Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN DEPRESYONA ETKİSİ NEDİR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN DEPRESYONA ETKİSİ NEDİR ?"— Sunum transkripti:

1 YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN DEPRESYONA ETKİSİ NEDİR ?
MAVİLİ BENİM ELÇİN TORUN ZÜLAL TEK

2 Literatür Taraması Bir Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi,2008 Üniversite Öğrencileri Arasında Depresyon ve Problem Alanlarının Akademik Başarı ile İlişkileri,1985 Yurtta ve Ailesinin Yanında kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması,2010.

3 Alt Hipotezler Öğrencilerin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile cinsiyetleri arasında bir fark var mıdır? Öğrencilerin kaygılarının depresyona etkisi var mıdır? Öğrencilerin yaşlarının depresyona etkisi var mıdır ?

4 Yöntem Evren; Kayseri yurtta kalan öğrenciler
Örneklem; Melikşah üniversitesi yurdunda kalan kız ve erkek öğrenciler

5 Veri Toplama Süresi Öncelikli olarak Melikşah Üniversitesi Yurttlarında kalmakta olan öğrencilerden 30 tanesi tesadüfî olarak belirlenmiş ve çalışmaya gönüllülük esasına bağlı olarak davet edilmişlerdir. 17 si kız ve 13’ü erkek çalışmaya gönüllü olarak katılmışlar ve ölçeği yanıtlamışlardır. Ölçek kalem-kağıt tekniği kullanılarak katılmcı gruba uygulanmıştır. Ölçeğin yanıtlanması için gerekilen ortalama süre 20 dakikadır.

6 Veri Toplama Aracı Veri toplama aracı olarak Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Depresyon, Anksiyete, likert tipi bir ölçek olup 42 maddeden oluşmaktadır. Testin uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Ölçekteki her bir madde “0” bana hiç uygun değil, “1” bana biraz uygun, “2” bana genellikle uygun ve “3” bana tamamen uygun şeklindeki 4’lü likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir.

7 Dolayısı ile çalışmaya katılan her bir katılımcı ölçeğin her bir maddesini ayrı ayrı okuyarak, cümlenin karşısında bulunan “0” bana hiç uygun değil, “1” bana biraz uygun, “2” bana genellikle uygun ve “3” bana tamamen uygun anlamlarına gelen sayılardan kendisine en uygun olanı işaretlemesi istenmektedir.

8 Beck Depresyon Ölçeği: Beck tarafından 1961'de geliştirilen ve ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Teğin (1980), Hisli (1988) tarafından yapılan Beck Depresyon Ölçeği karamsarlık, başarısızlık duygusu, doyum almama, suçluluk duyguları, huzursuzluk, yorgunluk, iştah azalması, kararsızlık, uyku bozukluğu, sosyal çekilme gibi depresif belirtilere ilişkin 21 maddeden oluşmaktadır. Her madde depresyona özgü bir davranışı belirleyen dört dereceli kendini değerlendirme ifadesini içermektedir.

9

10 Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Kendini değerlendirme ölçeğidir
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireylerin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Likert tipi ölçüm sağlar. 21 belirti kategorisinin her birinde 4 seçenek bulunur. Her bir madde 0 ile 3 arasında puan alır. Ölçekten alınan puanın yüksekliği, bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. Ülkemizde geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.

11

12 Veri Analizi Ölçeğin uygulanması sonrasında elde edilen veriler SPSS 17.0 programına aktarılmıştır. Bu şekilde son hali elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Depresyon anksiyete düzeylerinin belirlenen değişkenlere göre anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediği anova ve one-sample test ve indepent t test uygulanmıştır.

13 Sonuç ve Bulgular Elde edilen bulguların analizi sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri ile depresyon, anksiyete ve düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamıştır.

14 Öğrencilerin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile cinsiyetleri arasında bir fark var mıdır?

15 Sig değerine bakılmıştır. Anlamlı bir farklılık görülmemiştir
Sig değerine bakılmıştır. Anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Erkeklerde kaygı düzeyi, kızlara oranla daha fazladır. Kızların depresyon oranı erkeklerinden daha fazladır.

16 Öğrencilerin kaygılarının depresyona etkisi var mıdır?

17 Öğrencilerin kaygılarının depresyona etkisinin olmadığı saptanmıştır.

18 Öğrencilerin yaşlarının depresyona etkisi var mıdır ?

19 Öğrencilerin yaş sınırı 19 olarak belirlenmiştir.
Bu yaş sınırının sig değerine bakıldığında 0.05 den büyük olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda anlamlı bir fark yoktur.

20 Öneriler Örneklemin küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha genellenebilir sonuçlara varılabilmesi için toplumun değişik kesimlerinde benzer araştırmaların yürütülmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu nedenle benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir. Öğrencilerde gelişebilecek olan kaygının belirlenmesi ve kaygıya doğru yaklaşım gençleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.


"YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN DEPRESYONA ETKİSİ NEDİR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları