edilir. Her blok için sadece 1 kez teknik rapor düzenlenmelidir.

8 HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTİMİ (2011/3)
B) Belediye veya il özel idaresi tarafından düzenlenen blok veya bağımsız bölüm numaraları düzeltilmiş projenin ibraz edilmesi halinde 1- Tüm kat maliklerinin talebiyle; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. ve 68. maddeleri uyarınca; söz konusu bağımsız bölüm numaralarında mevcut hatayı düzelten yetkili kurum tarafından onaylanmış vaziyet planı/mimari projenin ibraz edilmesi ve işlemin sonuçlandırılması için tüm kat maliklerinin talebi ve imzası gerekir. 2- Kat malikleri kurulu kararına istinaden yöneticinin talebiyle; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. ve 68. maddeleri uyarınca; söz konusu bağımsız bölüm numaralarında mevcut hatayı düzelten yetkili kurum tarafından onaylanmış vaziyet planı/mimari proje ve tüm kat maliklerinin oybirliği ile alınmış düzeltmeye ve işlemin yönetici tarafından yapılabileceğine ilişkin noter tasdikli kat malikleri kurul kararının ibraz edilmesi halinde yöneticinin talebi ve imzası gerekir. Ayrıca, tescil istem belgesinde; “ ibraz edilen kat malikleri kurul kararındaki imzaların tam ve eksiksiz olarak kat maliki veya vekiline ait olduğunun ve talep edilen işlemden doğan sorumluluğun yöneticiye ait olduğunun belirtilmesi” gerekmektedir.

9 2/B ALANLARINA İLİŞKİN DURUM (2012/7)
A-DEVİR VE TEMLİKLER 1) (Değişik: 26/02/2013 tarih ve 1645 sayılı Olur’u ile Değişiklik) sayılı Yasa kapsamında yapılan taşınmaz satışı ve kanuni ipoteğe ilişkin sözleşmelerde (Kanunun 12. maddesi gereği Hazineye ait tarım arazileri de bu kapsamdadır) resmi şekil koşuluna uyulmasının zorunlu olmadığı, tapu müdürlükleri tarafından resmi senet düzenlenmeksizin ilgili idareler tarafından hak sahipliği belgesi ve/veya hak sahipliğine ilişkin listelerin müdürlüklerimize iletilmesi ile işlemin 6292 sayılı Kanun gereği satış/kanuni ipotek şeklinde yevmiyeye alınarak resen devir ve kanuni ipoteklerin tescilinin sağlanması, tapu kütüğünün rehinler sütununda derecesinin “K” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

10 2/B ALANLARINDA İPOTEK 2/B alanlarının satışı resmi şekil koşullarına tabii değildir. Maliye Bakanlığı yerel birimlerinin gönderdiği tescile esas hak sahibliği belgesi(veya tescile esas hak sahipleri listeleri) gereğince haksahipleri adına tescilleri resmi yazı gereği yapılacaktır. Bunun yanısıra satış bedelinin tamamının ödenmemesi durumunda Maliye yerel kuruluşlarının istemi üzerine Hazine lehine veya Hazine tarafından bildirilecek kredi sağlayıcı banka lehine ipotek yapılacaktır. İpoteğin süresi, bedeli, faizi, derecesi ve taraflarının yerel maliye kuruluşu tarafından tapu müdürlüklerimize bildirilmesi gerekmektedir.

11 KEFALET İPOTEKLERİ Banka ve kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek istemlerinde kefalete ya da Türk Borçlar Kanunu’nun 603. maddesi kapsamında herhangi bir kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunmaması halinde “İpotek sözleşmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 581 ilâ 603 maddeler kapsamında kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir” şeklinde belirtilmesinin, Banka ve kredi kuruluşlarının borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olmadığı ipotek istemlerinde kefalete ya da Türk Borçlar Kanunu’nun 603. maddesi kapsamında kişisel güvenceye yönelik hüküm bulunması halinde ise “Kefalet ya da kişisel güvence sağlayan diğer sözleşmelere ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 581 ilâ 603. maddeler kapsamında belirtilen hususlar tarafımızdan yerine getirilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin tüm hukuki sorumluluk bankamıza/tarafımıza aittir.” şeklinde belirtilmesi..

12 KEFALET İPOTEĞİNİN AYRIKSI HALLERİ
11/04/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28/3/2013 tarih 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 77’nci maddesi ile 6098 sayılı TBK’nın 584’üncü maddesine “Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.” hükmünü içeren yeni bir fıkra eklenmişTİR.

13 EVLENVE BOŞANMADA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ/HARÇ
Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmemiştir. Yapılan açıklama; Gerek evlenme ve gerekse boşanma yoluyla eşlerden kadının soyadında meydana gelen değişiklikten ötürü ilgilisinin yalnızca soyadı düzeltilmesi talebi olması halinde muhtarlık ilmühaberi ile nüfus kayıt örneği alınarak yapılacak düzeltme işlemi için 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nün 4 sayılı tarifesinin 13'üncü maddesinin c) fıkrası gereği harç alınması gerekmektedir. Ancak, evlenme veya boşanma sebebiyle soyadı değişen malikin gayrimenkullerini l satmaları (mülkiyet veya mülkiyetten başka ayni hakları sona erdiren işlemlerde) sırasında soyadlarındaki değişikliğin nüfus cüzdanı veya evlenme cüzdanından tespiti ve bu hususun düzenlenecek resmi senette belirtilmesi yeterli olup, ayrıca tapu sicilinde bir düzeltmeyi gerektirmeyeceğinden harç tahakkuk ve tahsiline gerek bulunmamaktadır.

14 VEKALET VERENİN REŞİT OLMASI
tarih 276 yevmiyeli işlemin dayanağı olan tarih 2961 sayılı vekaletname incelendiğinde; Serdar ....'ın doğumlu olduğu ve vekalet tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle velayeten annesi tarafından temsil edildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla tarih 276 yevmiyeli işlem esnasında Serdar ....'ın reşit olması sebebiyle tarih 2961 sayılı vekaletname ile işlem yapılması sonucunda yetkisiz temsil meydana geldiği tespit edilmiştir. Borçlar Kanunu md. 38 uyarınca yapılan işleme, Serdar ....'ın icazeti sağlanmalı ve 10 Kasım 2009 gün Sayılı RG de yayınlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi uyarınca eksiklik giderilmelidir. Tapu Dairesi Başkanlığınca da tenkide iştirak edilmiştir.

15 TAKYİDATLI TAPU KAYDINDA HARÇ ALINMASI
Taşınmazın takyidat durumu bilgisayardan döküm alınarak bildirilmemiştir. Bunun yerine Bankanın gönderdiği boş takyidat formu doldurulmuştur. Ancak, 4,90 TL harç tahsil edilmemiştir. Örnek : Ziraat Bankası ……. Şubesine …….. Köyü 258 ada l ve 259 ada l ve 2 nolu parsellerin takyidat durumu hakkında l sayfalık yazı ile ve posta yoluyla bilgi verilmiş, ancak 4,90 TL harç alınmamıştır. Öncelikle, alınmayan 4.90 TL harçların ilgililerinden tahsil edilmesi ve bundan böyle, Bankanın gönderdiği formun doldurulması yerine Takbis sisteminden alınan Taşınmaz Bilgileri Dökümünün gönderilmesi ve ayrıca, Harçlar Kanunu 4 sayılı tarife uyarınca, verilecek kayıt örneği ve belge örneğinin her sayfası için 4,90 TL harç alınması gerekir.

16 KAT İRTİFAKI TERKİNİNDE HARÇ
.... Mahallesi 367 ada 180 parsel sayılı "arsa" vasıflı taşınmaz üzerinde kurulu tarihli kat irtifakının, anılan taşınmazın maliklerince tarih ve 5892 yevmiye terkinin talep edildiği, Müdürlükçe istemin aynı tarih-yevmiye ile karşılandığı ancak, terkin işlemi esnasında taşınmazın maliklerden 12,80 TL terkin harcı tahsilinin sağlandığı görülmüştür. Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmemiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olan kat irtifakında yapı tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine geçilebilmektedir. İmar planına uygun yapılaşmayı teşvik amacıyla Kat Mülkiyeti Kanununda, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaf olduğu belirtilmiştir.Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasında Kat Mülkiyet Kanunu gereğince harç istisnası getirilmiş olup, terkini için herhangi bir belirtme yapılmamıştır Bu nedenle, kat irtifakı terkini işleminden 4 sayılı tarifenin 14.pozisyonu gereğince terkin harcı alınarak işlemin yapılması gerektiğinden müdürlükçe yapılan terkin işleminde alınan terkin harcının iadesi gerekmemektedir.

17 SAĞLIK RAPORUNDAN RESMİ SENETTE BAHSETME
Müdürlükçe hak sahibinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olup, olmadığı hususunun aile sağlık merkezince tespitinin istendiği ve alınan cevabi yazıda adı geçenin akli melekelerinin yerinde olduğu belirtilmekle beraber raporun mühürsüz olduğu ve söz konusu sağlık raporundan resmi senet içeriğinde bahsedilmediği anlaşılmıştır. Mühürsüz evrakların işleme kabul edilmemesi, Genelgelerimizde böyle bir husus olmamakla beraber, ileride doğabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bahse konu rapordan resmi senet metni içerisinde "....hastanesinden/sağlık ocağından alınan ....tarih ve ...protokol sayılı sağlık raporuna göre akli melekeleri yerinde olduğu anlaşılan sattığını" şeklinde bir belirtme yapılmasının ya da resmi senedin uygun bir yerine bu belirtmenin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

18 KAMU BANKALARININ YETKİ BELGESİ/İMZA SİRKÜLERİ
Kamu bankalarından yetki belgesi alınmaması ancak imza sirküleri ile yetkililerin belirlenmesi ve işlem yapılması genel uygulamamız olmakla beraber banka bir anonim şirket olduğundan ve imza yetkililerinin de değişmesi söz konusu olabileceğinden imza sirkülerinin işlem yapılan yıla ait olması aranmalı idi. (Müfettiş Görüşü) Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmemektedir. Genel Müdürlüğümüzün tarih, 2010/6 (1699) sayılı genelgesinde, kuruluş kanunlarınca hak ve yetkileri belirlenmiş Kamu Bankalarının temsilcileri atama ile yetkilendirildiklerinden, yetkileri ve kimlik bilgileri resmi kayıt belgelerle sabit olduğundan tapu ve kadastro işlemlerinde, merkez veya şubelerinden aldıkları yetki belgeleri ve imza sirkülerinin, hüviyetleri ve imzaların karşılaştırılması ile yetinilmesi belirtildiğinden ve imza sirkülerinin geçerliliği süreye bağlı olmayıp, yetkiye bağlı olduğundan imza sahibinin yetkili olması halinde buna ilişkin imza sirkülerinin mevcut olması yeterli bulunmuştur.

19 KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİ BELİRTMESİ TERKİNİ
Satışı yapılan taşınmazın kaydında (beyanlar hanesinde) akitten önce ( t.1652 y.) mevcut 2942 s. Kanun'un 7. maddesine göre yazılmış beyan bulunduğu; bu beyanın satışa ilişkin resmi senette belirtildiği görülmüştür Anılan Kanun'un 7. maddesi ve idaremizin 2001/10 sayılı genelgesi uyarınca, şerh tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kamulaştırıcı kurum tarafından, kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak müzekkerenin ibraz edilmemesi halinde, taşınmazla ilgili herhangi bir işlem (satış vb.) sırasında ve/veya resen (ve harç tahsil edilmeden) terkini gerektiği bilinerek, bundan sonraki uygulamaya anılan mevzuat hükümlerine göre yön verilmelidir. (Terkinden sonra kamulaştırıcı İdarece bilgi verelim)

20 ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı konusunda tapu müdürlüklerince herhangi bir değerlendirme yapılması ve konuya ilişkin karar aranılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durum şirket ile yönetim kurulu üyesi arasındaki iç ilişki kapsamında değerlendirilecek olup, aykırı hareket edilmesi durumunda ise şirketin, işlemin batıl olduğu savıyla her zaman yargıya başvurma olanağı bulunmaktadır.

21 1390 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK
1390 sayılı Genelgenin; "Mahcuz taşınmaz mal ile ilişkin bir işlem yapılırsa, bu mülkiyet değişikliği veya yeni hak tesisi, vakit geçirilmeden ilgili mahkemeye veya icra dairesine bildirilecektir. Bir taşınmaz mal üzerine birden fazla haciz, ihtiyatî haciz veya ihtiyatî tedbir vazedilmesi halinde ilgili icra daireleri veya mahkemeler, diğer haciz veya tedbirin mevcudiyetinden haberdar edilmelidir." şeklinde tespit edilen bölümünün, "Kısıtlı taşınmaz üzerinde mülkiyete ilişkin bir değişiklik gerçekleştirilir, yeni bir ayni/şahsi hak tesis edilir veya tedbir, ihtiyati tedbir konulursa bu durumun taşınmaz üzerinde bulunan diğer ilgililerine ivedi olarak bildirilmesi ve yine taşınmaz üzerine haciz, ihtiyati haciz konulması durumunda ise kayıt üzerinde sadece satışa arz, ipoteğin paraya çevrilmesi, tedbir ve ihtiyati tedbir şerhi bulunan dosyalara bilgi verilmekle yetinilmesi gerekmektedir."

22 BELEDİYELERE GELEN HACİZLERİN SALT ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASINA İLİŞKİN OLUR
Binlerle ifade edilebilecek ölçüde taşınmaz varlığı bulunan bazı belediyelerin sıkça icra takibine muhatap olduğu ve bu nitelikteki belediyelere gelen hacizlerin tapu kütüklerine işlenmesinin tapu müdürlüğü açısından ciddi sorun oluşturduğu için, benzer durumdaki belediyelerin de dikkate alınmak suretiyle belediyelere yönelik hacizlerin salt elektronik ortamda tutulması, Elektronik tapu sicilinin altlığının oluşturulması, yaşanması olası olumsuzlukların önceden değerlendirilebilmesi ve tapu müdürlüklerindeki işlem süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, tarihinden itibaren Ankara ve Kırıkkale İlleri ve bağlı İlçe Merkezlerinde belediye hacizlerinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik pilot uygulamanın başlatılmasını takdirlerinize arz ederim

23 SATIŞ İPOKTEK SADECE KONUT KREDİLERİNDEMİ YAPILMALIDIR?
ilgi (d) Duyurumuz ile "...Merkez İnceleme Kurulunda görüşülen 30/04/2009 tarihve 188 sayılı kararda; satış bedelinin tamamı ya da bir kısmının alınacak banka kredisi ile karşılanacak olması halinde iş sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi ve bürokrasinin azaltılması ve talep edilen bu tür işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması bakımından tamamının ya da bir kısmının alınacak banka kredisi ile karşılanacağı satış ve ipotek işlemlerinde ilgililerince talep edilmesi halinde tek resmi senet ve tek yevmiye alınması sureti ile karşılanabileceği karar altına alınmış idi. Buna göre; ekli resmi senet örneğinde görüleceği üzere ardışık olarak yapılan satış- ipotek işleminin tek yevmiye ve tek resmi senette düzenlenmesi..." denilmekle, kredi türüne özel bir tanımlama yapılmaksızın, satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının alınacak banka kredisi ile karşılanacağı satış ipotek işlemlerinin tek yevmiye ve tek resmi senet düzenlenerek karşılanması gerektiği hususu tüm birimlerimize bildirilmiştir.

24 BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE HİSSELİ SATIŞ
İmar planları kapsamındaki düzenlemelerde Belediye sınırlan içinde Belediye, Belediye sınırlan dışında Valilik yetkili olduğundan ve Genel Müdürlüğümüzün imar planların oluşumu ve düzenlemesinde teknik ve hukuki görev ve sorumluluğu olmadığından ve 1997/12 sayılı genelgede açıklandığı üzere; imar planları kapsamında yapılacak olan hisseli satışlarda istisnalar haricindeki taleplerin Belediye sınırlan içinde Belediyeye,Belediye sınırlan dışında Valiliğe " Talep edilen işlemin yapılmasında sakınca bulunup bulunmadığı" soru konusu yapılarak alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekir(2010/15)

25 PİLON YERLİ TESCİLİNDE HARÇ
Kamulaştırma amacı ile gerçekleştirilen ifraz işlemi sonucu ana taşınmazdan ayrılarak oluşturulan "Pilon Yeri" nitelikli taşınmazın tapu kütüğüne yapılacak tescilinde kamulaştıran idarenin tapu harcından muaf olmaması durumunda, ifraz ve kamulaştırma işlemlerinin yanı sıra cins değişikliğine yönelik tapu harcının da 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 13/c fıkrası uyarınca tahsil edilmesi gerekmektedir. (11/3/2013 tarihli duyuru)

26 *Bu talimat kapsamında olurdan sonra 2. nüsha belge üretilmemesi,
II.NÜSHA BELGE GÖNDERİMİNE SON 28/3/2013 günlü makam oluru ile 2. nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri,terkin cetvelleri ve tapu kütüklerinin üretilmemesi, verilerin salt elektronik ortammda gönderilmesi talimata bağlanmıştır. *Bu talimat kapsamında olurdan sonra 2. nüsha belge üretilmemesi, *Üretilen belgelerin gönderilmemesi, *22/a kapsamında merkezden temin edilen kütüklere tescil yapılmaması,kütüklerin mevcut haliyle iadesi, bilgilerin TAKBİS ortamına atılmasının elektronik arşiv için yeterli olacağı, *Aynı kapsamda olduğu için hükmen tescil listelerinin de gönderilmemesi, Gerekmektedir.

27 KAMU ORTA MALLARI SİCİLİ
tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının; "Genel Müdürlük, sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir." ve Tapu Sicili Tüzüğünün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının; "Genel müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karTeks seklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya ve uygulatmaya yetkilidir." hükümleri gereğince Kamu Orta Mallan Sicilinin tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda tutulmasını OLURA BAĞLANMIŞTIR.

28 MUVAZAALI İŞLEMDE HARÇ
Muvazaalı işlem nedeniyle tescil edilmiş olan taşınmazın kaydının yargısal karar gereği iptal edilerek muvazaalı işlemin tarafı olmayan kişiler adına tapuya tescil edilmesi halinde, her somut olayın ayrıca değerlendirilmek suretiyle iptal gerekçesine (satış vaadi, satış, taksim, intikal, saklı payın ihlali vb.) uygun harç pozisyonunun tespit edilerek, tapu harcının tahsil edilmesi gerekmektedir. (8/5/2013 Günlü talimat)

29 2009/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK
2009/6 sayılı Genelgedeki “Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Şerhi ve Terkini” başlıklı bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Tapu siciline şerh edilmesinden itibaren 5 yıl sonra sözleşme şartları yerine getirilmez ise tapu maliki talep etmesi ve terkin harcının yatırılması halinde terkin edilmesini isteyebilir. Şerh terkin edilmesi halinde Türk Medeni Kanunun 1019 maddesi uyarınca lehtara bilgi verilmesi gerekmektedir.” şeklindeki düzenleme, “Tapu siciline şerh edilmesinden itibaren anılan taşınmazın satışı beş yıl içinde yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse malikin istemi ve terkin harcının yatırılması koşuluyla şerh terkin edilebilir. Şerhin terkin edilmesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 1019’uncu maddesi uyarınca lehtara bilgi verilmesi gerekmektedir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

30 MUVAZAALI İŞLEMDE HARÇ
Muvazaalı işlem nedeniyle tescil edilmiş olan taşınmazın kaydının yargısal karar gereği iptal edilerek muvazaalı işlemin tarafı olmayan kişiler adına tapuya tescil edilmesi halinde, her somut olayın ayrıca değerlendirilmek suretiyle iptal gerekçesine (satış vaadi, satış, taksim, intikal, saklı payın ihlali vb.) uygun harç pozisyonunun tespit edilerek, tapu harcının tahsil edilmesi gerekmektedir. (8/5/2013 Günlü talimat)


"TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MEVZUAT ARAŞTIRMA ŞB. MD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları