Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN
PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN

11 Birlikte neler öğreneceğimize isterseniz bir göz atalım;
Proje temelli öğrenme nedir? Proje temelli öğrenmenin özellikleri nelerdir? Proje türleri nelerdir? Proje temelli yaklaşımın içerdiği temel öğeler nelerdir? Proje temelli öğrenme yaklaşımının avantaj ve sınırlılıkları nelerdir? Proje temelli öğrenme yaklaşımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Proje temelli öğrenme yaklaşımında değerlendirme nasıl olur? Proje temelli öğrenme yaklaşımının etkililiği nasıl sağlanır?

12 Proje nedir? Proje Latince projectumdan gelir ve anlamı " herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey " demektir. Proje, bir fikir binasıdır, sonraki uygulamalı çalışmaya hazırlık olmak üzere problematik bir vaziyetin zihnen şekillendirilmesi ve tartışılmasıdır. Yani proje; gerçekleştirilmesi gereken düşünsel bir plandır.

13 PROJE TEMELLİ ÖĞRENME

14 Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin kökleri 20
Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin kökleri 20. yüzyılın başlarındaki ilerlemecilik felsefesine dayanmaktadır. John Dewey’in yeniden yapılanma, Klipatrick’in proje metodu, Bruner’in buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı ve Theien’in grup araştırması modelleri, Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının oluşmasındaki temel taşlar olarak görülebilir.

15 Yöntemin kurucusu Amerikalı eğitimci John Dewey’ dir
Yöntemin kurucusu Amerikalı eğitimci John Dewey’ dir. Öğrencileri John Kilpatrick ve Collings bu yöntemi uygulayarak geliştirmiştir. Proje yöntemi kavramı, ilk kez Amerikalı Stimson adında bir öğretmen tarafından 1908’de ziraat meslek okullarının programlarında kullanılmıştır. 1900’lü yıllarda eğitim eğitim ortamına sunulan bu teknik kısa sürede tarım ve ev ekonomisinde yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.

16 Peki proje tabanlı öğrenme nedir?
Bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar altında yaşama benzer bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğretim yöntemidir (Özden, 1999). Katz’a (1994) göre hayatı destekleyecek nitelikte, ilgi alanı çok geniş bir konu alanı hakkında çok derin araştırma yapmaya proje çalışması, ortaya konan ürüne proje ve bu süreçte yer alan yönteme de Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi denir.

17 Proje Tabanlı Öğrenme; bireysel ya da grup içinde sorumluluk alarak öğrencilerin bir konu üzerinde işbirliğine dayalı olarak ve kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya, öğretmenin ise çalışmalarda öğrencilere rehber rolünde olduğu, araştırma sonunda ürünlerle veya sunumlarla sonuçlanan, yani öğrencilerin ileri düzeydeki bilişsel becerilerini ortaya çıkaran ve öğrencilerin kendilerini kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan bir yaklaşımdır.

18 PROJE Proje bir tasarıdır. Tasarı geliştirmeye yönelmiş bir süreçse, ilişkisel öğrenmeyi ve sürekli yeniden yapılanan bir zihinsel modeli öngörür. TABANLI Tabanlı sözcüğü, projenin bir hedef değil, bir süreç olduğu gerçeğini vurgulamakta ve projeyi tamamlanmış bir bitirme ödevi olmaktan kurtarmaktadır. ÖĞRENME Öğrenme ise dikkati öğretenden öğrenene kaydırarak, gerçek anlamda öğrenci merkezliliğin altını çizmektedir.

19 Araç-gereç yapımı projeleri, Öğrenme projesi,
1940’lı yıllara doğru proje türlerinin oldukça arttığı görülmektedir. Bunlar ; Araç-gereç yapımı projeleri, Öğrenme projesi, Entellektüel ya da problem projeleri, Estetik nitelikli projeler, Çalışma projeleridir. Bu projeler öğrenci etkinliğini ön plana alan çeşitli konuları planlama ve incelemeye yönelik çalışmalardır. Proje yöntemi, bireysel öğrenmeye önem vermesinin yanında okul ile toplumsal hayat arasında yakın ilişki kurulmasına önem veren bir öğretim yaklaşımıdır.

20 Proje Temelli Öğrenmenin Özellikleri
Öğrenciler proje kapsamını ve niteliğini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Önceden belirlenen ve çözümü olmayan sorun vardır. Öğrenciler çözüme ulaşmak için süreç tasarlar. Bu süreçte bilgi toplar, çözümler, keşfeder ve sonuçları raporlaştırır. Öğrenciler bilgilere ulaşma ve bu bilgileri yönetme sorumluluğu taşır. Sürekli değerlendirme yapılır. Öğrenciler düzenli şekilde ne yaptıkları üzerinde düşünür.

21 Proje çalışması bireysel ya da gruplar biçiminde düzenlenebilir.
Projeler, öğrencileri ilgilendiren gerçek dünya sorunlarını ele almaktadır. Öğrenciler proje çalışmaları içinde çoklu bilgi kaynaklarından yararlanırlar. Projeler anlamlı bir zaman dilimine yayılabilir. Nihai ürün üretilip niteliği değerlendirilir. Değişimi ve hatayı hoşgören bir sınıf atmosferi vardır.

22 Proje temelli öğrenme, öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturduğu yapılandırmacı öğrenme ortamı yaratır. Öğretmenin bilgiyi aktaran rolü, öğrenmeyi kolaylaştırma rolüne bürünür. Amaç çözüm bulmak değil, öğrenmektir. Proje öğreneni bu amaca götüren bir araçtır. Proje Tabanlı Ögrenme genelde üç temel evreyi göz önünde bulundurur. Bu evreler, planlama, yaratma ve sonuçtur.

23 Proje Tabanlı Öğrenmeyle Geleneksel Öğrenme Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar

24 Programı Uygulama ve İzlenecek Yollar
EĞİTSEL ÖZELLİKLER GELENEKSEL ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME Program Kapsam merkezli Olguların bilgisi Yapılandırılmış bloklarla öğrenme Anlamanın derinliği İlkelerin ve kavramların kavranması Karmaşık problem çözme becerilerinin gelişmesi Programı Uygulama ve İzlenecek Yollar Programı izleme Bloktan bloga , üniteden üniteye ilerleme Dar, disipline dayalı Öğrencilerin ilgisini izleme Karmaşık problemler ve geniş konulardan oluşturulmuş üniteler Geniş disiplinler arası bir yaklaşım Dersin Uygulanması Bireysel çalışma Dersin gereklerini yerine getirmek için yarışma Öğretmenden bilgiyi alma Grup içinde çalışma Dersin gereklerini yerine getirmek için iş birliği yapma Bilgiyi yapılandırma ve bilginin oluşumuna katkıda bulunma

25 Öğretmanin Rolü Öğrencinin Rolü Değerlendirme Öğretim Materyali
Uzman Konuyu anlatan Danışman, meslektaş, arkadaş Kaynak sağlama öğrenme etkinliklerine katılma Öğrencinin Rolü Öğretileni uygulama Olguları tekrarlama ve ezberleme Özdenetimi öğrenme Etkinlikleri bizzat uygulama Keşfedici ve birleştirici düşünceler sunma Kendi işlerini tanımlama, zamanın büyük bir bölümünde bağımsız çalışma Değerlendirme Test puanları Puanları diğer puanlarla karşılaştırma Bilğinin yeniden üretilmesi Hissedilebilir başarılara odaklanma Performans değerlendirme Bilginin gösterilmesi ve uygulanması Öğretim Materyali Ders kitapları, sunular Doğrudan orjinal kaynaklar Dökümhanlar, kaynak kişiler Öğrenciler tarafından geliştirilmiş bilgi ve materyaller Teknoloji Kullanımı Öğretmen sunumunu destekleme sadece öğretmen tarafından kullanılma Yüzeysel Öğrencilerin sunumlarını destekleme Ve teknolojiyi kullanma becerisini geliştirme Öğrenciler tarafından kullanılma

26 Proje türleri Projeler genellikle 4 grupta kendisini gösterir. Bunlar ; Objektif Projeler: Bir eser ortaya çıkartmaktır. Örneğin sınıfta yoksa kitaplık kurmak. İfade ve Beceri Projeleri: Öğrenilmiş olan şeyleri daha iyi geliştirmek, uygulamak ve kullanmak için yapılan çalışmadır. Örneğin; iyi ve güzel konuşmak, iyi yazı yazmak. Sorun Projeler: Zihnimizde beliren bir sorunun esasını öğrenmek, davranışlarımıza engel olan, çevre koşullarına engel olan sorunlar bu çalışmadadır. Örneğin; elektirik nasıl meydana gelir? Ülkemiz daha iyi nasıl kalkınabilir? Estetik Projeler: Daha çok sanat eserlerinin kritiğini ön gören projelerdir. Örneğin; bir tablonun, bir tiyatro oyununun veya mimari bir değer taşıyan eserlerin eleştirilmesi çalışmaları gibi.

27 Proje Temelli Yaklaşımın İçerdiği Temel Öğeler
İÇERİK: Öğrenciler çok karmaşık olan problemleri tanımlarlar. Disiplinler arası bağları bularak kendi fikirleri arasında da ilişki kurarlar. Gerçek yaşamda dikkatlerini çeken konularla ilgili sorular sorarlar. Koşullar-Süreç: Öğrenciler sosyal içerikte, araştıracakları doğal işler hakkında toplumdan bir örneklem alırlar. Gruptaki görevlerini belirler zamanı ayarlarlar. Her biri kendi yapacağı işi kontrol eder ve denetler. İşlerinde profesyonelce çalışırlar. Etkinlikler: Öğrenciler, uzun bir zaman diliminde farklı araştırmalar yürütürler.Kendilerine özgü araçlar kullanır yani araçları kendiler bulur veya yaratırlar. Uzman araştırmaları veya gerçeğe uygun testlerden kendi fikirlerinin tümüyle ilgili olarak dönüt alırlar. Sonuç-Ürün: Öğrenciler, öğrenmelerini örneklerle kanıtladıklarında karmaşık entellektüel, zihinsel ve mantıklı ürünler oluştururlar. Kendi ürünlerini değerlendirirler. Becerilerini nasıl örneklerle kanıtlayacaklarını seçmekten sorumludurlar. Gerçek hayattaki becerileri için önemli olan önem vermedikleri alanlardaki gelişimlerini sergilerler.

28 Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: 1
Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: Proje Amacının Belirlenmesi: Öğrencilerin projelerini niçin yapacaklarını ve sonunda neler kazanacakların saptanır. Öğretmen öğrencilerle birlikte bu amaçları bir anlamda öğrencilerin bu proje ile karşılamak istedikleri ihtiyaçlarını tespit eder. Amaçların çok genel ifade edilmesi yerine, açık, somut, kısa ve öğrenci seviyesine uygun bir anlatımla belirtilmesi gerekir. 2. Proje Amacının Soru Şekline Dönüştürülmesi: Projenin amacı belirlendikten sonra amaca nasıl ulaşabileceğimizi göstermesi için, amaç soru sekline dönüştürülür.

29 3. Bilgi Toplamak İçin Başvurulacak Kaynakların Belirlenmesi: Proje amaçları soruya dönüştürüldükten sonra projenin başarıyla sonuçlanması için başvurulacak kaynaklar belirlenir. 4. Amaca Ulaşmak İçin Gerekli Aşamaların Açıklanması: Projenin nasıl yapılacağı, projede hangi kaynaklardan yararlanılacağı, verilerin nasıl toplanacağı, analiz edileceği ve sunumun nasıl gerçekleştirileceğine karar verilir.

30 5. Projede Araştırılmak İstenen Önemli Fikirler ve Kavramlar Yazılır: Yapılan projenin konusuyla ilgili önemli görülen fikir ve kavramlar not edilir. 6. Projenin Sunumunun Gerçekleştirilmesi: Yapılan projeyle ilgili somut bir ürünün yapılıp raporu ile birlikte sınıfta sunulması. 7. Projenin Nasıl Değerlendirileceği: Proje sonunda ortaya çıkan ürünün ve projenin aktarıldıktan sonra sınıftaki öğrencilerin projeyle ilgili görüşleri ve geri bildirim alınır.

31 Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımının Avantajları
Öğrencilerin ögrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar. Öğrencilerin bilgilerini yansıtmalarını ve katılımları için çoklu yollar önerir.

32 Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.
Öğrenci performansı hakkında aileye, öğretmene ve okul yönetimine anlamlı bilgiler verir. Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturduğu ürünleri ve performanslarını birleştirir. Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliştirir. Değişik konularda proje yoluyla kazandırdığı bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulurlar.

33 Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımının Sınırlılıkları
Birlikte çalışma becerisi geliştirememiş öğrenciler büyük sıkıntı çekebilir. Grup projelerinde üyelerden her birinin ne kadar çalıştığını ve ne kadar katkıda bulunduğunu belirleyebilmek oldukça sıkıntılıdır. Bu yaklaşım öğretmenin sınıf üyelerini aynı öğretim düzeyinde tutmasını güçleştirebilir. Öğretmenin her öğrencinin veya grubun çalışmasını izlemesi güç olabilir. Zaman alıcı bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğretmenin eğitim programında belirtilen konuları zamanında bitirmesi zorlaşır.

34 Proje temelli öğrenme yaklaşımının etkili olması için;
Proje istendik etkileri kapsayıcı ve boş uğraşmalardan arınık olmalıdır. Projenin hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalıdır. Proje işlenen konuyla ilgili olmalı, ulaşılacak davranışlar açıkça belirtilmelidir. Projeler tek bir konuyla sınırlı olmamalı ve disiplinler arası bir çalışmayı gerektirmelidir. Projeden elde edilecek yarar, araç-gereç ve kaynaklar için yapılan yatırıma değer nitelikte olmalıdır.

35 6. Proje, öğrenenleri düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya yöneltmelidir.
7. Öğrenenlere etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme imkânı vermelidir. 8. Öğrenenin yaratıcılık, sorumluluk ve başarı duygusunu tatmasına uygun olmalıdır. 9. Proje, öğrenenler için gerçek yasamda kullanabilecekleri bilgileri içerir nitelikte olmalıdır. 10. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelidir.

36 Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımında Değerlendirme Proje temelli öğrenme yaklaşımında değerlendirme klasik yaklaşımdan farklı bir özellik taşımaktadır. Michael Simkins’e göre değerlendirmeler hem bireysel hem de grup çalışmalarını içermelidir ve çoklu formatlarda olmalıdır. Örneğin yazılı ödevler, gözlemler, sunumlar, informal tartışmalar, gelişim dosyaları (portfolyo), dereceleme ölçekleri (Rubrikler) gibi.

37 Çöp birikmesin

38

39

40 Proje Yöntemi Genel değerlendirme Problem Çözme Yöntemi
Çözülmesi gereken bir problemle başlar.Bu problem; 1-Gerçek ve gerçeğe yakın olmalı, 2-Birden çok çözümü olmalı, 3-İlgi ve merak uyandırmalıdır. Bilimsel araştırma sürecini temele alarak,öğrencilerin bilimsel yöntemi ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmelerini sağlar. Öğrenci problem çözme esnasında araştırarak öğrendiği yeni bilgi ile eski bilgiyi harmanlar ve problemin çözümüne ulaşır.Asıl amaç;problem çözme stratejileri geliştirmektir. Problem Çözme Yönteminde Kullanılan İşlem Basamakları: 1.Problemi hissetme 2.Problem tanımlama 3.Problemle ilgili bilgilerin toplanması 4.Problemle ilgili hipotezler kurma. 5.Veri toplama(Problem çözümü için) 6.Hipotezleri test etme.(Doğru-yanlış) 7.Problemin çözümü 8.Sonucu raporlaştırma Bilimsel düşünme adımlarını öğretmek için, gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlar araştırma konusu olarak verilir.Bu araştırma konusu sabit değildir. Öğrencilerin diğer disiplinlerle bağlantı kurarak yerine getirdikleri bir problem çözme etkinliğidir. Sonuçta ortaya özgün,orijinal bir ürün, performans konur. Ortaya konan bu ürünler poster, sergi, pano, gazete vb. yolla sergilenir. Proje tasarımlarında bulunması gerek esaslar; -Birden çok çözüm yolu barındırma. -Öğrencinin düzeyine uygun olma. -Üst düzey zihinsel becerileri geliştirme. -Bilimsel yöntemi kullanabilme. -Günlük yaşamla ilişkili olma. -Birden fazla dersi(disiplini) ilişkilendirme. -Farklı kaynaklardan araştırma yapmaya uygun olmalıdır.

41 PROBLEM ÇÖZME VE PROJENİN ORTAK ÖZELLİK VE KAZANIMLARI
Ortak Özellikler Öğrenci merkezlidir. Öğretmen rehberdir. Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. Esnek program anlayışı vardır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alır. İşbirlikçi öğrenmeyle beraber kullanılır. Bireysel ve grupla uygulanabilir. Sınıf içi ve sınıf dışında yapılabilir. Her öğretim kademesinde uygulanabilir.(Okul öncesi de dahil) Çok yönlü değerlendirme vardır. Ortak Kazanımlar Bilimsel düşünme becerisi kazandırır. Üst düzey düşünme becerileri kazandırır. Yaşamla yüz yüze getirerek yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlar. İletişim, paylaşım, yardımlaşma, işbölümü becerileri kazandırır. Özgüven kazandırır. Sorumluluk duygusu kazandırır. İlgi çeker, güdülemeyi artırır.

42 FARKLILIKLARI PROBLEM ÇÖZME PROJE
Problem Çözme, öğrencinin çözmesi gereken bir problemle başlar. Projede, ortaya mutlaka bir ürün, düşünce,performans konur. Problem çözmeye oranla biraz daha fazla zaman alır ve daha çok grupla uygulanır.

43 Temel Beceriler: Zihin gelişiminde önemli bir yere sahip olan bu beceriler daha üst seviyedeki yeterliklerin geliştirilmesine zemin oluştururlar. Konuların öğretiminde bunlardan ilgili olanların kazandırılması amaçlanmalıdır. Gözlem Yapma Ölçme Sınıflama Verileri Kaydetme Sayı ve Uzay İlişkisi Kurma Nedensel Beceriler: Nedensel süreçler, öğrencilerin test edilebilir çalışmaları oluşturmalarını içermektedir. Önceden Kestirme Değişkenleri Belirleme Sonuç Çıkarma (Yordama) Deneysel Beceriler: Deneysel süreçler yüksek düşünme seviyesini gerektirir. Bu durumdaki beceriler daha önce kazanılanların devamı niteliğindedir. Deneyler genel olarak oluşturulan hipotez veya teoriyi test etmek için yapılır. Deney gerçekleştirme bir tür problem çözme olarak da düşünülebilir. Hipotez Kurma Model Oluşturma Deney Yapma Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme Karar Verme

44 SORU: Aşağıdakilerden hangisi, proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarından biri değildir?
Projeyi tamamlamak için uzun zaman gerekmesi Uygulamada öğrencilerin uzman olarak görülmesi Proje, öğretmen gözetimi dışında yapıldığında bazı problemlerin çıkması Proje çalışmalarında gerekli gözetim ve denetimi sağlamanın zor olması Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmakta sıkıntı yaşanması

45 SORU: Öğrenim sürecinde motivasyonu artırarak aktif katılımı sağlamayı, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olarak öz güvenlerini geliştirmeyi, çoklu zeka kuramına uygun olarak ürünler tasarlatmayı amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması gerektiği söylenebilir? Gösterip yaptırma Beyin fırtınası Proje Soru-cevap Anlatım

46 SORU: Fen ve teknoloji dersinde «güneş enerjisinin kullanıldığı yeni bir aydınlatma mekanizması» yapmak için öğrenci grupları oluşturulur. Öğrenciler önce ne yapacaklarını planlayarak buna göre kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Çalışmalarıyla ilgili topladıkları bilgileri organize ederler. Elde ettikleri sonuçları nasıl sunacaklarını planlarlar. Sunularını hem kendi hem de başka sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşırlar. Son olarak çalışmada öğrendiklerini yansıtırlar ve çalışmaların değerlendirilmesinde söz sahibi olurlar. Bu örnekte hangi öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır? Basamaklı B. Buluş yoluyla Yansıtıcı D. Probleme dayalı E. Proje tabanlı

47 SORU: İlköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi, «üretim, dağıtım ve tüketim» ünitesinde geçen;
«Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.» ve girişimcilik ara disipliniyle ilişkilendirilen «Yaşadığı bölge içinde ekonomik dayanışmayı fark eder.» kazanımları hangi hedef alanındadır ve bu kazanımlar hangi strateji ve yöntem, teknik ya da yaklaşımla öğretilmelidir? hedef alanı strateji yöntem teknik yada yaklaşım A) a. Bilişsel Araştırma Rol oynama ve öyküleme b. Psikomotor a. Duyuşsal Buluş Anlatım ve tartışma b. Bilişsel C) a. Duyuşsal Buluş Benzetim ve eğitsel gezi a. Bilişsel Araştırma Proje tabanlı öğretim b. Duyuşsal E) a. Bilişsel Sunuş Gösteri ve grup çalışması


"RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM RABİA NESRİN COŞKUN ASUHAN PEHLİVAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları