Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Okuryazarlıklar Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Okuryazarlıklar Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN."— Sunum transkripti:

1 Yeni Okuryazarlıklar Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN

2 Bilgi Okuryazarlığı  Bilgi okuryazarlı ğ ı, bilgi gereksinimini fark etme, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, yorumlama, de ğ erlendirme, iletme, problem çözme becerilerine sahip olma, yaşam boyu ö ğ renme, ö ğ renen toplum, sürekli e ğ itim, bilgi patlaması ve bilgi miktarındaki artış, demokratikleşme ve telif hakları gibi konuları içermektedir.

3 Bilgi Okuryazarlığı  Bir başka bakış açısında ise bilgi okuryazarlı ğ ı, bilginin nicel olarak artması karşısında bilgiye gereksinim duyan bireylerin sahip olması gereken bilgileri etkin bir şekilde elde etme ve de ğ erlendirme becerisidir.

4 E-Okuryazarlık  Elektronik metinler üzerine kurulu bir bakış açısını yansıtmaktadır. Elektronik metinler, dijital olan veya dijital hale dönüştürülmüş metinlerdir. Geleneksel metinlerde alfabenin yanı sıra resim, ikon, grafik kullanılmakta iken; dijital ortamda bunlara ses, görüntü, sesli görüntü, animasyon ve imaj haritaları eklenmektedir.

5 E-Okuryazarlık  Lanham’ a göre (1993) e- okuryazarlık, bilişim ve iletişim teknolojilerinden azami faydayı sa ğ layacak ve bu kazanımı devam ettirebilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak demektir.  E- okuryazarlık ve erişimden optimum derecede faydalanmak, bireylerin kendi yaşantılarına daha etkin yansıyacak; daha iyi bir çalışan, daha iyi bir girişimci, daha iyi bir tüketici ve daha iyi bir vatandaş anlamına gelecektir.

6 Bilgisayar Okuryazarlığı  Bilgisayar okuryazarı olabilmek için gerekli konular Yazıcı’ya (2001) göre “Okur” ve “Yazar” olmak üzere iki başlık altında verilmiştir.  “Okur” olabilmek için; temel bilgisayar kavram ve tanımları, en çok kullanılan bilgisayar terimleri, bilgisayarların kısa bir tarihçesi, bilgisayarların genel sınıflandırılmaları, bilgisayarların çalışma prensibi, kapasiteleri, donanımı ve çevre birimleri ile bilgisayar a ğ ları ve temel bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak;

7 Bilgisayar Okuryazarlığı  “Yazar” olabilmek için ise internet kullanımı, programlama kavramları, yazılımların sınıflandırılması, bazı uygulama yazılımlarının amaç ve kullanımı ile programlama hakkında hem bilgi sahibi olmak hem de kullanabilecek düzeyde beceri sahibi olmak gerekir.  Kay (1993) tarafından yapılan çalışmada bilgisayar okuryazarlık; temel beceriler, bilgisayar farkındalı ğ ı, programlama becerileri ve yazılım yetenekleri olmak üzere dört alt bölüm olarak ele alınmıştır.

8 İnternet Okuryazarlığı  İ nternet günümüzde hemen herkesin bilgiye ulaşmada başvurdu ğ u ilk kaynak haline gelmiştir. Ancak internette bilgiye ulaşma kadar do ğ ru bilgiye ulaşma becerileri de önemlidir. Bunun için bireylerin internetin kullanımına yönelik okuryazarlık becerilerine sahip olması gerekmektedir.

9 Teknoloji Okuryazarlığı  Teknoloji okuryazarı birey,  Teknolojinin ne oldu ğ unu, nasıl ortaya çıkarıldı ğ ını, toplumu nasıl şekillendirdi ğ ini ve toplum tarafından nasıl şekillendirildi ğ ini bilen insandır. Birey televizyondan izledi ğ i veya gazeteden okudu ğ u bir teknoloji haberini çok ilginç bulur, bu bilgiyi kazanır, davranışlarına yansıtır ve buna dayalı olarak bir fikir oluşturur.

10 Teknoloji Okuryazarlığı  Uluslararası Teknoloji E ğ itim Kurulu olan ITEA tarafından yayınlanan “Teknoloji okuryazarlı ğ ı için Standartlar isimli çalışmalarında teknoloji okuryazarı bireylerin sahip olması gereken becerileri aşa ğ ıdaki gibi özetlemektedir.  1- Ö ğ renciler teknolojinin do ğ asını anlamayı geliştireceklerdir.  2- Ö ğ renciler teknoloji ve toplum anlayışını geliştireceklerdir.  3- Ö ğ renciler tasarım anlayışını geliştireceklerdir.  4- Ö ğ renciler teknolojik bir dünya için yeteneklerini geliştireceklerdir.  5- Ö ğ renciler tasarlanmış dünya anlayışını geliştireceklerdir.

11 Dijital Okuryazarlık  Dijital vatandaşlı ğ ın 9 boyutundan birisi olan dijital okuryazarlık bireylerin ne zaman ve nasıl kullanaca ğ ını bilerek teknolojiyi kullanma yetene ğ i olarak tanımlanmaktadır.

12 Dijital Okuryazarlık  Dijital okuryazarlık kavramının gelişmesinin e ğ itim, iş, sa ğ lık, hizmet sektöründe yaygınlaşan ve sistematikleşen bir dijitalleşmeden kaynaklandı ğ ı da açıkça görülmektedir. E ğ itim alanındaki dijitalleşme de e ğ itim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle e ğ itim dünyasının bütün paydaşlarının dijital okuryazar olma durumları büyük önem kazanmaktadır.

13 Görsel Okuryazarlık  Debes ‘e göre (1969), İ nsano ğ lu’nun görerek ve aynı zamanda di ğ er duyularıyla edindi ğ i deneyimlerle olayları birleştirerek geliştirebilece ğ i bir grup görsel yeterli ğ e verilen addır.  Bu yeterlikleri gelişen bireyler, çevresinde karşılaştı ğ ı olayları, nesneleri, sembolleri, do ğ al ya da yapay olayları yorumlayabilen veya farkını ayırabilen görsel okuryazar olarak adlandırılır.

14 Görsel Okuryazarlık  Heinich, Molenda ve Russel’e göre (1982) görsel okuryazarlık, görsel mesajları do ğ ru bir biçimde yorumlamak ve bu tür mesajları oluşturmak için kullanılan ö ğ renilmiş yetenektir.  Braden ve Hortin’e göre (1978) ise düşünme, ö ğ renme ve imgeler yolu ile kişinin kendini ifade edebilme yetene ğ idir.

15 Medya Okuryazarlığı  Thoman ‘a göre (2003) medya okuryazarlı ğ ı, her gün televizyon, radyo, bilgisaayr, gazete, dergi ve reklamlardan aldı ğ ımız binlerce sözel ve görsel sembolleri seçip eleyerek onları kişsel anlamlara dönüştürme yetene ğ idir.

16 Medya Okuryazarlığı  Şeylan (2008) medya okuryazarlı ğ ını şöyle tanımlamaktadır. Sosyal ve bilinçli vatandaş olmanın gere ğ i kapsamındadır. Yazılı veya yazılı olmayan kitle iletişim araçlarının sundu ğ u her bir karenin yorumunun kişi tarafından algılanmasıdır. Sonrasında bilginin do ğ rulu ğ una ilişkin eleştiriye tutulmasıdır. E ğ er yanlış ise, bilginin do ğ ru kabul edilmemesidir.

17 TEŞEKKÜRLER…


"Yeni Okuryazarlıklar Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları